Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 645 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
XXI. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena ; Martinová, Olga ; Tassanyi, Pavlína
Cestovní zpráva popisuje účast na 21. výročním jednání Národnej komisie pre služby, jejímž cílem je spolupráce mezi slovenskými knihovnami a sdílení příkladů dobré praxe při poskytování služeb a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů. V rámci akce byly prezentovány také zkušenosti NTK.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační společnost v číslech - 2019: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační společnost v číslech - 2018: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Vybrané nelékařské profese a jejich uplatnění v poskytování ošetřovatelské péče na anesteziologicko-resuscitačním oddělení
DAŇHELOVÁ, Monika
Tato bakalářská práce se zabývá vybranými nelékařskými profesemi a jejich následným uplatněním poskytování ošetřovatelské péče na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Cílem bylo zjistit znalosti vrcholového, středního, liniového managementu na legislativní ukotvení kompetencí vybraných nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a porovnat uplatnění kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci poskytování ošetřovatelské péče na ARO. Pro splnění těchto cílů jsme si stanovili tyto výzkumné otázky: Jaké znalosti má vrcholový, střední, liniový management na legislativní ukotvení kompetencí vybraných nelékařských zdravotnických pracovníků (všeobecná sestra, praktická sestra, zdravotnický záchranář, zdravotnický asistent) na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Jaké uplatnění mají vybraní nelékařští pracovníci v poskytování ošetřovatelské péče na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem devět respondentek ze čtyř nemocnic. Výzkumný vzorek tvořily tři hlavní sestry jednotlivých nemocnic, tři vrchní sestry a tři staniční sestry pracující na ARO. Výsledky výzkumu ukazují, že zdravotnický asistent, nyní praktická sestra, na ARO nepracují buďto z důvodu malého množství kompetencí, které mohou vykonávat sami nebo. Dále výsledky ukazují, že většinové zastoupení v ošetřovatelském týmu na ARO tvoří všeobecné sestry. Jako další Výsledky ukázaly, že většina dotazovaných sester se orientuje v legislativních změnách.
Reprezentace feminismu v časopise Ženská rada
RUTTENBACHEROVÁ, Dita
Bakalářská práce se zabývá postavením ženy v české společnosti v období první poloviny dvacátého století. Pojednává o Františce Plamínkové, jakožto o hlavní iniciátorce emancipace žen a ženských organizací - Ženský klub český, Ženská národní rada. Hlavním cílem je seznámení s měsíčníkem Ženská rada a jeho postoj k nejzávažnějším tématům ženské nerovnoprávnosti - manželství, rodina, potratová situace a vzdělání.
Nezaměstnanost absolventů na trhu práce v ČR
KATRUŠINOVÁ, Adriana
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza nezaměstnanosti absolventů vysokých škol na trhu práce v ČR. Teoretická část je věnována definici a přiblížení nezaměstnanosti. V praktické části této práce se porovnává nezaměstnanost absolventů nižšího stupně vysokoškolského vzdělání s nezaměstnaností absolventů navazujícího vysokoškolského studia. V grafickém vyjádření jsou pak analyzovány 3 situace. První z nich se týká celkové nezaměstnanosti absolventů ve sledovaném období podle jednotlivých oborů. Druhá je výsledkem sledování nezaměstnanosti absolventů vysokých škol z pohledu dlouhodobé nezaměstnanosti. Poslední sada grafů vždy zobrazuje praktické zkušenosti nezaměstnaných absolventů dle jednotlivých studijních oborů. Dále je část práce věnována také komparaci nezaměstnanosti absolventů v rámci EU. Závěr práce obsahuje tři návrhy vedoucí ke snížení nezaměstnanosti absolventů vysokých škol.
Zaostřeno na ženy a muže - 2018
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí života žen a mužů. Publikace je doplněna o výsledky šetření k problematice rovnosti žen a mužů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Život cizinců v ČR - 2018
Český statistický úřad
Rozšířené informace o cizincích v ČR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 645 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.