Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 460 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv teploty na vznik arytmií během vývoje srdce
Vostárek, František
4 Abstrakt: Cíle: Hlavním cílem této práce bylo podrobně popsat změny ve funkci izolovaného embryonálního kuřecího srdce v reakci na akutní změny teploty a stresové podmínky v prostředí in vitro společně s porovnáním reakce embryonálního srdce in ovo. Metody: Změny ve funkci čtyřdenního kuřecího srdce v prostředí in vitro jsme pozorovali pomocí vysokorychlostního optického mapování intracelulární dynamiky kalcia při třech různých teplotách. Kontrolní teplota (normotermie) byla 37 řC, 34 řC - hypotermie a 40 řC - hypertermie. Pro porovnání jsme při stejných teplotách sledovali změny ve funkci srdce pomocí videomikroskopie v prostředí in ovo. Pro zjištění frekvenčních limitů jednotlivých srdečních segmentů jsme provedli experimenty s elektrickou stimulací in ovo a in vitro. Výsledky: V pozorovaném teplotním rozmezí jsme pozorovali téměř lineární závislost sinusové frekvence na teplotě. Proti normotermii činila změna sinusové frekvence in vitro a in ovo při hypotermii i hypertermii přibližně 20%. Pokles teploty ze 37 řC na 34 řC in vitro nezpůsobil významné změny v amplitudě kalciových transientů, zatímco nárůst teploty ze 37 řC na 40 řC snížil amplitudy v síních a komorách o 35%, respektive 38%. V prostředí in vitro jsme pozorovali řadu spontánních arytmií již při normotermii, proti prostředí in ovo, kde se...
Člověk jako faktor kvality vzduchu
Kops, Tomáš ; Uher, Pavel (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zjistit pomocí měření produkci oxidu uhličitého, kterou člověk vyprodukuje při různých typech fyzické aktivity. S využitím daného modelu je cílem simulovat reálnou produkci oxidu uhličitého pro typový objekt a dále navrhnout způsob automatické regulace, přívodu a odvodu vzduchu pro získání kvalitnějších vlastností vnitřního prostředí (reprezentovanou koncentrací oxidu uhličitého).
Optimization of ventilation in the production hall
Myjavec, Patrik ; Uher, Pavel (oponent) ; Blasinski, Petr (vedoucí práce)
Diploma thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with natural ventilation and the practical part focuses on the optimization of the ventilation in the original hall using CFD simulation. One of the solutions is proposed in the design part of the diploma thesis.
Teplotní změny v tenkých vrstvách nanočástic
Krtouš, Zdeněk ; Kousal, Jaroslav (vedoucí práce) ; Hanuš, Jan (oponent)
Mnohé vlastnosti nanočástic jsou velmi odlišné od "bulk" materiálu. V mé práci jsem se zabýval sléváním nanočástic, které je závislé na teplotě. Experimentálně bylo proměřeno slévání zlatých nanočástic, měděných nanočástic a stříbrných nanoostrůvků. Experimenty byly charakterizovány pomocí SEM, AFM a in-situ elipsometrie v rozsahu teplot od 20řC do 350řC. V teoretické části byl realizován existující polo-analytický model slévání a následně byl vytvořen nový model vycházející z původního. Nakonec bylo provedeno srovnání experimentu s modely. Upravený model předpovídá větší slévání nanočástic, což je v lepším souladu s experimentem.
Hustotní a elektrostatické vlastnosti vody a jejich využití v termodynamice vodných specií a rozpustnosti minerálů za vysokých teplot a tlaků
Hanková, Barbora ; Dolejš, David (vedoucí práce) ; Zachariáš, Jiří (oponent)
Hydrotermální roztoky představují důležité transportní médium pro hmotu i energii v prostředí zemské kůry a pláště. Kromě transportní role se v horninovém prostředí účastní jako reaktanty nebo produkty v řadě procesů, od parciálního tavení po magmatickou a metamorfní devolatilizaci. Tato práce se zaměřuje na vyhodnocení vlivu stavových rovnic a termodynamických dat na předpověď rozpustnosti minerálů ve vodných roztocích za vysokých teplot a tlaků pomocí široce rozšířeného Helgesonova-Kirkhamova-Flowersova (HKF) modelu. Do tohoto výpočtu vstupují (i) objemové vlastnosti vody; (ii) dielektrické vlastnosti vody; (iii) termodynamická data vodných specií. Srovnání deseti stavových rovnic vody vůči mezinárodnímu standardu IAPWS ukazuje relativní shodu předpovědí objemových vlastností vody za studovaných teplotně tlakových podmínek do 1200 řC a tlaku do 50 kbar (maximální odchylky ± 5 %) s výjimkou nízkých tlaků (do 2 kbar), teplot nad 1000 řC a křivky varu vody, zejména v okolí kritického bodu. Dále bylo testováno devět modelů pro dielektrickou konstantu vody, jež nabývají v porovnání se stavovými rovnicemi výrazně vyšších odchylek od IAPWS v řádech desítek až stovek procent. Odchylky v objemových a dielektrických vlastnostech vody propagují do výpočtu rozpustnosti minerálů. U křemene, korundu a kalcitu...
Trendy hydroklimatických faktorů ve vybraných povodích Krušných hor
Navrátilová, Denisa ; Matoušková, Milada (vedoucí práce) ; Fraindová, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce se zabývá identifikací trendů v datových řadách vybraných hydroklimatikcých faktorů (teplot, srážek a průtoků) povodí horního toku řeky Svatavy a povodí Načetínského potoka, které leží v Krušných horách. Hlavním cílem je identifikace základních trendů obou zájmových povodí a jejich následná srovnávací analýza. K analýzám jsou využívána denní průtoková data z limnigrafických stanic Klingenthal a Rothenthal a z německých klimatických stanic nacházejících se v blízkosti zájmových povodí. Úvodní část popisuje fyzicko-geografickou charakteristiku sledovaných povodí. Hlavní část práce je věnována k analýze teplot, srážek a průtoků například pomocí metody lineární regrese, jednoduchých součtových čar a Mann-Kendallova statistického testu. Detailnější analýza průtokových dat je zpracována pomocí IHA analýzy. Výsledky analýz prokázaly výrazný roční trend zvyšování teplot a snižování průtoků během sledovaných let. Nejvýznamnější změna teplot a průtoků je zaznamenána v jarním a letním období. Klíčová slova: odtok, srážky, teploty, změna srážkoodtokového režimu, Mann-Kendallův test, IHA analýza
Influence of Water-Ethanol-Modified Supercritical Carbon Dioxide at the Preparation of Crystalline Monolithic TiO2 Aerogels.
Cerhová, Marie ; Sajfrtová, Marie ; Matějová, L. ; Dřínek, Vladislav ; Daniš, S. ; Jandová, Věra
This work is focused on a study of TiO2 aerogel SFC with scCO2 modified by mixture of ethanol and water in a ratio 1:1. The effect of temperature (40-100 °C), pressure (10-30 MPa) and modifie concentration in scCO2 (5-15 wt.%) and the additional drying with pure CO2 on microstructure, purity and textural properties of TiO2 aerogel was investigated. Processed monoliths were characterized by XRD analysis, Raman spectroscopy and N2 physisorption.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Non-Thermal Crystallization of TiO2 Thin Films using Supercritical Carbon Dioxide Modified by Ethanol-Water Mixture.
Sajfrtová, Marie ; Cerhová, Marie ; Jandová, Věra ; Dřínek, Vladislav ; Matějová, L. ; Daniš, S.
In this work, the scCO2 modified by mixture of water and ethanol was used for a preparation of crystalline and pure nanostructured TiO2 thin films in one step processing. All the experiments were performed over precursor titania thin films prepared by reverse micelles assisted sol-gel method, using hardly removable nonionic surfactant Triton X-114, however, forming uniform nano-domains. The effect of temperature (40-150 °C), pressure (10-30 MPa), modifier composition \n(20, 50 and 80 % w/w of water in ethanol) and concentration inscCO2 (5-15 wt. %) and consumed amount of solvent (50-200 g) on microstructure and purity\nof TiO2 thin films was thoroughly studied by means of Raman spectroscopy, X-ray diffraction, and contact angle measurements.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vliv výrobních teplot na obalovně na vlastnosti kameniva
Brtníková, Tereza ; Stehlík, Dušan (oponent) ; Hýzl, Petr (vedoucí práce)
V bakalářské práci je popsán jak postup výroby kameniva tak postup výroby asfaltové směsi v šaržové obalovně. Je zde uveden postup zkoušek odolnosti kameniva proti drcení a odolnosti proti zmrazování a rozmrazování. Zkoušky byly provedeny na 3 typech kameniva, které byly teplotně zatěžovány na 110°C, 200°C a 300 °C. Výsledky byly následně porovnány.
Zařízení pro měření aktivity včelstva
Fučík, Jan ; Šimíček, Tomáš (oponent) ; Novák, Marek (vedoucí práce)
Tato práce se před samotným návrhem zařízení věnuje charakteristickému chování včel. Uvažuje neelektrické veličiny, které mohou chování včel reprezentovat. Následuje popis komponentů, které mohou být pro měření jednotlivých veličin využity. Zaměřuje se na dosažitelnou přesnost a hlavně spotřebu potenciálně využitelných komponent. Následně je vybrána vhodná metoda měření. Úměrně vybrané metodě jsou vybrány snímací prvky a navržen řídicí obvod. Závěrem jsou shrnuty parametry zařízení. U částí, které nefungují dle předpokladů jsou navrženy možné úpravy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 460 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.