Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení vlivu prostředí na produkční parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
Šťastný, Hubert
Tato diplomová práce se zabývá problematikou pěstování rychle rostoucích dřevin a to hlavně tzv. japonského topolu, jakožto nejrozšířenějšího druhu pěstovaného na našem území. V první části práce je popsána historie rychle rostoucích dřevin, následuje představení jednotlivých druhů topolů. Dále jsou v práci rozebrány jednotlivé způsoby pěstebních technologií od výběru vhodného stanoviště až po konečnou rekultivaci plantáže. V závěrečné části literárního přehledu jsou popsány mimoprodukční funkce plantáží včetně možných negativních dopadů pěstování rychle rostoucích dřevin. V praktické části práce je popsána soukromá plantáž klonů japonského topolu nacházející se v katastrálním území obce Žabčice. Na konkrétní plantáži bylo provedeno měření porostu. Ze získaných dat byl proveden odhad budoucího výnosu plantáže pro jednotlivé klony pomocí mocninné regrese. V závěrečné části práce jsou diskutovány získané údaje hlavně z ekonomického hlediska.
Vybrané ekonomické aspekty pěstování rychle rostoucích dřevin
Smílková, Aneta
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pěstování rychle rostoucích dřevin. V úvodu práce jsou popsány vhodné dřeviny a možné způsoby pěstování. Následně je práce zaměřena na výmladkové plantáže. Popisuje všechny agrotechnické zásahy od založení až po likvidaci a využití sklizené dřevní hmoty. Také obsahuje nastínění energetických parametrů, produkčních parametrů a výnosového potenciálu. Dále je práce orientována na ekonomiku pěstování, uvádí tedy náklady na agrotechnické zásahy v průběhu existence plantáže. V závěrečné části se nachází modelový příklad výmladkové plantáže rychle rostoucích dřevin a z ekonomického hlediska jsou porovnány možné způsoby sklizně.
Rychle rostoucí dřeviny - ekonomické srovnání výmladkových a množitelských plantáží
Kovářová, Kateřina
Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickým srovnáním výmladkových a matečnico-vých plantáží. V první části je popis základních druhů rychle rostoucích dřevin vhod-ných pro pěstování na plantážích. Druhá část práce je věnována způsobu pěstování od zakládání plantáží a péče o ně až po likvidaci plantáží. Modelové plantáže jsou dle vyu-žití hlavního produktu voleny jako výmladková plantáž pro produkci štěpky nebo pali-vového dřeva a množitelský porost. Využití dřevní hmoty rychle rostoucích dřevin se odvíjí od způsobu pěstování plantáže. Práce je především zaměřena na ekonomické po-rovnání modelových plantáží. Pro jednotlivé typy plantáží je vyhodnocen ekonomický výnos a následné porovnání, jaká plantáž je pro pěstitele rentabilnější. Výsledkem baka-lářské práce je doporučení volby plantáže dle vnějších podmínek na trhu.
Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin
Vodák, Matěj
Tato bakalářská práce se zabývá pěstovanými druhy rychle rostoucích dřevin a využívanou mechanizací pro jejich pěstování. Podrobně jsou zde popsány druhy topolů a vrb, rostoucí v České republice a ve světě. Menší část popisuje jejich klony, které se výhradně pěstují pro energetické účely. V druhé časti jsou rozvedeny způsoby, jak pěstovat rychle rostoucích dřeviny a popsaná používaná technologie, od přípravy půdy pro plantáže až po samotnou likvidaci. Jsou zde detailně popsané technické prostředky, využívané v jednotlivých fázích plantáže a postupy použití. Třetí částí je pokus o sestavení skupin mobilních energetických prostředků a jejich použití ve spojení s technickými prostředky v plantážích rychle rostoucích dřevin.
Faktory ovlivňující vzcházení plantáží rychle rostoucích dřevin
Procházka, Vít
Bakalářská práce se zabývá problematikou plantáží rychle rostoucích dřevin se zaměřením na japonské topoly pěstované na území České republiky. V první části této práce se nachází přehled dřevin, které lze v našich podmínkách pěstovat. Dále jsou v práci obsaženy faktory, které ovlivňují vzcházení a růst těchto plantáží. V její další části je popsáno pěstování těchto dřevin, jako je například výběr vhodných stanovišť, zakládání plantáží nebo jejich způsoby pěstování a údržba. V druhé polovině se práce zaměřuje na produkční, energetické nebo výnosové parametry rychle rostoucích dřevin. K závěru je práce zaměřena na praktické sledování ovlivňujících faktorů plantáží v konkrétních lokalitách.
Assessing short rotation coppice poplar biomass and its determinants on former arable land in Czech Republic
Tripathi, Abhishek Mani
Bio-energie, která je buď získávána z odpadu z biomasy, nebozískaná z produkované biomasy, patří k velmi perspektivním zdrojům i pro blízkou budoucnost. Biomasa má jistý potenciál pro alternativní náhradu fosilních paliv Perspektivní se zdá produkce energetické biomasy v systémech výmladkového lesa, využívajících rychle rostoucí stromy s rychlým cyklem (SRC), jakou jsou (Salix) a topoly (Populus), která i mají velký potenciál pro skladování uhlíku (C); Cílem této PhD práce bylo otestovat, zdali konkrétní výmladkový porost má potenciál pro vysokou produkci biomasy a zdali můžeme pro tento účel efektivně využít klony topolu J-105 (Populus nigra × P. maximowiczii) v systému SRC rostoucího na původní. Výzkum byl realizován na lokalitě Domanínek (49°31´N, 16°14´E, 530m n.m). Sledovaný výmladkový porost byl záložen v letech 2001 a 2002. Porost byl založen na původní orné půdě. Sklizen biomasy byla realizována v letech 2008/2009 (z prostorů zakládaných v dubnu 2001) a v letech 2009/2010 (z porostu zakládaných v dubnu 2002). V této práci jsou použity výmladkové porosty označené souhrnně jako SRWC, a to prostory založené v roce 2009 jsou označovány pod SRWC1 a prostory vysazované v roku 2010 jsou označené jako SRWC2. Na jaře roku 2009 (při zahájení druhého cyklu) SRWC1 byla rozdělena na čtyři náhodné části nebo bloky, které byly ošetřovány třemi různými způsoby; a minerální látky [dusík (N), fosfor (P), a draslík (K)], kaly z odpadních vod a popílky, vápno a plocha kontrolní. Porost SRWC2 byl ponechán bez zásahu. Pro predikci stávající dřevinné sušiny (AGWDM) byly stanoveny konkrétní alometrické rovnice, které jsou specifické pro daný klon topolu. Pomocí alometrických rovnic byl odhad každoroční AGWDM, které pak byl následně využit i ke každoroční inventarizaci. Nebyly pozorovány žádné významné rozdíly u výpočtů v alometrických rovnicích pro AGWDM (včetně kontroly) v průběhu roku to po celé období čtyř let v rámci studie v letech 2011-2014. Tento experiment byl opakován i v ve výsadbě SRWC2, pro který alometrická rovnice byla vyvinuta odděleně. U výsadby SRWC2 - dynamika každoročního kumulativního nadzemního i podzemního růstu dřevinné sušiny byla odhadována na dobu čtyř let 2011-2014, kde bylo průměrné AGWDM pozorováno od 8,29 na 11,02 t ha-1 na rok 1 a průměrné každoroční BGWDM se lišilo mezi 2,50 na 3,02 t ha-1 na rok-1. Růst a produkce dřeva závisí hlavně na výkonosti fotosyntézy a na efektivitě transformace světelné energie Slunce do tvořící se biomasy. Proto byl sledován rozvoj velikosti listu včetně indexu velikosti listu (LAI) a trvání velikosti listu (LAD) a efektivita využití záření (RUE). Byla stanovena maximální hodnota indexu listové plochy-LAImax, který dosahuje po čtyřech letech růstu hodnoty 9,5. Maximální počet dnu existence listové plochy -LAD byl 185 dnů . Maximální RUE bylo bylo 1,3 g MJ-1 u po čtyřech letech růstu. LAI a LAD vykazují velmi silnou pozitivní korelaci pro AGWDM (R2 hodnotí ~1); zatímco RUE ukázalo mírnou pozitivní korelaci s AGWDM, kde R2=0.50 (p=0.52). Místně specifická alometrická rovnice, která vyvinuta pro klon topolu J-105 ukazuje na skutečnost že není žádný významný vliv hnojiv pro maximalizaci AGWDM na původních obdělávaných půdách. Pro determinant AGWDM, bylo potvrzeno, že LAI, LAD a RUE by mohly být dobrými a spolehlivými predikátory stávajícího AGWDM u SRC klonu topolu J-105 na původních obdělávaných půdách.
Průzkum dynamiky růstu rychle rostoucích dřevin a jejich využití v krajinářské architektuře
Miksová, Lenka
Tato diplomová práce je blíže zaměřena na listnaté rychle rostoucí stromy. V literární rešerši se zabývá vymezením skupiny rychle rostoucích dřevin, obecnými vlastnostmi, výhodami, nevýhodami, možnostmi použití (s důrazem na uplatnění v zahradní a krajinářské tvorbě), pěstitelskými principy, charakteristikou konkrétních druhů, jejich kategorizací a analýzou dostupného sortimentu. Cílem praktické části bylo na základě vlastního průzkumu posoudit dynamiku růstu devíti vybraných taxonů listnatých stromů ve fázi do 10 let po výsadbě. Hodnoceno bylo celkem 225 jedinců v rámci modelového území, které je součástí biocentra Ráječek v Brně - Černovicích. Měřeny byly následující parametry: výška, obvod kmene, roční přírůst terminálního výhonu a roční přírůst šesti dalších výhonů.
Hodnocení růstu rychle rostoucích topolů na energetických plantážích v závislosti na počtu provedených těžeb
LHOTKOVÁ, Hana
Na třech pokusných lokalitách s RRD (Populus nigra L. x Populus maximowiczii Henry "Maxvier" a Populus maximowiczii x Populus berolinensis "Oxford") byla hodnocena výška rostlin, průměrný přírůst a počet výhonů ve vztahu ke způsobu založení a obhospodařování a počtu provedených těžeb. Z hlediska vodního režimu v půdě jsou pro tyto dřeviny mnohem lépe využitelné roviny než mírné svahy, kde nedochází ke zbytečnému odtoku a voda je lépe rostlinou využita po celou dobu pěstování. Topoly jsou světlomilné, proto lepší růstové vlastnosti vykazují v nezastíněných, jiným porostem neovlivněných lokalitách. S tím souvisí i náchylnost k silně zapleveleným plochám a to zejména v prvním roce růstu při tvorbě nových výhonů. Při dobrém obhospodařování a ideálních podmínkách pro růst, je topol schopen za rok vyrůst o více než 2 metry.
Vliv stanoviště a agrotechniky na produkci fytomasy vybraného klonu topolu (Populus nigra L. X Populus maximowiczii Henry) pro energetické účely
NOVÁKOVÁ, Aneta
Bakalářská práce se zabývá tématikou rychle rostoucích dřevin a vlivem agrotechniky (výběr lokality, ošetřování a možné použití hnojiv), které jsou nejdůležitějšími faktory pro úspěšné pěstování energetických dřevin. V úvodní části je objasněn pojem biomasa a její možné dělení na druhy a způsoby jak je získávána. Navazující kapitoly se věnují samotným rychle rostoucím dřevinám. Je zde popsána problematika pěstování - základní informace a historie těchto energetických dřevin, legislativní omezení a postup při samotném zakládání plantáže, výběr a příprava pozemku, využití agrotechnických zásahů (kultivace, hnojení). Praktická část práce se zabývá vlastním pokusem s klonem topolu J 105 (Populus nigra L. x Populus maximowiczii Henry). Na čtyřech pokusných plochách byl vysázen výše zmíněný klon topolu a v následujících letech byl sledován růst v závislosti na podmínky stanoviště a zvolené agrotechnické zásahy. Jsou zde popsány podmínky na všech lokalitách, zvolené způsoby výsadby a následná péče o porost dřevin. V posledním sledovacím období byl proveden pokus s přihnojením různými druhy dusíkatých hnojiv. Po zhodnocení výsledků bylo zřejmé, že na kvalitu růstu rychle rostoucích dřevin má největší vliv správně zvolená lokalita a následná péče o porost alespoň v prvním vegetačním období. Přihnojení se ukázalo jako důležité pouze v případě výsadby na stanovištích velmi chudých na živiny.
Energie ze zemědělské půdy
Šatra, Jan ; Bičík, Ivan (vedoucí práce) ; Musil, Ladislav (oponent)
Práce se zabývá vztahem člověkem využitelné energie a plochy jako jejího široce rozšířeného zdroje. Za tímto účelem nejprve představuje nejen některé ukazatele, které jsou k nazírání na nakládání s energiemi vhodné, ale seznamuje také alespoň v základech s hodnocením vlivů na životní prostředí, které pomáhá mezi mnoha způsoby využívání energií z plochy identifikovat ty skutečně udržitelné. Dále je vysvětleno, odkud se v současnosti berou plochy nově využitelné právě pro získávání energie. Jako možné způsoby extrakce energie z plochy jsou představeny fotovoltaika, kapalná biopaliva a rychlerostoucí energetické rostliny. Po krátkém nahlédnutí do problematiky zásobování teplem je již pozornost věnována modelovému případu: hodnocení potenciálního vztahu mezi lokální produkcí pevné biomasy z rychle rostoucích dřevin a lokální spotřebou tepla. Tento modelový případ je prováděn pro jednotlivé obce Středočeského a Jihočeského kraje, použity jsou půdní charakteristiky a výstupy sčítání lidí, domů a bytů 2001, obsahující informace o domovním a bytovém fondu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.