Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 84 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika hluku větrných elektráren
Honzíček, Štěpán ; Prokop, Aleš (oponent) ; Janoušek, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce shrnuje současný stav větrné energetiky v České republice i ve světě. Popisuje stavbu dnešní moderní větrné elektrárny s horizontální osou a konkrétně se zabývá problematikou hluku větrných elektráren z hlediska mechanických i aerodynamických příčin. Názorně zobrazuje způsob měření a následnou analýzu hluku. Závěrečná část se věnuje možným dopadům hluku na zdraví člověka.
Sustainable Development Goal 7: Affordable and Clean Energy Panel Data Analysis
Křížková, Alžběta ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Moravcová, Michala (oponent)
Tato bakalářská práce zkoumá sedmý Cíl udržitelného rozvoje: Dostupná a čistá energie. Zaměřuje se na všechny jeho čtyři indikátory. Pro každý z nich staví a vyhodnocuje empirický model za použití analýzy panelových dat všech členský země OSN. Výzkumná otázka, kterou si práce klade, je: "Které ukaza- tele mají největší vliv na poskytování elektrické energie a dalších výhod ply- noucích z dostupnosti elektrické energie?" Na základě našeho výzkumu můžeme prohlásit, že ve většině případů mají největší vliv podíl urbaniz ovaného oby- vatelstva a index lidského rozvoje. Na rozdíl od dříve provedených výzkumů zabývajících se podobnými tématy, tato práce zkoumá všechny čtyři aspekty elektrické energie dohromady. To nám dává možnost hledat společné vlivy a propojení mezi indikátory.
Tesla’s Turbine As A Source Of Energy
Šedina, Martin
This thesis deals with the theory of bladeless Tesla turbine, explains its operation, describes its construction described in Tesla’s patent and explains the physical principles that are underway. Furthermore, the description of the construction of a bladeless turbine, which is based on a combination of Tesla turbine and a pump, which should improve the practical properties.
Osteled 7c-7d Horsens Refurbishment
Král, Ondřej ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Z dříve vypracovaného projektu, který byl součástí půlročního studia na univerzitě VIA v Dánsku, vznikla následující bakalářská práce. Ta rozvádí projekt do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby. Navrhovaný objekt se nachází ve městě Horsens v obytné čtvrti mezi několika podobnými budovami určenými k bydlení. Projekt se zaměřuje na jeho rekonstrukci a modernizaci s ohledem na současné požadavky a s důrazem na sociální, ekonomickou a energetickou udržitelnost. Hlavní myšlenkou je zachovat autentičnost objektu a původních materiálů, a přitom přidat moderní prvky a tvarosloví. Zároveň poskytnout rozmanité a příjemné prostory na bydlení, dostatečné propojení se zelení a možnosti sociálního kontaktu obyvatel. Hlavní nosná konstrukce objektu je zachována, schodišťové prostory jsou vybourány a nahrazeny novými komunikačními jádry zahrnující schodiště i výtahy. Konstrukce krovu je určena k celkovému nahrazení. Celý objekt je po rekonstrukci navržen bezbariérově.
Generation of Energy Using Renewable Resources
Vrbka, Martin ; Langerová, Petra (oponent) ; Froehling, Kenneth (vedoucí práce)
This Bachelor thesis focuses on the generation of electric energy using renewable resources. There are numerous factors related to renewable energy; however, these aspects are mostly looked upon individually rather than in a complex form. Therefore, the thesis attempts to cover most of the important aspects related to the generation of energy using renewable resources and organizes them into a logical form. This is done by presenting a general description of the technology itself as well as resulting impacts from utilised systems.
Pěstování vybraných druhů rostlin pro energetické využití
ŠVEC, Miroslav
Tato diplomová práce na zadané téma "Pěstování vybraných druhů rostlin pro energetické využití" v prvních kapitolách teoretické části pojednává o české a světové energetice. Navazují kapitoly o obnovitelných zdrojích energie a o možnostech využití biomasy rostlin pro energetické účely. Rešerše se dále zabývá travinami jako alternativními energetickými zdroji se zaměřením na využití pro přímé spalování. Poslední kapitoly rešerše jsou zaměřeny na pěstování vybraných energetických plodin, jimiž jsou víceleté trávy Elymus elongatus (poddruh Ponticus, odrůda Szarvasi-1) a Miscanthus × giganteus (ozdobnice obrovská). Praktická část popisuje založení, ošetřování a sklizeň maloparcelkových pokusů energetických odrůd trav Szarvasi-1 a hybridu Miscanthus × giganteus, které byly na pozemcích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích cíleně pěstovány jako energetické plodiny určené pro přímé spalování. Pokusy s porostem Szarvasi-1 probíhaly ve třech druzích hospodaření. První variantou byla tzv. "extenzivní" forma, kde rostliny nebyly hnojeny žádným hnojivem. Druhou formou hospodaření byla varianta "intenzivní", ve které se porost přihnojoval minerálními hnojivy. Poslední varianta označená jako "digestát" byla hnojena organickým hnojivem. Maloparcelkové pokusy s Miscanthus × giganteus probíhaly oproti Szarvasi-1 pouze v jedné variantě pěstování, a to "intenzivní". U obou odrůd energetických travin založených na jaře 2013 a u všech variant pěstování byly po šestiletém vegetačním období vyhodnoceny výnosové potenciály z průběhu posledních pěti let vegetace těchto kultur. Hodnocenými parametry byly zejména výnosy čerstvé hmoty a sušiny v t ha-1, ale také průměrný obsah sušiny v %. Tyto výsledky byly zaznamenány a porovnány s odbornou literaturou. Z výsledků práce vyplývá, že porost Miscanthus × giganteus poskytuje v průměru vyšší výnosy než kultivar Szarvasi-1, který překvapivě nejlépe reaguje na hnojení organickým hnojivem.
Vývoj fenoménu obnovitelných zdrojů energie a jejich podpora v ČR
Hamzová, Kateřina ; Kaczor, Pavel (vedoucí práce) ; Noskievič, Pavel (oponent)
Úvodní část práce se zabývá především využitím energie v historii lidské společnosti, představuje jednotlivé obnovitelné zdroje a zároveň i vysvětluje některá fakta o obnovitelných zdrojích, z nichž je třeba při jejich podpoře vycházet. Hlavním cílem práce je vyčíslit výši podpor pro obnovitelné zdroje energie v České republice do roku 2016 s predikcí do roku 2020 a analyzovat jejich vliv na cenu elektřiny pro koncového zákazníka. V rámci této analýzy jsou zpřehledněny jednotlivé platby spotřebitelů za odběr elektrické energie v Praze, ve třech nejvíce používaných tarifech společnosti PRE, a. s. Dílčím cílem je zmapovat dosavadní historický, legislativní a politický vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie v EU a ČR a zpřehlednit různé formy podpory obnovitelných zdrojů energie, včetně dotačních titulů souvisejících s oblastmi podpory. V závěru práce je podáno celkové zhodnocení dosavadní situace a návrhy na změny.
Rodinný dům tepelně izolovaný balíky slámy z pohledu ekologického dopadu na prostředí a na jeho obyvatele
ŠOCH, Rostislav
Jedním z ukazatelů ekonomického růstu je výstavba a rekonstrukce bytových a rodinných domů. Zároveň s tímto růstem počtu nemovitostí je snaha o co největší provozní energetickou úsporu domů. Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit stavbu rodinného domu izolovaného balíky slámy se stavbami konvenčními. Pro hodnocení byla použita data spotřeb energií v jednotlivých obydlích v letech 2013, 2014 a 2015. Pro představu byly zapisovány venkovní teploty v jednotlivých letech. Tyto velmi teplé roky nahrály v úspoře hlavně domu s tepelným čerpadlem, kdy pracuje v letních měsících s nejvyšším topným faktorem pro ohřev teplé vody. Z porovnání výsledků z různých hledisek vyšel nejlépe ponejvíce dům izolovaný balíky slámy. Současný vývoj výstavby tomuto výsledku odpovídá.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 84 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.