Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 69 záznamů.  začátekpředchozí54 - 63další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
K okolnostem ovlivňujícím identitu sociálních pracovníků
LHOTÁKOVÁ, Jana
Bakalářská práce se zabývá identitou a okolnostmi, které mohou identitu sociálních pracovníků ovlivňovat. Teoretická část charakterizuje osobu sociálního pracovníka, jeho kompetence a role. Dále pojednává o identitě a jejích dílčích aspektech a okolnostech, které mohou identitu sociálních pracovníků ovlivňovat. Zabývá se podrobněji zejména kolektivní, profesní a křesťanskou stránkou identity. Praktická část je postavena na výzkumném šetření, konkrétně na kvantitativním výzkumu, který je realizován v oblasti Strakonicka. Cílem provedeného výzkumu bylo zjistit, jak sociální pracovníci pohlížejí na identitu, a jaké okolnosti jejich identitu mohou ovlivňovat a zda ji vůbec ovlivňují. Zjištěné názory do značné míry korespondují s teoretickými předpoklady.
Profesní kariéra a názory na studium prvních absolventů bakalářského studia oboru Všeobecná sestra na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity.
JIRÁKOVÁ, Marcela
Diplomová práce se zabývá profesním vývojem prvních absolventek bakalářského studia oboru Všeobecná sestra ze ZSF JU od jejich absolvování po současnost. Cílem práce bylo zjistit názory na bakalářské studium oboru Všeobecná sestra na ZSF JU u prvních absolventů tohoto studijního oboru. Zjistit, jak studium a jeho úspěšné ukončení ovlivnilo jejich následnou profesní kariéru a společenské uznání. Dále pak zjistit postoj prvních absolventů bakalářského studia oboru Všeobecná sestra na ZSF JU k navazujícímu magisterskému studiu Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech na ZSF JU. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část práce se věnuje ošetřovatelství a konečná část je pedagogická. Zahrnuje historii, vývoj ošetřovatelství a ošetřovatelské vzdělávání v České republice, dále pak problematiku profese sestry a s ní související legislativní normy. V pedagogické části se věnuji přístupu ke vzdělání jako sociologickému problému a hodnocení vysokoškolské výuky samotnými studenty. V empirické části diplomové práce byla zvolena kvantitativní a kvalitativní metoda výzkumného šetření. Kvantitativní výzkumné šetření bylo provedeno formou anonymního dotazníku pro první absolventy bakalářského studia Všeobecná sestra na ZSF JU. Pro tuto část šetření byly stanoveny čtyři hypotézy. Výsledky šetření byly zpracovány do grafů a tabulek. Pro kvalitativní část výzkumného šetření byl použit hloubkový nestrukturovaný rozhovor, který proběhl s vybranými absolventkami. Výsledky kvalitativního šetření byly zpracovány formou přepisu rozhovoru. Výsledky této práce mohou být využity jako informační materiál pro studenty a vyučující katedry Ošetřovatelství na ZSF JU. Mohou pomoci orientovat se ve vzdělávání sester a uvědomit si, kterou oblast studia by bylo potřeba posílit.
Analýza a reflexe etického kodexu sociálních pracovníků
PODZIMKOVÁ, Petra
Práce se zabývá odbornou etickou reflexí a analýzou etického kodexu sociálních pracovníků se zapojením do širších souvislostí profese sociální práce a lidskoprávních principů. V úvodu se zabývá postihnutím základních pojmů v oblasti etiky a sociální práce s ohledem na specifika profese sociální práce a požadavků na profesionálního sociálního pracovníka. Na základě odborné etické reflexe teoretických východisek se práce dále analyzuje dokument Etický kodex Společnosti sociálních pracovníků České republiky v porovnání s Mezinárodním etickým kodexem sociální práce a Kodexem charity Česká republika s důrazem na interpretaci principů lidských práv a sociální spravedlnosti. V závěru se práce v návaznosti na analýzu snaží shrnout také kritiky a důležitost aktualizace etického kodexu včetně naznačení dalších možných cest ke zkoumání této problematiky.
Smysl ošetřovatelské profese z pohledu sester a pacientů.
PECHOVÁ, Lucie
Bakalářská práce se zabývá smyslem ošetřovatelské profese ze dvou pohledů. Prvním je pohled sester, které pracují ve zdravotnictví a svou péčí přispívají k uzdravování nemocných. Druhým pohledem na smysl ošetřovatelské profese je pohled pacientů, kteří jsou hospitalizováni a tím odkázaní na péči sester. Cílem práce bylo identifikovat u sester důvody výběru ošetřovatelské profese a také zjistit, jak sestry vnímají smysl své profese. U pacientů bylo zjišťováno očekávání od ošetřovatelské činnosti v nemocničním zařízení. Dalším cílem bylo zjistit, jak pacienti vnímají smysl poskytované péče sestrou. Teoretická část práce se zabývá historií i současností ošetřovatelské profese, sestrou jako představitelkou této profese a postavením pacienta v ošetřovatelské péči. Pro zpracování empirické části bakalářské práce byla zvolena kvalitativní metoda výzkumného šetření. Pro sběr dat od sester a pacientů byl použit nestandardizovaný rozhovor. Výsledky výzkumného šetření u sester vedly ke zjištění, že většina sester očekává od ošetřovatelské profese přínos jejich povolání ostatním lidem a svou spokojenost. Sestry uvedly pocit spokojenosti při možnosti kontaktu a komunikace s pacienty a ta je podpořena kladnou odezvou pacientů na jejich jednání a činnost. Smysl své profese vidí sestry v pomoci lidem a v pečování o ně. Výsledky výzkumného šetření u pacientů vedly k zajímavému zjištění. Zde se objevila shoda se sestrami v pohledu na smysl ošetřovatelské profese, kdy pacienti uvedli pomoc nemocným lidem a starost o jejich spokojenost. Práci sester pokládají za významnou, náročnou a také velmi odbornou. Ošetřovatelská profese se stává pro pacienty významnou až po zkušenostech s hospitalizací. Očekávání, které pacienti uvedli, směřovali spíše na osobnost sestry a její chování. Pacienti očekávají v kontaktu se sestrou ochotné a trpělivé jednání. Dále očekávají od sestry poskytnutí dostatečného množství informací. Výsledky získané tímto výzkumným šetřením mohou být využity jako informační zdroj pro sestry i ostatní pracovníky ve zdravotnictví, např. k nalezení smyslu profese a zamyšlení se nad významem ošetřovatelské péče. Dále mohou sloužit jako podnět pro další zkoumání očekávání pacientů a tím ke zlepšení péče o nemocné.
Význam identity v profesi sestry a jejího vlivu na kvalitu péče
DRÁBKOVÁ, Kateřina
Povolání sestry patří mezi pomáhající profese, které jsou typické svým velkým zatížením po stránce psychické i fyzické. Sestry, které vystudovaly vysokou školu nastupují do praxe psychicky i fyzicky vyzrálejší a přístup k pacientům i poskytovaná péče může být kvalitnější než u sester se středoškolským vzděláním. Při poskytování péče musí sestry spolupracovat s lékaři, ale i s ostatním zdravotnickým personálem. Z důvodu nedostatku personálu přebírají sestry povinnosti za jiné členy týmu, což mohou pociťovat jako omezení při naplňování své profesní identity. Toto omezení se může odrazit i na kvalitě jimi poskytované péče. Často se stává, že sestra nemůže naplnit svou profesní identitu z důvodu tlaku rodiny, která vyžaduje splnění svých požadavků před naplněním profesní identity sestry. Cílem výzkumu bylo zjistit jednak představu sester, ale i příslušníků rodiny o profesní identitě sestry. Cíle bylo dosaženo.Výzkum byl uskutečněn ve dvou fázích. První fáze byla realizována pomocí rozhovorů se šesti sestrami různého věku s vysokoškolským vzděláním a bez něj. Druhá fáze byla uskutečněna pomocí kvantitativního šetření dotazníkovou metodou ve zdravotnických zařízeních v Písku, Českých Budějovicích a v Plzni. Výsledky z výzkumu mohou být využity v rámci kvalifikačního i celoživotního vzdělávání sester k posílení jejich identifikace s profesí.
Důvody fluktuace sester z nemocnic
BÁRTOVÁ, Marie
V diplomové práci jsem se zabývala důvody fluktuace sester z nemocnic. Fluktuace zdravotnických pracovníků je velmi aktuálním tématem. Je tedy žádoucí věnovat této problematice pozornost, zaměřit se na identifikování jejích příčin a pátrat po motivech, které vedou sestry k opuštění jejich zaměstnání. Pouze pokud budeme znát příčiny, je možné začít proti fluktuaci bojovat a zavádět opatření pro její snížení. Cílem práce bylo zjistit příčiny fluktuace sester ve vybraných nemocnicích Jihočeského kraje, zmapovat současný stav fluktuace sester ve vybraných nemocnicích Jihočeského kraje a zjistit opatření managementu ve vybraných nemocnicích Jihočeského kraje pro ovlivnění nadměrné fluktuace sester. Cíle práce byly splněny. Na základě provedených rozhovorů se sestrami, které své pracoviště již opustily, byly stanoveny hypotézy této diplomové práce. Byly stanoveny hypotézy H: 1 Jednou z hlavních příčin fluktuace sester je psychická náročnost práce sester, H: 2 Jednou z hlavních příčin fluktuace sester je fyzická náročnost práce sester, H: 3 Sestry fluktuují z důvodu problematických interpersonálních vztahů, H: 4 Sestry fluktuují z důvodu zvyšujících se kompetencí ve výkonu jejich práce, H: 5 Mladší sestry fluktuují častěji než starší sestry, H: 6 Mladší sestry fluktuují z důvodu nemožnosti zajištění péče o dítě v průběhu výkonu jejich profese, H: 7 Fluktuace sester je rovnoměrná na všech odděleních ve vybraných nemocnicích Jihočeského kraje a H: 8 Management ve vybraných nemocnicích Jihočeského kraje realizuje opatření pro ovlivnění nadměrné fluktuace sester. Pro ověření stanovených hypotéz byl proveden kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření ve vybraných nemocnicích Jihočeského kraje. Dále byly provedeny rozhovory s Náměstkyněmi pro ošetřovatelskou péči v jednotlivých nemocnicích Jihočeského kraje. Z výsledků provedeného výzkumného šetření vyplývá, že hypotéza H: 1 Jednou z hlavních příčin fluktuace sester je psychická náročnost práce sester, H: 2 Jednou z hlavních příčin fluktuace sester je fyzická náročnost práce sester, H: 3 Sestry fluktuují z důvodu problematických interpersonálních vztahů, H: 5 Mladší sestry fluktuují častěji než starší sestry a H: 7 Fluktuace sester je rovnoměrná na všech odděleních ve vybraných nemocnicích Jihočeského kraje, se potvrdily. Provedené výzkumné šetření však ukázalo, že H: 4 Sestry fluktuují z důvodu zvyšujících se kompetencí ve výkonu jejich práce a H: 6 Mladší sestry fluktuují z důvodu nemožnosti zajištění péče o dítě v průběhu výkonu jejich profese nelze jednoznačně potvrdit. Hypotéza H: 8 Management ve vybraných nemocnicích Jihočeského kraje realizuje opatření pro ovlivnění nadměrné fluktuace sester byla výzkumným šetřením vyvrácena.
Lidské zdroje a zaměstnanost
JAKUBCOVÁ, Jaroslava
Cílem bakalářské práce je popsat situaci v oblasti lidských zdrojů v zaměstnanosti v okrese Prachatice a zhodnotit tento problém zejména z pohledu úřadu práce. Základním problémem efektivity využití pracovní síly je podchycení volných lidských zdrojů, zejména těch, které jsou evidovány úřady práce. Bakalářská práce se tedy zabývá zejména srovnáním a možným využitím těchto volných zdrojů. Vlastní práce je členěna na dvě základní části. První je teoretická část, jejímž účelem je vysvětlit důležité pojmy v oblasti zaměstnanosti. Pozornost je věnována zejména tzv.rizikovým skupinám na trhu práce (viz kap. 2.3.). Praktická část práce je zaměřena na rozbor situace v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů v okrese Prachatice. Pro přehlednost má tato pasáž výrazně tabulkový charakter, který umožňuje snadněji se orientovat v získaných datech. V této praktické části se výrazně projevuje teorie týkající se rizikových skupin nezaměstnaných (viz kap. 4.2.1.). Závěr praktické části je věnován návrhům týkajících se dalších priorit rozvoje využívání lidských zdrojů a podpory zaměstnanosti. Výsledkem práce je zmapování rozvoje lidských zdrojů v zaměstnanosti v okrese Prachatice. Rovněž je naznačen možný směr dalšího řešení této problematiky v regionální úrovni působnosti Úřadu práce v Prachaticích. Zároveň bylo v práci poukázáno na roli státu v otázce zaměstnanosti. Ten by měl vystupovat jako garant státní politiky zaměstnanosti a prostřednictvím úřadů práce tuto politiku provádět.
ASPEKTY SESTERSKÉHO POVOLÁNÍ - DEMOTIVAČNÍ PRVKY V PRÁCI SESTRY
HEPLOVÁ, Monika
Tato práce je zaměřena na aspekty sesterského povolání a demotivující prvky v profesi, která tvoří nejpočetnější složku ve zdravotnickém systému. Posláním sestry ve společnosti je pomáhat jednotlivcům, rodinám a skupinám uspokojovat aktuální potřeby a dosahovat jejich maximální tělesné, psychické a sociální možnosti v souladu s prostředím, ve kterém žije. Dochází ke změnám v systému poskytování zdravotní péče a vztahu společnosti vůči zdravotníkům. Všeobecné sestry přijímají odpovědnost za přímé poskytování ošetřovatelské péče, pracují samostatně a za poskytnutou péči zodpovídají. Jejich role se mění v plnohodnotného člena týmu, v partnera lékaře při výkonu povolání. Zajímalo nás, jak sestry tuto změnu vnímají. Jaké jsou největší demotivující faktory v profesi a co je naopak motivuje toto náročné povolání neopustit.
Očekávání versus realita práce sester na kardiochirurgickém oddělení
BÁRTOVÁ, Marie
V bakalářské práci jsem se zabývala očekáváním sester před jejich příchodem do praxe a konfrontací s realitou práce na oddělení. Očekávání hraje velice významnou roli při zvládání ošetřovatelského povolání. Je zde spousta faktorů, které ho mohou ovlivnit a to, jak negativně tak pozitivně. Rychlé tempo v současných zdravotnických zařízeních od sestry vyžaduje, aby posuzovala, předvídala a hodnotila stav pacientů a během několika minut na něj reagovala tak, aby péče o nemocné byla maximálně účinná a koordinovaná. Tento úkol je obtížný pro každého, ale pro sestru, která je zdravotnictvím zklamána, je to úkol nemožný. Proto je korespondence mezi očekáváním a výslednou realitou práce, tak důležitá.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 69 záznamů.   začátekpředchozí54 - 63další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.