Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Přechod absolventů středních škol na trh práce - III. etapa – šetření 2015: Průzkum absolventů středních odborných škol šest let od ukončení studia na střední škole
Trhlíková, Jana
Studie prezentuje výsledky dílčího průzkumu, který vychází z dotazování absolventů středních odborných škol, kteří vstoupili na trh práce v roce 2008/2009. Navazuje na již dříve realizované šetření absolventů středních odborných škol, kteří byli dotazováni v roce 2012, tedy v období 3 let od ukončení střední školy. Předmětem tohoto aktuálního průzkumu bylo opětovné dotazování těchto absolventů s odstupem dalších 3 let, tedy 6 let od ukončení střední školy, kdy již naprostá většina z nich, včetně těch, kteří pokračovali v nástavbovém a terciárním vzdělávání, získala zkušenosti s přechodem na trh práce. Samotný průzkum byl založen na kombinaci kvantitativního a kvalitativního přístupu. Jeho hlavním cílem bylo zmapovat průběh přechodů absolventů na trh práce, resp. do nástavbového nebo terciárního vzdělávání, z jejich pohledu a identifikovat slabá místa v klíčových bodech celého přechodového procesu, a to především na základě jednotlivých individuálních výpovědí absolventů v otevřených otázkách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2016
Doležalová, Gabriela
Analýza se věnuje určení shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání z hlediska odbornosti. Hodnocením shody posuzuje využití kvalifikace absolventů nejen z hlediska úrovně dosaženého vzdělání, ale i z hlediska vhodnosti absolvovaného vzdělání pro výkon příslušného zaměstnání. Pro hodnocení souladu mezi vzděláním a zaměstnáním je použita čtyřstupňová škála – úplná shoda, částečná shoda, dílčí neshoda a hrubá neshoda.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Čísla z první ruky Praha - 2016
Český statistický úřad
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2016.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2016
Novotná, Hana ; Vojtěch, Jiří
Analýza je zaměřena na strukturu poptávky po povoláních a hledaných kvalifikacích a kompetencích. Jde o kvantitativní šetření s cílem shromáždit relevantní informace o struktuře nejčastěji se vyskytujících požadovaných typů profesí a o hledaných kvalifikacích a kompetencích uchazečů zahrnujících nároky na vzdělání, jazykové vybavení, praxi a další vlastnosti, schopnosti a dovednosti adeptů na daná povolání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sociálně-charitativní práce zakladatelů Papežských misijních děl
NOVÁKOVÁ, Veronika
Práce se zabývá sondou do minulosti a do života čtyř zakladatelů Papežských misijních děl. V základních bodech popisuje význam a poslání misijní činnosti. Dále ukazuje pohled církve a posledních tří papežů na misijní povolání. Podává svědectví prostého života chudých v misijních zemích a svědectví dvou misionářů. Ukazuje pozitivní a negativní stránky misijní činnosti. V závěru popisuje projekty podporované Českou republikou.
Prestiž učitelství pro mateřské školy
Smolíková, Anna ; Zvírotský, Michal (vedoucí práce) ; Kropáčková, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje prestiži učitelského povolání se zaměřením na učitelství pro mateřské školy. Teoretická část této práce obsahuje informace o učitelství jako profesi, dále se zaměřuje přímo na prestiž učitelů mateřských škol a popisuje současné aspekty prestiže. V neposlední řadě je podrobně popsán vývoj povolání předškolního pedagoga, jako zdroj probíhající profesionalizace učitelství. Hlavním cílem výzkumné části je porovnat, jak je prestiž preprimárních pedagogů hodnocena učiteli z jiných školských stupňů a samotnými předškolními pedagogy. Dále zjistit jak se liší výsledky šetření autorky práce a průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) při Sociologickém ústavu AV ČR o prestiži povolání z roku 2013 a 2016. Design šetření je smíšený. Je využito metod dotazníku, strukturovaného rozhovoru a analýzy dokumentů. Výsledky ukazují relativní shodu s výzkumem CVVM. Respondenti hodnotili výrazně rozdílně pouze čtyři povolání a učitelská povolání hodnotili o něco výše než v původním průzkumu. Srovnání učitelských povolání, jak je hodnotili sami učitelé, ukázalo, že každá skupina učitelů (dle školských stupňů) hodnotila své vlastní povolání nejvýše kromě učitelů vyšších odborných škol a celkově nejvýše hodnotili respondenti učitele základních škol, nejníže pak učitele vyšších...
Přechylování názvů povolání v současné španělštině (korpusová analýza)
CHVÁTALOVÁ, Karolína
Tato bakalářská práce se zabývá přechylováním názvů povolání v současné španělštině a je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou shrnuty principy přechylování profesí v současné španělštině a dále porovnání španělských gramatik, které se tomuto tématu věnují. V praktické části jsou uvedeny výsledky výzkumu, kde byly zkoumány jednotlivé výrazy. Tento výzkum byl prováděn za pomoci španělských synchronních korpusu CORDE, CREA a CORPES XXI.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.