Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 110 záznamů.  začátekpředchozí93 - 102další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Provedení rešeršní studie v oblasti metod simultánní lokalizace a mapování.
Gärtner, Jan ; Marada, Tomáš (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá metodami simultánní lokalizace a mapování používanými v aplikacích mobilní robotiky ve světě. Cílem této práce je popsat existující a používané metody simultánní lokalizace a mapování. V první části je uvedeno rozdělení a popis jednotlivých podproblémů simultánní lokalizace a mapování. V druhé části jsou popsány konkrétní metody simultánní lokalizace a mapování. Třetí část se věnuje praktickým aplikacím metod simultánní lokalizace a mapování používaných v robotických úlohách ve světě. Poslední část je věnována robotickým aplikacím v rámci FSI VUT v Brně a použitelnosti jednotlivých metod pro tyto aplikace.
Komunitní GPS navigace WAZE a její srovnání s ostatními GPS navigacemi
Dušek, Roman ; Pavlíček, Antonín (vedoucí práce) ; Šimek, Luděk (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou GPS navigací a jejich aplikací dostupných pro mobilní telefony a zařízení. Práce je tradičně rozdělena do dvou hlavních oddílů -- teoretické a výzkumné části. V teoretické části práce definuje důležité pojmy v dané problematice a zkoumá dostupné typy GPS navigací, aplikace GPS navigací a jejich jednotlivé výhody a nevýhody. Čtenář získá povědomí o základních principech a fungování navigací. V praktické, výzkumné části jsou jednotlivé GPS navigace testovány ve stanovených případech a podmínkách dle jednotlivých hypotéz. Hlavní důraz je kladen na srovnání GPS navigace Waze, která přišla s inovativním způsobem tvorby svého obsahu přímo uživateli, se zástupci ostatních typů GPS navigací.
Metody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahů
Novotný, Vojtěch
Bakalářská práce s názvem "Metody navádění mechanizačních prostředků po pozemku při provádění pěstebních zásahů" má za cíl popsat systémy GNSS, princip jejich funkce a rozdělení. V první části jsou popsány funkce GNSS a její produkty a navazující systémy, které se podílejí na přenosu signálu. V další části je technické nastavení samotné navigace a nastavení metody pohybu po pozemku. Další část popisuje pěstební operace rozmetání hnojiv, chemické ošetření plodin a zakládání porostu za pomocí metod GPS. Poslední část ukazuje možný budoucí vývoj technologie satelitního navádění v zemědělství.
Mobilní informační banka
HŮNA, Jaroslav
Mobilní informační banka je projekt sjednocující aktuality z celé Jihočeské univerzity, navrhující zároveň i řešení navigace mezi učebnami Jihočeské univerzity. Všechny informace předává přes server klientským mobilním aplikacím platformy Android. Navržené a implementované řešení lze po úpravě aplikovat i na jiných školách.
Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloudu - klientská část Windows Phone 7
Čurda, Vít ; Bruckner, Tomáš (vedoucí práce) ; Skoupý, Radek (oponent)
Diplomová práce se zabývá vývojem aplikace na platformě Windows Phone 7. Aplikace se zaměřuje na cílové skupiny vozíčkářů a cyklistů. Těm nabízí možnost navigace po městě a obtížným terénem. Aplikace je rozdělena na dvě části -- klientskou část a serverovou část. Vývoj serverové části je analyzován v diplomové práci Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud -- serverová část Windows Azure, která je zpracovávána Bc. Vojtěchem Růžičkou. Hlavním cílem práce je nabídnout nová řešení při vývoji na platformě Windows Phone 7, zejména zaměřená na komunikaci mezi klientem a serverem. Druhým cílem je nabídnout veřejnosti bezplatnou aplikaci, která pomůže cyklistům a vozíčkářům při navigaci ve městě. Prvního záměru bude dosaženo samotným řešením problémů během vývoje a jejich následným zobecněním a udělením doporučení. Druhý cíl bude splněn zveřejněním samotné aplikace.
Integrace GPS a GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny
Správa CHKO ; T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové ; Pechanec, Vilém ; Pecha, Aleš ; Maršík, Vladimír ; Bukáček, Roman
Ve zprávě je předložen výčet a stručná charakteristika důležitých technologií jak v oblasti navigace a určování polohy, tak i konektivity pro zajištění lokální i vzdálené komunikace mezi jednotlivými prvky systému. Dále následuje stručný přehled hardwarových prostředků, které jsou dostupné na našem trhu a jejichž použití připadá do úvahy v rámci budování systému mobilního GIS a sběru dat v terénu. Součástí přehledu je stručná charakteristika jednotlivých kategorií společně se základními technickými parametry vybraných zařízení. Provedeno je i zhodnocení dostupného aplikačního softwarového vybavení. Zpráva se věnuje podrobně rozpracované metodice sběru dat. je provedeno zhodnocení dosud používaných způsobů získávání dat v terénu a následuje vlastní návrh metodiky pro využití prostředků výpočetní techniky v tomto procesu. Dále zpráva přináší informace a hodnocení terénních zkoušek, které proběhly na území CHKO Žďárské vrchy a v CHKO Bílé Karpaty. Shrnutí požadavků na softwarové vybavení - nedostatky v oblasti stávajícího dostupného aplikačního vybavení se ukázaly jako nejvážnější překážka v rutinním nasazení celého systému.
Integrace GPS a GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny
T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové ; Pechanec, Vilém ; Pecha, Aleš ; Maršík, Vladimír ; Bukáček, Roman
Ve zprávě je obsažen výčet a stručná charakteristika důležitých technologií jak v oblasti navigace a určování polohy, tak i konektivity pro zajištění lokální i vzdálené komunikace mezi jednotlivými prvky systému. Dále následuje stručný přehled hardwarových prostředků, které jsou dostupné na našem trhu a jejichž použití připadá do úvahy v rámci budování systému mobilního GIS a sběru dat v terénu. Součástí přehledu je stručná charakteristika jednotlivých kategorií společně se základními technickými parametry vybraných zařízení. Provedeno je i zhodnocení dostupného aplikačního softwarového vybavení. Zpráva obsahuje shrnutí a posouzení míry vhodnosti jednotlivých zařízení pro použití v budovaném systému s doporučením pro výběr vhodné sestavy pro pilotní nasazení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 110 záznamů.   začátekpředchozí93 - 102další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.