Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 276 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bank credit risk management in the low-interest rate environment
Maivald, Matěj ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Pečená, Magda (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá vztah prostředí nízkých úrokových sazeb k ban- kovním ukazatelům kreditního rizika pomocí panelových dat pokrývajícími banky zemí Eurozóny, Dánska, Japonska, Švédska a Švýcarska během období let 2011-2017. Práce využívá metody system-GMM se zapojením bankovně- specifických a makroekonomických proměnných. Tato práce navazuje na e- xistující literaturu zkoumající efekty nízkých úrokových sazeb na profitabilitu bank a pokouší se odhadnout tyto následující hypotézy: Eventuální vliv nízkých úrokových sazeb na ukazatel ohrožených úvěrů (NPL), míru rizikově vážených aktiv (RWA) k celkovým aktivům a vliv na změnu ukazatele Tier 1 kapitálu. Práce má tyto tři hlavní závěry: Zaprvé, výsledky naznačují, že setrvání v období záporných úrokových sazeb může ovlivnit ukazatel NPL a odhalují po- tenciální vztah 3měsíčních mezibankovních sazeb k ukazateli NPL. Tato práce nicméně zamítá hypotézy ohledně ostatních dvou ukazatelů. Zadruhé, studie odhaluje bankovní heterogenitu jako signifikantní faktor kreditního rizika. Zá- věrem, práce přispívá s využitím aktuálních dat k literatuře zaměřené na zk- oumání určujících vlivů NPL, RWA a ukazatele Tier 1 kapitálu,...
The impact of CNB's exchange rate commitment on Czech exports
Teichman, Jiří ; Paulus, Michal (vedoucí práce) ; Baxa, Jaromír (oponent)
Diplomová práce vyhodnocuje efekt kurzového závazku České národní banky na český sektorální export. Díky tomu ukazuje, jak mohou nekonvenční měnové politiky ovlivnit export. K vyhodnocení dopadu intervencí používáme metodu syntetických kontrol. Tato metoda sestaví syntetický export pro Českou repub- liku z dat podobných zemí, které nebyly ovlivněné intervencemi, a porovná je se skutečnými českými exporty v období po intervencích. Očekáváme pozitivní efekt kurzového závazku České národní banky na český export, protože inter- vence zapříčinily podhodnocení koruny, které zvýšilo poptávku po českém zboží v zahraničí. Dále očekáváme pozitivní dopad stabilního směnného kurzu s eu- rozónou, protože exportéři budou vystaveni nižší nejistotě. Pouze pro polovinu exportních sektorů ukazují výsledky pozitivní dopad intervencí. Kladný efekt stabilního směnného kurzu nebyl potvrzen, protože dopad na země eurozóny byl v některých katergoriích nižší než na zbylé země. Výsledky pro celkový sek- torální export byly stabilní napříč různými specifikacemi modelu a byly pod- pořeny výsledky analýz pro české bilaterální exporty do největších destinací. Nejdůležitějším přínosem této práce je aplikace metody syntetických kontrol na celkové sektorální exporty, pro které dříve nebyla využita. Jelikož metoda fun- govala...
Low Interest Rates and Asset Price Fluctuations: Empirical Evidence
Ali, Bano ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Vácha, Lukáš (oponent)
Práce se zaměřuje na význam expanzivní měnové politiky související s cenami aktiv, konkrétně cenami nemovitostí a akcií, jako nejdůležitějšími aktivy na finančních trzích. Model strukturální vektorové autoregrese je využit k vy- hodnocení dat zaměřujících se na Eurozónu, Velkou Británii a Spojené státy americké od roku 2007 do 2017. Navíc jsou nominální krátkodobé úrokové sazby nahrazeny stínovými sazbami, které jsou vhodnějším prostředkem na vyhod- nocení jak konvenčních, tak nekonvenčních nástrojů měnové politiky. Jejich použití je žádoucí v případě, že se hodnota nominální úrokové sazby v eko- nomice blíží nebo je rovna nule, jelikož nulová dolní mez pro úrokové sazby není v tomto případě brána v potaz. Výsledky analyzované pomocí funkcí im- pulzní odezvy spolu s variační dekompozicí naznačují, že vysoké úrokové míry jsou asociovány s nízkými cenami aktiv. Tyto výsledky jsou potvrzeny použitím dvou různých stínových sazeb a dvou různých typů aktiv zahrnutých v modelu. V případě cen nemovitostí je reakce v podstatě okamžitá s největším poklesem cen u Velké Británie. Ceny akcií se téměř vždy nejdříve nepatrně zvýšily a až poté následoval jejich pokles, jehož...
Economic Research Bulletin (2017, No.2). Volume 15, Number 2, November 2017, Effects of Monetary Policy
Česká národní banka
Monetary policy is a one of the core functions of modern central banks. The recent economic crisis –the “Great Recession”, as it is sometimes dubbed–created new challenges as regards properly understanding the functioning of monetary policy and its effects and interactions with other policies. This issue of the Economic Research Bulletin presents a sample of CNB staff research that contributes to the understanding of this important and exciting research agenda.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Právní postavení a činnost České národní banky
Král, Vladimír ; Vondráčková, Pavlína (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Centrální banky jsou napříč celým světem instituce značného významu pro ekonomiky jejich zemí a to zvláště během let finanční nestability, v některých případech mající vliv i na ekonomiky dalších zemí. Diplomová práce pojednává o České národní bance, coby centrální bance České republiky, jejím postavení v právním řádu České republiky a jejích činnostech s ohledem na dynamický vývoj v této oblasti v posledních letech. Práce je rozdělena do kapitol odrážející název a obsahové zaměření práce. Úvod je zaměřen na uvedení čtenáře do tématu a stručně popisuje strukturu práce. Úvod je následován dvěma hlavními kapitolami - "Právní postavení" a "Činnost ČNB". Kapitoly jsou dále složeny z dílčích podkapitol, které se dělí na části. Práce je zakončena závěrem. V druhé kapitole je pojednáno o ústavní úpravě postavení České národní banky a o zákonné úpravě obsažené v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance, s odkazy na příslušná ustanovení normativních právních aktů Evropské unie. Kapitola také pojednává o dvou rozhodnutích Ústavního soudu vztahujících se k úpravě České národní banky a obsahuje úvahy o některých zákonných ustanoveních. Zvláštní pozornost je věnována právní koncepci nezávislého postavení ČNB ve vztahu k vládě, jiným orgánům a osobám veřejného práva a vlastně jakéhokoliv jiného subjektu. Třetí,...
International Spillovers of (Un)Conventional Monetary Policy: The Effect of the ECB and US Fed on Non-Euro EU Countries
Hájek, Jan ; Horváth, Roman
Odhadujeme model globální vektorové autoregrese, který zkoumá dopady měnové politiky eurozóny a amerického Fedu společně s dopadem spotřebitelských cen v eurozóně na hospodářskou aktivitu a ceny v zemích mimo eurozónu. Používáme měsíční údaje z let 2001-2016. Spolu s některými standardními makroekonomickými proměnnými obsahuje náš model odhady míry stínové měnové politiky kvůli nulové dolní mezi na úrokové sazby a kvůli provádění nekonvenční měnové politiky ze strany Evropské centrální banky a Federálního rezervního systému USA. Zjistili jsme, že tyto měnové šoky mají očekávané kvalitativní efekty, ale jejich dopady se v jednotlivých zemích liší, přičemž ekonomiky jihovýchodní EU jsou ovlivněny méně než země ve střední Evropě. Nalézáme, že měnové šoky v eurozóně mají vetší efekty než ty, které pocházejí z USA. Naše výsledky rovněž naznačují, že efekty nekonvenčních opatření měnové politiky jsou slabší než efekty konvenčních opatření. Efekt cenových šoků zemí eurozóny do zemí mimo eurozónu je omezený, což naznačuje, že zákon jedné ceny se projevuje pomalu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza hospodářské krize Ruské federace v letech 2014 - 2016
Šmilňák, Richard ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Následující práce se zabývá analýzou krize ekonomiky Ruské federace z let 2014 až 2016. Mimo nastínění vývoje předcházejícího krizovým rokům je cílem analýza reakční hospodářské politiky a míra závislosti ekonomiky na nerostných surovinách. Důraz je kladen především na rozbor kroků Centrální banky a rovněž úprav rozpočtového nastavení právě v kontrastu závislosti na težbě a vývozu ropy a zemního plynu na pozadí probíhající krize. Výsledný obraz nabízí komplexní pohled na součinnost monetární a fiskální politiky v procesu odvrácení fiskálního kolapsu.
Dopad globální krize 2008-2009 na vývoj hospodářské politiky USA
Mintál, Jakub ; Neumann, Pavel (vedoucí práce) ; Jedlinský, Jakub (oponent)
Cílem práce je charakterizovat vývoj hospodářské politiky od období počátku finanční krize až po současnou politiku ve Spojených státech a určit dopady této politiky na ekonomiku Spojených států.První kapitola této práce pojednává obecně o globální krizi a řeší příčinu vzniku této krize a její dopady na ekonomiku Spojených států. Druhá kapitola se zabývá hospodářskou politikou a jsou zde popsány protikrizová opatření fiskální a monetární politiky spolu s nejdůležitějšími opatřeními v současnosti. Poslední kapitola se zabývá vývojem klíčových makroekonomických ukazatelů, vývojem vládního dluhu a kritikou Fedu a vyhodnocuje efektivnost hospodářské politiky.
Economic policy of Brazil
Janišová, Michaela ; Procházková Ilinitchi, Cristina (vedoucí práce) ; Hasík, Gabriel (oponent)
Tato práce pojednává o hospodářské politice Brazílie. Cílem práce je zjistit hlavní nástroje, které používá k dosahování svých cílů v oblasti hospodářské politiky a v konečném důsledku pak vyhodnotit jejich účinnost. Práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. V první kapitole, tedy teoretické části, je obecně vymezena hospodářská politika, její samotné fungování a pojmy, které s ní úzce souvisí. Druhá kapitola pojednává o čtyřech hlavních nástrojích hospodářské politiky a možných opatřeních, jež mohou vést k zamezení špatné ekonomické a politické situace v zemi. Poslední kapitola analyzuje a vyhodnocuje účinnost opatření nástrojů v Brazílii za posledních deset let, a to pomocí čtyř ekonomických cílů.
Analýza dopadů používání nekonvenčních nástrojů monetární politiky ČNB v období let 2013 – 2016 na stabilitu hospodářství země
Miňhová, Kristýna ; Pekárek, Štěpán (vedoucí práce) ; Bednář, Milan (oponent)
V důsledku existence hospodářských cyklů dochází ke střídání období hospodářského růstu s obdobím hospodářské recese, která může přerůst až v krizi. V takovém případě je úkolem hospodářské politiky nasměrovat ekonomiku správným směrem, zpět ke konjunktuře. Práce se soustředí na monetární politiku a její schopnost plnit tento úkol. Konkrétním cílem práce je analyzovat vliv devizových intervencí používaných v letech 2013-2017 na obnovení finanční a (makro)ekonomické stability České republiky. K tomuto účelu jsou zkonstruovány časové řady indexů popisující zmíněnou stabilitu, financial stress index a economic stress index. Po důkladné komparativní analýze lze konstatovat, že finanční i (makro)ekonomická situace v České republice se začala stabilizovat již krátce před vyslovením jednostranného kurzového závazku vůči euru, a vliv devizových intervencí tedy nelze jednoznačně potvrdit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 276 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.