Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 522 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika efektivního terénního průzkumu a dokumentace historických staveb
Podroužek, Kamil
Hlavním cílem projektu NAKI DG16P02B021 Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele bylo provést základní dokumentaci historických staveb sloužících pro zpracování chmele. Tyto stavby jsou součást stavebního fondu vážícího se na specifické přírodní podmínky a vyskytující se proto pouze v některých regionech. Zde však představují důležitou součást urbanismu obcí a kulturní krajiny. Jejich vývoji, funkci, konstrukcím ani technologickému vybavení však nebyla dosud věnována žádná badatelská pozornost. Zároveň se jedná o stavby, které až na výjimky nejsou památkově chráněné. Vzhledem ke své velikosti dnes pro vlastníky představují finanční zátěž a v posledních pěti letech jsou ve velkém měřítku demolovány. Z více než 5 500 těchto staveb zaznamenaných na počátku 20. století jen v Žatecké chmelařské oblasti, jich dnes zůstaly zachovány stovky. Dokumentace tak představuje poslední možnost, jak jejich existenci zaznamenat pro budoucnost. Vedle základní dokumentace staveb, tedy nezpochybnitelné identifikace, fotodokumentace, popis specifických stavebních součástí dokládajících zpracování chmele včetně konstrukčního řešení, technologického vybavení a technického stavu, bylo u vybraných hodnotných objektů provedeno i zaměření a odběr vzorků pro dendrochronologické datování a archivní rešerše. Průzkumem stavebního fondu a archivních pramenů byly sledovány i změny v technologii zpracování chmele. Na základě těchto údajů byla vytvořena speciální mapa a databáze fungující na platformě systému IISPP/GIS NPÚ. Při dokumentaci byly využívány moderní technologie - telefony a fotoaparáty s GPS, tablety, dálkový přístup k síti a společnému externímu úložišti se skenovanými dokumenty, mapovými podklady s možností přístupu k databázi GIS a MIS, díky kterým byl vytvořen efektivní systém pro operativní terénní průzkum a dokumentaci. Na základě těchto zkušeností vznikla tato metodika, věnující se využití těchto dnes běžně dostupných zařízení pro základní dokumentaci staveb v terénu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika archivního průzkumu uměleckých děl druhé poloviny 20. století ve veřejném prostoru
Říhová, Vladislava ; Křenková, Zuzana
Cílem metodiky je seznámit odbornou veřejnost s možnostmi archivního výzkumu uměleckých děl druhé poloviny 20. století, umístěných v architektuře a veřejném prostoru. Její vznik souvisí se stále aktuálnějšími problémy zachování těchto výtvarných realizací. Spektrum využitelných písemných a obrazových pramenů sahá od soukromých archivů a pozůstalostí výtvarníků nebo architektů, přes různě důkladnou dokumentaci regionálních muzeí a galerií, po fondy zachycující oficiální schvalovací procesy děl. Ty probíhaly na úrovni státních orgánů (národních výborů) a v rámci agendy profesních organizací. Text poskytuje základní orientaci v archivních fondech. Zaměřuje se především na systematičtější možnosti bádání v archiváliích podniku Dílo Českého fondu výtvarných umění. U tohoto původce, který v socialistickém státu od roku 1954 centrálně spravoval objednávky uměleckých zakázek, je možné díla sledovat nikoliv osaměle, ale v širším kontextu jejich vzniku, v rámci jednotlivých regionů atp. Do metodiky zařazujeme členění regionálních fondů tohoto typu a představujeme zde charakteristické druhy archiválií, které je možné při bádání využít.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika laboratorních koagulačních/flokulačních testů pro optimalizaci úpravy vody
Pivokonský, Martin ; Pivokonská, Lenka ; Vašatová, Petra ; Načeradská, Jana
Metodika je určena provozovatelům úpraven vod a slouží jako podklad pro optimalizaci procesu koagulace při úpravě vody. Podrobně popisuje postup provádění laboratorních koagulačních/flokulačních testů, tzv. sklenicových optimalizačních zkoušek (angl. jar tests), které umožňují určit optimální provozní podmínky koagulace, tedy typ a dávku koagulačního činidla a hodnotu pH, při které musí koagulace probíhat, aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti úpravy vody. Součástí metodiky jsou přílohy s tabulkami pro přepočet hmotnostních a látkových koncentrací koagulačních činidel, postupy ředění koagulačních činidel a činidel pro předúpravu pH či vzorové tabulky pro záznam a vyhodnocení dat sklenicových optimalizačních zkoušek.
Optimalizace laboratorních postupů pro efektivní řízení technologie úpravy vody
Pivokonský, Martin ; Vašatová, Petra ; Petříček, Radim ; Pivokonská, Lenka ; Novotná, Kateřina
Souhrnná výzkumná zpráva byla realizována v rámci projektu TAČR č. TJ01000169 programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Je určena provozovatelům úpraven vod a slouží jako základní materiál pro optimalizaci procesu koagulace při úpravě vody. V první části této zprávy je stručně popsána metodika laboratorních koagulačních/flokulačních testů, tzv. optimalizačních sklenicových zkoušek, které jsou zásadní a nepostradatelnou součástí efektivního řízení procesu koagulace v provozech úpraven vod. S jejich využitím je možné určit optimální provozní podmínky koagulace, tedy typ a dávku koagulačního činidla a hodnotu pH, při které musí koagulace probíhat, aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti úpravy vody. Druhá část zprávy předkládá výsledky optimalizačních zkoušek provedených na úpravně vody U Sv. Trojice v Kutné Hoře a navrhuje doporučení pro optimalizaci provozu zmíněné úpravny. V samostatné kapitole jsou pak diskutovány ekonomické aspekty navržené optimalizace.
Arteterapie jako diagnostický nástroj v etopedii
Krüger, Pavel ; Hanzlová, Michaela (vedoucí práce) ; Šotolová, Eva (oponent)
Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, zda je využití arteteterapie nebo artepsychoterapie jako diagnostického nástroje přínosné v oblasti etopedické diagnostiky. Dílčím cílem výzkumného šetření bylo popsání jednotlivých diagnostických okruhů při práci s klientelou se specifickou poruchou chování vytěžitelných prostřednictvím arteterapeutických technik. Podrobný popis metodiky je rozveden v části Arteterepie a arteterapeutická diagnostika, kde jsme se věnovali jednotlivým interpretačním okruhům. V první fázi výzkumu bylo pracováno s klientem formou konkrétní arteterapeutické techniky - kresby a malby na zadaná témata, která byla v úvodu Výzkumné části (s. 42) v práci uvedena. V této fázi byly explorovány materiály k výzkumu. V druhé fázi bylo s těmito materiály - obrazy a doprovodným chováním - pracováno formou rozborů interpretačního charakteru. Z jednotlivých arteterapeutických sezení byly pořizovány záznamy jak slovních reakcí, tak i chování během nich, veškeré zdroje jsou podrobně analyzovány ve Výzkumné části v jednotlivých kazuistických šetřeních. Veškeré výzkumné dokumenty (obrázky, záznamy ze sezení, informované souhlasy, vstupní či výstupní zprávy z PNB a DÚM) byly pořízeny s informovaným souhlasem respondentů dle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v přílohách je k...
Zpracování metodiky identifikace a přehledu revizí a kontrol technických zařízení pro výrobní společnost na základě požadavků ISO 45001 (BOZP, PO)
Valenta, Jakub ; Jandová, Kristýna (oponent) ; Bača, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou kontrol a revizí technických zařízení z hlediska bezpečnosti provozu na základě požadavků BOZP a PO. V úvodu jsou tyto obory bezpečnosti práce a požární ochrany popsány, čehož bude využito v pozdějších částech práce. Následně je definován pojem „technické zařízení“ a podkategorie této problematiky, přičemž každá z podkategorií je zvlášť přiblížena. V návaznosti na to je v práci popsáno, z jakého důvodu je nutné pravidelně kontrolovat technická zařízení, přičemž jsou jednotlivé typy možných kontrol následně definovány. To je doprovázeno rozdělením oprávnění osob pro vykonání jednotlivých kontrol a rozdělením odpovědnosti za vykonanou kontrolu. Získané poznatky jsou v závěru práce využity k vytvoření modelu procesu řízení kontrol a revizí technických zařízení a k vytvoření přehledu periodických kontrol a revizí technických zařízení pro výrobní firmu. Tento model procesu a přehled kontrol jsou pak výstupem této bakalářské práce.
Úvodem
Roháček, Jiří
Sborník jubilejního 15. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, které se konalo v Praze 19. – 21. října 2016. Tyto pravidelné konference, organizované od r. 2000 Ústavem dějin umění AV ČR, jsou zaměřeny na sepulkrální památky jako hmotné artefakty sepulkrální kultury a umělecká díla v tradičním slova smyslu, s věcným nebo metodickým vztahem ke středoevropskému prostředí. Řada Epigraphica & Sepulcralia je publikačním fórem těchto zasedání od r. 2005.
Inteligentní systém pro dálkový sběr dat
Gregor, Filip ; Pokorný, Jiří (oponent) ; Mlýnek, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská se zabývá technologií PLC. V teoretické části je popsán princip funkčnosti technologie, její výhody a nevýhody. V experimentální části této práce byla navržena metodika testování point-to-point s BPL modemy a pro koncentrátor s elektroměry. Dále byla realizována rozsáhlá sada měření dle metodiky point-to-point pro tolopogie bez a s opakovačem v laboratoři. Testoval se vliv opakovače na přenosové parametry dle doporučení RFC 2544, RFC 6349 a dle metodiky TCP Throughput, za pomocí testerů Net Blazer a nástroje iPerf. V výsledků vyplývá, že topologie s opakovačem snižuje propustnost o 50 % a zvyšuje obousměrné zpoždění (RTT) více než dvojnásobně v porovnání s topologií bez opakovače. V poslední části byla navržena laboratorní úloha se Smart Meteringovým systémem a BPL modemy.
Nástroj
Dobeš, Lukáš ; Novotný, Roman (oponent) ; Kijonka, Lukáš (vedoucí práce)
Návrh decentralizovaného studijního programu paralelního ke studiu designu na FAVU VUT v Brně. Všechny lidmi navržené systémy jsou podrobitelné penetračnímu testu komunitně přínosného hackingu, školní systémy nevyjímaje. Testování hranice zpřístupňuje současné meta: nejlepší strategii, kterou lze v takovém systému aktuálně hrát a současně vizualizuje místa k opravě systému. Co je současné meta v grafickodesignerském vzdělávání? Jakou infrastrukturu pohybu v novém prostoru je nutné postavit a v jakém indexu se aktuálně můžeme pohybovat?
Síťový tester
Haško, Juraj ; Fujdiak, Radek (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá problematikou testovania dátových sietí. Cieľom práce je navrhnúť metodiku pre komplexné meranie prenosových parametrov sietí a návrh koncepcie testeru a jeho realizácia pomocou rozšírenia existujúceho programu JMeter.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 522 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.