Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 515 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Inteligentní systém pro dálkový sběr dat
Gregor, Filip ; Pokorný, Jiří (oponent) ; Mlýnek, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská se zabývá technologií PLC. V teoretické části je popsán princip funkčnosti technologie, její výhody a nevýhody. V experimentální části této práce byla navržena metodika testování point-to-point s BPL modemy a pro koncentrátor s elektroměry. Dále byla realizována rozsáhlá sada měření dle metodiky point-to-point pro tolopogie bez a s opakovačem v laboratoři. Testoval se vliv opakovače na přenosové parametry dle doporučení RFC 2544, RFC 6349 a dle metodiky TCP Throughput, za pomocí testerů Net Blazer a nástroje iPerf. V výsledků vyplývá, že topologie s opakovačem snižuje propustnost o 50 % a zvyšuje obousměrné zpoždění (RTT) více než dvojnásobně v porovnání s topologií bez opakovače. V poslední části byla navržena laboratorní úloha se Smart Meteringovým systémem a BPL modemy.
Nástroj
Dobeš, Lukáš ; Novotný, Roman (oponent) ; Kijonka, Lukáš (vedoucí práce)
Návrh decentralizovaného studijního programu paralelního ke studiu designu na FAVU VUT v Brně. Všechny lidmi navržené systémy jsou podrobitelné penetračnímu testu komunitně přínosného hackingu, školní systémy nevyjímaje. Testování hranice zpřístupňuje současné meta: nejlepší strategii, kterou lze v takovém systému aktuálně hrát a současně vizualizuje místa k opravě systému. Co je současné meta v grafickodesignerském vzdělávání? Jakou infrastrukturu pohybu v novém prostoru je nutné postavit a v jakém indexu se aktuálně můžeme pohybovat?
Síťový tester
Haško, Juraj ; Fujdiak, Radek (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá problematikou testovania dátových sietí. Cieľom práce je navrhnúť metodiku pre komplexné meranie prenosových parametrov sietí a návrh koncepcie testeru a jeho realizácia pomocou rozšírenia existujúceho programu JMeter.
Epigraphica & Sepulcralia 8. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
he proceedings of the jubilee 15th international session on the issue of sepulchral monuments, which took place in Prague on 19 October – 21 October 2016. These regular conferences, organized since 2000 by the Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences, are focused on sepulchral monuments as material artefacts of sepulchral culture and as works of art in the traditional sense of the word, with a factual or methodological relation to Central European issues. However, they do not not avoid themes that more widely explain the context in which these monuments were created and were functionally applied. An emphasis is placed on the nature of interdisciplinary expert meetings. Through their focus and periodicity, they are unique in the pan-European context. A novelty of this session was the inclusion of an independent block devoted to Hebrew monuments. The proceedings are divided into three parts, in terms of the religious context of the discussed themes – hence into parts devoted to Christian, Jewish and finally supplemental, but still in the Central European milieu, Islamic sepulchral monuments. It contains twenty-five papers in total, which deal directly or contextually with sepulchral monuments from the Late Middle Ages to the 21st century. Besides, the territorially Bohemian and Moravian issue as well as the German, Slovak and Polish issues make up a significant share of the work. The series Epigraphica & Sepulcralia has been the publication forum of these sessions since 2005.
Sociální práce v kontextu domácího násilí v kombinaci s duševním onemocněním
Poláčková, Ester ; Cimrmannová, Tereza (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Diplomová práce se zabývá možnostmi sociální práce s osobami ohroženými domácím násilím majícími duševní onemocnění. V teoretické části shrnuje současnou formu sociální práce s cílovou skupinou klientů ohrožených domácím násilím a cílovou skupinou klientů s duševním onemocněním. V praktické části je popsáno šetření této problematiky, analyzovány rozhovory se sociálními pracovníky a navržena metodika práce. V závěrečné diskuzi je polemizováno nad výsledky šetření a nad úspěšností užití navrhnuté metodiky.
Plzeňská konzervatoř se zaměřením na houslové oddělení
Přibová, Marie ; Kubátová, Gabriela (vedoucí práce) ; Perglerová, Marka (oponent)
Diplomová práce "Plzeňská konzervatoř se zaměřením na houslové oddělení" se nejprve zabývá historickými souvislostmi, které jsou spojeny s významnými houslovými osobnostmi plzeňské konzervatoře. Snaží se podat ucelený přehled pedagogů, kteří na této instituci od samého počátku učili a díky svým bohatým zkušenostem přispěli k vysoké úrovni houslového oddělení. Zaměřuje se na význačné absolventy, jenž školu svými uměleckými či pedagogickými úspěchy reprezentovali a reprezentují nadále na nejrůznějších hudebních akcích u nás i v zahraničí. Nedílnou součástí diplomové práce je část věnovaná rozhovorům s pedagogy a absolventy školy. Za nejzajímavější lze označit právě ty části rozhovorů s pedagogy, kdy se věnují tomu, jaké metody používají při výuce houslové hry. Z hlediska oral history jsou jistě zajímavé i vzpomínky pedagogů na začátky s hrou na housle, obtíže studia či života.
Metodika vyšetřování trestných činů proti životu (vybrané problémy)
Vidnerová, Karolína ; Musil, Jan (vedoucí práce) ; Krupička, Jiří (oponent)
Metodika vyšetřování trestných činů proti životu (vybrané problémy) Abstrakt Tématem této diplomové práce je metodika vyšetřování trestných činů proti životu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o bezesporu velmi široké téma a vyšetřování všech trestných činů proti životu se řídí stejnými principy za využití stejných metod, je tato diplomová práce zaměřena na metodiku vyšetřování vražd, jakožto nejzávažnější trestný čin proti životu, ne-li nejzávažnější trestný čin vůbec. První kapitola mé diplomové práce je věnována hmotněprávní úpravě všech trestných činů proti životu podle § 140 až 144 trestního zákoníku. V této části práce popisuji obligatorní znaky jejich skutkových podstat, tedy jejich objekt, subjekt, objektivní stránku a subjektivní stránku. V druhé kapitole této diplomové práce se zabývám kriminalistickou charakteristikou trestného činu vraždy, jejímiž typickými komponenty jsou způsob spáchání, osobnost pachatele a oběti a taktéž motiv. V této části práce jsou uvedeny příklady z praxe, a to případy sériových vražd, na kterých je možné tyto typické znaky ukázat. Ve třetí kapitole práce je popisováno obecné dělení stop, včetně typických stop, které kriminalisté mohou nalézt při vyšetřování vražd. Čtvrtá kapitola práce se týká samotné metodiky vyšetřování. V této části se věnuji předmětu vyšetřování,...
Rapid research with computer algebra systems
Fischer, Cyril
Computer algebra systems (CAS) are gaining popularity not only among young students and scholars but also as a tool for serious work. These highly complicated software systems, which used to just be regarded as toys for computer enthusiasts, have reached maturity. Nowadays such systems are available on a variety of computer platforms, starting from freely-available on-line services up to complex and expensive software packages. The aim of this review paper is to show some selected capabilities of CAS and point out some problems with their usage from the point of view of 25 years of experience.
Problémy metodiky a interpretace dat návštěvnosti turistických cílů
Nekolný, Lukáš
PROBLÉMY METODIKY A INTERPRETACE DAT NÁVŠTĚVNOSTI TURISTICKÝCH CÍLŮ Lukáš Nekolný Abstrakt Návštěvnost patří mezi základní kvantitativní ukazatele cestovního ruchu, tedy jednoho z nejvýznamnějších odvětví lidských činností. Znalost počtu návštěvníků má opodstatnění zejména ve vědecké činnosti a ve správném destinačním managementu, pro nějž je zásadní skloubit udržitelnost a ekonomické přínosy. Význam má i z hlediska osvěty a médií. Proto je důležité používat srovnatelnou metodiku a odpovídajícím způsobem data interpretovat. Cílem této práce je tak na základě analýzy metodicky rizikových témat vytvořit doporučení, která zajišťují co největší srovnatelnost mezi daty za jednotlivé turistické cíle. Jako hlavní body těchto doporučení lze označit nutnost srovnání jednotlivých atraktivit bez ohledu na vlastnické struktury, analyzování návštěvnosti jednotlivých prohlídkových okruhů a potřebu uvádět počet návštěvníků s permanentkou bez zkreslujících koeficientů. Vše je doplněno modelovými příklady z praxe, nejčastěji ze zoologických zahrad, které patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle vůbec. Klíčová slova: cestovní ruch, návštěvnost, turistický cíl, metodika, interpretace, zoo
Aktuální metody výuky výchovy ke zdraví na základních školách v Benešově
KAHOUNOVÁ, Jana
V bakalářské práci jsem se zabývala aktuálními metodami výuky výchovy ke zdraví na základních školách v Benešově. Cílem mé práce bylo zmapování používaných metod a forem práce v daném předmětu. V teoretické části jsem se zabývala charakteristikou předmětu výchova ke zdraví (dále jen VZ) jako celku a obsahem učiva, které je v souladu s RVP. V praktické části jsem se snažila přenést teoretické informace na praktické činnosti v hodinách, poukázat na nové trendy, formy práce a kreativitu ve výuce VZ. Data, která jsem získala pomocí dotazníkového šetření od žáků a učitelů, mi potvrdila mou hypotézu, že vhodné a pestré volení výukových metod ovlivňuje vliv předmětu VZ na žáky. Na základě zpracovaných dat jsem vyhodnotila, že předmět VZ je z pohledu žáků i učitelů hodnocen pozitivně, jako potřebný, s více i méně zajímavými tématy. Používané metody jsou pestré a inovativní a mají širší spektrum využití. Výsledky této práce mohou přispět učitelům ke kreativnějšímu přístupu k výuce VZ, vedení škol a metodikům prevence při plánování preventivních programů. Informace jsou využitelné i pro pedagogy z jiných oblastí či učitele I. stupně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 515 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.