Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Theory of spin-dependent transport in magnetic solids
Wagenknecht, David ; Turek, Ilja (vedoucí práce) ; Minár, Ján (oponent) ; Šipr, Ondřej (oponent)
dizertační práce Teorie spinově závislého transportu v magnetických pevných látkách David Wagenknecht Katedra fyziky kondenzovaných látek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova 2019 Teoretický a ab initio popis skutečného chování materiálů je náročný a často je zanedbávána kombinace různých rozptylových mechanismů nebo jevy související s teplotou. A to i přesto, že reálné experimentální vzorky obsahují nečistoty a nová elektronika musí fungovat při nenulových teplotách. Abychom se s tímto vypořádali, věnujeme se v dizertaci " alloy analogy" modelu a jeho začlenění do plně relativistických výpočetních kódů založených na " tight-binding linear-muffin-tin orbital" metodě s koherentní potenciálovou aproximací. Díky spolehlivosti a numerické efektivitě našeho přístupu z prvních principů s ním následně studujeme objemové pevné látky a jejich spintronické aplikace. Sjednocený popis fononů, magnonů a chemických příměsí vede na shodu s literaturou pro teplotně závislý elektrický transport (podélná vodivost a anomální Hallův jev) a rozptylové mechanismy jsou vysvětleny na základě elektronové struktury. Získané výsledky jsou využity pro identifikaci defektů v reálných vzorcích, navíc...
Elektromagnetické výkonové aktuátory
Kadlecová, Lucie ; Vorel, Pavel (oponent) ; Folprecht, Martin (vedoucí práce)
Tato semestrální práce se zabývá literární rešerší a fyzikální analýzou výkonových aktuátorů pracujících na principu elektromagnetické akcelerace kovových předmětů. Cílem je matematická analýza a výroba vybraného typu elektromagnetického aktuátoru, konkrétně indukčního coilgunu.
Elektronové vlastnosti sloučenin RPd5Al2
Zubáč, Jan ; Javorský, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá magnetickými vlastnostmi sloučeniny NdPd5Al2 stu- dovanými pomocí magnetizačních měření, měření měrných tepel a rozptylu neutronů. Sloučenina krystalizuje v tetragonální grupě I4/mmm s mřížovými parametry a =4.147 ˚A a c =14.865 ˚A, magneticky se uspořádává pod TN =1.3 K a vykazuje magnetokrystalovou anizotropii kvůli působení krystalového pole. Magnetický fázový diagram se podobně jako u strukturně příbuzných sloučenin RTX5 a R2TX8 vyznačuje přítomností dvou různých magnetických fází . An- tiferomagnetická fáze v nulovém poli se propaguje s vektorem k = (1 2 00) a vyznačuje se uspořádáním neodymových momentů o velikosti 2.22 µB/Nd podél tetragonální osy c, jak bylo zjištěno pomocí neutronové difrakce. Fázový přechod z paramagnetického do magneticky uspořádaného stavu v nulovém poli je fázovým přechodem prvního druhu. Pomocí nepružného rozptylu neutronů jsme deteko- vali krystalovopolní hladiny o energiích 3.0 meV, 7.4 meV, 8.6 meV a 17.1 meV. Naše poznatky o krystalovém poli ve sloučenině NdPd5Al2 získané po- mocí nepružného rozptylu neutronů dále porovnáváme s výsledky analýzy krys- talového pole pomocí susceptibilit a výpočtů z prvních principů a konfrontu- jeme s...
Hybridní vibrační generátor
Rasocha, David ; Rubeš, Ondřej (oponent) ; Hadaš, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na návrh hybridního piezoelektrického vibračního generátoru. Hlavní myšlenka spočívá v umístění permanentního magnetu na konec vetknutého piezoelektrického nosníku a vhodném umístění cívky. Cívka s procházejícím magnetickým polem generuje napětí na zátěži. Piezoelektrický nosník bude v závislosti na své deformaci také generovat napětí. Pro modelování bude využit program Femm, Matlab a Simulink.
Konstrukční návrh precizního manipulátoru
Stuchlík, Petr ; Pavlík, Jan (oponent) ; Vetiška, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá rozborem problematiky a následného konstrukčního řešení precizního manipulátoru využívaného jako stolek elektronového mikroskopu. První část závěrečné práce se zabývá problematikou, spojenou s pohybem zkušebního vzorku uvnitř elektronového mikroskopu. Následně byly navrženy možné konstrukční varianty, ze kterých se dále vyvíjely další kroky pro správnost a funkčnost manipulátoru. Jednotlivé silové namáhání součásti byly vypočítány. Výsledek práce byl zkonstruován jako CAD model s následným přenesením na výkres sestavy.
Experimentální elektromagnetické vystřelovací zařízení s více stupni
Kovařík, Martin ; Červinka, Dalibor (oponent) ; Martiš, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vícestupňového elektromagnetického vystřelovacího zařízení pro ověření možnosti zvýšení účinnosti. V práci je zahrnuta simulace magnetického obvodu a návrh jednotlivých komponent zařízení včetně řídicích obvodů. Výsledná účinnost postaveného zařízení bude ověřena měřením.
Elektromagnetické výkonové aktuátory
Kadlecová, Lucie ; Vorel, Pavel (oponent) ; Patočka, Miroslav (vedoucí práce)
Tato semestrální práce se zabývá literární rešerší a fyzikální analýzou výkonových aktuátorů pracujících na principu elektromagnetické akcelerace kovových předmětů. Cílem je matematická analýza a výroba vybraného typu elektromagnetického aktuátoru, konkrétně indukčního coilgunu.
Electronic structure and magnetic properties of the materials with strong electron-electron correlation
Kozub, Agnieszka Lidia ; Shick, Alexander (vedoucí práce) ; Legut, Dominik (oponent) ; Minár, Ján (oponent)
V disertační práci jsou shrnuty metody vhodné pro realistický popis elektronové struktury silně korelovaných systémů a následně jsou tyto metody použity k roz- boru chování vybraných materiálů. Diskutované metody spojují výpočty vycháze- jící z teorie funkcionálu hustoty s explicitně mnohočásticovými přístupy. V kon- krétních variantách této kombinace je přiblížení lokální hustoty doplněno o zesíle- nou elektrostatickou repulzi započtenou Hartreeho-Fockovou metodou, případně je tato repulze zahrnuta přesněji pomocí úplné diagonalizace Andersonova přímě- sového modelu. Jednou z aplikací je studium magnetických příměsí: atomu kobaltu substitučně umístěného v mědi a dále atomů samaria a neodymu adsorbovaných na grafénu. Pro tyto příměsi jsou vypočteny spektrální funkce a poté je analyzováno jejich magnetické chování. Další aplikací je rozbor vlastností tří sloučenin nep- tunia: NpPt2In7, Np2Ni17 a NpBC. Zde jsou vypočteny spinové a orbitální mag- netické momenty a hustoty stavů. V případě NpPt2In7 a NpBC je navíc určeno stabilní magnetické uspořádání.
Optická odezva magnetických materiálů
Wagenknecht, David ; Ostatnický, Tomáš (vedoucí práce)
David Wagenknecht: Abstrakt k diplomové práci Optická odezva magnetických materiálů, 2014 Magnetický polovodič Ga1−xMnxAs a jiné anizotropní materiály mohou dle teoretických předpovědí vykazovat zajímavé chování v odrazivosti, kterým je její rozdílná velikost pro opačné úhly dopadu. K popsání tohoto efektu jsou odvozeny analytické vztahy týkající se materiálů s nediagonální permitivitou a ty jsou následně použity k numerickým výpočtům optické odezvy konkrétních vzorků. Hlavním předmětem zájmu této práce je transverzální Kerrův jev, který vykazuje asymetrii ve stočení roviny polarizace a stejně tak elipticitě kruhově polarizovaného světla, což je způsobeno právě asymetrií v reflektivitě. Kvůli možnému vlivu je studována i magnetizace longitudinální a polární. Výsledky jsou použity k diskuzi podmínek, nutných k pozorovatelnosti asymetrie, a navíc s cílem změřit jev je představeno konkrétní experimentální uspořádání. 1
Preparation and characterization of substituted Y ferrites in the form of ceramics and thin films
Pulmannová, Dorota ; Nižňanský, Daniel (vedoucí práce) ; Prokleška, Jan (oponent)
Název práce: Příprava a charakterizace substituovaných Y ferritů ve formě keramik a tenkých vrstev Autor: Dorota Pulmannová Katedra: Katedra anorganické chemie, PřF UK Praha Vedoucí diplomové práce: RNDr. Daniel Nižňanský, Ph.D. Konzultant: Ing. Josef Buršík, CSc. Abstrakt: Tato práce popisuje přípravu a charakterizaci série hexagonálních ferritů o složení BaSrCoZnXFe11O22, kde X=Fe, Al, Ga, In and Sc. Vzorky byly připraveny v práškové a keramické formě pomocí cit- rátové syntézy a ve formě tenkých vrstev pomocí metody CSD. S použitím práškové neutronové difrakce jsme zistili, že vzorek BaSrCoZnFe12O22 má kolineární magnetickou strukturu patřící ke grupě C2/m nebo C2'/m'. Magnetická struktura vzorků ob- sahujících In a Sc je podobná, ale magnetické momenty atomů v poloze 18hVI nejsou orientovány rovnoběžně s ostatními momenty. Magnetická struktura vzorku substituovaného galiem je odlišná, je modulována s propagačním vektorem k ≈ (0, 0, 3/4). Propagační vektor vzorku substituovaného hliníkem je k ≈ (0, 0, 3/2). Substituující prvky mají silné preference k určitým kationtovým polohám. Al a Ga preferují polohu 3bVI, Zn preferuje tetraedrickou polohu 6cIV a In a Sc preferují polohu 6cVI. Magnetizační křivka vzorku obsahujícího hliník je stejná jako bylo popsáno v literatuře, s přechodem kolem 0.5 T. Magnetizační...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.