Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vybrané problémy jakosti potravin v letech 1950–1970
Franc, Martin
Studie se věnuje třem důležitým problémům jakosti potravin v Československu v letech 1950–1970. Nejprve se soustřeďuje na problematiku potravinových náhražek, které se rozšířily především v období 2. světové války a těsně po ní. Druhým tématem studie je krize systému jakostních norem na počátku šedesátých let 20. století, kdy z úsporných důvodů došlo k povolení četných odchylek od stanoveného složení i technologie výroby potravin. Mohutná vlna výjimek z norem rozvrátila celý systém udržování standardní jakosti potravin a její následky se odstraňovaly jen velmi obtížně.
Hodnocení kvality bezlepkových potravin se zaměřením na pečivo
ZIMMELOVÁ, Helena
Tématem této diplomové práce je výroba bezlepkového chleba z přirozeně bezlepkových druhů mouky, který bude obohacen vhodnými přidanými látkami, které zvýší antioxidační aktivitu a přirozeně ovlivní strukturu tohoto pečiva tak, aby splňoval senzorické požadavky konečných spotřebitelů. V literární části je definováno, jaké bílkoviny se nacházejí v obilovinách, co znamená pojem lepek, jaká je jeho funkce v těstě a jaká onemocnění může lepek vyvolávat. V souvislosti s těmito onemocněními je stručně popsána bezlepková dieta nutná pro zlepšení zdravotního stavu pacienta a vhodné potraviny, které při této dietě může indisponovaný jedinec konzumovat. Literární část je zakončena teorií o senzorickém hodnocení. Praktické část práce se zabývá výrobou chlebů z přirozeně bezlepkových druhů mouky obohacených o složky z kuchyňské cibule (Allium cepa L.) a následným senzorickým hodnocením tohoto pečiva. Zvolenými statistickými postupy byla získaná data zpracována a vyhodnocena. Byla také sledována a následně vyhodnocena antioxidační aktivita. Pomocí texturometru bylo také zjišťováno, jaký efekt má přidání obohacující složky na stárnutí bezlepkového pečiva.
Aplikace nových legislativních předpisů v označování potravin a výrobků z nich v České republice
PROCHÁZKOVÁ, Helena
Označování potravin poskytuje spotřebitelům jednoduché, srozumitelné a konzistentní informace o nakupovaných potravinách, které jim umožní činit moudrá rozhodnutí. Potravinářské obaly obsahují spojení mezi zemědělskými komoditami a jedlými formami potravin známé spotřebitelům. Značení se chová jako tichý prodavač přes výrazné značky, stejně jako usnadňuje identifikaci v systému čárových kódů. Cílem této práce je porovnat potravinářské výrobky z různých sektorů potravinářského průmyslu z pohledu aktuálně platné legislativy Evropského společenství a České republiky. Porovnáním vybraných potravinářských výrobků prodávaných v České republice a v Belgii na základě informací na etiketách bylo zjištěno, že všechny vzorky odpovídaly aktuálně platné legislativě. Zaznamenány byly některé místní rozdíly, např. u mletého masa prodávaného v Belgii byla uvedena 4 certifikační loga, v České republice je naopak u šunky či baleného salámu navíc uváděn obsah masa. Dotazníkového šetření ukázalo, že se spotřebitelé při nákupu potravin většinou řídí podle informací na etiketách, rozdílně se při nákupu potravin a sledování informací na etiketách chovají ženy a muži, dále se projevuje i věk a vzdělání respondentů, naopak státní příslušnost v tomto případě téměř nerozhoduje. Z výsledků vyplývá, že potravinovým obalům a informacím na jejich etiketách je potřeba věnovat náležitou pozornost, a to jak z pohledu spotřebitele, tak z pohledu výrobce potravinářských produktů.
Vliv kvality potravy na růst a přežívání sladkovodního zooplanktonu
Sýkorová, Veronika ; Sacherová, Veronika (vedoucí práce) ; Nedbalová, Linda (oponent)
Kvalita potravy má významný vliv na sladkovodní zooplankton. Ovlivňuje jeho rychlost růstu a celkový vývoj. Kvalitou rozumíme určitý stechiometrický poměr hlavních biogenních prvků (uhlík, dusík, fosfor) v biomase potravy. Ekologická stechiometrie nám pomáhá vysvětlit rovnováhu chemických prvků v ekologických interakcích a procesech. Sladkovodní zooplankton se skládá převážně ze 2 skupin organismů a to z vířníků (Rotifera) a korýšů (Crustacea)-perlooček (Cladocera) a klanonožců(Copepoda). Každá tato skupina má odlišné nároky na kvalitu potravy. Většina filtrujících perlooček jsou rychle rostoucí organismy, které potřebují pro svůj rychlý růst potravu bohatou na fosfor (malý C:P poměr v potravě), naopak je to u většiny zástupců klanonožců. Ne vždy je nabízená potrava pro dané zástupce zooplanktonu ideální, proto se u nich vyvinuly různé pre- a post- absorpční mechanismy, které jim pomáhají vyrovnat se s nevyhovující potravou. S tím, jak zooplankton reaguje na nevhodný poměr C:N:P v potravě, úzce souvisí jeho schopnost přežívat nepříznivé podmínky. Poměr C:N:P v potravě zooplanktonu ovlivňuje také druhové složení nádrží. Klíčová slova: stechiometrie, kvalita potravy, zooplankton
Výrobky s chráněným označením EU a jejich pozice v regionálním cestovním ruchu
Licková, Kamila ; Kalábová, Markéta (vedoucí práce) ; Abrhám, Josef (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou výrobky s chráněným označením Evropské unie. Hlavním cílem práce je zhodnotit význam vybraného produktu s chráněným označením EU v regionálním cestovním ruchu a zanalyzovat vnímání tohoto produktu ze strany výrobce a ze strany účastníků cestovního ruchu. Dílčí cíl představuje popis evropského systému značení potravin. Práce je rozdělená do pěti hlavních kapitol. V první části jsou objasněny základní pojmy, ke kterým se tato práce vztahuje. Druhá kapitola seznamuje s nejznámějšími značkami kvality potravin. Větší pozornost je věnována popisu systému ochrany potravin v EU. Třetí kapitola se zabývá charakteristikou vybraného regionu Beskydy-Valašsko. Druhá část této kapitoly je věnována vybranému chráněnému výrobku Štramberským uším. Součástí čtvrté kapitoly je realizovaný strukturovaný rozhovor s vybraným výrobcem Štramberských uší a dotazníkový výzkum, který probíhal ve dvou fázích. Poslední kapitola obsahuje vyhodnocení realizovaného šetření. Hlavním zjištěním této práce je skutečnost, že výrobek Štramberské uši zná poměrně vysoké procento respondentů. Zajímavým zjištěním je fakt, že pouze malá část z nich ví o tom, že výrobek Štramberské uši je nositelem evropského ochranného označení. Vybraný výrobce Štramberských uší spatřuje hlavní přínos ochranné známky ve vyšší publicitě. Mezi problémy řadí vymahatelnost práva této známky a nedostatečnou obecnou propagaci Štramberských uší.
Stanovení výskytu toxických prvků ve vínech
Hajdučková, Iva ; Vespalcová, Milena (oponent) ; Diviš, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo stanovení výskytu vybraných toxických prvků ve vínech. V teoretické části je popsána technologie výroby vína a vybrané toxické prvky (kadmium, olovo, měď, zinek, nikl a chrom) z hlediska jejich vlivu na kvalitu vína a jejich účinků na lidský organismus. Je uveden přehled instrumentálních analytických metod, kterými mohou být toxické prvky ve víně stanoveny. V experimentální části byla pro analýzu vína použita metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Naměřené hodnoty jsou přehledně zpracovány a porovnány s platnou legislativou.
Značky kvality potravin
Partynglová, Hana ; Hykš, Ondřej (vedoucí práce) ; Kořánová, Helena (oponent)
Cílem práce je definovat pojmy kvalita potravin a značka kvality. Přinést přehled současného stavu nejdůležitějších a nejznámějších značek kvality u potravin na trhu České republiky. Zmapovat názor na kvalitu potravin a vnímání značek kvality u potravin mezi českými spotřebiteli prostřednictvím dotazníku. Navrhnout doporučení spotřebitelům a výrobcům. Výsledky ukázaly, že nejdůležitějším faktorem při výběru potravin je chuť. Nejznámější značkou kvality je Klasa. Z výsledků vyplynulo nízké povědomí spotřebitelů o značkách kvality.
Kvalita potravin na českém trhu a její vnímání spotřebiteli
Nováček, Jiří ; Zeman, Jiří (vedoucí práce) ; Filipová, Alena (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak spotřebitelé vnímají kvalitu potravin na českém trhu. První kapitola definuje, co kvalita potravin znamená. Zabývá se legislativním rámcem bezpečnosti potravin, dále pak nutriční hodnotou a senzorickou kvalitou. Druhá a třetí kapitola jsou věnovány analýze značek kvality, respektive testů kvality potravin. Poslední čtvrtá kapitola prezentuje výsledky vlastního dotazníkového šetření.
Bezpečnost potravin
Vrabcová, Kateřina ; Filipová, Alena (vedoucí práce) ; Zeman, Jiří (oponent)
V diplomové práci jsem se zabývala problematikou bezpečnosti potravin v České republice a označováním masných výrobků. V rámci praktické části byly uskutečněny dva průzkumy, průzkum veřejného mínění a průzkum řádného označování masných výrobků. Průzkumu veřejného mínění se zúčastnilo 462 spotřebitelů a analýze řádného označování bylo podrobeno 489 masných výrobků ve vybraných pražských maloobchodních řetězcích. Výsledky průzkumu označování masných výrobků nebyly příliš pozitivní, ale lze očekávat jejich zlepšení, stejně tak zvýšení bezpečnosti potravin.
Systémy jakosti a hygieny a jejich odlišnosti
HADÁČKOVÁ, Gabriela
V této bakalářské práci jsou popsány, zhodnoceny a porovnány nejznámější systémy jakosti a hygieny potravin. Práce definuje pojmy jakost a hygiena (bezpečnost) potravin a zaměřuje se na implementaci systému HACCP do potravinářského průmyslu. Dále se věnuje normám skupiny ISO používaným v potravinářství a zabývá se standardy uznanými GFSI, tedy standardem BRC a IFS.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.