Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4,422 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Strategický plán projektu Letní tábor & Honzík
Dvořák, Jan ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Strategický plán projektu Letní tábor & Honzík Cíl: Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření kvalitního a reálného strategického plánu projektu Letní tábor & Honzík, který bude v závěru práce porovnán se skutečností. Metody: Je provedena marketingová situační analýza, kdy jsou na základě SWOT analýzy identifikovány klíčové faktory a určena strategická východiska. Zjištěné výsledky jsou implementovány do metody BSC, která slouží k naplnění a realizaci zvolené strategie. Práce pracuje se strategickou mapou, která umožňuje vzájemné pochopení vztahů mezi jednotlivými strategickými cíly. Dále je v této diplomové práci využita metoda analýzy textů, dokumentů a monitoring, zejména pro oblast sociálních sítí. Výsledky: Na základě analýzy SWOT a určení jednotlivých strategických cílů firmy pomocí metody BSC byl utvořen strategický plán projektu letního tábora. Pro zajištění existence projektu v budoucích letech bylo stěžejním parametrem dosažení ziskovosti projektu a spokojených zákazníků. Oba tyto parametry byly na základě zjištěných výsledků naplněny. Klíčová slova: strategický management, analýza podniku, podnikatelský záměr, finanční analýza, děti, plánování, strategie, realizace projektu, zážitkové sportovní a táborové hry
Podnikatelský plán NEcukrárny
ORBANOVÁ, Ester
Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu. Má za úkol vytvořit reálný návrh pro založení a následné otevření podniku NEcukrárny. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická, na kterou je navázána praktická neboli analytická část. V teoretické části jsou čerpány informace z literatury a nasbíraných vědomostí během studia. Aplikační část je konkrétně popsána dle dané situace na trhu, praktických znalostí, zkušeností a v neposlední řade jsou její nedílnou součástí provedené analýzy, kterými jsou analýza SWOT a Porterův model pěti konkurenčních sil. Celá práce má za úkol zhodnotit, jaké má podnik šance na to, být realizovatelný a životaschopný.
Mezipodnikové srovnávání na základě kvantitativních a kvalitativních ukazatelů
KRATOCHVÍLOVÁ, Nicola
Tématem diplomové práce je mezipodnikové srovnávání na základě kvantitativních a kvalitativních ukazatelů. Nejdříve jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti mezipodnikové komparace, analýzy a využívané metody vícekriteriálního srovnání. Praktická část práce se věnuje sestavení vlastního modelu pro komparaci subjektů ve vybraném odvětví tak, aby obsahoval kvalitativní i kvantitativní ukazatele. Při tvorbě modelu je využíváno 5 metod vícekriteriálního srovnání. Vytvořený model je aplikován na data 5 firem. Vedle vlastního sestaveného modelu jsou na data společností aplikovány známé predikční modely. Výsledky získané při aplikaci vlastního modelu jsou v závěru práce porovnány s výsledky získanými při použití predikčních modelů.
Uvedení výrobku na trh
BRYCHTA, Michal
Cílem diplomové práce je stanovení strategie a dílčích kroků, které jsou zapotřebí k uvedení výrobku na trh. Teoretická část definuje základní pojmy, které byly popsány na základě studia odborné literatury, vztahující se k tomuto tématu. V práci je popsána SWOT analýza, BCG matice, segmentace trhu a marketingový mix. V praktické části je zhodnocen současný stav marketingového mixu, a je poukázáno na to, jak by měl být nově správně nastaven. Dle Ansoffovy matice byla vybrána strategie rozvoj produktu. Podíl na trhu starých brilantních vodových barev se postupně snižoval, proto společnost přistoupila ke kroku, který tento produkt inovoval (sytost, rozšíření pigmentů a nový obal). Provedené změny na produktu by se měly pozitivně projevit v objemu prodaných kusů a postupného zvyšování podílu na trhu. Dále je důležité, aby se společnost držela nových dílčích kroků, které vycházejí z marketingového mixu. Klíčové je, aby společnost správně segmentovala trh. V kapitole Segmentace trhu je nově uvedeno 11 kategorií. Brilantní vodové barvy jsou nově zařazeny do kategorie Creative, která je určena pro široký segment základních uměleckých škol a kreativcům, kterým nestačí obyčejné vodové barvy a produkty z kategorie ART (profesionální produkty) jsou pro jejich použití cenově neadekvátní. Nové kroky pro uvedení výrobku na trh zahrnují náklady, které se promítnou do výpočtu bodu zvratu. Výsledná hodnota má ukázat, zda se doba návratnosti prodloužila či zkrátila.
Zpracování účetní uzávěrky a závěrky v obchodní korporaci
KOLÁŘÍKOVÁ, Veronika
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu účetních informací na konci účetního období a na sestavení účetních výkazů pro konkrétní podnik, který si nepřeje být jmenován. Cílem je zhodnotit finanční situaci účetní jednotky na základě informací z účetních výkazů. V první části jsou charakterizovány jednotlivé části účetní uzávěrky a závěrky. Ve druhé části jsou zpracovány uzávěrkové účetní operace z dat podniku, uzavřeno účetní období a sestavena účetní závěrka. Ta se skládá z rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Přílohou k účetní závěrce se práce nezabývá. Informace z účetní závěrky jsou použity pro hodnocení finanční situace účetní jednotky. Hodnocení je provedeno pomocí horizontální a vertikální analýzy a poměrových ukazatelů. Z analýzy vyplývá, že zadluženost firmy je vyšší a stále pomalu roste, proto bylo doporučeno její snížení.
Finanční analýza podniku a mezipodnikové srovnání
DEŠKOVÁ, Hana
Hlavním cílem bakalářské práce je posouzení finanční situace společnosti Lovato Electric s.r.o. a navrhnout jak eliminovat případné zdroje neefektivnosti. Výsledky společnosti Lovato Electric s.r.o. byly porovnávány s výsledky vzorku firem. Dílčí cíl práce se zaměřuje na komparaci vybrané společnosti pomocí mezipodnikového srovnávání s vybranými podniky. První část práce definuje význam a cíl finanční analýzy, uživatele, zdroje a základní metody. Další část práce byla zaměřena na zpracování finanční analýzy podniku Lovato Electric s.r.o. za období 2013-2017 pomocí základních metod: absolutní ukazatele, poměrové ukazatele, pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu, IN95, IN05 a Kralickův Quicktest. Následně bylo provedeno mezipodnikové srovnávání pomocí bodovací metody. Závěrem práce je vyhodnocení finanční situace podniku a navržení možností, jak odstranit případnou neefektivnost.
Analýza hospodaření pivovaru
NOVÁK, Jan
Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Dalešického pivovaru. Práce je zaměřena na finanční stránku podniku, která je analyzována pomocí nástrojů finanční analýzy a dále na nefinanční faktory, které ovlivňují existenci pivovaru. Výsledky finančních ukazatelů jsou srovnány s výsledky celého odvětví pivovarnictví. Na základě analýz jsou navržena řešení pro eliminaci případné neefektivnosti a doporučení pro budoucí rozvoj pivovaru.
Finanční analýza Komerční banky, a. s.
MARKYTÁNOVÁ, Jana
Cílem diplomové práce je provést finanční analýzu Komerční banky, a. s. v dostatečném časovém horizontu, zjistit její kapitálovou přiměřenost a v případě nalezení nedostatků navrhnout opatření, vedoucí ke zlepšení situace. Pro naplnění tohoto cíle byla zpracována horizontální a vertikální analýza rozvahových položek, výkazu zisku a ztráty a v závěru práce byla finanční situace banky posouzena na základě vybraných poměrových ukazatelů. Výsledky všech dílčích analýz jsou pro vyšší relevanci dány do souvztažnosti s výsledky tří konkurenčních bank a celého bankovního sektoru.
Finanční analýza podniku zaměřeného na poskytování služeb
MOTYČKOVÁ, Michaela
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku zaměřeného na poskytování služeb ve stavebnictví. Cílem je vyhodnotit finanční situaci podniku a posoudit jeho hlavní zdroje neefektivnosti. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje rozboru zdrojů zabývajících se nástroji finanční analýzy, jsou zde definovány základní pojmy a metody finanční analýzy. Praktická část obsahuje informace o vybrané společnosti včetně poskytnutých finančních dat sloužící jako podklad pro zpracování finanční analýzy podniku. Finanční analýza je aplikovaná pomocí metody analýzy absolutních dat, přímé analýzy poměrových ukazatelů a analýz soustav a souhrnných ukazatelů hospodaření. Zhodnocení zpracovaných výsledků ukazatelů a jednotlivá doporučení jsou uvedena ve výsledkové části bakalářské práce. Závěr je věnován nastavení opatření podniku dle výsledků a závěrů jednotlivých kapitol bakalářské práce. Výsledky výše provedené finanční analýzy společnosti SEJA CZ s.r.o. hodnotí pozitivně fakt, že se společnost po několika letech stagnace a překonání krizového roku 2014 dostala opět na růstovou křivku a třetím rokem dosahuje zisku. Analýzy poměrových ukazatelů i analýzy souhrnných ukazatelů jako je Z-skóre či Tafflerův model jednoznačně potvrzují, že si společnost prošla složitým obdobím, hlavně v roce 2014, ale je již na dobré cestě a musí využít příležitostí ke snížení či odstranění slabých stránek společnosti k tomu, aby začala růst a byla dlouhodobě zisková. Cesta k tomu vede přes získání dlouhodobých zakázek, kvalitních pracovníků a postupného snížení cizích zdrojů, také diverzifikaci aktivit. V tomto směru se má možnost inspirovat jednou z porovnávaných společností, která se etablovala na stavebním trhu kontrolou nemovitostí a hodnocením staveb.
Inovační aktivity a efektivnost využívání výrobního faktoru práce v podniku
HŮLOVÁ, Šárka
Cílem diplomové práce je posoudit vliv inovačních aktivit na efektinost využívání výrobního faktoru práce ve zvoleném podniku. Teoretická část práce se zabývá problematikou inovací, lidského kapitálu a produktivitou. Praktická část práce představuje vybraný podnik, je vytvořena vlastní fianční analýza a popisem inovačních aktivity tohoto podniku. Pro účely této práce byla vybrána společnost s ručením omezeným Avire, která sídlí v Českých Budějovicích. V závěru práce se nachází popis nejzásadnějších inovací firmy a je pousouzen jejich viliv na produktivitu práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 4,422 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.