Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 532 záznamů.  začátekpředchozí523 - 532  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza vývoje rakouské ekonomiky
Worschová, Veronika ; Štěňhová, Božena (vedoucí práce) ; Nigrinová, Lenka (oponent)
Práce je věnována vývoji rakouské ekonomiky od poč. 20.stol. do současnoti, okolnosti vstupu Rakouska do EU a následný vývoj rakouské ekonomiky a rakouských zahraničně obchodních vztahů, především v souvislosti s 5.rozšířením EU o 10 států střední a východní Evropy. Zvláštní kapitola je věnována česko - rakouským vzájemným obchoděpolitickým vztahům.
Přístup Kanady k uskupení NAFTA vztahy a spory
Keleová, Lenka ; Dvořáková, Vladimíra (vedoucí práce) ; Chalupský, Rudolf (oponent)
Charakteristika uskupení NAFTA. Popis vztahů a jednotlivých sporů mezi členskými zeměmi. Rozbor veřejného mínění. Dopad na Kanadu a přístup Kanady ke uskupení NAFTA
REFORMY V ČESKOSLOVENSKÉ EKONOMICE 60. LET 20. STOLETÍ
Fuka, Ondřej ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Váňa, Daniel (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou ekonomických reforem, které proběhly v Československu v 60. letech a analyzuje její dopady jak na československou ekonomiku, tak na politické dění v zemi. Je zde zmíněn přehled ekonomické situace Československa ve druhé polovině 50. let vedoucí ke vzniku ekonomických reforem. Pozornost textu je věnována nejprve prvnímu pokusu o ekonomickou reformu v čele s Kurtem Rozsypalem a především druhé ekonomické reformě, iniciované Otou Šikem. Hlavní důraz práce je kladen na zhodnocení obou reforem a jejich důsledků pro československou ekonomiku. Jsou zde diskutovány též pohledy rozdílných ideologických směrů týkající se tohoto tématu. Práce též obsahuje náhled na politickou situaci let 1966 ? 1969, zakončené okupací Československa sovětskými vojsky a návratem k centrálně administrativnímu řízení ekonomiky. Textové a číselné informace byly použity z několika zdrojů a jsou doplněny tabulkami.
Japonsko na začátku nového tisíciletí: překoná ekonomické nezdary?
Götz, Patrik ; Cihelková, Eva (vedoucí práce) ; Frostová, Eva (oponent)
Práce analyzuje stav japonské ekonomiky na počátku nového tisíciletí a předkládá doporučení pro její dlouhodobý vitální rozvoj. První část rozebírá věcná a teoretická východiska, která vedla k ekonomické stagnaci 90. let. Druhá část hodnotí stav japonského hospodářství v letech 2000-2005 včetně demografických a politických trendů. Třetí část nabízí prognózu vývoje do roku 2030 a četná doporučení pro překonání ekonomických nezdarů. Klíčovým bodem je rozvoj tzv. ekologické ekonomiky a důraz na regionální spolupráci.
Úloha dolaru ve světové ekonomice
Křivan, Jan ; Neumann, Pavel (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent)
Práce analyzuje postavení amerického dolaru ve světové ekonomice, a to jak z hlediska historického, tak i ze současného pohledu s výhledem do budoucnosti. Práce má tři základní části. První se zabývá historií mezinárodního měnového systému ve vztahu k americkému dolaru, druhá část představuje, podle jakých hledisek lze měřit pozici světové měny a jaké faktory vedou k výběru určité měny pro mezinárodní účtování, třetí část pak rozebírá z různých úhlů pohledu současné postavení dolaru a předkládá k úvaze možné scénáře budoucího vývoje mezinárodního měnového systému.
Úloha Brettonwoodských institucí v současném světě
Vyhnalová, Pavla ; Kubišta, Václav (vedoucí práce) ; Jirges, Tibor (oponent)
Cílem této práce je nastínit vývoj a přeměnu Brettonwoodských institucí v souvislosti se změnami ve světové ekonomice. Abych mohla charakterizovat jejich současnou pozici a cíle, vracím se nejprve do historie, k jejich vzniku a následným důležitým mezníkům ve světovém hospodářství a tedy i k roli, jakou v daných případech instituce zastávaly. Důležitou částí práce je i bližší analýza kritiky, které IMF a WB již několik let čelí a postupné změny v aktivitách a činnosti institucí, které jsou reakcí na tuto kritiku i na samotný vývoj ve světové ekonomice. Poslední kapitoly jsou věnovány současnosti institucí, jejich současným aktivitám a politice. Blíže zde věnuji finančním zdrojům, podmínkám poskytování úvěrů či projektům a iniciativám, na kterých se instituce podílely. V závěru práce hodnotím jak situaci dnes, tak se pokouším odhadnout, jak se bude vyvíjet fungování Brettonwoodských institucí v budoucnosti.
Príčiny a priebeh úverovej kontrakcie vo vybraných ekonomikách
Kaňuková, Ivana ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Musílek, Petr (oponent)
Diplomová práca pojednáva o príčinách úverovej kontrakcie vo vybraných ekonomikách. Sústreďuje sa nielen na makroekonomické aspekty jednotlivých kríz, ale podrobne mapuje i situáciu na mikroekonomickej úrovni jednak na strane bánk, ale i na strane podnikového sektoru.
Foreign Direct Investment and Economy of Russian Federation (since the middle of the 90s until now)
Pochybová, Viera ; Kalínská, Emílie (vedoucí práce) ; Podstata, Jan (oponent)
Hoci momentálne sa ekonomická situácia v Rusku vyvíja priaznivo a svojou rozlohou a počtom obyvateľov predstavuje táto krajina obrovský trh s nemalým investičným potenciálom, v porovnaní s ostatnými tranzitívnymi ekonomikami sú toky priamych zahraničných investícií do tejto zeme skromnejšie, najmä po prepočítaní investícií na hlavu a následnom porovnaní s ďalšími tranzitívnymi ekonomikami. Pritom PZI sú pre Rusko nutné k obnove priemyslu a infraštruktúry.
Specifika obchodu a podnikání v Katalánsku
Rubášová, Ivana ; Sztogrynová, Miroslava (vedoucí práce) ; Sztogrynová, Miroslava (oponent)
Práce se zaměřuje na problematiku obchodu a podnikání v Katalánsku. První část se zabývá charakteristikou katalánské ekonomiky a jejím srovnáním se španělskou ekonomikou jako celkem, druhá část pak specifikům, tradicím a zvykům v Katalánsku ovlivňujícím ekonomiku tohoto regionu. Třetí část je věnována problematice nezávislosti Katalánska, včetně legislativní podpory této snahy a čtvrtá část následně kombinuje předešlé poznatky a vyjadřuje jejich uplatnění v obchodním jednání s Katalánci. V závěru je uvedeno celkové shrnutí předchozích informací.
Komparace přílivu PZI do České republiky a na Slovensko
Minařík, Petr ; Taušer, Josef (vedoucí práce) ; Taušer, Josef (oponent)
Práce se zabývá teoretickými východisky přímých zahraničních investic. Dále jejich složením a přínosy pro hostitelskou ekonomiku. Dále také možné negativní důsledky spojené s PZI.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 532 záznamů.   začátekpředchozí523 - 532  přejít na záznam: