Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 707 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Důsledky nízké nezaměstnanosti v regionu Rychnov nad Kněžnou pro sociální práci
Žid, Marek ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práce Důsledky nízké nezaměstnanosti v regionu Rychnov nad Kněžnou pro sociální práci se zabývá negativními dopady nízké nezaměstnanosti na občany rychnovského regionu. Zejména pak dopady na dopravní a sociální infrastrukturu a kriminalitu. První kapitola je věnována nezaměstnanosti obecně a statistice nezaměstnanosti v ČR. Druhá pak přináší statistický pohled na demografii a nezaměstnanost regionu Rychnov nad Kněžnou. Následující třetí kapitola se zaměřuje na cizince a jejich statistiku v rámci ČR a regionu Rychnov nad Kněžnou. Ve čtvrté kapitole jsou popsány jednotlivé negativní jevy způsobené nízkou nezaměstnaností v rychnovském regionu. Poslední pátá kapitola obsahuje praktickou část, kde je provedeno šetření názorů obyvatel tří vybraných mikroregionů na tuto problematiku. Toto šetření bylo provedeno formou ankety. Jeho výsledkem je tvrzení, že v ohnisku problémů nevidí občané situaci tak černě na rozdíl od občanů dalších dvou okrajových mikroregionů, které jsou od jádra problému poměrně izolovány svou vzdáleností.
Možnosti uplatnění city logistiky
ŽÁČKOVÁ, Kateřina
Diplomová práce se zabývá zjištěním potenciálu uplatnění city logistiky ve vybraném městě se zaměřením především na zásobování maloobchodní sítě, hotelů, restaurací a dalších subjektů.
Identifikace objektů v obraze se zaměřením na aplikace v dopravě
HEJPLÍK, Daniel
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část práce se zabývá zkoumáním a porovnáním algoritmů a principů využívaných pro rozpoznávání objektů v digitálním obraze. Výsledkem je vyhodnocení jejich vhodnosti pro využití v dopravě. Hlavním kritériem hodnocení je rychlost jednotlivých metod a spolehlivost identifikace objektů. Praktická část bude zaměřena na vytvoření konkrétního softwarového nástroje v jazyce Java, založeném na rozpoznávání objektů s využitím známých algoritmů, především knihovny OpenCV. Program bude obsahovat vlastní grafické rozhraní. Součástí výsledku budou dokumentace pro administrátory a koncové uživatele.
Kriminologické aspekty drogové kriminality
Pášová, Helena ; Zeman, Petr (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Kriminologické aspekty drogové kriminality Drogová kriminalita je velkým problémem současné doby a týká se nás všech bez rozdílu pohlaví, věku či společenského postavení. Téma drogové kriminality je však velmi široké. Práce je proto blíže zaměřená na aktuální a velmi nebezpečný fenomén drog v dopravě. Hlavním cílem práce je poskytnout ucelený přehled o návykových látkách, které jsou nejčastěji užívány řidiči. Detailně rozebrat jejich vlastnosti a účinky a popsat, jaký vliv mají jednotlivé druhy návykových látek na fyzický i psychický stav řidiče a jaké změny v jeho chování způsobují. Práce je členěná na úvod, čtyři hlavní kapitoly a závěr. První kapitola je zaměřená na vysvětlení některých základních pojmů, které jsou v práci použity. Druhá kapitola shrnuje historický vývoj užívání návykových látek ve světě i na území našeho státu. Český stát prodělal v minulosti několik zásadních zvratů, po nichž se měnila situace ve společnosti. S ohledem na tyto etapy, je pasáž věnující se historii užívání návykových látek na území našeho státu rozčleněna na tři části. Ve třetí kapitole jsou podrobně rozebrány jednotlivé druhy návykových látek. Popsána je zde jejich charakteristika, výroba, zdravotní rizika i nejčastější způsoby užití. Nejdůležitější je část, která analyzuje, jakým způsobem...
Příprava realizace montované haly s administrativou v Praci
Schrámek, Martin ; Kučera, Zdeněk (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je výstavba montované haly s administrativou v Praci. Výrobní hala bude užívána za účelem výroby sklovláknobetonových dílců. Její další součástí a přístavbou je i administrativní část. Textová část práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, časový a finanční plán stavby – objektový, koordinační situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, studii realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, položkový rozpočet hlavního stavebního objektu, časový plán hlavního stavebního objektu, návrh strojní sestavy pro hlavní technologické etapy, zjišťovací protokoly pro jednotlivé měsíce, limitky, bilance zdrojů a pracovníků, plán zajištění vybraných materiálových zdrojů, technická zprávu zařízení staveniště, technologický předpis montovaného železobetonového skeletu, technologický předpis opláštění skeletu panely Kingspan, Kontrolní a zkušební plán – montovaného železobetonového skeletu, opláštění skeletu panely Kingspan a stropních panelů Spiroll administrativy, alternativní návrh záměny stropní konstrukce administrativy a její srovnání, hlukovou studii a tepelnou techniku.
Řešení dopravních problémů ve městě Hranice
Hloušková, Milada ; Budík, Ondřej (oponent) ; Matuszková, Radka (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu dopravní situace na území města Hranice. Práce vychází ze zjištěných informací o stupni automobilizace, míry nehodovosti a vlastních průzkumů a měření. Na základě zjištěných dat byly určené 3 problémové lokality, které byly podrobeny bezpečnostní inspekci. Byla zjištěna možná rizika, která mohou vést ke vzniku dopravních nehod. Pro každé riziko bylo navrženo opatření, které povede ke zvýšení bezpečnosti na pozemní komunikaci nebo k úplnému odstranění rizika.
Příprava a realizace sídla společnosti POLNA corp. s.r.o. v Třinci
Špilínek, Richard ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o stavebně technologickém projektu výstavby administrativně-výrobního a skladovacího areálu v Třinci - Oldřichovicích. Jde o novostavbu hlavního stavebního objektu, sestávajícího z dvoupodlažní administrativní budovy a jednopodlažní skladovací haly, který je doplněn dalšími dílčími objekty. Diplomová práce řeší realizaci stavby jako komplexní celek a podrobněji se zaměřuje na provedení svislých a vodorovných nosných konstrukcí, tvořených ocelovými prvky a ocelobetonovou stropní konstrukci. Nedílnou součástí projektu jsou mimo jiné studie realizace hlavních technologických etap hlavního stavebního objektu, technologické předpisy, doplněné o montážní schémata, řešení dopravních tras a návrhu strojních sestav, projekt zařízení staveniště, časové plány, rozpočty, kontrolní a zkušební plány a návrh bezpečnostních opatření pro vybraná rizika. Práce je dále doplněna o specializovanou oblast, která zpracovává návrh a provedení vnitroareálových zpevněných komunikací.
Dopravní kriminalita a její prevence
Zemanová, Michaela ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o dopravní kriminalitě a její prevenci. Téma dopravní kriminality je aktuální, jelikož doprava je dynamicky rozvíjejícím se odvětvím hospodářství, ale přináší sebou i negativa, která ovlivňují nejcennější společenské hodnoty, a to lidský život a zdraví. Cílem práce je podat ucelený výklad o dopravní kriminalitě, jejích příčinách a prevenci a zaměřit se podrobněji na rozbor trestných činů v dopravě. Dopravní kriminalita se týká všech druhů dopravy, tato práce se však bude soustředit na dopravu silniční. Stěžejní je analýza stávající právní úpravy především trestního práva hmotného a zhodnocení, zda odpovídá požadavkům současné situace v dopravě, či je potřeba její změna. Dopravní kriminalita se vyvíjí stejně jako samotná doprava. Účastníci silničního provozu se dopouští jednání, která dříve nebyla obvyklá. Proto by i právo mělo reagovat a nezůstávat pozadu. Je důležité stále zlepšovat bezpečnost na pozemních komunikacích. Práce se skládá z pěti částí. První seznamuje čtenáře s tématem a vykládá klíčové pojmy. Druhá část podrobněji rozebírá jednotlivé skutkové podstaty trestných činů v dopravě a nabízí úvahy de lege ferenda. Třetí část popisuje faktory způsobující dopravní kriminalitu a dopravní nehody. Čtvrtá část se věnuje návykovým látkám a jejich negativním dopadům na...
Detekce a klasifikace dopravních prostředků v obraze pomocí hlubokých neuronových sítí
Hlavoň, David ; Hradiš, Michal (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce se zaobírá problematikou neuronových sítí z pohledu úlohy detekce dopravních prostředků v obraze, který byl pořízen z dronu. Jelikož je cílem vytvořit prakticky použitelný detektor, práce jako první popisuje datovou sadu. Dále práce rozebírá několik architektur dopředných neuronových sítí, které byly následně použity při realizaci detektoru. Na architektury neuronových sítí navazují metody tvorby detektoru pomocí naivních metod a současně nejúspěšnějších meta architektur. V druhé části se práce zabývá praktickou realizací detektoru. Výsledkem práce je detektor postavený na meta architektuře Faster R-CNN a neuronové sítí PVA s úspěšností detekce přes 90 % a rychlostí 45 full HD snímků za sekundu.
Detekce, sledování a klasifikace automobilů
Vopálenský, Radek ; Sochor, Jakub (oponent) ; Juránek, Roman (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat v jazyce C++ systém pro detekci, sledování a klasifikaci automobilů ze streamů nebo záznamů dopravních kamer. Systém běží na platformě robotického operačního systému a využívá knihovny OpenCV, FFmpeg, TensorFlow a Keras. Pro detekci je využit kaskádový klasifikátor, pro sledování Kalmanův filtr a pro klasifikaci konvoluční neuronová síť. Z celkového počtu 627 automobilů bylo správně sledováno 479. Z toho bylo klasifikováno celkem 458 (nejsou zahrnuty kamiony nebo nákladní automobily). Výsledný systém je možné využívat pro analýzu dopravy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 707 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.