Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 239 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv vybraných potravin na hladinu glykémie
Habánová, Veronika
Diplomová práce se zabývá měřením glykémie v pravidelných intervalech u vybrané skupiny dobrovolníků po konzumaci snídaňových cereálií v kombinaci s mléčnými produkty. Teoretická část je věnována základním složkám stravy a jejich trávení a metabolismu. Dále se zabývá regulací hladiny krevní glukózy, metodami měření glykémie, poruchami spojené s metabolismem sacharidů a pojmy glykemický index, glykemická nálož. Cílem praktické části bylo zjistit, jak zvolené snídaňové cereálie v kombinaci s mléčnými produkty mají vliv na hladinu krevní glukózy u vybrané skupiny dobrovolníků. Experimentálního měření se zúčastnilo 16 studentů Mendelovy univerzity v Brně, u kterých proběhlo také měření na InBody, za účelem zjištění složení těla. Hladina glykémie byla vždy měřena v čase 0 (nalačno), 60, 90 a 120 minut od počátku konzumace daného jídla. Statisticky průkazný rozdíl byl prokázán z naměřených hodnot glykémie v 60. a 90. minutě mezi roztokem glukózy a snídaněmi (P < 0,05).
Technologické možnosti výroby piva pro speciální dietu
Brož, Jaroslav
V této bakalářské práci je vypracována literární rešerše na téma Technologické možnosti výroby piv pro speciální dietu. Je zde popsána výroba piva, pozornost byla věnována však i onemocněním, které vlivem určitých látek přirozeně v pivu obsažených znemožňují konzumaci tohoto oblíbeného nápoje. První část práce je věnována surovinám, které se v České republice využívají na výrobu piva a technologickému procesu jeho vzniku. Dále je přiblížena problematika celiakie, tedy intolerance organismu na lepek, který je běžnou součástí piva. Diabetes mellitus a s ním spojena neschopnost odbourávat sacharidy z krve je v práci taktéž diskutován. K oběma onemocněním jsou řešena omezení bránící konzumaci piva a následně popsány různé technologické možnosti výroby, po kterých je i pro tyto pacienty bezpečné pivo požít. V neposlední řadě práce pojednává o speciálních výživách zaměřených na zvýšený příjem jedné skupiny látek, kde se dá pivo využít pro své pozitivní účinky na lidský organismus nebo jako nosič přidaných látek.
Vztah výživy a diabetu II. typu
Soumarová, Tereza
Diabetes mellitus neboli cukrovka je vzhledem k rostoucímu výskytu a zejména k jejím komplikacím celospolečensky velmi závažný problém. Často se spojuje s řadou dalších onemocnění či poruch (např. metabolický syndrom) nebo může být jednou z příčin vzniku rakoviny. V případě diabetu II. typu je jeho vznik ve velké většině způsoben vnějšími faktory. K těm nejdůležitějším patří výživa, která hraje hlavní roli v prevenci možných, často velmi vážných komplikací diabetu. Úprava dietních zvyklostí společně s fyzickou aktivitou je vedle léčby medikamentózní zcela zásadní v léčbě diabetu typu II. Bohužel, stále se setkáváme s řadou zásadních chyb a mýtů, které se týkají správného výběru potravin pro diabetika a správných režimových opatření. Cílem této práce bylo proto srozumitelně popsat, které potraviny a jejich kombinace jsou v prevenci a léčbě diabetu typu II vhodné, a které nikoliv.
Edukace pacienta s nově diagnostikovaným onemocněním diabetes mellitus 2. typu
Herentinová, Marie ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Bohuslavová, Monika (oponent)
Úvod do problematiky a význam tématu: Počet pacientů s diabetes mellitus 2. typu každoročně narůstá. Ač je u tohoto onemocnění důležitá genetická predispozice, na vzestupném trendu se prokazatelně významně podílí nezdravý životní styl. Nevhodná skladba stravy s převahou sacharidů, nedostatek pravidelného pohybu a posléze vzestup hmotnosti patří mezi hlavní faktory. Diabetes je potenciálně závažné onemocnění, které pokud není adekvátně léčeno, může způsobit těžké až invalidizující komplikace, jakými jsou selhání ledvin se závislostí na dialýze, amputace končetin či slepota. Léčba tohoto onemocnění je založena jak na nefarmakologických opatřeních v podobě úpravy stravovacích zvyklostí a navýšení pohybu, tak na farmakoterapii. Nedílnou součástí je důsledná, opakovaná a efektivní edukace (Karen & Svačina, 2020). Metodika: Pro vypracování bakalářské práce jsem si vybrala případovou studii pacienta, kterému bylo diagnostikováno onemocnění DM 2. typu. Na konkrétním případu jsou uváděny edukační postupy. Cíl práce: Vedení základní edukace v počátku zjištění diagnózy. Provedení navazující komplexní edukace, která již prohlubuje nabyté znalosti a dovednosti ze základní. A realizace reedukace se zaměřením na specifické obtíže pacienta a jeho motivaci. Výsledky: Aplikace edukačních postupů dle aktuálních...
Detection of pathologies in retinal images
Mesíková, Klaudia ; Kolář, Radim (oponent) ; Vičar, Tomáš (vedoucí práce)
The goal of this thesis is to design and implement software for the detection of diabetes mellitus symptoms from the image of the human eye retina. Diabetic retinopathy is the most common disease affecting the retina. Pathologies connected with this disease can lead to partial or complete blindness. For the detection of pathological symptoms is important to correctly detect some parts of the eye retina such as optic disc and blood vessels. These can cause a problem with the identification of disease. After removing the optic disc and blood vessels, the pathology object is being detected.
Měření přesnosti osobních glukometrů
Kroulíková, Markéta ; Němcová, Andrea (oponent) ; Sekora, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá měřením přesnosti osobních glukometrů. Teoretická část je zaměřená na zpracování informací o glukóze a její roli v organismu, diabetu mellitu, postupech a přístrojích používaných při selfmonitoringu glykemie. Další část je zaměřena na přípravu praktické části, zejména popis dostupného osobního glukometru, výpočet potřebných měření k provedení experimentu a popis refernčního vzorku k naměření dat.
Diabetes mellitus v jezdeckém sportu v ČR
Mašková, Marie ; Vilikus, Zdeněk (vedoucí práce) ; Vařeková, Jitka (oponent)
Název: Diabetes mellitus v jezdeckém sportu v ČR Cíle: Cílem rešeršní části práce bylo popsat problematiku onemocnění diabetes mellitus a vlivu sportu na kompenzaci onemocnění, následně pak vyhledat dostupné zdroje o úzce zaměřeném tématu - vlivu jezdectví na diabetes mellitus, a zjištěné poznatky zpracovat v přehledné formě do první (rešeršní) části práce. Druhá (výzkumná) část měla za úkol pomocí dotazníků a rozhovorů zmapovat situaci u pacientů s diabetem v ČR, kteří aktivně provozují jezdecký sport. V tomto případě šlo o přezkoumání jejich subjektivních pocitů. Hlavním cílem bylo prokázat pozitivní vliv jezdectví na diabetes mellitus, popř. zjistit, co více ovlivňuje hladinu BG (blood glucose) v krvi, zda stres či fyzická zátěž. Dále se práce zaměřila na otázku povědomí veřejnosti a blízkého okolí o managementu onemocnění a také o první pomoci. Metody: První část práce byla zpracována formou literární rešerše, pro kterou byly hledány odborné články a jiná literatura především na elektronických informačních portálech (Web of Science apod.) Pro druhou (výzkumnou) část byl, jako hlavní metoda pro sběr dat, zvolen dotazník (přes web vyplnto.cz) rozeslaný přes Českou jezdeckou federaci (ČJF) a další jezdecké portály v ČR (jezdci.cz, jezdectvi.cz, jednotlivé regionální oblasti ČJF,…). Následně byli...
Znalosti žáků určitých středních škol severních a středních Čech o vybraných civilizačních onemocněních
Jírová, Kateřina ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Váchová, Alena (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje problematice civilizačních nemocí. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je objasněno, co jsou civilizační nemoci, jak vznikají a jak je možné jim předcházet. U vybraných nemocí (ischemická choroba srdeční, obezita, cukrovka, nádorová onemocnění) je podrobněji popsáno, jak a proč vznikají, co patří mezi rizikové faktory, jaká existují preventivní opatření a jak je případně možné nemoc léčit. V praktické části se práce věnuje výzkumu znalostí žáků vybraných střeních škol o problematice civilizačních nemocí. Za použití dotazníku byly prověřeny znalosti žáků dvou středních škol a zjištěn rozdíl v jejich vědomostech. Dále byly porovnány tyto znalosti žáků s jejich znalostmi před dvěma lety, kdy byl na stejných školách vyplněn podobný dotazník. Účelem práce tedy bylo zjistit, jak se vědomosti (v oblasti civilizačních nemocí) totožných žáků těchto dvou škol změnily s odstupem dvou let. Ze závěrečné diskuze je zřejmé, jak se znalosti žáků s odstupem dvou let změnily. Bylo zjištěno, že znalosti žáků se celkově zlepšily. U otázek týkajících se rakoviny, cukrovky a obezity došlo ke zlepšení. K mírnému zhoršení došlo u otázky týkající se počtu pacientů. K žádné změně nedošlo u otázky týkající se správného zařazení nemocí do kategorie civilizační...
Study of the variations in the expression of different adhesion and cytoskeletal proteins of podocytes (E-Cadherin, Podocin, Vimentin) due to Bisphenol A
Chvojanová, Zuzana ; Kovařík, Miroslav (vedoucí práce) ; Němečková, Ivana (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd The University of Alcalá, Faculty of Medicine, Department of biomedicine and biotechnology Student: Zuzana Chvojanová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Konzultant: María Isabel Arenas Jimenéz Název diplomové práce: Studie změn v expresi různých adhezivních a cytoskeletálních proteinů podocytů (E-kadherin, Podocin, Vimentin) v důsledku Bisfenolu A Bisfenol A (BPA) patří mezi nejrozšířenějsí sloučeniny na světě, jehož produkce činí ročně vice než 6 miliard tun. Je široce používaný jako součást polykarbonátových plastů a epoxidových pryskyřic, z nichž jsou vyráběny znovu použitelné plastové lahve, potravinové boxy a některé lékařské vybavení. Také se používá k potažení vnitřní vrstvy plechovek. V dříve provedených studiích bylo zjištěno, že BPA v lidském organismu přispívá ke vzniku mnoha chronických onemocnění jako například onemocnění ledvin - diabetická nefropatie. Podocyty - terminálně diferenciované buňky Bowmanova pouzdra glomerulu - jsou nedílnou součástí filtrační bariéry, kde hrají důležitou roli v zabránění průniku plasmatických proteinů do moči. Proto jsme se v této studii zaměřili na efekt BPA právě na tyto buňky a jejich konkrétní proteiny, a to pomocí in vivo a in vitro metod....
Vliv maternálního diabetu na embryonální vývoj srdce a fetální programování
Čerychová, Radka
Maternální diabetes negativně ovlivňuje embryonální vývoj a je spojen se zvýšeným rizikem vzniku vrozených vývojových vad. Vedle přímé teratogenicity dochází v diabetickém intrauterinním prostředí k tzv. procesu fetálního programování, který zvyšuje u dospělých potomků predispozice ke kardiovaskulárním chorobám, obezitě a onemocnění diabetes mellitus. Molekulární mechanismy embryonálních a fetálních odpovědí na maternální diabetické prostředí stále nejsou plně objasněny. Na myším modelu jsme ukázali, že maternální diabetes ovlivňuje expresi genů v srdcích vyvíjejících se embryí. Největší změny v expresi 11 vybraných genů byly detekovány v období souvisejícím s dokončováním septace, expanzí myokardu a zvýšením embryonální produkce inzulinu. Tyto geny jsou spojovány s procesem epitelo- mezenchymové tranzice, klíčového procesu ve vývoji srdce. Pomocí imunohistochemické analýzy jsme v srdcích embryí, které byly vystaveny maternálnímu diabetu, v kritickém stádiu kardiovaskulárního vývoje detekovali zvýšení hypoxie, čemuž odpovídalo navýšení exprese hypoxií indukovaného faktoru 1α (HIF-1α) a vaskulárního endotelového růstového faktoru A. Na základě výsledků ukazujících zapojení signální dráhy HIF-1 v rozvoji diabetické embryopatie byl pro studium vlivu maternálního diabetu na funkci srdce dospělých...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 239 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.