Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 120 záznamů.  začátekpředchozí106 - 115další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kontrastivní analýza vyjadřování impersonality v češtině a španělštině
SMÉKALOVÁ, Jana
Tato diplomová práce se zabývá vyjadřováním impersonality v češtině a španělštině. Hlavním cílem je postihnout a porovnat množství a způsoby vyjadřování impersonality v obou jazycích. Autorka se dále zaměřuje na popis deagentních konstrukcí a jejich následnou analýzu v autentických textech. Výsledků bádání bylo dosaženo za pomoci odborné literatury, originálních českých a španělských textů, jež tvoří základ pro komparativní analýzu.
New Year´s and State Holiday Discourses pronounced by the Presidents of France and the Czech Republic in 2007-2010. Comparative Textual Analysis of Discourse
VYBÍHALOVÁ, Michaela
Diplomová práce se zabývá oblastí textové analýzy diskurzů a jejími metodami. Cílem práce je provedení komparativní analýzy vybraných prezidentských projevů Nicolase Sarkozyho a Václava Klause v letech 2007-2010 a odvození obecných pravidel pro výstavbu studovaného typu diskurzu. Práce je rozdělena na část teoretickou, která definuje předmět studia, metodologii a jednotlivé přístupy textové analýzy diskurzu, a část praktickou, která zahrnuje vlastní analýzu prezidentských diskurzů zaměřující se zejména na sekvenční a argumentační strukturu, fungování konektorů, užívání lexikálních konotací a na hierarchii mluvních aktů.
Dokumentace k převodním cenám
Kocánková, Zuzana ; Buus, Tomáš (vedoucí práce) ; Brabenec, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá převodními cenami, konkrétně jejich dokumentací. Snaží se zmapovat legislativní normy a postupy tvorby dokumentace k převodním cenám, které by mohly být aplikovány v podmínkách České republiky. Hlavním cílem této práce je pak sestavit dle těchto postupů část dokumentace pro konkrétní společnost působící právě v České republice. Práce obsahuje tři hlavní kapitoly. První část pokrývá především základní teoretické pojmy a aktuálně platnou legislativu z oblasti převodních cen. Jedná se o nezbytné minimum pro zasvěcení do problematiky. Druhá kapitola se již konkrétně věnuje teoretickému postupu tvorby dokumentace. Závěrečná, třetí část práce obsahuje aplikaci dané teorie na konkrétní společnost.
Konkurenceschopnost studijního oboru Informatika
Nováček, Jiří ; Molnár, Zdeněk (vedoucí práce) ; Maryška, Miloš (oponent)
Práce se zabývá konkurenceschopností informatických studijních oborů. V první části přibližuje situaci na trhu a podmínky pro absolventy těchto oborů. Sleduje nejnovější vývoj trhu, a jak by tento vývoj mohl ovlivnit studium. Dále se práce zaměřuje na informatiku na vysokých školách v České republice. Cílem je charakteristika studijních oborů a srovnávací analýza podle struktury vyučovaných znalostí. Jednotlivé obory jsou srovnávány s výukou na Vysoké škole ekonomické v Praze a z analýzy vzejdou silné a slabé stránky výuky na této škole. Výsledky analýzy jsou následně konfrontovány se studiem informatiky na předních evropských univerzitách. Na základě všech srovnání a vzhledem k zjištěným rozdílům jsou navrženy změny ke zlepšení konkurenceschopnosti studia informatiky na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Holuša, Petr ; Schlossberger, Otakar (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti, jež je rozdělena do tří částí. První část obsahuje jak mezinárodní, tak českou právní úpravu této problematiky. Navazující část teoreticky vymezuje praní špinavých peněz, jejich metody a subjekty, které peníze perou. V závěru práce - pomocí komparativní analýzy - poměřuji úspěšnost šetření podezřelých obchodů mezi vybranými zeměmi.
Komparativní analýza přístupů ke konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR)
Nováková, Hana ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
Teoretická část práce obsahuje analýzu a zhodnocení užívání konceptu společenské odpovědnosti, podrobně popisuje obsah a smysl CSR reportů, které firmy každoročně vydávají. Práce ověřuje hypotézu, že v českém prostředí je světový koncept CSR implementován v užším smyslu. Praktická část zahrnuje výsledky několika mezinárodních i národních výzkumů, které srovnávají využití konceptu CSR v zahraničí a v České republice. Výsledky studií potvrzují stanovenou hypotézu, koncept společenské odpovědnosti je v České republice na začátku vývoje, přestože prochází expanzí. Závěry potvrzuje i terénní výzkum provedený ve čtyřech českých firmách, které implementovaly politiku CSR. Bylo zjištěno, že podniky většinou nevyužívají strategii v celém rozsahu a vydávání zpráv podle mezinárodních standardů pro ně není prioritou. Závěr obsahuje nejen celkové zhodnocení situace, ale i doporučení ke změnám.
Ekonomická analýza BM MOTO, s.r.o.
Barej, Martin ; Mikan, Pavel (vedoucí práce) ; Vávrová, Hana (oponent)
Tato diplomová práce obsahuje ekonomickou analýzu společnosti BM MOTO, s. r. o. a klade si za cíl detailně prozkoumat finanční zdraví podniku v návaznosti na realizovanou investici a doporučit změny, které povedou k jeho zlepšení. Vlastní práce je rozdělena na dvě hlavní části. První je metodologická část, ve které jsou uvedeny a vysvětleny všechny modely a postupy. V druhé části se tyto metody aplikují na vybraný podnik. Druhá část vychází především z účetních výkazů a zároveň využívá množství interních informací. V této práci je zpracována jak detailní analýza absolutních, tak poměrových ukazatelů. Mezi použité postupy se dále řadí Du Pontova analýza, analýza ekonomické přidané hodnoty EVA, bonitní a bankrotní modely a mezipodnikové srovnání. V závěru jsou všechny výsledky shrnuty, zhodnoceny a je vyneseno doporučení.
Zlatokorunská škola a její vizuální didaktické aplikace základního vzdělávání
HAVRÁNKOVÁ, Veronika
Diplomová práce se zabývá Zlatokorunskou školou a její vizuální didaktickou aplikací základního vzdělání. První část je zaměřená na pedagogickou efektivitu využívání pomůcek a didaktických obrazů ve struktuře výuky. Hlavní část tvoří digitalizace zlatokorunských obrazů s odkrytím skrytých detailů obrazů. Závěr práce je věnován možnému využití zlatokorunských artefaktů při současné výuce.
Strategická analýza podniku
Uhrinková, Jitka ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce) ; Trčka, Michal (oponent)
Téma této diplomové práce vychází z konkrétního zadání a potřeb majitele firmy (tzn. na základě požadavku z praxe). Cílem práce je provedení strategické analýzy podniku Rybářství Nové Hrady s. r. o., s využitím externí a interní analýzy. Především se zaměřím na zpracování srovnávací analýzy, porovnám finanční ukazatele podniku Rybářství Nové Hrady s. r. o. se sesterskou společností Rybářství Kardašova Řečice s. r. o. Hlavní důraz dávám vypovídací schopnosti jednotlivých poměrových ukazatelů a zjištění příčin jejich hodnot. Na základě získaných informací analyzuji, jak si firmy stojí vůči sobě navzájem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 120 záznamů.   začátekpředchozí106 - 115další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.