Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 120 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 3. čtvrtletí 2018
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 2. čtvrtletí 2018
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 1. čtvrtletí 2018
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Towards a Typology of Czech Traditional Song and Music
Tyllner, Lubomír
This article therefore aims at a complex analysis of traditional music and its typology. On the basis of musical analysis, the im is to establish a typology of the Czech traditional folk song and music, to delineate historical, regional and or national features of Czech traditional music and thus help to incorporate it into a broader European musical and cultural context.
Latitudinální trend v rychlosti růstu per a koncentrace steroidních hormonů v peří ptáků
Brzobohatá, Tereza ; Albrecht, Tomáš (vedoucí práce) ; Sedláček, Ondřej (oponent)
Životní strategie ptáků lze rozlišit na pomalé, charakterizované většími investicemi do budoucí reprodukce, a rychlé, charakterizované většími investicemi do aktuální reprodukce. Koncept pace-of-life syndromů označuje koevoluci životních strategií a souvisejících fyziologických, imunologických a behaviorálních znaků. Ptáci z tropických oblastí oproti ptákům z mírného pásu vykazují pomalejší životní strategie (delší péče o mláďata, pozdější dospívání, menší snůšky, pomalejší metabolismus). Podél latitudinálního gradientu byly u tropických ptáků zaznamenány snížené investice do množství (hmotnosti) celkového opeření. Zůstává však nejasné, zdali existuje latitudinální trend i v samotném růstu per, a zdali je růst per pomalejší u tropických druhů. Tropičtí ptáci mají nižší bazální hladiny kortikosteronu a testosteronu, nicméně dostupné studie jsou založeny převážně na analýzách hormonů z krevní plazmy. Prvním cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit rozdíly v investicích tropických (Kamerun) a temperátních (ČR) pěvců do rychlosti růstu ocasních per metodou komparativní ptilochronologie. Druhým cílem diplomové práce byla analýza koncentrací steroidních hormonů vybraných temperátních (ČR) pěvců z peří pomocí HPLC/MS. Při kontrole na délku pera a tělesnou hmotnost byly zjištěny pomalejší růstové...
Comparative Analysis of Neologisms in Selected Works of Terry Pratchett and George R. R. Martin
Dragounová, Tereza ; Lancová, Klára (vedoucí práce) ; Pípalová, Renata (oponent)
Práce se věnuje porovnání neologismů z vybraných děl dvou fantasy sérií, konkrétně z knih Last Continent (Poslední kontinent) a Jingo (Hrr na ně!), které obě patří do knižní série Discworld (Úžasná Zeměplocha) od Terryho Pratchetta, a z knihy A Game of Thrones (Hra o trůny), která je dílem ze série A Song of Ice and Fire (Píseň ledu a ohně) od George R. R. Martina. Neologismy shromážděné z těchto tří knih jsou nejprve podrobeny individuálnímu zkoumání a jsou rozřazeny do odpovídajících kategorií podle toho, jaký slovotvorný proces byl využit při jejich tvorbě. Následně jsou údaje z odpovídajících si kategorií porovnány a pozornost při jejich srovnání je věnována stejnou měrou jak potenciálním rozdílům, tak i signifikantním podobnostem. Dalším krokem byl pokus o interpretaci takto získaných výsledků s důrazem na příčiny těchto závěrů, především na ty, které by mohly plynout z rodílnosti podžánrů obou knih. Srovnání ukázalo jak rozdíly, tak podobnosti a některé z nich byly velice výrazné. Slovotvornými procesy, které poskytly nejzajímavější výsledky, byla kompozita a marginální slovotvorné procesy, jež byly v obou sériích použity ve značně jiných měrách. Ostatní procesy byly použity většinou podobně nebo vykazovaly pouze nepatrné rozdíly. Klíčová slova: slovotvorba, neologismus, srovnání
Přístupy k veřejnému zdraví ve vybraných zemích a jejich srovnání
Bačkorová, Tereza ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Diplomová práce mapuje přístupy k veřejnému zdraví v České republice a porovnává je s přístupy v Norsku. Teoretická část se věnuje výkladu nejdůležitějších pojmů v oblasti zdraví, veřejného zdraví, zdravotní politiky a prevence a nahlíží na jejich pojetí a různorodou interpretaci v rovině odborného diskurzu. V empirické části je provedena komparativní analýza vývoje a aktuálního stavu zdravotnických systémů obou zemí, zdravotního stavu jejich populace, obecné srovnání přístupů k prevenci a zdravotní politice, a také rozbor konkrétního příkladu v podobě boje s rizikovým faktorem kouření. Cílem práce není pouhé srovnání přístupů k veřejnému zdraví v obou zemích, ale také snaha o porozumění komplexním vztahům mezi komparovanými případy a kontextem. Na základě této analýzy jsou identifikovány příklady dobré praxe a formulována doporučení, která mohou sloužit jako podnět k dalšímu výzkumu nebo podklad k tvorbě nových zdravotních politik, preventivních programů a kampaní. klíčová slova: zdraví, veřejné zdraví, prevence, zdravotní politika, zdravotnický systém, zdravotní gramotnost, komparativní analýza
Strategie vyjadřování atenuace a akcentuace ve španělských žurnalistických textech.
PAPEŽOVÁ, Michaela
Předmětem této diplomové práce je komparativní analýza prostředků, které jsou schopny atenuovat či intenzifikovat výpověď. Průzkum byl realizován na poli českých a španělských žurnalistických textů, přičemž byly vybírány největší a nejznámější deníky v obou zemích. Úvodní část - tedy teoretická část - se zabývá klasifikací a rozdělením prostředků, které se k intenzifikaci a zeslabení užívají. Ačkoliv se autorka opírá o tradiční španělskou klasifikaci, dodala některé prostředky, které považuje za důležité. Všechny atenuátory a intenzifikátory jsou podrobně rozebrány z jejich gramatického i výrazového hlediska. Následně jsou popsány jednotlivé typy žurnalistických textů, které později byly použity pro výzkum. Vlastní výzkum je založen na zkoumání a porovnávání výše zmíněných prostředků v obou jazycích a jejich vliv na čtenáře.
Analýza úmrtnosti vlivem dopravních nehod motorových vozidel v zemích Evropské unie
Chráska, Miroslav ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Rybová, Kristýna (oponent)
Analýza úmrtnosti vlivem dopravních nehod motorových vozidel v zemích Evropské unie Abstrakt Práce si klade za cíl zmapovat vývoj úrovně úmrtnosti při dopravních nehodách motorových vozidel a provést mezinárodní srovnání zemí Evropské unie v rozmezí let 1990 až 2015. Mezi sledované faktory, které ovlivňovat tuto úmrtnost, byla zařazena dopravní legislativa jednotlivých států, počty automobilů a jejich průměrné stáří v uváděných zemích. Jako výchozí metoda analýzy byla vybrána přímá standardizace míry úmrtnosti. Při zjišťování faktorů ovlivňujících úmrtnost při dopravních nehodách byla využita korelační analýza. Na počátku sledovaného období (rok 1990) byly mezi současnými členskými státy Evropské unie výrazné rozdíly v intenzitě úmrtnosti při dopravních nehodách. V průběhu sledovaných let však došlo k postupnému snižování úrovně úmrtnosti a jednotlivé státy se v hodnotách standardizované míry úmrtnosti při dopravních nehodách přibližují. V dlouhodobém horizontu se relativně stálý poměr zemřelých mužů (tři čtvrtiny) vůči ženám (čtvrtina) nemění. Klíčová slova: úmrtnost, dopravní nehody, počet automobilů, stáří automobilů, dopravní legislativa, země Evropské unie, srovnávací analýza

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 120 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.