Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Biologická ochrana a indukovaná rezistence rostlin k chorobám a škůdcům: 8. odborný seminář 25. 11. 2010
Věchet, Lubomír
Sborník příspěvků z konference zaměřené na biologickou ochranu rostlin. Byly předneseny příspěvky na téma vlivu biomořidel ozimé pšenice na složení půdních mikromycet, účinnosti přípravků na bázi na bázi oleje ze semen Pongania glabra Vent. na housenky Plutella xylostella L., supresivního vlivu vybraných rostlinných druhů na klíčivost a nekrózu listů, indukované rezistence pšenice proti padlí travnímu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Biologická kontrola chorob rostlin: 9. odborný seminář 24. 10. 2012
Věchet, Lubomír
Sborník odborného semináře týkající se biologické kontroly chorob rostlin. Byly předneseny příspěvky týkající se ochrany konkrétních plodin, např. pšenice a řepky olejky. Součástí je i příspěvek shrnující přehled legislativních požadavků pro oblast ochrany rostlin v ekologickém zemědělství.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vrtule třešňová - taxonomie, bionomie a ochrana: certifikovaná metodika
Falta, Vladan ; Psota, Václav ; Kocourek, František ; Vávra, Radek ; Bagar, Martin ; Šenk, Jan
Metodika je určena pěstitelům ovoce v režimu ekologické a integrované bezreziduální produkce. Zahrnuje podrobné informace k bionomii vrtule třešňové a možnosti její regulace bez chemických přípravků. V rámci publikace je rovněž zpracován kontext celé ochrany třešní a další navazující informace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Společenstva epigeických brouků (Coleoptera) v různých typech biopásů
ŠEBÍK, Jakub
SOUHRN Společenstva epigeických brouků byla studována v různých typech agroekosystémů v podhorské oblasti Novohradských hor. Výzkum probíhal v letech 2009 a 2011. Na cílových plochách se nacházely různé druhy kulturních plodin, ve kterých byly místy vysety biopásy, to platí pro práci v roce 2009, a nebo založeny remízky, což je případ výzkumu v roce 2011. Cíl práce bylo ohodnotit, jak a jestli vůbec tyto krajinné struktury ovlivňují společenstva epigeionu. Metoda získávání dat spočívala ve sběru brouků pomocí zemních pastí. Tento materiál byl poté podroben identifikaci a na základě toho byly stanoveny parametry určující vliv popsaných stanovišť na epigeické brouky. Tyto parametry byly: druhová diverzita, abundance a podíl reliktních druhů v celkovém druhovém spektru. Bylo chyceno 3099 brouků a podařilo se určit 54 druhů. Cílovými skupinami brouků byly čeledi střevlíkovití (Carabidae) a drabčíkovití (Staphylinidae). Výsledky byly pro obě skupiny rozdílné. Drabčíci byli méně početní než střevlíci. Drabčíci byli nejvíce zastoupení co do počtu byli v polních plodinách v roce 2011, nejméně v polních plodinách v roce 2009. Rozdíl v počtu brouků byl skutečně markantní. Druhová diverzita drabčíků byla rovněž nižší, než střevlíků. Výsledky se zdají být podobně zvláštní, jako abundance. Diverzita byla největší v polních plodinách v roce 2011, přičemž v roce 2009 na podobných stanovištích byla nejmenší. Zároveň téměř stejnou diverzitu zaznamenaly biopásy, což jsou stanoviště charakterem rozdílná od těch v polních plodinách. Pokud jde o střevlíky, jejich abundance nebyla tak rozkolísaná, jako u drabčíků. Nejvíce se objevovali v biopásech a nejméně v remízech. V polních plodinách v obou letech se objevovali v přibližně stejných množstvích. Druhová diverzita se ukázala být největší v remízech a nejmenší v polní kultuře v roce 2009. Nakonec na základě údajů o ekologii jednotlivých druhů, byly stanoveny výsledky v oblasti antropogenního ovlivnění společenstev brouků. Vyšlo najevo, že všechny populace jsou výrazně ovlivněny člověkem. Z výsledků vyplývá, že stanoviště typu biopás a remíz mají určitý pozitivní vliv na společenstva epigeických brouků, zejména pokud jde o možnost přežití reliktních druhů brouků. Protože výsledky mají velmi nesourodý a místy protichůdný charakter, nedají se sumarizovat.
Komplexní charakteristika hlístice Phasmarhabditis hemaphrodita.
NERMUŤ, Jiří
Disertační práce "Komplexní charakteristika hlístice Phasmarhabditis hermaphrodita" je zaměřená na studium ekologie parazitické hlístice P. hermaphrodita a její celkovou charakteristiku v kontextu všech dosavadních poznatků. Práce sestává z obecného úvodu, který má za cíl představit P. hermaphrodita v celé šíři dosavadního výzkumu a čtyř vlastních originálních prací, které na tento přehled navazují. První z nich zkoumá způsob orientace P. hermaphrodita v prostředí a reakci na přítomnost různých potenciálních hostitelů či živných substrátů. Další se zabývá reakcí P. hermaphrodita na různé živočišné a rostlinné substráty, hlavně pak tím, jak tyto různé substráty ovlivňují vývoj populace a kvalitu i kvantitu potomstva. Třetí oblastí zájmu je vliv vnitrodruhové konkurence na vývoj populace a kvalitu i kvantitu potomstva. Závěr tvoří krátká studie zabývající se perzistencí hlístice v různých prostředích, od minerálního až po čistě organické.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.