Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Péče o zvukové dokumenty očima českých knihovníků
Šimková, Gabriela
Prezentace popisuje stav řešení resp. neřešení problému ochrany zvukových nosičů v ČR a historii v této oblasti, definuje okruhy otázek k řešení a seznamuje s aktivitami, které byly zahájeny pod Moravskou zemskou knihovnou, zejména s projektem Virtuální národní fonotéka.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Národní fonotéka ČR
Horová, Iva
Příspěvek seznamuje s historií zvuku a snah o vytvoření české národní fonotéky. Popisuje současnou situaci v oblasti péče o tento druh kulturního dědictví, které je v ČR oproti světu zaostalé a nedostatečné. Představuje portál VNF a jeho funkce.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Situace a záměry v oblasti péče o zvukové dokumenty v paměťových institucích ČR
Horová, Iva ; Šír, Filip
Příspěvek poukazuje na neutěšenou situaci v oblasti péče o zvukové kulturní dědictví v ČR. V oficiálních státních dokumentech se toto téma sice nově objevilo, avšak v praxi nedošlo k potřebným změnám. Některé kroky vykonala Moravská zemská knihovna, ale stále postrádáme systematickou podporu a hlavně vytvoření metodického centra. Stále více tak ztrácíme čas, nosiše fyzicky degradují a hrozí definitivní ztráta jejich obsahu. Prezentovaný model zachycuje celou šíři problémů k řešení a aktéry, které je nutno zapojit.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Virtuální národní fonotéka jako sektorový agregátor eCulture
Horová, Iva ; Šír, Filip ; Žabička, Petr
Portál VNF představuje nový elektronický informační zdroj s unikátním obsahem. Shromažďuje informace o zvukovém dědictví - o existenci, lokaci a podobě zvukových dokumentů na území ČR. MZK na jeho realizaci spolupracuje s jednotlivými institucemi, které tento typ dokumentů uchovávají ve svých fondech a přebírá do VNF jejich metadatové záznamy. Nejde však jen o agregaci metadatových záznamů, ale také o připojování odkazů na již digitalizované dokumenty v zapojených institucích. VNF tak slouží jako komplexní nástroj pro odbornou i laickou veřejnost. Má ambice stát se dále agregátorem pro oblast zvukových záznamů, který bude moci sloužit i ke koordinaci akviziční činnosti zapojených institucí nebo sloužit ke sdílené katalogizaci.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
the Sound Document Landscape in the Czech Republic
Horová, Iva ; Šír, Filip
Příspěvek přibližuje situaci v oblasti zvukových dokumentů na národní úrovni. Poukazuje na nedostatek podpory ze strany státu, chybějící národní plán ochrany zvukových nosičů a z toho plynopucí problémy. Navzdory tomu se na tomto poli podařila řada úspěšných kroků, které jsou zde blíže popsány.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Houston, we have a problem: how to teach young generation to preserve sound cultural heritage
Horová, Iva ; Novotná, Helena ; Šír, Filip
Péče o zvukové nosiče a ochranu jejich obsahu vyžaduje spedifické znalosti a dovednosti. V tomto směru máme problémy s hledáním a získáváním odborníků, protože znalci starších technologií jsou již mimo pracovní proces a mladší generace se nemá kde a jak vzdělávat. Příspěvek klade otázky a některé odpovědi na příkladech z praxe v ČR.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Virtuální národní fonotéka: rok první
Šír, Filip
Příspevěk představuje nové digitalizační pracoviště a projekt Moravské zemské knihovny v Brně, Virtuální národní fonotéku, která agreguje záznamy o zvukových dokumentech z různých institucí v ČR, deduplikuje je a poskytuje informace o existenci, lokaci a podobě dokumentu. Dále prezentuje průzkumy sbírek zvukových dokumentů prováděné za účasti studentů MU KISK.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Virtual National Phonoteque
Horová, Iva ; Malinová, Iva ; Allen, Anthony
Od začátku tohoto roku má Národní technická knihovna v Praze ve své správě unikátní databázi záznamů zvukových nosičů uložených v českých institucích - Virtuální národní fonotéku. Tato databáze a portál sdružuje na jednom místě záznamy z institucí různého typu - knihovny, komerční vydavatelství (nejvýznamnější je spolupráce s vydavatelstvím Supraphon), Český rozhlas, Česká televize i soukromí sběratelé. Uživatelé portálu mohou zjistit, která instituce vlastní požadovanou nahrávku, a následně stojí na křižovatce s několika směry: mohou do instituce zajít a nahrávku si poslechnout či půjčit, mohou si díky odkazu poslechnout ukázku nahrávky, mohou si nahrávku zakoupit na e-shopu.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Metodika pro digitalizaci a on-line zpřístupňování gramofonových nahrávek pro paměťové instituce
Šír, Filip ; Žabička, Petr
Metodika obsahuje doporučení a postupy, kterými je možno zpřístupnit zvukové dokumenty při vynaložení co nejnižších nákladů a zachování možnosti se zpřístupněnými elektronickými dokumenty dále odborně pracovat. Tato metodika je zaměřena především na gramofonové desky, v mnoha aspektech ji lze ale aplikovat i při digitalizaci jiných zvukových nosičů. Metodika popisuje výběr nosiče, jeho očistu, volbou a správným nastavením zařízení pro digitalizaci, uložení fyzického nosiče, úpravou digitálních dat, tvorbou metadat a jejich dlouhodobou archivaci a zpřístupnění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zvukové a zvukově obrazové dokumenty v Městské knihovně v Praze
Machyánová, Alice ; Buřilová, Marcela (vedoucí práce) ; Hubrtová, Jitka (oponent)
Cílem této práce je přiblížit fond zvukových a zvukově obrazových dokumentů v Městské knihovně v Praze (dále MKP). V první kapitole jsou uvedeny legislativní dokumenty, které se bezprostředně vztahují k problematice půjčování uvedených materiálů. V další kapitole jsou představeny zvukové a zvukově obrazové dokumenty a zmíněna historie jejich vzniku. Třetí, stěžejní kapitola se věnuje zmíněným dokumentům ve fondu MKP, včetně popisu knihovnických procesů (akvizice, katalogizace) a možnosti vyhledávání na webu i on-line. Popsány jsou také některé speciální projekty MKP (výměnné soubory, digitalizace gramofonových desek). V závěru je posouzen význam speciálních oddělení ve veřejné knihovně. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.