Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modernizace portálu fakturyonline.eu
Jahoda, Vojtěch ; Skála, František (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
Cílem této práce je modernizace zavedeného webového portálu sloužícího k tvorbě a správě faktur a jeho rozšíření o nové funkce. Práce při návrhu a implementaci změn klade maximální důraz na zpětnou vazbu od uživatelů, aby pro ně byly změny opravdu přínosem a ne přítěží. Využívá širokého spektra různých technologií a při implementaci změn používá inkrementální model. Závěrem analyzuje vliv změn na návštěvnost a zjišťuje spokojenost uživatelů.
Filtrování textů extrahovaných z PDF, OCR nebo webu
Lehnert, Filip ; Plchot, Oldřich (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
Předmětem této práce je pomocí sadou skriptů zdokonalit převod různých typů dokumentů do čistě textové podoby. Převodem různých nástrojů dochází ke vzniku šumu a ne zcela korektním převodem znaků. Tyto skripty extrahovaný textový soubor vyčistí tak, aby výsledný text byl čitelný, dával smysl a neobsahoval zbytky různě vyskytujících se znaků z převodu grafů, tabulek, vzorců apod. Skript pracuje univerzálně a nevyžaduje vstup vzniklý pouze z nástrojů OCR nebo převodu z formátu PDF či webu.
Informační systém pro pečovatelskou organizaci
Karásková, Kateřina ; Zendulka, Jaroslav (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Informační systém pro pečovatelskou organizaci byl inspirován existujícím systémem. V rámci této práce byl vytvořen nový informační systém, který odstranil nedostatky existujícího systému. Informační systém umožňuje evidovat údaje o zaměstnancích, klientech, vykonané péči a úhradách za provedenou péči. Součástí systému je také přehled o uplynulé a také nadcházející péči u klientů. Informační systém byl implementován jako webová aplikace. To sebou přináší vyhodu přístupu do aplikace z jakéhokoliv elektronického zařízení, jenž má přístup k internetu. Vytvořený informační systém je možné rozšířit o různé funkce, dle potřeb pečovatelské organizace. Cílem bylo vytvořit informační systém, který bude plnit potřeby zaměstnanců pečovatelské organizace a zároveň práci zaměstnancům ulehčí.
Transformace webových stránek do vektorové grafiky
Nguyen, Hoang Duong ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa venuje problematike vykreslenia webových stránok pomocou vektorovej grafiky. Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať rozšírenie projektu WebVector tak, aby umožňoval vytvoriť výstup vo formáte PDF a vykresliť vybrané pokročilé vlastnosti CSS (CSS3). Vysvetlené sú pojmy súvisiace s vektorovou grafikou a jej formátmi. Práca následne popisuje štruktúru a funkcie knižnice CSSBox, s ktorou projekt WebVector pracuje, spolu s ďalšími súvisiacimi knižnicami. Ďalej je popísaných niekoľko CSS3 vlastností, ich návrh a implementácia na platforme Java.
Rozšíření systému pro shlukovou analýzu souborů
Jasnický, Matúš ; Kolář, Dušan (oponent) ; Křivka, Zbyněk (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce je rozšírenie existujúceho nástroja Clusty, vyvinutého spoločnosťou Avast Software pre zhlukovanie rôznych typov súborov, o nové typy súborov - PDF a LNK (MS Windows odkaz). Dáta potrebné ku zhlukovaniu sa získavajú statickou analýzou súborov nástrojmi tretích strán. Práca popisuje aj výber vhodných atribútov a metód na zhlukovanie. Všetky časti práce boli otestované a nasadené do produkčnej verzie.
Webový nástroj pro počítání rozsahu textu v normostranách
Dlouhá, Simona ; Dobeš, Petr (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout a vytvořit webový nástroj, který uživateli umožní získat rozsah textu v normostranách z PDF souboru. Práce popisuje navržené algoritmy pro získávání statistik ze souboru. Nástroj je implementován pomocí frameworku Django, uživatelské rozhraní je realizováno pomocí HTML, CSS a JavaScriptu. Výsledkem této práce je nástroj, který poskytuje statistiky o textu, obrázcích a kapitolách, přínosem je také přesnější počítání normostran u dokumentů obsahujících obrázky ve srovnání s dalšími aplikacemi.
Kvalitní vizualizace Petriho sítí pro publikační účely
Bednář, Drahoslav ; Kočí, Radek (oponent) ; Janoušek, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce řeší problém grafické vizualizace Petriho sítí v textových publikacích. Cílem práce je vytvoření nástroje, který usnadní generování obrázků Petriho sítí a zároveň zajistí estetičtější grafický výstup, než dokáží existující postupy a nástroje. Byl použit simplexový algoritmus pro automatické rozložení uzlů sítě. Program má grafické rozhraní i textový režim a dokáže spolupracovat se známými mástroji pro práci s Petriho sítěmi, které text také zmiňuje. Program je schopný načíst soubor ve formátu pnml a vyprodukovat použitelný obrázek ve formátech png, pdf a svg.
Aplikace pro vedení čtenářského deníku
Navrátil, Petr ; Podivínský, Jakub (oponent) ; Krčma, Martin (vedoucí práce)
Díky rozvoji informačních technologií je možné přesouvat dříve ryze psané poznámky do elektronické formy. Jedním z příkladů může být čtenářský deník, se kterým většina z nás přišla do styku na základní škole právě v psané formě. Tato práce se snaží o vytvoření aplikace vhodné k vedení čtenářského deníku v elektronické formě s možností přidávání vlastních literárních rozborů a možností sledovat dobu čtení jednotlivých knih. Knihy je navíc možné přidávat do vlastních seznamů-poliček, což umožňuje vytvoření malé elektronické knihovny, kterou je možné sdílet mezi ostatními uživateli.
Vizualizace aplikace v systému COMES
Sýkora, Tomáš ; Pásek, Jan (oponent) ; Kaczmarczyk, Václav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací laboratorní úlohy ve výrobním informačním systému COMES od firmy Compas automatizace s.r.o. V první části je popsán systém COMES a jeho jednotlivé části. Druhá část práce se věnuje popisu laboratorní úlohy. Ve třetí části je popsána programová část práce s detailním popisem pro snadné rozšíření úlohy. A závěrečná část je věnována dokumentaci vytvořené aplikace.
Nástroj pro převod PDF na text
Bujok, Jonáš ; Raab, Jan (vedoucí práce) ; Falt, Zbyněk (oponent)
Název práce: Nástroj pro převod PDF na text Autor: Jonáš Bujok Katedra / Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jan Raab, Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) Abstrakt: V této práci je podrobně rozebrán postup extrakce textových informací z PDF (Portable Document Format) souborů a navrhnut, popsán a implementován program pro tento účel. Práce se zaměřuje hlavně na středoevropské jazyky. Kromě programu a jeho popisu jsou zde pak informace o objektové struktuře, syntaxi a logice PDF formátu nutné pro správné pochopení principu hledání textu v PDF souboru. Dále jsou zde rozebrány filtry, fonty a všechny další PDF objekty, které takový program musí umět zpracovat. Také se tato práce zabývá metodami a možnostmi vylepšení funkčnosti, rychlosti, paměťové náročnosti, spolehlivosti a univerzálnosti použití programu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.