Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Turistická prezentace starých krovů v prostředí historických měst
Bláha, Jiří ; Panáček, M.
Shrnutí současného stavu poznání a plošné dokumentace historických krovů v českých městech. Přehled vzdělávacích a popularizačních aktivit posledních desetiletí. Vytvoření koncepce obohacení turistických atraktivit historických měst o prohlídky historických krovů a dalších významných památek stavební historie v souvisejících půdních prostorách. Jde o vedlejší produkt dlouhodobých výzkumných aktivit zaměřených na stavební památky a péči o ně, projevy regionální kulturní diverzity a transfer historických technologických inovací v evropském prostředí. Cílem je rozšíření povědomí odborné i laické veřejnosti o tradičním stavebním tesařství, jeho mistrovských dílech, stavebním vývoji a uplatnění v městském prostředí. Zkušenosti z realizace prohlídkové trasy “Pod střechami chebských domů” zprovozněné v roce 2017.
Proměny školních knihoven gymnázií Cheb (1854-1942) a Pelhřimov (1871-1942)
VETRÁKOVÁ, Pavlína
Tato diplomová práce "Proměny školních knihoven gymnázií Cheb (1854-1942) a Pelhřimov (1871-1942)" si klade za cíl představit především tematické rozbory profesorských a žákovských knihoven gymnázií Cheb a Pelhřimov. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. První z nich obsahuje kritiku použitých pramenů a literatury. Druhá kapitola se věnuje dějinám chebského gymnázia. O historii gymnázia v Pelhřimově pojednává třetí kapitola. Následující část podává informace o vývoji školních knihoven a jejich podchycení v zákonech týkajících se školství v období let 1848-1939. Jádrem práce se staly především čtvrtá a pátá kapitola, které obsahují rozbory profesorských a žákovských knihoven gymnázií Cheb a Pelhřimov, a to nejen po stránce tematické, časové, jazykové, ale také z pohledu získávání nebo dochování knih. V závěru jsou shrnuty všechny poznatky.
Možnosti využití brownfields v územním rozvoji města Cheb
Hakr, Pavel
Diplomová práce se zabývá revitalizací vojenského brownfieldu na území města Chebu. Cílem práce je nalézt možné varianty nového využití lokality a ty zhodnotit pomocí vícekriteriální analýzy variant. V teoretické části jsou charakterizovány plochy brownfields a řešené území. Dále je v práci obsažena část metodologická popisující postup vícekriteriálního rozhodování. V praktické části jsou pak navrženy varianty využití, jsou definována kritéria pro rozhodování včetně stanovení jejich vah a na základě matematického modelu je vybrána nejvhodnější varianta.
Kostel sv. Jošta v Chebu ve středověku
Hošková, Eva ; Pátková, Hana (vedoucí práce) ; Bláhová, Marie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá dějinami kostela sv. Jošta v Chebu. Cílem práce je zachytit zejména období středověku, proto podává informace o založení kostela, financování a činnosti hlavně v 15. a 16. století. Toto období je zpracováno na základě dochovaných pramenů a regionální literatury. Informace o dalších osudech kostela a popisu jeho vybavení jsou získány z prací od německých i českých regionálních autorů. Do práce je zahrnuta také historie oblasti a ostatních duchovních staveb v Chebu, otázka církevní správy a chebského patriciátu. Podstatnou částí práce je edice pramenů ke středověkým dějinám kostela.
Obraz příhraničního regionu Chebsko v místním tisku od normalizace do pádu komunismu
Šollar, Libor ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Sekera, Martin (oponent)
Hlavním cílem této práce bude průzkum specifik každodenního života na Chebsku jakožto regionu na západní hranici tehdejší ČSSR a jejich případné zachycení a vyobrazení v regionálním tisku, eventuálně v přílohách celostátních novin, a to v období posledních dvaceti let před pádem komunismu. Jádrem výzkumu se stal týdeník Hraničář, jako jediná regionální tiskovina vycházející celé zkoumané období a výzkum byl prováděn pomocí rešerší na předem vybraném vzorku (roky 1970, 1971, 1980, 1981, 1989, 1990). Objektem zájmu rešerší byla jakákoliv vypovídající fakta o místních listech, zmínky o složení redakce a případný vliv redakce (resp. předpokládanou nemožnost vlivu) na obsah novin v systému direktivního řízení a reflexi Chebska jako pohraničního regionu v bezprostřední blízkosti "železné opony". Jádrem práce je však obraz každodenního, všedního života "obyčejných" lidí v regionu s ohledem na výše uvedené skutečnosti a se zaměřením na různé aspekty života ve společnosti jako je místní hospodářství, zemědělství nebo kulturní, sportovní a společenský život ve městě. Práce se v neposlední řadě věnuje vydáním a obsahu listu v obdobích výročí přelomových historických událostí (např. Vítězný Únor, osvobození Chebu, VŘSR, vznik samostatného Československa, ale také upálení Jana Palacha nebo 17. listopad jako den...
Chebský obchod v 16. století
Sečkař, Petr ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Ďurčanský, Marek (oponent)
Město Cheb, ležící na křížovatce starých obchodních cest, získalo přízní českých králů a římskýchz císařů řadu privilegií podporujících obchodní aktivity. Šestnácté století navíc obchodu v regionu přálo: bylo nalezeno vydatné ložisko stříbra v Jáchymově a několik nových nalezišť cínu. Prosperující důlní oblasti zajišťovaly prosperitu blízkému i vzdálenějšímu okolí, a na hlavní přístupové cestě ze západní Evropy ležel Cheb. Předpokládaná prosperita obchodu se měla zákonitě odrazit na posperitě obyvatel města i města jako celku. Práce se snaží rozborem městských knih příjmů (Umgeldbücher) zjistit, které položky souvisely s obchodem a jejich zastoupení na příjmech města.
Historie poválečného Chebu očima pamětníků
Havel, Jan ; Mücke, Pavel (vedoucí práce) ; Houda, Přemysl (oponent)
Cílem diplomové práce je zmapovat historii města Cheb v poválečné době pomocí rozhovorů s pamětníky a dobového tisku. Jedná se především o léta 1945-1950, ale práce obsahuje i stručnou historii města do roku 1945. Práce dále zkoumá novinové spektrum na Chebsku a jeho proměnu v poválečném období. Nejvýznamnějšími tématy, kterými se práce zabývá, jsou poválečné vysídlování německé populace, měnící se vztahy s USA a Sovětským Svazem, nástup komunismu a přestavbu Chebu, vše ve spojení s městem a vzpomínkami narátorů. Tato témata jsou postupně předkládána v rámci jednotlivých příběhů a doplněna citacemi z dobového tisku.
Český periodický tisk na Chebsku v roce 1945
Dlouhá, Petra ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Krejcar, Robert (oponent)
Hlavním cílem mé diplomové práce je zachytit budování českého periodického tisku v Chebu po konci druhé světové války. Jedná se o období, které pro Československo a především jeho pohraniční oblasti znamenalo rozsáhlé demografické a socioekonomické změny. Proto je důležité zasadit téma do širšího kontextu. Na začátku práce popisuji historii Chebska, které mělo v naší zemi již od počátku svých dějin zvláštní postavení. Obecně se také věnuji problematice česko-německých vztahů od vzniku samostatné Československé republiky. Diplomová práce obsahuje také kapitolu, která popisuje průběh druhé světové války v Chebu. Největší prostor je však věnován prvním poválečným měsícům na Chebsku. Tehdy totiž v Chebu došlo k zásadnímu zvratu. Vše německé se náhle mělo změnit na české. Pro nově příchozí obyvatele bylo samozřejmě velice důležité dostávat informace v mateřském jazyce. Jádrem práce je právě budování českého regionální tisku na Chebsku. V roce 1945 bylo v Chebu vydáváno jediné místní periodikum - Chebsko. V rámci práce představím periodikum Chebsko, které začalo v Chebu vycházet hned po konci války. Provedu také kvantitativní analýzu prvního období jeho vydávání, které trvalo od 16. května 1945 do 30. října 1945. Periodikum zároveň využiji jako jeden ze zdrojů informací o poválečné situaci v Chebu a okolí.
Kronika města Chebu Pankráce Engelharda z Haselbachu. Příspěvek k městskému kronikářství raného novověku.
Kovařík, Tadeáš ; Bobková, Lenka (vedoucí práce) ; Zilynská, Blanka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá městským kronikářstvím raného novověku na příkladu kroniky města Chebu Pankráce Engelharda z Haselbachu z roku 1560, které patří významné místo v chebské historiografické tradici. Práce nejprve pojednává o pramenech a literatuře k tomuto tématu. Na základě odborné literatury je definován žánr kroniky, především městské kroniky. Stručně je pojednáno o vývoji kronik českých měst v předbělohorském období a o dějinách městského kronikářství ve Zhořelci. Další kapitola představuje dějiny města Chebu, jeho ekonomické zázemí a politické postavení v Českém království i Svaté říši římské. Dále je nastíněn vývoj chebského písemnictví v raném novověku, jemuž následuje pojednání o chebských městských kronikách předbělohorského období. Samostatná pozornost je věnována autografu kroniky Pankráce Engelharda z Haselbachu i všem dalším dochovaným rukopisům této kroniky. Zvlášť je pojednáno o iluminacích, které autograf kroniky obsahuje. Představena je také edice tohoto díla, již vydal Heinrich Gradl. Další kapitola popisuje osobnost a život Pankráce Engelharda. V následující kapitole je popsán obraz českých králů a římských panovníků středověku a raného novověku, jak vyplývá z textu této kroniky. Stejným způsobem je podán politický obraz města Chebu. Závěr práce získané poznatky shrnuje a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.