Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 605 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mateřská škola v Měrovicích nad Hanou
Szakács Bahnová, Eliška ; Semrád, Antonín (oponent) ; Štěpánek, Ladislav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a následné zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dvoupodlažní, částečně podsklepené mateřské školy v Měrovicích nad Hanou. Záměrem je vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující každodenní provoz. Provoz tvoří 2 oddělení, víceúčelový sál, provozní část a část pro učitele. Budova je navržena z konstrukčního systému Porotherm, je založena na základových pásech, s jednoplášťovou plochou střechou.
Aspekty působící na oblast gramotnosti v plavecké výuce žáků základních škol
Svobodová, Barbora ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
NÁZEV Aspekty působící na oblast gramotnosti v plavecké výuce žáků základních škol AUTOR Barbora Svobodová KATEDRA Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE PaedDr. Irena Svobodová ABSTRAKT Hlavním cílem práce je zaměření se na dispoziční, osobnostní a sociokulturní aspekty žáků. V rámci práce budou tyto aspekty sledovány a bude hodnocen jejich vliv na vzdělání a výuku v oblasti plavecké gramotnosti. Žáci budou pozorováni v průběhu mladšího školního věku, kde je v současnosti nově stanovena povinná plavecká výuka. Dalším cílem bude upozornit na vhodný věk, kdy by měla povinná plavecká výuka v mladším školním věku probíhat tak, aby byla co nejefektivnější, aby byly splněny výstupy stanovené z RVP ZV, byla eliminována neúspěšnost u dětí v průběhu výuky plavání a aby výuka plavání plnila požadavky na záchranu života. KLÍČOVÁ SLOVA Výuka, žáci, plavecký výcvik, osobnost, dispozice, vzdělání, plavání, mladší školní věk
Pasparta - nakladatelství s cílem informovat o poruchách autistického spektra
Ullsperger, Adam ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Čeňková, Jana (oponent)
Tato práce si klade za cíl představit Nakladatelství Pasparta, které upíná svoje tvůrčí síly ke zlepšení informovanosti veřejnosti o poruše autistického spektra. První kapitola vymezuje pojem nakladatelství a obsahuje stručnou historii nakladatelského podnikání v českých zemích. Druhá kapitola popisuje okolnosti vzniku nakladatelství, jeho charakteristiku a obsahuje chronologický přehled jeho tvorby, rozdělené podle čtyř kategorií: Beletrie, Pro děti, Odborná lieratura o autismu a Psychologie. Tento přehled končí červnem 2019, ale obsahuje také zatím nevydanou literaturu a stručné seznámení s plány do budoucna. Praktická část obsahuje také analýzu činnosti nakladatelství, která souvisí se sociálním podnikáním Pasparty a zaměstnáváním autistických osob. Třetí kapitola se věnuje tomu, jak celá spolupráce funguje po praktické i právní stránce. Obsahuje také popis toho, jak probíhá v Paspartě nakladatelská tvorba, kdo v ní představuje autorský kolektiv a rozebírá také motivaci nakladatelství. Poslední část ukazuje, jaká ocenění Pasparta získala za celou dobu své existence.
Analýza informační společnosti. Nebezpečí médií pro výchovu nebo jejich velká příležitost?
Vencl, Josef ; Pelcová, Naděžda (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce bere za základ teorie o moderní informační společnosti, jak ji reflektují moderní filosofie. Teoreticky se zabývá roztříštěností světa a vzdělání, podléhajících vlivu různých zájmů, a technologií, které hrozí reálnou destrukcí osobnosti, na druhou stranu je ale jejich rozvoj nutnou podmínkou pro fungování společnosti. Práce hledá, jaké místo mají technologie v současné společnosti a vzdělávání, formuluje jejich pozitivní a negativní stránky. KLÍČOVÁ SLOVA moderní společnost, informační společnost, učící se společnost, vzdělání, vzdělávání, poznání, svět
Stomatologická gramotnost u nelékařských pracovníků
Havlíčková, Kateřina ; Kordulová, Pavla (vedoucí práce) ; Kulhavá, Miluše (oponent)
(v ČJ) Prostřednictvím bakalářské práce otevírám problematiku stomatologické gramotnosti u nelékařských zdravotnických pracovníků. World Health Organization upozorňuje na důležitost vysoké zdravotní gramotnosti občanů a výchovu ke zdraví. Proto jsem se rozhodla zpracovat závěrečnou práci na toto téma a tím zjistit úroveň stomatologické gramotnosti na různých klinikách. Teoretická část popisuje zdravotní gramotnost, anatomii a patologii dutiny ústní a současné poznatky k problematice gramotnosti ve stomatologii. Podklady pro zhotovení práce jsem čerpala zejména na základě zpracování rešerše v Národní lékařské knihovně. Z katalogu Národní lékařské knihovny medvik, databáze BMČ (Bibliographia medica čechoslovaca), Specializované databáze CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) a MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), z osobního zdroje odborné literatury, odborných konzultací se zubními lékaři a dentálními hygienistkami, vlastních zkušeností a jiných bakalářských prací. Cílem této práce je vytvořit informační leták k oslovení zdravotníků v oblasti péče o vlastní chrup. Metodika: Práce byla vypracována na základě kvantitativního výzkumného šetření prostřednictvím anonymního nestandardizovaného dotazníku vlastní konstrukce v tištěné podobě. Cílovou...
Cíl udržitelného rozvoje č. 1: Konec chudoby
Komorová, Anežka ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Fanta, Nicolas (oponent)
Tématu Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) se v dnešní době dostává stále více pozornosti. Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem prvního cíle - vymýcení chudoby ve všech jejích formách všude na světě. Existuje množství publikací, které se snaží odhalit možné determinanty chudoby za účelem vytvoření účinné strategie pro boj s ní. Většina jich je však zaměřena na konkrétní státy či regiony díky lepší dostupnosti dat. Tato práce naopak zkoumá proměnné a jejich vliv na extrémní chudobu ve světě, příp. v různých regionech, to vše s využitím ekonometrické analýzy panelových dat. V této studii bylo použito sedm nezávislých proměnných: HDP na obyvatele, Gini index pro příjmovou nerovnost, populační růst a čtyři úrovně dosaženého vzdělání - bez formálního vzdělání, primární, sekundární a terciální. Primárním zdrojem dat se stala "World Bank", ze které byla obdržena pozorování pro 125 států v časovém období od roku 2000 do roku 2017. Z výsledků studie vyplývá, že proměnné HDP na obyvatele, příjmová nerovnost, terciální vzdělání a absence dokončeného formálního vzdělání významně ovlivňují extrémní chudobu. Výsledky rovněž naznačují nepravděpodobnost splnění nulového cíle do roku 2030. První cíl SDGs se tedy ukázal jako příliš ambiciózní. Pro jeho splnění je nezbytné, aby došlo k ještě většímu zvýšení...
The impact of mobile phone technology on Africa
Kendík, Martin ; Kotásek, Miroslav (oponent) ; Sedláček, Pavel (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the topic of the impact of mobile phone technology on Africa. The aim of the thesis is to determine the most influential mobile technologies and their impact on Africa. The first part of the thesis focuses on mobile phone technologies. In chapter delating with cell phones will also be described as applications for smartphones that contribute to the impact on Africa. In the second part, the social impact will be determined in two parts consisting of the impact on education and health, where will be described different aspects of each impact. In the third part, there will be described impact on economy and banking.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 605 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.