Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  předchozí11 - 14  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výskt rtuti v nádrži Skalka a její vliv na životní prostředí
Vydrová, Silvie ; Vach, Marek (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce je zaměřit se a poukázat na problém kontaminace nádrže Skalka rtutí. Popíši co je to rtuť a její chemické značení, kde všude se můžeme s rtutí v životním prostředí setkat. Dále se zmíním, jaký význam má rtuť a jak může být toxická. Hlavním zaměřením mé práce je na vznik rtuti v nádrži Skalka, jak se na ni přišlo, jaký měla dopad na životní prostředí v nádrži a jejím okolí a jaké kroky byly podniknuty pro její odstranění.
Práce s romskými dětmi a mládeží v nízkoprahových zařízeních
VNENKOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce se bude zabývat problematikou spojenou s prací s romskými dětmi a mládeží v nízkoprahových zařízeních a jejími specifiky. Cílem bude analyzovat potřeby a problémy, kterým romské děti a mládež čelí a zaměří se na jejich případná řešení, a to převážně prostřednictvím nízkoprahových zařízení a práce jejich zaměstnanců. V teoretické části bakalářské práce bude nastíněn stručný přehled současné situace romské menšiny v České republice zaměřený zejména na otázky spojené se vzděláváním, výchovou a trávením volného času této mládeže. Důraz bude kladen na činnost neziskových organizací snažících se pomoci Romům žijících v sociálně vyloučených lokalitách ve městě Cheb. Praktická část se zaměří na terénní výzkum v konkrétních nízkoprahových zařízeních. Pomocí strukturovaných rozhovorů zde bude proveden pokus o zachycení důvodů návštěv těchto center romskými dětmi a mládeží a průběh jejich spolupráce se sociálními pracovníky.
Rozvoj města Chebu v kontextu vývoje ploch brownfields
Hakr, Pavel
Bakalářská práce se zabývá objekty brownfields nacházejících se na území města Chebu a jejich dopadem na rozvoj území města. Cílem práce je identifikovat tyto brownfields a analyzovat jak jejich vývoj, tak i vztah města k těmto objektům. Součástí práce je i charakteristika města Cheb včetně stručného vývoje v období posledních patnácti let. Obě části jsou následně diskutovány se smyslem navržení možných řešení k efektivnějšímu využití dosud neregenerovaných objektů a areálů.
Analýza rozmístění podnikání zaměřeného na hazardní hry s využitím nástrojů GIS na příkladu města Cheb
KOMÁRKOVÁ, Petra
Bakalářská práce se zabývá analýzou rozmístění hazardních her ve městě Cheb s využitím nástrojů GIS. Předkládaná práce sleduje vývoj regulace a rozmístění podniků zaměřených na hazardní hry ve městě a identifikuje problémové lokality. V teoretické části je nejprve diskutována problematika typů výherních hracích zařízení a vývoj právních předpisů zabývajících se regulací hazardu v rámci České republiky. Jsou zde nastíněny také možnosti obcí regulovat hazard na svém území. Tyto poznatky jsou následně aplikovány na území města. Důležitou součástí bakalářské práce jsou mapy, které znázorňují vývoj regulace hazardních her na území města Cheb v letech 2002 ? 2012, a také mapy zachycující aktuální rozmístění podniků se zaměřením na hazardní hry v letech 2011 ? 2012.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   předchozí11 - 14  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.