Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium statických a dynamických sypných vlastností farmaceutických excipientů
Hurychová, Hana ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Vetchý, David (oponent) ; Zámostný, Petr (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Kandidát: Ing. Hana Hurychová Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Název disertační práce: Studium statických a dynamických sypných vlastností farmaceutických excipientů Sypné vlastnosti patří mezi významnou charakteristiku farmaceutických materiálů. Současné moderní technologie umožňují přípravu částic s odlišnou povrchovou úpravou a modifikovanými tokovými vlastnostmi jak u tradičních, tak i nových excipientů. V této práci byly hodnoceny statické (index stlačitelnosti, Hausnerův poměr, sypný úhel, smykové testování) a dynamické (rychlost sypání, lavinové testování) sypné vlastnosti široké škály pomocných látek, jejich velikostních frakcí a vybraných modelových směsí. Pozornost byla věnována především modelování rychlosti sypání rovnicí potenciálně vhodnou pro využití ke standardizaci testování sypnosti ve farmaceutické technologii. Je doporučena mocninná rovnice, ve které je parametr rovnice přímou predikcí rychlosti sypání jednotkovým otvorem. Základní granulometrické charakteristiky částic byly rozšířeny o fraktální dimenzi částic (particle fractal dimension, pDF) a práškové vrstvy (bulk fractal dimension, bDF). Komplexní charakter toku partikulárních materiálů prozatím neumožnil vyvození...
Nanovlákenné membrány jako nosiče léčiv
Vrbata, Petr ; Doležal, Pavel (vedoucí práce) ; Vetchý, David (oponent) ; Podzimek, Štěpán (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Kandidát: Mgr. Petr Vrbata Školitel: Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. Název disertační práce: Nanovlákenné membrány jako nosiče léčiv Nanovlákenné membrány patří v současnosti mezi intenzivně studované a aplikačně velmi rychle se rozvíjející typy materiálů. Jejich vlákna jsou charakterizovány dvěma dimenzemi v řádu desítek až stovek nanometrů. Díky obrovskému měrnému povrchu a dalším výhodným vlastnostem našly využití v řadě technických odvětví a jejich využití v oblasti medicíny a farmacie jako nosičů léčiv, krytí ran či podkladů pro kultivaci buněk je v současnosti velmi aktuálním tématem. V disertační práci jsou zkoumány nově formulované nanovlákenné membrány s obsahem léčiv vytvořené velkoprodukční technologií elektrospiningu z několika vybraných polymerů různorodých vlastností. Cílem bylo experimentálně prozkoumat a případně doložit možný přínos využití nanovlákenných nosičů léčiv pro vybrané aplikační cesty a lékové formy. Membrány byly charakterizovány skenovací elektronovou mikroskopií a diferenční skenovací kalorimetrií, jež prokázaly úspěšnou inkorporaci léčiv do struktury pravidelných polymerních nanovláken a potvrdily hypotézu o fixaci léčiva ve struktuře nanovláken v podobě...
Nanovlákenné membrány jako nosiče léčiv
Vrbata, Petr ; Doležal, Pavel (vedoucí práce) ; Vetchý, David (oponent) ; Podzimek, Štěpán (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Kandidát: Mgr. Petr Vrbata Školitel: Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. Název disertační práce: Nanovlákenné membrány jako nosiče léčiv Nanovlákenné membrány patří v současnosti mezi intenzivně studované a aplikačně velmi rychle se rozvíjející typy materiálů. Jejich vlákna jsou charakterizovány dvěma dimenzemi v řádu desítek až stovek nanometrů. Díky obrovskému měrnému povrchu a dalším výhodným vlastnostem našly využití v řadě technických odvětví a jejich využití v oblasti medicíny a farmacie jako nosičů léčiv, krytí ran či podkladů pro kultivaci buněk je v současnosti velmi aktuálním tématem. V disertační práci jsou zkoumány nově formulované nanovlákenné membrány s obsahem léčiv vytvořené velkoprodukční technologií elektrospiningu z několika vybraných polymerů různorodých vlastností. Cílem bylo experimentálně prozkoumat a případně doložit možný přínos využití nanovlákenných nosičů léčiv pro vybrané aplikační cesty a lékové formy. Membrány byly charakterizovány skenovací elektronovou mikroskopií a diferenční skenovací kalorimetrií, jež prokázaly úspěšnou inkorporaci léčiv do struktury pravidelných polymerních nanovláken a potvrdily hypotézu o fixaci léčiva ve struktuře nanovláken v podobě...
Studium vlivu typu plniva a typu a koncentrace kluzných látek na parametry rovnice lisování
Ondrejček, Pavel ; Rabišková, Miloslava (vedoucí práce) ; Vetchý, David (oponent) ; Bělohlav, Zdeněk (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické technologie Kandidát Mgr. Pavel Ondrejček Školitel prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc. Název disertační práce Studium vlivu typu plniva a typu a koncentrace kluzných látek na parametry rovnice lisování Disertační práce je zaměřena na hodnocení lisovacího procesu farmaceutických pomocných látek a jejich směsí. Je hodnocen vliv typu plniva a typu a koncentrace kluzné látky na hodnoty parametrů lisovací rovnice, kterou vyvinul doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. Jako modelová plniva byla použita mikrokrystalická celulosa Avicel PH-200, laktosa Lactochem Fine Crystals a hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát Emcompress. Tato plniva s podobnou velikostí částic byla vybrána z důvodu různého mechanismu tvorby vazeb a různého průběhu lisovacího procesu. Použitá plniva byla hodnocena samostatně, a poté ve směsích s kluznými látkami stearanem hořečnatým, stearylfumarátem sodným a Syloidem, tj. modifikovaným koloidním oxidem křemičitým v koncentraci 0,5 a 1 %. U použitých plniv byl charakterizován obsah vlhkosti a tokové vlastnosti. U všech použitých látek byla charakterizována velikost částic, byly pořízeny snímky pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu a stanovil se specifický povrch. Tokové vlastnosti se...
Studium vlivu typu plniva a typu a koncentrace kluzných látek na parametry rovnice lisování
Ondrejček, Pavel ; Rabišková, Miloslava (vedoucí práce) ; Vetchý, David (oponent) ; Bělohlav, Zdeněk (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické technologie Kandidát Mgr. Pavel Ondrejček Školitel prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc. Název disertační práce Studium vlivu typu plniva a typu a koncentrace kluzných látek na parametry rovnice lisování Disertační práce je zaměřena na hodnocení lisovacího procesu farmaceutických pomocných látek a jejich směsí. Je hodnocen vliv typu plniva a typu a koncentrace kluzné látky na hodnoty parametrů lisovací rovnice, kterou vyvinul doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. Jako modelová plniva byla použita mikrokrystalická celulosa Avicel PH-200, laktosa Lactochem Fine Crystals a hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát Emcompress. Tato plniva s podobnou velikostí částic byla vybrána z důvodu různého mechanismu tvorby vazeb a různého průběhu lisovacího procesu. Použitá plniva byla hodnocena samostatně, a poté ve směsích s kluznými látkami stearanem hořečnatým, stearylfumarátem sodným a Syloidem, tj. modifikovaným koloidním oxidem křemičitým v koncentraci 0,5 a 1 %. U použitých plniv byl charakterizován obsah vlhkosti a tokové vlastnosti. U všech použitých látek byla charakterizována velikost částic, byly pořízeny snímky pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu a stanovil se specifický povrch. Tokové vlastnosti se...

Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.