Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Čtení ve výuce geografie
Zemanová, Petra ; Vedoucí práce, (vedoucí práce) ; Oponent B, (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl napomoci rozvoji kritického myšlení žáků ve výuce zeměpisu prostřednictvím čtení odborného textu s porozuměním. Dosud se těmito otázkami podrobněji zabývala pouze Řezníčková (2004a,b,c, 2007). Práci je rozdělena do tří relativně samostatných oddílů, které řeší jednotlivé výzkumné otázky: První část práce je zaměřena na rozbor odborné literatury za účelem vymezení pojmů týkajících se této problematiky (čtení s porozuměním, čtenářské dovednosti a specifikace využitelných textů) a za účelem nalezení podpory v pedagogických dokumentech. Abychom odůvodnili požadavek zařazování práce s textem do výuky zeměpisu, provedli jsme výzkumné šetření mezí žáky základních a středních škol. Jejich výsledky jsme porovnali také s výsledky uchazečů o studium na PřF UK. Shrnutí výzkumu tvoří druhou část práce. Závěrečná zjištění výzkumného šetření posloužila jako východiska ke zpracování poslední části, která má metodický charakter. Jak vyplynulo z předchozích částí, postupným osvojováním dílčích čtenářských dovedností a jejich vzájemným propojováním pří práci s různými druhy textů získávají žáci komplexní dovednost čtení s porozuměním. Pokusili jsme se tedy uvést výčet základních metod aplikovaných na konkrétních textech tak, abychom ulehčili začátky zavedení čtení s porozuměním do...
Analýza zemědělské dotační politiky státu s ohledem na společnou zemědělskou politiku Evropské unie
Musilová, Lucie ; Vedoucí práce, (vedoucí práce) ; Oponent B, (oponent)
Czech Republic entered to the European Union on 1st May 2004. This entrance was also the tuming point for czech farmers thanks to the promise of growing financial resources for production in the agrarian area. lt meant for the czech agricultural policy to satisfy entrance conditions of the Common Agricultural Policy and receive European type of multifunction agriculture. lt ranges on the support of beyond-produce functions of agriculture (landscapes maintainance in cultural state, improvement of environment, ecological agriculture etc.) The main aim of my diploma thesis is to valorize whether this support is really oriented to the region with less favourable conditions for agriculture. The evaluation will be accomplished on the data basis ofthe State's agricultural and interventional fund about grant recipients accordance with single districts during the year period 2004-2006.
Mallorca: Důsledky masového cestovního ruchu a perspektivy alternativních forem
Staňková, Lucie ; Vedoucí práce, (vedoucí práce) ; Oponent B, (oponent)
Majorca experienced the first boom oftourism already in early 1960s. Since then the tourism became the most important and at the same time most powerful sector for the entire ·economy of the Balearic Islands. Nowadays it is obvious that their manner of uncontrolled and chaotic development of mass tourism didn't bring only economic benefits (HDP, em.ployment etc.) but had also many negative effects on the environment and culture ofthe islands and notably changed social structures of their inhabitants. In order to abolish these problems and avoid the others the Balearic Government and local authorities establish many measures. These are concemed above all with environment quality improvement (its' natural and also social component) and preservation of natural and cultural heritage of the destination. One of the main objectives is the deconcentration of tourist demand in space (remove them out of shore which is overcrowded) and time (equalize the number of their visits through all over the year - deseasonalisation). The possible tool of achieving this could be the implementation of altemative forms of tourism, not primary based on the traditional tourism product of Balearics - sun & beach. If the model of development of tourism is managed properly and its' long-term strategy is based on equality...
Vývoj tělesných znaků a motorických schopností dětí ve věku 3-6 let
Baboučková, Vendula ; Vedoucí práce, (vedoucí práce) ; Oponent B, (oponent)
Název: Vývoj tělesných znaku a motorických schopností dětí ve věku 3-61et The development of physical characteristics and kinetic abilities of 3-6 years old children Cíle práce: Roční antropometrické sledování somatického vývoje a tělesné zdatnosti ve vybrané skupině dětí 3-6 let. Metoda: U souboru 53 dětí ve věku 3-6 let byly ve 4 měsíčních intervalech během jednoho kalendářního roku měřeny vybrané somatické znaky a byla testována tělesná zdatnost. Rodičům dětí byl dán k vyplnění dotazník pro zjištění sociálního zázemí dětí. Výsledky: Osvětlují korelace antropometrických charakteristik s tělesnou zdatností dětí ve věku 3-6 let. Hodnotí průměrné přírůstky sledovaných somatických znaku. Klíčová slova: antropometrické charakteristiky, tělesná zdatnost, přírůstky, normativní soubor, předškolní věk, motorický vývoj
Regionální kultura a kurikulární dokumenty jako nástroj jejího zprostředkování a reprodukce
Vrága, Michal ; Vedoucí práce, (vedoucí práce) ; Oponent B, (oponent)
This diploma thesis explores regional culture curricular documents as tools of its mediation and reproduction of regional culture. The theoretical part starts with definition of key words related to culture, local and regional culture. Next theoretical part (chapter 3) describes curricular documents, which are products of new educational reform, in context of regional culture. Firstly, in practical part, I characterize two selected regions - Prague 1O and Uherskobrodsko region and their typical elements of culture. Chapter 5 summarizes results of questionnaire survey, which is focused on finding how students of elementary and grammar schools are informed about culture in their regions and as well as their approach to the local culture and role of schools in cultural education. The final part of this diploma thesis is devoted to my project proposal that should lead students to closer relationship with cultural and historical heritage in their regions, showed on the example of Uherskobrodsko region. Keywords Culture, region, regional culture, curricular documents, Framework Education Programme, School Education Programme 8
Využití pohybových her v geografickém a environmentálním vzdělávání
Buriánková, Martina ; Vedoucí práce, (vedoucí práce) ; Oponent B, (oponent)
Diplomová práce se v úvodu zabývá rešerší literatury objasňující základní pojmy spojené s pohybem, pohybovou a didaktickou hrou a teorií vztahu výchovy a vzdělání. Kromě toho jsou zde vysvětleny principy spojené se samotným procesem učení, druhy učení a konkrétní druhy učení využívané v geografii a environmentální výchově. Je zde rovněž kapitola o osvojování vědomostí, způsobu osvojování a činitelích, kteří ovlivňují uchování látky v paměti. Velmi důležitá je také část, která se zabývá strategií zvyšování výkonnosti dlouhodobé paměti, reminiscencí a determinanty zapomínání. Nepostradatelná součást školní výuky je motivace, která zvyšuje zájem a aktivitu dětí o danou problematiku. Hlavním cílem je vytvoření katalogu pohybových didaktických her a to v podobě tištětné i elektronické (program MS Excel, viz přiložené CD). Tento katalog by měl sloužit jako metodická pomůcka a pohybové hry v něm, umožní zpestření výuky a zvýší motivaci studentů. Praktická část je věnována nejen základním principům výběru, přípravy, vedení a zakončení didaktických her, ale také nejčastějším chybám, ke kterým dochází v průběhu hraní. Nepostradatelnou část tvoří také tabulkové přehledy, ve kterých jsou hry řazeny podle abecedy a podle určitých charakteristik. 10
Matematika ve sportu (Sbírka řešených příkladů z matematiky se sportovní tematikou)
Pastuchová, Tereza ; Vedoucí práce, (vedoucí práce) ; Oponent B, (oponent)
Název práce: Matematika ve sportu (Sbírka řešených příkladů z matematiky se sportovní tématikou) Autor: Tereza Pastuchová Katedra (ústav): Katedra didaktiky matematiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Emil Calda, CSc. e-mail vedoucího: Emil.Calda@mff.cuni.cz Abstrakt: Diplomová práce je koncipována jako sbírka řešených slovních úloh se sportovní tématikou. Je členěna do osmi kapitol, v každé jsou příklady řazeny od nejlehčích. Vprvní části nazvané "Rozcvička" jsou nejjednodušší příklady (většina na úrovni základní školy), určené k "zahřátí" mozkových buněk. Následují kapitoly "Rovnice, nerovnice a jejich soustavy", " Goniometrie a trigonometrie ", "Planimetrie a stereometrie ", "Posloupnosti" a "Kombinatorika a pravděpodobnost". Na závěr je zařazena kapitola "Různé", obsahující např. fyzikální příklady, příklady na logiku apod, a část "Pro náročné" s těžšími příklady. V úvodu každého příkladu je napsáno pár slov ke sportovnímu tématu (historie, aktuality, pravidla, ...), k němuž se vztahuje úkol. Studenti se tak současně mohou dozvědět i něco zajímavého ze světa sportu. Řešení slovních úloh by nemělo být ve vyučování opomíjeno. Studentům většinou nedělá problém počítat, upravovat lýrazy a postupovat podle určitého algoritmu. To, co často nezvládají, je umění porozumět zadání slovní úlohy, matematizovat...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.