Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití online marketingu ve vybraném sportovním e-shopu
Procházková, Petra ; Štědroň, Bohumír (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Využití online marketingu ve vybraném sportovním e-shopu Cíle: Cílem práce je analyzovat využití online marketingu vybraného e- shopu Kolo-park.cz, konkrétně využití a nastavení jednotlivých online marketingových kanálů s důrazem na zhodnocení nastavení a struktury PPC kampaní. Poté na základě analýzy dat doporučit vhodné nastavení a strukturu jednotlivých online marketingových kanálů. Dále také navrhnout novou strategii online marketingových aktivit podle frameworku See-Think-Do-Care. Metody: Mezi metody práce patří dlouhodobé nestrukturované pozorování v oblasti online marketingu. Dalšími metodami je analýza výkonu jednotlivých online marketingových nástrojů, analýza PPC kampaní, analýza zbožových srovnávačů, analýza e-mailingu, analýza SEO a analýza sociálních sítí. K pochopení vzájemných souvislostí jevů z analýzy online marketingových nástrojů je využito metody monitoringu a syntézy na jejichž základě je vytvořena nová online marketingová strategie dle modelu STDC. Výsledky: Výsledkem této práce je doporučení ke zlepšení využití, struktury a nastavení online marketingových kanálů/nástrojů pro dosažení lepších výsledků online marketingových aktivit e-shopu Kolo- park.cz. Také je stanovena nová strategie jednotlivých online marketingových nástrojů podle modelu See-Think-Do-Care, kde jsou...
XIX. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena
Setkání umožnilo diskuzi o zkušenostech s nákupem a zpřístupňováním elektronických informačních zdrojů v České republice a na Slovensku. V rámci akce byl prezentován příspěvek Odborné akademické služby NTK (pohled do zákulisí). Zároveň byl kolegům ze Slovenské republiky představen projet czech eLIB a jeho cíle.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Specifické problémy začátečníků při studiu programování a možnosti jejich řešení
Procházková, Petra ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Pavlíčková, Jarmila (oponent)
Tato bakalřská práce se zabývá problémy začátečníků při studiu programování na Vysoké škole ekonomické v Praze na fakultě informatiky a statistiky. Týká se to zejména studentů, kteří studují předmět Programování v Javě.
XVII. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena
Národná komisia pre služby (dále jen NKS) je poradním orgánem ředitelky Slovenské národní knihovny. Cílem NKS je rozvoj knihovnicko - informačních služeb a navázání mezinárodní spolupráce. Členy komise se stali nejen zástupci Národní knihovny ČR, ale od roku 2009 také zástupci NTK. Komise zasedá alespoň jednou ročně a zabývá se předem stanovenými otázkami. Náměty, které vznikají z její činnosti jsou předkládány ředitelce Slovenské národní knihovny a ředitelům ostatních knihoven zastoupených v komisi. XVII. zasedání proběhlo v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave. Zástupci NTK v komisi aktivně participují, vyjadřují se k probíraným tématům a přináší příspěvky shrnující zkušenosti z oblasti služeb NTK. Letošní zasedání bylo zaměřeno na prezentaci projektů digitalizace v SNK, knihovní služby, EIZ a aktuální problémy knihoven. Účast zástupců Národní technické knihovny na Národní komisi pro služby SR má velký význam nejen pro výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci, ale také pro navazování kontaktů a vzájemné spolupráci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Marketingový výzkum image sportovní značky ASICS
Procházková, Petra ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Višněvský, Andrej (oponent)
Název: Marketingový výzkum image sportovní značky ASICS. Cíle: Cílem práce je identifikovat současnou image značky ASICS z pohledu českých spotřebitelů běžeckého sortimentu. Tedy zjistit, jak je značka vnímána zákazníky, jaké mají spotřebitelé běžeckého sortimentu povědomí o značce, jaká je znalost značky a zkušenost se značkou a na základě výsledků navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení image značky ASICS na českém trhu. Metody: Metodou práce je marketingový výzkum formou elektronického dotazování. Jde o strukturovaný kvantitativní výzkum. Výsledky: Z výsledků vyplývá, že povědomí o značce ASICS je nejvyšší mezi značkami specializovanými na běh, avšak celkově je povědomí až na 3. pozici za značkami jako je Adidas a Nike. Respondenti si značku asociují nejčastěji s botami, během, kvalitou, pohodlím, sportem a technologií. Značku zná celkem 87 % respondentů. Značka je vnímána převážně jako důvěryhodná, úspěšná, významná na běžeckém trhu, také jako moderní a oblíbená. Z hlediska produktu je značka převážně vnímaná jako taková, která nabízí produkty založené na nových technologiích, s krásným designem, jako kvalitní a ryze sportovní produkt. Propagace skrze sponzoring značky je nedostatečná, pouze 13% si dokázalo značku spojit se sportovcem, týmem nebo sportovní akcí. Návrh ke zlepšení image...
Současná diskuse o sexuální výchově v České republice a stanovisko Římskokatolické církve k této problematice
Procházková, Petra ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Bargár, Pavol (oponent)
Tato práce se zabývá sexuální výchovou v České republice a Římskokatolickám pojetím sexuální výchovy. První část je zaměřena na pojem sexualita, definici sexuální výchovy, její cíle, principy a metody v souvislosti s pojetím vzdělávacích institucí a vybraných odborníků. Součástí je i popsání historických souvislostí vývoje této výchovy. Část druhá je věnována Římskokatolickému pohledu na lidskou sexualitu, sexuální pedagogiku, roli rodičů v sexuální výchově, jejím principů a metodám. Poslední část práce je zaměřena na komparaci Římskokatolického pojetí sexuální výchovy se stanoviskem odborníků a vzdělávacích institucí v České republice. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Sexuální výchova a křesťanství se zaměřením na ČR
Procházková, Petra ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Bargár, Pavol (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Sexuální výchova a křesťanství se zaměřením na ČR DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Petra Procházková Katedra: Katedra religionistiky Vedoucí práce: Doc. Pavel Hošek, ThD. Studijní program: Teologie Studijní obor: Humanitární a pastorační práce Rok vydání: 2012 Tato práce se zabývá sexuální výchovou a křesťanstvím v České republice. První kapitoly jsou zaměřeny na základní pojmy, které se sexuální výchovou souvisí, definici sexuální výchovy, pojetí sexuální výchovy, její úrovně, principy a cíle. Součástí představení sexuální výchovy je i popsání historických souvislostí jejího vzniku. Druhá polovina práce je věnována pohledu křesťanských církví na sexuální výchovu, křesťanským hodnotám, principům a zásadám křesťanské sexuální výchovy, jejím konkrétním podobám a církevním dokumentům, jež se tímto tématem zabývají. Poslední část práce je zaměřena na komparaci křesťanského pojetí sexuální výchovy se stanoviskem odborníků různých profesí, jejichž pohled je zaměřen zejména na sexuální výchovu v rámci vzdělávacích institucí.
Transsexualita - mezilidské vztahy se zaměřením na vztahy partnerské
Procházková, Petra ; Klimešová, Anna (vedoucí práce) ; Milfait, René (oponent)
Tato práce se zabývá tématem transsexualita, s ohledem na mezilidské vztahy, zejména vztahy partnerské. Je nám představen pojem transsexualita, jeho definice a historie, ale také se dozvídáme o pojmech souvisejících. Část práce je věnována diagnostice a procesu přeměny pohlaví, zejména oblasti chirurgické. Máme možnost sledovat transsexualitu z několika pohledů, jedná se o oblast lékařskou, sociální, právní i duchovní. Pokud jde o mezilidské vztahy práce se věnuje vztahům v rodinným, přátelským, dále vztahům v institucích jako je škola a zaměstnání. Partnerské vztahy jsou rozebírány jednak v části teoretické tak v části praktické. Zde má čtenář možnost seznámit se s příběhy lidí, jenž řeší problém s transsexualitou a s komplikacemi, jenž mohou provázet navazování či udržení vztahu s partnerem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Přestavba studovny časopisů a badatelny HF
Procházková, Petra
Prezentace: idr-1088_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1088_1 - Stáhnout plný textMP4

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 PROCHÁZKOVÁ, Pavla
32 PROCHÁZKOVÁ, Petra
11 Procházková, Pavla
1 Procházková, Pavlína
32 Procházková, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.