Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  předchozí11 - 20  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Informační kampaň
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Havránková, Věra ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Zpráva o řešení projektu, Modulu č. 2 - Informační kampaň byla zpracována jako informace o průběhu řešení projektu. Aktivity roku 2002 byly orientovány na vstupní informační zabezpečení řešeného modulu. Byla zpracována vstupní rešerše, dotazník pro anketu a anketa byla rozeslána elektronickou poštou.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Informační kampaň
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Havránková, Věra ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Byla zorganizována kontrolní anketa na stejné téma jako v roce 2002, která měla za cíl vyvrátit či potvrdit obavy z možného zkreslení výsledků. Výsledky loňské kampaně byly detailněji vyhodnoceny z hlediska regionálních rozdílů. Byly zkoumány věkové rozdíly a odlišnost podnikatelského a veřejného sektoru ve výsledcích loňské ankety. Byla hodnocena kvalita českých odborných informačních zdrojů pro odpadové hospodářství. Byla k tomu zvolena metoda vícekriteriálního hodnocení.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Informační kampaň
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Havránková, Věra ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Byly porovnány výsledky anket o informačním chování a informačních potřebách odborníků v odpadovém hospodářství, které se uskutečnily v r.2002 elektronicky a v r. 2003 v časopise. Bylo porovnáno informační chování a potřeby odborníků dvou věkových skupin (do a nad 40 let) a pracovníků veřejného sektoru a podnikatelské sféry. Po hloubkové rešerši byly sumarizovány zásady informačního chování při rozhodování/řešení odborného problému. Na základě výsledků výzkumu byly vymezeny základní informační a stanoveny zásady správného informačního chování. Byl definován kombinovaný informační zdroj (KIZ), jeho vstupy a výstupy, uživatelé a rozpracováno jeho možné uplatnění v odpadovém hospodářství.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Informační kampaň
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Kalivoda, Jindřich ; Veverka, Zdeněk ; Beneš, Bohumil ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Samostatná příloha k souhrnné zprávě za rok 2005 (MIZPP007JO1I). V roce 2005 byl rozpracován konkrétní pilotní projekt - Podnikatelé v odpadovém hospodářství a jejich role v hospodářství České republiky, který je součástí tohoto výstupu a je rozdělen do kapitol: Charakteristika odvětví, postavení podniků odpadového hospodářství v hospodářství ČR, Bariéry podnikání v odpadovém hospodářství a Přehled firem působících na území České republiky a zabývajicích se nakládání s odpady.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Informační kampaň
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Zpráva popisuje řešení Modulu 2 – Informační kampaň v rámci projektu VaV 720/3/02 v roce 2006 a shrnuje průběh jeho řešení v letech 2002 až 2006. V průběhu řešení byly provedeny odborné rešerše, ankety na téma informační potřeby a informační chování odborníků v odpadovém hospodářství a hodnocení českých odborných informačních zdrojů. Byl definován Kombinovaný informační zdroj jako výsledek šetření v oblasti integrovaného informačního systému. Jako pilotní projekt Kombinovaného informačního zdroje (KIZ) byla navržena a realizována situační zpráva na téma Podnikatelé v odpadovém hospodářství a jejich role v hospodářství ČR. Závěrečné ověření KIZu bylo provedeno na Průvodci odpadovým hospodářstvím pro malé a střední podnikatele.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Průvodce odpadovým hospodářstvím pro malé a střední podniky
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Úkolem průvodce je informovat malé a střední podnikatele, jak se mají chovat, aby se nedostali do sporu se státní správou při řešení svých odpadových problémů. Průvodce je rozdělen do částí: Poslání, Úvod, Pojmy a definice, Obecné povinnosti, Hlavní povinnosti původců, Další povinnosti, Nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními, Zpětný odběr některých výrobků, Odpadová evidence, Plány odpadového hospodářství, Pokuty ukládané za nedostatky v souvislosti s nakládáním s odpady, Význam vodního práva, O starých ekologických zátěžích, Dobrovolné nástroje v odpadovém, hospodářství, Orgány státní správy v odpadovém hospodářství, správní řád, Judikatura a Slovo na závěr.
Inovační politika jako podpora exportu Itálie
Procházka, Ondřej ; Gullová, Soňa (vedoucí práce) ; Klosová, Anna (oponent)
Problém italské ekonomiky posledních let je zastavení procesu ekonomického růstu, z čehož pramení krize mezinárodní konkurenceschopnosti produktivního systému. V již tak opožděném evropském vlaku je ekonomika Itálie mezi posledními vagóny. Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat italskou inovační politiku a její dopad na export. První kapitola popisuje pojem "inovace" a obecně uvádí inovační politiku. Druhá kapitola analyzuje současnou ekonomickou charakteristiku Itálie, abychom pochopili další záležitosti, zejména pak vývoj základních makroekonomických ukazatelů, strukturu italské ekonomiky, typologii firem a protikrizová opatření s předpovědí dalšího ekonomického vývoje. Třetí kapitola analyzuje současné hlavní rysy italské inovační politiky: výdaje na výzkum a vývoj, stejně jako na vzdělání, popisuje lidský a rizikový kapitál, patenty, vědecké publikace a technologickou platební bilanci. Zaměřuje se také na dopad finanční krize na inovační aktivitu, na roli státu v inovační politice, na její zhodnocení s ostatními evropskými zeměmi a na následující inovační strategie. Poslední čtvrtá kapitola se koncentruje na analýzu vlivu inovační politiky na export Itálie. Zaměřuje se na hlavní instituce proexportní politiky, stejně jako na současný vývoj italské komoditní a teritoriální struktury exportu. Diplomová práce zdůrazňuje, že Itálie, jako jeden z průměrných inovátorů, nedělá dost, aby se stala inovačně orientovanou ekonomikou. Italská inovační politika je však nejdůležitější nástroj na dosažení tohoto dlouhodobého cíle. Ačkoli Itálie podstoupila řadu reforem její institucionální základny nebo vzdělávacího systému, je zde stále mnoho nedostatků, např. je zde akcentovaná potřeba vyhodnocení některých starých programů a dalšího posilování inovační aktivity malých a středních podniků, stejně jako zvýšení státních výdajů na všechny sektory inovační politiky. Diplomová práce zřetelně ukazuje, že inovační politika je jedním z nejdůležitějších témat nejen pro Itálii, ale také pro zbytek světa.
Údržba a poimplementační podpora BI řešení
Procházka, Ondřej ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Zajíc, Ján (oponent)
Tato práce se zabývá údržbou a po implementační podpory řešení Business Intelligence. Je psána ve spolupráci s firmou Clever Decision. Práce se skládá ze dvou částí. První část práce se zabývá řešením SLA (Service Level Agreement) smlouvy, vlastně navržením SLA smlouvy, kterou by společnost používala jako nadstavbu k smlouvě o podpoře. Druhá část práce je věnována helpdesku, jeho řešením, návrhem procesů a funkcionalit, ze kterých je vycházeno při výběru vhodného softwarového řešení. Cílem práce je tedy vhodně navržená SLA smlouva a řešení helpdesku včetně vybraného softwarového řešení. Na začátku práce je vysvětlen pojem Service Level Agreement, dále pouze SLA, a to rovnou z několika možných pohledů: všeobecná SLA, datová SLA a právní aspekty SLA. Dále je v práci navržena obecná SLA smlouva pro malý podnik. Ve druhé části práce je zpracován návrh a popis procesů provozovatele helpdesku. Návrh je zaměřen především na realizaci, měření a reportování, není zde řešené plnění SLA. Procesy jsou navrženy podle požadavků společnosti. V následující části se práce zabývá návrhem a popsáním funkcionality helpdesku. Závěrem práce je dle požadované funkcionality vybráno vhodné softwarové řešení.
Inovační politika, strategie a podpora exportu Itálie
Procházka, Ondřej ; Gullová, Soňa (vedoucí práce) ; Laschoberová, Libuše (oponent)
Problém problémů italské ekonomiky v posledních letech je zastavení procesu ekonomického růstu, z čehož pramení krize mezinárodní konkurenceschopnosti produktivního systému. V již tak opožděném evropském vlaku je ekonomika Itálie mezi posledními vagóny. Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současné ekonomické charakteristiky Itálie, její inovační politikou a inovačními strategiemi, které by mohli podpořit její ekonomický růst.
Virtuální měna v prostředí MMORPG
Procházka, Ondřej ; Pavlíček, Antonín (vedoucí práce) ; Muknšnábl, Josef (oponent)
Tato práce se zabývá virtuální měnou v prostředí počítačových her MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game). Práce popisuje v tomto prostředí různé systémy virtuální měny, celkovou nabídku, poptávku a směnné kurzy virtuálních měn. Závěrem se práce zabývá skupinou MMORPG her, která neumožňuje nakupování virtuální měny za reálnou.V této části je také znázorněn vznik a stahování peněz z oběhu hry. Analyzován vznik inflace a navrženy možné dílčí úpravy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   předchozí11 - 20  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.