Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh interieru administrativy pro stavební firmu
Pospíšilová, Lenka
Teoretická část této diplomové práce se věnuje kancelářskému nábytku v průřezu historií. Dále se zabývá důležitostí ergonomie v pracovním prostředí kanceláří a hodnotí další faktory, které mohou ovlivňovat psychický i zdravotní stav pracujících a s tím související pracovní výkon. Poslední kapitola teoretické části je věnována průběhu tvorby nového interiéru. Další část je založena na praktickém prostudování konkrétního pracoviště stavební firmy, na hledání rešerší zařízení celého interiéru administrativy firmy, a rovněž rešerší ke zvolenému nábytkovému dílci, který bude navržen pro tuto firmu na míru. Dle poznatků z teoretické části, informací získaných z rešerší a požadavků zadavatelů projektu, dojde k vytvoření návrhu zařízení interiéru administrativy stavební firmy a zvoleného kusu nábytku. Tvorba návrhu bude probíhat od prostudování prostoru, tvorby skic až k výslednému 3D modelu.
German-Czech Relations in the 1930s in Krupka
Pospíšilová, Lenka ; Tvrdík, Milan (vedoucí práce) ; Zbytovský, Štěpán (oponent)
Tato diplomová práce je věnována německo-českým vztahům v Krupce ve 30. letech 20. století. Teoretická část poskytuje informace o situaci v Československu a Sudetech ve 30. letech minulého století a informace o historii města Krupka vycházející z rešerší krupské kroniky. Praktická část je věnována problematice německo-českých vztahů v Krupce, které jsou mapovány prostřednictvím dotazníkového šetření a interview, do nichž byli zapojeni pamětníci. Závěr přináší zhodnocení rozdílů v postavení Čechů a Němců v Krupce ve 30. letech 20. století.
Rozdíly v hodnocení kvality tlumočení
Pospíšilová, Lenka ; Čeňková, Ivana (vedoucí práce) ; Sládková, Miroslava (oponent)
Naše teoreticko-empirická práce se věnuje rozdílům v hodnocení kvality tlumočení. V teoretické části práce popisujeme vybrané výzkumy v této oblasti a jejich závěry. Na jejich základě poté formulujeme hypotézu našeho výzkumu, v níž předpokládáme, že prezentační stránka tlumočení ovlivní hodnocení kvality celkového výkonu a bude respondenty vnímána jako důležitější než logická koherence projevu. V empirické části naší práce popisujeme průběh samotného experimentu, v němž bylo různými skupinami respondentů ohodnoceno celkem devět videonahrávek tlumočnického výkonu odvedeného dle předem zadaných parametrů. Následně vyhodnocujeme závěry v rámci základního a kontrolního výzkumu. Závěrem naší práce je částečné potvrzení výchozí hypotézy.
Vliv hraní počítačových her na rozvoj žáka
Pospíšilová, Lenka ; Pelikán, Jiří (oponent) ; Krykorková, Hana (vedoucí práce)
Práce pojednává o vlivu hraní počítačových her na žáka. Je rozdělena na teoretickou část a na část výzkumnou. Teoretická část koumá historický vývoj technologií a principů systémů her v závislosti na technickém pokroku. Poukazuje na psychologické, sociální a biologické dopady dlouhodobého intenzivního hraní počítačových her a pozitivní i negativní dopady této činnosti. Rozebírá patologické jevy, které definují nadměrnost hraní jako závislost, a popisuje prostředí internetu a specifickou komunikaci, kteráje pro dané prostředí typická. Upozorňuje na důležitost počítače pro vzdělávání a formování osobnosti. Výzkumná část je založena na zpracování vlastního výzkumu, který zkoumá osobnost na základě standardizovaného dotazníku JEPI a dotazníku vlastní konstrukce. Hledá odpovědi na otázky týkající se typologie osobnosti žáka, jeho rodinného zázemí, vzdělání, vztahů a uplatnění dovedností získaných při hraní počítačových her a negativních dopadů jejich nadměrného hraní.
Bolest u pacientů po kardiochirurgické a hrudní operaci
Pospíšilová, Lenka ; Mareš, Jiří (vedoucí práce) ; Dostálková, Šárka (oponent) ; Harrer, Jan (oponent)
POSPÍŠILOVÁ, Lenka Bolest u pacientů po kardiochirurgické a hrudní operaci Bakalářská práce se dělí na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je definován bolest obecně, dále stručný nástin kardiochirurgie a hrudní chirurgie a samostatná kapitola o pooperační bolesti Teoretická část končí ukázkou zlepšování léčby pooperační bolesti. V empirické části je pomocí anonymního dotazníku zmapována úroveň současné léčby pooperační bolesti na JIP, dále prezentace výsledků a návrhy pro možné zlepšení léčby pooperační bolesti. Z výsledku výzkumu vyšlo, že průměrná hodnota intenzity bolesti měřená VAS a zaznamenaná pacienty na "teploměru bolesti" je 5,1 u kategorie A, 6,8 u kategorie B, 5,8 u kategorie C. Tato hodnota je vysoká. Na druhé straně vyšlo, že pacienti jsou více méně spokojeni se současnou léčbou pooperační bolesti na našem pracovišti.
Konstrukce zastřešení kluziště
Pospíšilová, Lenka ; Pinkas, Karel (oponent) ; Klusáček, Ladislav (vedoucí práce)
Tento dokument se zabývá návrhem střešní konstrukce pro dané rozměry kluziště. Byla navržena a zhodnocena tři řešení zastřešení – ocelová příhradová deska, betonový oblouk s vnějším předpětím a předpjaté příhradové střešní vazníky s betonovými střešními panely. Byla vybrána jedna varianta – předpjatý příhradový vazník. Tato varianta byla dále podrobně rozpracována. Na počátku bylo vypracováno několik návrhů geometrie respektující nároky na daný typ konstrukce. V rámci statického výpočtu byl vytvořen matematický model konstrukce v programu Scia Engineer. Pomocí tohoto modelu byly získány potřebné hodnoty pro posouzení jednotlivých prvků konstrukce a také posouzení konstrukce jako celku pro mezní stav únosnosti a použitelnosti. Dle navržené geometrie a posudků částí konstrukce byla zpracována výkresová dokumentace konstrukce jako celku a také jednotlivých částí konstrukce řešených v této diplomové práci. Jako poslední byl návrh konstrukce vizualizován společně s jednotlivými fázemi výstavby v programu ArchiCAD a renderován v Artlantise.
Posouzení existující konstrukce
Pospíšilová, Lenka ; Pinkas, Karel (oponent) ; Klusáček, Ladislav (vedoucí práce)
Cílem tohoto dokumentu je posouzení existující železobetonové skeletové konstrukce jednopodlažní haly. V této práci je postupně proveden statický výpočet a posouzení jednotlivých nosných prvků železobetonové konstrukce. Důležitým aspektem při stanovování zatížení bylo plánované osazení mostového jeřábu s větší nosností. Hlavním podkladem pro posouzení existující konstrukce byl stavebně-technický průzkum, z jehož výsledků byly stanoveny vstupní výpočtové parametry. Cílem práce bylo posoudit, zda je možno při stávajícím technickém stavu konstrukce osadit v budoucnu mostový jeřáb o vyšší požadované nosnosti, případně navrhnout taková technická opatření, která by toto umožňovala.
Variabilní sedací nábytek pro obývací pokoje
Pospíšilová, Lenka
První teoretická část této bakalářské práce hodnotí současný stav čalouněného sedacího nábytku v obývacích pokojích a poukazuje na jeho alternativy v podobě variabilních sedacích systémů. Dále se věnuje prostudování ergonomických, bezpečnostních, hygienických a dalších požadavků kladených na čalouněný sedací nábytek a seznamuje s materiály používanými při jeho výrobě. Následuje část, která je věnována hledání inspirace a vytvoření rešerší. Následně jsou vyhodnoceny poznatky z předešlých teoretických částí a rešerší, a na jejich základě jsou vytvořené první skici. Poté je vybrána nejlepší varianta, která je rozpracována a jsou k ní vytvořeny konečné vizualizace a konstrukční řešení.
Řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci
POSPÍŠILOVÁ, Lenka
Data pro zpracování literární rešerše byla získána sběrem sekundárních informací, zejména studiem odborné literatury a literárních pramenů zaměřených na oblast řízení lidských zdrojů a intelektuálního kapitálu, které jsou uvedeny v přehledu použité literatury na konci práce. Pro zpracování vlastní práce byla stanovena teoreticko-metodická východiska empirického šetření za pomoci informací z vnitropodnikových materiálů, neřízených rozhovorů, intranetových a internetových stránek zvolené firmy a z těchto zdrojů byl také vytvořen praktický popis fungování řízení lidských zdrojů v organizaci s důrazem na rozvoj intelektuálního kapitálu. Na základě těchto informací byl vytvořen dotazník a data z něho získaná doplněna pozorováním. Následně byla zjištěna primární data pomocí provedení vlastního výzkumu mezi zaměstnanci, proběhla analýza a syntéza získaných poznatků z tohoto vlastního zkoumání. Jádro praktické části diplomové práce tedy tvoří zhodnocení výsledků šetření a jejich interpretace formou souhrnných tabulek a grafů a jejich následných popisů. Dále byla provedena diskuse, formulovány vlastní návrhy a opatření s možností zlepšení v oblasti řízení lidských zdrojů a celá práce ukončena závěrem a shrnutím v anglickém jazyce (summary). Na konci práce jsou mimo použité zdroje uvedeny také seznamy grafů, tabulek, obrázků a příloh.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
13 POSPÍŠILOVÁ, Lenka
28 POSPÍŠILOVÁ, Lucie
2 Pospíšilová, Linda
28 Pospíšilová, Lucie
1 Pospíšilová, Ludmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.