Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Jednota pražských měst v roce 1518 a osobnost Jana Paška z Vratu
Prokop, Jan ; Zilynskyj, Bohdan (oponent) ; Čornej, Petr (vedoucí práce)
Dějinami pražských měst v první polovině 16. století se zabývá poměrně velké množství dosud vydané historické literatury. Období bojů městského stavu s panstvem a rytíři patří nezanedbatelným událostem, které mají své pevné místo nejen v historii hlavního města, ale i v celých českých dějinách. Paradoxně je však většina textů pojednávajících o snaze měšťanů zajistit si své postavení mezi zemskými stavy součástí rozsáhlých publikací věnujících se synteticky dějinám Prahy od jejího počátku.
Elektrocentrály pro obnovitelné zdroje energie
Prokop, Jan ; Macháček, Jan (oponent) ; Baxant, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tématem elektrocentrál, které budou využívat obnovitelné zdroje energie místo fosilních paliv. Práce je zaměřena na přeměnu energie na bázi mechanické. Úvodní část textu shrnuje požadavky na elektrocentrálu, vlastnosti a parametry spotřebičů, které budou na elektrocentrálu připojeny a nakonec výběr vhodných alternativních paliv. Hlavní část popisuje postup samotné realizace prototypů. Podle zjednodušené technické dokumentace (náčrtů) byly v dílnách Střední školy strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, Brno vyrobeny jednotlivé díly zařízení, z těchto dílů byl sestaven funkční prototyp elektrocentrály. Ten se skládá ze dvou samostatných částí: pohonné jednotky a alternátoru s příslušenstvím včetně spotřebičů. Na prototypu bylo provedeno měření účinnosti. Práce je doplněna o animace funkce zařízení v modelovacím programu SolidWorks 2012. Prototypy vychází ze známých principů funkce parních strojů, na žádost Střední školy výše uvedené byly upraveny do podoby názorné učební pomůcky. Výhodou prototypů je jejich levná a jednoduše sestavitelná konstrukce, která využívá běžně dostupných materiálů. Zařízení pracuje bezúdržbově, je zde pouze nutnost občasného promazání pro plynulý chod. Závěrem jsou krátce zhodnoceny náklady na investice a provoz zařízení.
Analýza účinků zkratového proudu v rozváděči
Prokop, Jan ; Bušov, Bohuslav (oponent) ; Valenta, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na problematiku dynamických účinků zkratových proudů, přesněji dynamických účinků zkratových proudů na rozváděč (kabelovou koncovku). Práce byla určena pro konkrétní konstrukční zadání dvou rozváděčových skříní umístěných na točivých strojích firmy Siemens Electric Machines Drásov s.r.o.. Provedení skříní je určeno pro nevýbušné prostředí, kde vzduch slouží jako izolační médium. Úkolem bylo zjistit jak se zařízení budou chovat při trojpólovém (3 fázovém) zkratu a úplném (3 fázovém zemním) zkratu, zda tato zařízení obstojí požadavkům daným zákazníkem. Pro výpočty a simulace byly využity následující výpočetní programy: Ansoft Maxwell 16.0, Ansoft Maxwell 2015 a ANSYS Workbench 16.0. Za pomoci těchto programů bylo nasimulováno působení sil na proudovodné části ve svorkovnici způsobené průchodem zkratového proudu, jak staticky, tak i dynamicky. Dále bylo staticky a dynamicky simulováno působení tlaků na kostru rozváděče vzniklého při obloukovém zkratu. Všechny dosažené výsledky jsou přehledně shrnuty v závěru, závěr také obsahuje finální zhodnocení funkčnosti obou zařízení.
Bytový dům - modernizace zdravotně technických instalací
Prokop, Jan ; Vrána, Jakub (oponent) ; Bárta, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o zásobování bytového domu v Brně vodou a odváděním odpadních a dešťových vod. Teoretická část pojednává o ústřední přípravě teplé vody. Ve výpočtové části je proveden návrh a výpočet rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace.
Barocco Sempre Giovane
Prokop, Jan ; HUDEC, Jiří (vedoucí práce) ; ŽALUD, Radomír (oponent)
Diplomová práce pojednává o pardubickém komorním souboru Barocco sempre giovane. Zahrnuje historii souboru, včetně diskografie a výčtu zahraničních výjezdů, stálé členy souboru, včetně jejich zakladatele a uměleckého vedoucího Josefa Krečmera, významné sólisty a ostatní soubory podobného zaměření v ČR. Samostatné kapitoly jsou věnovány významným festivalům a kurzům, které jsou se souborem úzce spjaté. Nechybí ani pojednání o hlavním repertoáru souboru a stylové interpretaci.
Business Process Management
Prokop, Jan ; Řepa, Václav (vedoucí práce) ; György Drótos, Ph.D. (oponent)
V současném podnikovém prostředí se většina firem snaží zlepšovat svoji produktivitu. Řízení podnikových procesů patří k jednomu z mnoha způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout. Tato práce obsahuje globální pohled na teorii řízení podnikových procesů a většinu aspektů s tím související. Hlavní směr, kterým se tato práce ubírá jsou metodiky řízení podnikových procesů resp. způsob, jak je zlepšovat a tím zlepšovat i výkonnost firmy. Všechny zmíněné metodiky jsou porovnány pomocí několika způsobů – jejich orientace na různé části řízení procesů a nástrojů, které používají. V dalších částech práce jsou řešeny další okruhy, které s řízením procesů souvisí, jako management kvality nebo modelování podnikových procesů. Hlavní přínos této práce je v konsolidaci údajů o některých existujících metodikách a jejich porovnání. Výstupem z této fáze práce je několik grafů znázorňující porovnání těchto metodik. Dalším nemalým přínosem je zpracování dotazníkového průzkumu v České Republice, Maďarsku a na Slovensku.
Vývoj kontrabasového smyčce a výběr materiálu na jeho výrobu
Prokop, Jan ; Hudec, Jiří (vedoucí práce) ; Žalud, Radomír (oponent) ; Bernášek, Václav (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o historii, vývoji a užití smyčců od prvopočátku jejich vzniku až po dnešní moderní provedení. Jsem přesvědčen, že pro každého hudebníka hrajícího na smyčcové nástroje by mělo být samozřejmostí seznámit se s problematikou, v této práci uvedenou, jako základ všeobecného vzdělání. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsem si tuto tématiku pro svou práci vybral a pevně věřím, že se mi podařilo takto široké téma v kostce popsat a shrnout. Při vypracovávání a bližším seznámením s tématem jsem narazil především na kritický nedostatek česky psané, odborné literatury, z které by se dalo zodpovědně čerpat a byl jsem tedy nucen mnoho informací získávat podrobným bádáním, konzultacemi s odborníky a čerpat také i z osobních zkušeností.
Informování a komunikace s veřejností při přípravě a řešení mimořádné události
PROKOP, Jan
Tato bakalářská práce si klade za cíl zjistit pomocí dotazníkového šetření stav informování veřejnosti o mimořádné události, a to jak v preventivní fázi, tak i ve fázi řešení takové situace. V dnešní době jsou informace alfou a omegou společnosti, neboť nutnost mít na dosah správné a potřebné informace rychle narůstá, a to i v oblasti ochrany obyvatelstva, kde jejich přijetí, správné vyhodnocení a včasné předání má vliv na ochranu života a zdraví obyvatel, jejich majetek a také na životní prostředí. Práce se v úvodní části za pomoci dostupných pramenů zabývá informacemi a komunikací obecně. Tedy vznikem, šířením a využitím informací. Tato část se dále věnuje problematice mimořádných událostí, preventivně výchovné činnosti, komunikačnímu řetězci informací mezi veřejností a pracovišti, která odpovídají za řešení mimořádné události, a také způsobům informování veřejnosti při mimořádné události. Další část práce je věnována rozboru výsledků získaných pomocí dotazníkového šetření a komparaci vybraných výsledků tohoto šetření s informacemi získanými při neformálních rozhovorech s odbornými pracovníky. Tyto výsledky mohou být využity Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje k přípravě odborných školení starostů obcí, případně pro pořádání osvětové činnosti mezi veřejností. Závěr práce předkládá návrhy možných způsobů informování veřejnosti, a to jak v přípravné fázi, tak i ve fázi řešení mimořádné události. Je velice důležité, aby veřejnost byla seznámena s informacemi, které jsou nezbytné pro správné chování v případě mimořádné události, protože jen vzdělaný a informovaný člověk bude schopen ochránit sám sebe a být nápomocný i ostatním.
Analýza smysluplnosti založení malého knihkupectví v Rokycanech
Hornychová, Martina ; Procházková, Markéta (vedoucí práce) ; Prokop, Jan (oponent)
Cílem této bakalářské práce je ověřit reálnost založení a provozování malého knihkupectví v Rokycanech. Teoretická část se zabývá obchodem, jeho funkcemi a marketingem v oblasti maloobchodní činnosti. V praktické části je nejprve pojednáno o budoucnosti tištěné podoby knihy. Dále je formou písemného dotazování ověřen zájem zákazníků z Rokycan a okolí o nové knihkupectví. Po vyhodnocení odpovědí z dotazníku je navrženo využití těchto informací při řízení marketingového mixu případného knihkupectví. Následuje analýza konkurence, dodavatelů a ověření cenové hladiny různých knižních titulů. Závěrečná finanční část potvrzuje reálnost podnikatelského záměru, sumarizuje náklady na provoz knihkupectví a porovnává je s reálnou hodnotou marže. Přínosem bakalářské práce jsou v praxi využitelné podklady pro kladné rozhodnutí o konkrétní podnikatelské činnosti.
Optimalizace prodeje jízdních dokladů v železniční stanici Praha hlavní nádraží
Kuběnová, Eva ; Zelený, Lubomír (vedoucí práce) ; Prokop, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá prodejem jízdních dokladů v železniční stanici Praha hlavní nádraží. Jejím cílem je podat konkrétní rady a doporučení k zefektivnění prodeje jízdních dokladů na základě analýz poskytnutých dat. Řeší vyhodnocení objemu prodaných jízdních dokladů v daném časovém úseku s přihlédnutím k počtu otevřených pokladen a spolu s analýzou vytížení distribučních kanálů tak tvoří podklad pro utvoření závěrů. Hlavním nástrojem analýzy dat byl využit nástroj MS Excel, za jehož pomoci byly vytvořeny přehledné grafy a tabulky, které byly základem pro závěrečná doporučení. Předpokladem pro kvalitní doporučení je znalost platné legislativy, především pracovně právních vztahů, které jsou uváděny v teoretické části. Hlavním výstupem diplomové práce je úprava a optimalizace stávajícího systému odbavení cestujících v ČD Centru v železniční stanici Praha hlavní nádraží.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 PROKOP, Jiří
2 Prokop, Jakub
11 Prokop, Jan
2 Prokop, Jaroslav
3 Prokop, Jiří
3 Prokop, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.