Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  začátekpředchozí58 - 67  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Model korové fokální mozkové ischémie u potkana
Kaštylová, Klára ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce) ; Brime, Tufikameni (oponent)
Cíle práce: Zjistit velikost poškození mozkové kůry u dospělého zvířete na základě délky ozařování a podané dávce bengálské červeně. Metody: Experimentální studie proběhla na jedincích dospělého laboratorního potkana. Fokální mozková ischémie byla vyvolána aplikací bengálské červeně. Hodnocení poškození mozkové kůry bylo provedeno popisně a pomocí speciálního programu byly vypočítány velikosti lézí, které potom byly jednotlivě srovnávány. Výsledky: Demonstrují, že nejvhodnějším parametrem pro srovnávání lézí je změření hloubky léze. Dále ukazují, že hloubka léze je závislá na délce doby ozařování, avšak ne v přímém lineárním vztahu. A mezi použitou koncentrací bengálské červeně nebyly shledány výrazné rozdíly. Klíčová slova: Fokální mozková ischémie, bengálská červeň, mozková kůra, metoda fotochemická
Výskyt svalové aktivity v korelaci s EEG záznamem u vývojově odlišných skupin laboratorních potkanů
Feštrová, Veronika ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce) ; Konopková, Renata (oponent)
Cíl práce: Cílem diplomové práce je zjistit jednak počet svalových záškubů a výskyt svalové aktivity u jednotlivých skupin mláďat laboratorních potkanů, eventuelně zaznamenat současný výskyt snímané EEG aktivity, která poukazuje na účast korové úrovně řízení motoriky. Metoda: Experiment probíhal na 4 skupinách mláďat laboratorních potkanů rozdělených dle věku, kde byla provedena aplikace EMG elektrody do extracelulárního prostoru šíjových svalů a 6 elektrod - 4 snímací, referenční a zemnící epidurálně umístěných pro snímání EEG aktivity. Dále byly zaznamenány již zmíněné křivky a pořízen video záznam nutný pro konečné zpracování a analýzu. Výsledky: Po statistickém zhodnocení experimentálně získaných dat byl prokázán četnější výskyt svalových záškubů u vývojově nejmladší experimentální skupiny P7 a výskyt pohybové aktivity u vývojově starších skupin koreloval se zvýšenou aktivací v oblasti mozkové kůry, což bylo potvrzeno zvýšenými hodnotami energie a entropie EEG signálu. Tyto hodnoty se také s rostoucím věkem zvyšovaly, což dokládá postupné zrání korového řízení motoriky. Klíčová slova: motorická ontogeneze, povrchová elektromyografie, elektroencefalografe, descendentní dráhy, laboratorní potkan, záškub
Vliv spontánní elektrické aktivity svalu na velikost evokované odpovědi
Trnková, Barbora ; Pánek, David (oponent) ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce)
Úvod: Účelem této studie je zkoumání vlivu spontánní elektrické aktivity svalu na velikost evokované odpovědi. Analýza funkce plantárních flexorů a neuromuskulární ploténky při nebolestivé elektrické stimulaci n. tibialis v oblasti podkolenní jamky může přinést nové informace, které by mohly přispět k hlubšímu poznání biomechanické a neurofyziologické podstaty změn tvaru a latence evokovaných odpovědí při různém typu zátěže. Cíl práce: vyvolat vleže na břiše elektrickou stimulací n. tibialis H-reflex při stupňujícím se zatížení plantárních flexorů nohy počítačově zpracovat a analyzovat data zhodnotit výsledky práce Metoda: Diplomová práce je zhotovena formou kohortového zpracování dat dobrovolníků, kterým bude snímána povrchovými elektrodami nalepenými na kůži nad svalem elektrická aktivita svalů během nebolestivé elektrické stimulace n. tibialis v oblasti podkolenní jamky. Sval bude zatížen izotonicky pomocí závaží a svalová odpověď vyvolaná stimulací bude snímána pomocí EMG. Měření proběhne při různém typu zatížení (izometrické- izotonické). Tato data budou dále počítačově zpracována a analyzována. Výsledky: Osvětlují modulaci H-reflexu při stupňující se izotonické zátěži plantárních flexorů nohy. Klíčová slova: H-reflex, nervosvalový přenos, EMG
Vliv furosemidu na vnitřní optické signály u řezů hipokampu
Kuta, Igor ; Konopková, Renata (oponent) ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce)
Cíl práce: Zjistit, jak furosemid ovlivňuje vnitřní optické signály u potkaního hipokampu. Metoda: Měření IOS na řezech hipokampu při elektrostimulaci DG. Detekce změny IOS při aplikaci furosemidu. Výsledky: Vnitřní optické signály jsou závislé na aktivaci tkáně a vykazují regionální rozdíly v různých hipokampálních vrstvách. Použitá koncentrace furosemidu zvyšuje optickou odpověď tkáně. Závěr: Fyziologické procesy v nervové tkáni jsou spojeny se změnami jejích optických vlastností. Furosemid v naší práci zvýšil vnitřní optické signály. Změna byla výraznější v dendritické oproti pyramidové vrstvě CA3. Klíčová slova: hipokampus, vnitřní optické signály, furosemid, neuroglie, světelná propustnost
Poškození neuronů, hematoencefalické bariéry a následné imunitní reakce během ischemické cévní mozkové příhody po aplikaci endotelinu -1
Lutovská, Jana ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce) ; Konopková, Renata (oponent)
Cíl práce: Cílem diplomové práce bylo seznámení se s metodami mikroskopické identifikace jednotlivých buněčných typů CNS, metodami detekce propustnosti hematoencefalické bariéry a detekce "umírajících" neuronů. Zajímá nás, jak ovlivní ischémie v mozku určité buněčné elementy - neurony a astrocyty - a zda dojde k narušení hematoencefalické bariéry. Metoda: Jedná se o experimentální studii. U 17ti laboratorních zvířat (potkanů rodu Wistar, postnatálního věku 12 a 25 dní) jsme injekčně aplikovali vazokonstrikční endotelin-1 do levé mozkové hemisféry k navození lokální ischémie. Zvířata se nechala 24 hodin přežívat a poté byla anestezována uretanem v letální dávce. Mozky byly nařezány na koronální řezy silné 50m. Přiléhající série řezů byly barveny pomocí Fluoro-Jade B pro detekci degenerativních neuronů, pomocí Evans Blue pro znázornění propustnosti hematoencefalické bariéry, imunohistochemicky na znázornění IgG a GFAP. Byla provedena běžná observace mozku pod upride mikroskopem s fluorescencí. Výsledky: Výsledky našeho experimentu ukazují, že mozková ischémie navozená pomocí aplikace endotelinu-1, vede k poškození mozkové tkáně. Dochází k degeneraci neuronů v zasažené oblasti. Dále je porušena hematoencefalická bariéra, v rozsahu, který odpovídá oblasti poškození neuronů. V ischemické oblasti jsme také...
Vliv teploty a intenzity stimulace na FAD autofluorescenci u hipokampálního řezu potkana in vitro
Rous, Matouš ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce) ; Konopková, Renata (oponent)
Cíle práce: Charakterizovat vliv teploty a intenzity stimulace na FAD autofluorescenci u hipokampálního řezu potkana in vitro. Metody: Experimentální studie proběhla na dospělých samčích laboratorních potkanech Wistar. Řezy tloušťky 400 um byly ponořeny v záznamové komůrce, kterou protékal okysličený umělý mozkomíšní mok (2ml/min). Synaptická aktivace byla vyvolávána bipolární stimulační elektrodou (10s stimulačním proudem 20Hz) umístěnou v hilu gyrus dentatus (v mechových vláknech). FAD signály byly detekovány pomocí 12-bit CCD-camery (RETIGA2000R). Výsledky: Výsledky demonstrují, že FAD autofluorescence byla signifikantně nižší při vyšší teplotě. Data potvrdila, že autofluorescence byla nižší v různých vrstvách CA3 hipokampu při teplotě 36řC než při teplotě 26řC. Data také dokládají, že se při stejných laboratorních podmínkách FAD fluorescence během stimulace zvyšuje. Klíčová slova: Mitochondrie, FAD fluorescence, teplota, intenzita stimulace, hipokampus, potkan.
Blokově orientovaná analýza dlouhodobých záznamů biologických signálů
Vlk, Pavel ; Otáhal, Jakub ; Jiruška, Přemysl
Pro potřeby analýzy dlouhodobých EEG záznamů jsme vyvinuli aplikaci, která spojuje segmentovou analýzu záznamů a aplikaci analytického návrhu do jediného kroku. Navržená blokově orientovaná analýza umožňuje dynamickou změnu procesu analýzy za použití rychle dostupných funkcí propojených do bloků
Návrh multikanálové elektrody pro dlouhodobé záznamy korové aktivity in vivo
Vlk, Pavel ; Kudláček, Jan ; Ježdík, P. ; Otáhal, Jakub ; Demeterová, Ľubica ; Čmejla, R. ; Jiruška, Přemysl
V této práci jsme se zaměřili na vývoj multikanálové elektrody pro dlouhodobé záznamy korové aktivity in vivo u volně pohyblivých zvířat. Navržený typ elektrody využívá tisk na 3D tiskárně k výrobě těla elektrody a částí nezbytných pro zavedení jednotlivých kontaktů. Byl vypracován efektivní postup pro čištění v rámci procesu výroby, sestavení výsledné elektrody a její implantace do cílových struktur mozku
Funkční mapování a testování excitability limbických struktur in vivo
Kudláček, Jan ; Levčík, David ; Vlk, Pavel ; Demeterová, Ľubica ; Otáhal, Jakub ; Čmejla, R. ; Jiruška, Přemysl
V této práci jsme se zaměřili na analýzu funkční konektivity a excitability limbických struktur s pomocí stimulace ventrální komisury in vivo. Výsledky prokazují, že stimulace ventrální komisury aktivuje především dorzální hipokampus a mediální entorinální kůru

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   začátekpředchozí58 - 67  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Otáhal, Jiří
2 Otáhal, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.