Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Akutní neurozánětlivá reakce po fokální mozkové ischémii
Ambrož, Ondřej ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce) ; Konopková, Renata (oponent)
Název práce: Akutní neurozánětlivá reakce po fokální mozkové ischémii Cíle práce: Cílem této diplomové práce je zhodnotit neurozánětlivou reakci po mozkové fokální korové ischemizaci. Dále seznámení se s metodou zobrazení poškození hematoencefalické bariéry, neuronů a možností detekce buňek mikroglií, jakožto markerem akutních neurozánětlivých pochodů. Metodika: Jedná se o experimentální studii. U laboratorních potkanů jsme vyvolali mozkovou korovou ischémii pomocí i.v. aplikace fotosensitivního barviva "bengálská červeň" a zeleného laseru. U dvou zvířat byla ještě aplikována "Evansova modř" i.v. Zvířata byla navrácena do klece na potřebnou dobu, než jim byla navozena terminální anestezie. Následoval proces mozkové perfuze, nakrájení mozků na řezy silné 50 µm a nanesení řezů na podložní skla. Řezy s aplikovanou EB byly ihned analyzovány pod mikroskopem. Řezy ke znázornění zániku neuronů byly imunohistochemicky nabarveny Nisslovou metodou. Řezy k vizualizaci mikrogliální aktivity byly obarveny pomocí protilátky CD11b. Výsledky: Po navození fokální ischémie dochází k poškození mozkové tkáně. V okolí léze dochází k degeneraci neuronů a poškození hematoencefalické bariéry, která zvyšuje svojí permeabilitu pro makromolekulární látky. Dále dochází k aktivaci buněk mikroglií, které akutně obstarávají...
Vliv cyklistického posedu na svalové napětí m.triceps surae
Králíčková, Iva ; Šifta, Petr (vedoucí práce) ; Otáhal, Jakub (oponent)
Název: Vliv cyklistického posedu na svalové napětí m. triceps surae Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit, jaký má vliv změna cyklistického posedu na svalové napětí m. triceps surae. A zda se zvýšením posedu dojde i ke zvýšení svalového napětí lýtkového svalu. Metody: Práce je rozdělena na část teoretickou, kde jsou zpracovány informace z odborné literatury k danému tématu a část praktickou. Teoretická část obsahuje anatomický popis a reologické vlastnosti kosterní svaloviny, svalové napětí a jeho regulaci. Součástí je také biomechanika jízdy na kole, geometrie kola a možnosti nastavení cyklistického posedu a také rizikové dopady při nesprávně nastaveném cyklistickém posedu. Praktická část byla zpracována jako výzkum formou měření svalového napětí pomocí myotonometru. Pro měření byl zvolen m. triceps surae na dominantní dolní končetině u sedmi probandů. Měření proběhlo dvakrát s dvoutýdenním odstupem, při rozdílném nastavení výšky cyklistického posedu. . Výsledky: Výsledky měření potvrdily, že změna cyklistického posedu má vliv na svalové napětí a že se při zvýšení posedu zvýší i svalové napětí lýtkového svalu. Klíčová slova: cyklistický posed, nastavení posedu, svalové napětí, m. triceps surae, myotonometr
Vliv stretchingu na maximální svalový výkon
Šádek, Petr ; Konopková, Renata (vedoucí práce) ; Otáhal, Jakub (oponent)
Název práce: Vliv stretchingu na maximální svalový výkon Cíle práce: Vzhledem k množství studií, zabývajících se vlivem stretchingu na sportovní výkon a jejich nejednotnosti v rámci použitých parametrů, testů a dokonce provedení stretchingu samotného, by bylo záhodno, kvůli významnosti tohoto tématu, zhodnotit a sjednotit dosavadní poznatky. Cílem diplomové práce je tedy porovnat a zhodnotit dostupné literární zdroje na téma vlivu stretchingu na sportovní výkon v rámci předvýkonové přípravy a pokud možno definovat nejvhodnější typ stretchingu samotného. Metoda: Diplomová práce je koncipována jako literární rešerše s přesně definovanými kritérii pro využití dostupných studií. Výsledek : I přes nejednostnost dostupných odborných publikací z hlediska parametrů výzkumu se většina publikací, splňujících kritéria pro začlenění do výzkumu, shoduje na dynamickém stretchingu jako formě rozcvičení nejvhodnější pro zvýšení následného sportovního výkonu. Ačkoliv studie toto dokazující jsou ve svém závěru vcelku jednotné, chybí přesné určení preferovaných cviků pro provedení dynamického stretchingu a taktéž definice parametrů použitého protahování. Klíčová slova: protahování, dynamické, statické, svalový výkon
Provedení golfového švihu u pacientů s amputací dolní končetiny
Richtrová, Michaela ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce) ; Šifta, Petr (oponent)
Autor: Bc. Michaela Richtrová Název: Provedení golfového švihu u pacientů s amputací dolní končetiny Cíle: Cílem práce je zhodnocení způsobu provedení golfového švihu u pacientů s různým typem a úrovní amputace dolní končetiny v porovnání s hráčem bez amputace. Dalším cílem je zjištění vztahu mezi fázemi golfového švihu a přenosem hmotnosti s použitím různých golfových holí v porovnání s hráčem bez amputace. Metoda: Práce je svým tématem pilotní studií. Výzkum je rozdělen na tři případové studie popisného charakteru. Do experimentální skupiny byli vybráni dva golfisté amatéři a jeden golfista profesionál. Kontrolní skupinu v našem případě tvořil hráč bez amputace. Pro hodnocení kinematických parametrů (trajektorie ramenních kloubů, boků, kolenních kloubů) byl použit systém Qualysis Motion Capture System. Pro hodnocení dynamických parametrů (přenos hmotnosti těla) v průběhu golfového švihu byly využity dvě dynamometrické desky Kistler. Výsledky: Měření prokázalo, že proband s amputací bérce se v průběhu golfového švihu svým pohybovým chováním vyrovná hráči bez amputace, jak z pohledu kinematiky tak i dynamiky, Stejných výsledků pacient dosáhl i při použití jiného typu golfové hole. U probanda s amputací femuru i u probanda s oboustrannou amputací femuru byla prokázána změna provedení golfového švihu...
Význam oxidu dusnatého při vzniku neurodegenerativních onemocnění
Matušková, Hana ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce) ; Alánová, Petra (oponent)
Bakalářská práce se zabývá významem oxidu dusnatého při vzniku neurodegenerativních onemocnění. Oxid dusnatý je biologický aktivní plyn, který má, kromě jiného, vliv na řadu funkcí centrální nervové soustavy. Jeho působení je závislé na koncentraci, v malém množství má pozitivní vliv, při nadprodukci výrazně přispívá rozvoji neurodegenerativních onemocnění. Ve své práci se zabývám negativním vlivem oxidu dusnatého při vzniku epileptických záchvatů, Parkinsonovy nemoci, Alzheimerovy nemoc a Huntingtonovy nemoci. V závěru práce jsem se zmínila o možnostech stanovení výše koncentrace oxidu dusnatého. Klíčová slova Oxid dusnatý, ROS, RNS, neurodegenerativní onemocnění, epileptické záchvaty, Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc, Huntingtonova nemoc
Náborová křivka H-reflexu v diagnostice pseuradikulárních syndromů
Vocilka, Jindřich ; Otáhal, Jakub (vedoucí práce) ; Šifta, Petr (oponent)
Název: Náborová křivka H-reflexu v diagnostice pseuradikulárních syndromů Cíle: Hlavním cílem této práce je ověřit vodivost nerovových struktur vyšetřením náborové křivky H-reflexu a M-vlny v rámci EMG vyšetření u probandů s pseudoradikulárním syndromem L5/S1. Metody: V naší práci jsme v rámci klinické studie testovali 12 probandů s diagnostikovaným pseudoradikulárním syndromem L5/S1. Testovaný vzorek jsme porovnali se stejně velkou skupinou kontrolních probandů. Byl vyšetřen H-reflex m.soleus bipolární stimulací n.tibialis v popliteální jamce. Výsledky z elektromyografického vyšetření byl porovnán pro asymptomatickou a symptomatickou končetinu. Hodnocené parametry byly amplitudy H-reflexu a M-vlny, strmost náborové křivky, maxima náborové křivky pro H-reflex i M-vlnu a poměr Hmax/Mmax. Výsledné hodnoty byly statisticky zpracovány. Výsledky: Zjistili jsme, že v případě pseudoradikulárních bolestí L5/S1 nedochází k signifikantním změnám H-reflexu. Z tohoto výsledku lze usuzovat, že nedochází ani k poškození vedení nerovovým vláknem u pacientů s pseudoradikulárním syndromem. Klíčová slova: pseudoradikulární syndrom, EMG, H-reflex, M-vlna, náborová křivka
Důsledky vynucené hypokineze na pohybový aparát člověka
Kadlecová, Jana ; Jelen, Karel (vedoucí práce) ; Otáhal, Jakub (oponent)
Název: Důsledky vynucené hypokineze na pohybový aparát člověka. Cíle: Hlavním cílem výzkumu je zjistit, jaký má vliv vynucená hypokineze po TEP kyčelního kloubu na excitabilitu α motoneuronů. Zaměřuji na změnu latence H-reflexu a M-vlny a na průběh náborové křivky H-reflexu a M-vlny u každého probanda. Dalším cílem bylo zjištěné parametry u operované končetiny porovnávat s neoperovanou (kontrolní) končetinou. Metody: Výzkumu se účastnilo 5 dobrovolníků 3 - 4 týdny po TEP kyčelního kloubu ve věku 62,4 (± 3,01) let. Stimulací n. tibialis ve fossa poplitea byl vybaven H-reflex u neoperované a poté u operované DK. Měřili jsme latenci H-reflexu, M-vlny a získali jsme náborovou křivku H-reflexu a M-vlny a dále jsme zjišťovali práh dráždivosti nervových vláken pro M-vlnu. Naměřené hodnoty u operované DK jsme porovnali s kontrolní DK a následně vyhodnotili jako jednotlivé případové studie. Pro výzkum byl použit EMG přístroj Grass Telefactor, který snímal elektrický potenciál z m. soleus, a EMG stimulátor Grass 88 Stimulator, kterým byl stimulován n. tibialis. Získaná data byla digitalizována převodníkem CED Power 1401. Výsledky: Zjistili jsme, že u probanda č. 2 není vybavitelný H-reflex na obou DKK, u probanda č. 1 není vybavitelný u kontrolní DK. U všech probandů kromě probanda č. 2 byla intenzita...
Biomechanické následky tržných poranění musculus levator ani vzniklých při vaginálním porodu
Křepelka, Petr ; Šifta, Petr (vedoucí práce) ; Otáhal, Jakub (oponent)
Název: Biomechanické následky tržných poranění musculus levator ani vzniklých při vaginálním porodu Cíle: Cílem práce je shrnout současné poznatky o normální struktuře a funkci musculus levator ani a poznatky o dysfunkcích pánevního dna. Pomocí nástrojů biomechaniky analyzovat uzavírací síly dolní části musculus levator ani (musculus puborectalis) při jednostranném avulzním poranění. Na základě počítačové silumace biomechanických vlastností pánevního dna při avulzním poranění popsat teoretická východiska pro terapii hlavních typů dysfunkce pánevního dna. Metody: Použita biomechanická analýza pomocí geometrického počítačového modelu svalového pánevního dna pomocí modulu ABAQUS. Na model s přiřazenými vlastnostmi svalové tkáně bylo působeno standardním tlakem, který působí na pánevní dno u stojící osoby s tělesnou hmotností 80 kg v klidových podmínkách. Na modelu bylo simulováno jednostranné avulzní poranění a sledovány biomechanické proměnné při kompenzatorní aktivaci neporaněných částí levátoru s aktivitou 100%, 50% a 10%. Hodnocena mapa svalového tonu a míra posuvu svalového pánevního dna. Výsledky: U intaktního pánevního dna je při konstantním klidovém zatížení pozorován pouze minimální posuv, nejnižší hodnoty svalového tonu jsou v oblasti urogenitálního hiatu. Při avulzním poranění se hodnoty...
Myodynamika oporové fáze při odrazových pohybech člověka
Hojka, Vladimír ; Jelen, Karel (vedoucí práce) ; Otáhal, Jakub (oponent) ; Kampmiller, Tomáš (oponent)
Název: Myodynamika oporové fáze při odrazových pohybech člověka Cíle práce: Cílem práce bylo identifikovat rozdíly v exekuci 6 druhů odrazových pohybů z pohledu kinematiky dolní končetiny, dynamických charakteristik odrazu a aktivity vybraných svalů na odrazové dolní končetině. Metodika: 14 sportujících atletů mužů (22,6 ± 4,4 roku; 182,4 ± 5,3 cm; 74,7 ± 6,2 kg) se účastnilo laboratorního šetření. Každý provedl 6 různých druhů odrazové lokomoce (běh, akcelerovaný běh - první a druhý krok, odraz do dálky odraz do výšky a odraz přes překážku). Kinematika jednotlivých pohybů byla analyzovány pomoci systému Qualisys (200Hz). Dynamika odrazu byla měřena pomocí desky Kistler 9281 EA (1000 Hz). Elektrická aktivita vybraných svalů byla měřena pomocí mobilního přístroje ME6000 (2000 Hz). Zpracování výsledků včetně statistických procedur bylo provedeno v programovacím prostředí Matlabu (MathWorks, Inc.). Párová ANOVA, Friedmannův test a T-test byly použity na zjištění diferencí mezi jednotlivými typy odrazu. Regresní analýza byla použita pro zjištění souvislostí mezi jednotlivými parametry. Výsledky Výrazné diference v dynamice odrazu jsou realizovány pomocí ne tolik významných diferencí v kinematických a elektromyografických parametrech. U většiny parametrů se vůči ostatním typům odrazů vymezují dálkařský...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Otáhal, Jiří
2 Otáhal, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.