Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 143 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Asijská menšina v Peru
Kaňáková, Martina ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Binková, Simona (oponent)
The beginnings of Asian immigration to Latin America dates back to the early 19th century and with its significance ranks among the most compelling migration processes in Latin American history. One of the main centers of Asian minorities on the South American continent became Peru, into which directed vast number of immigrants who represented a cheap source of labor, such as Chinese in the second half of the 19th century and Japanese in the early of 20th century. This thesis aims to describe the historical development of Asian immigration to Peru focusing on Japanese immigration in the period of 1899 - 1945 and its importance in contemporary Peruvian society. The first part aims to describe the evolution of Asian immigration to Peru in the period of the 20th century and the change of Japanese inmigrant status from cheap labor forces into entrepreneurial elite. The second part concentrates on economic analysis, demographic and socioeconomic data that is used for better understanding of each etap of Japanese inmigration in Peru.
1968: Masakr v Tlatelolco pohledem zpravodajských služeb a diplomatické mise Spojených států amerických v Mexiku
Vlach, Tomáš ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Buben, Radek (oponent)
(česky) Tato diplomová práce pojednává o událostech spojených se studentskými protesty v roce 1968 v Mexiku, během kterých došlo k násilnému potlačení demonstrací proti rigidnímu poltickému systému ovládaného několik desetiletí stranou PRI. Diplomová práce popisuje průběh demonstrací od června do října 1968, přičemž jako zdroj využívá odtajněné diplomatické depeše a zpravodajské informace připravené úřady Spojených států amerických působících v Mexiku. Pohledem amerických diplomatů a zpravodajců je tak nahlédnuto na známé a zmapované události studentských protestů roku 1968 v Mexiku, které eskalovaly až do krveprolití na náměstí ve čtvrti Tlateloclo v Mexiko D.F., kde zasahovali vojáci a policisté proti účastníkům protestů.
Tepito and its transformation since 1960 to the present. The present forms of the culture of poverty
Omastová, Kristýna ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Křížová, Markéta (oponent)
Ve své diplomové práci popisuji přeměnu Tepita, neblaze proslulé čtvrti ve městě Mexiku, od roku 1960 po současnost. Cílem této mikrohistorie je zjistit, jak se na lokální úrovni projevily velké socioekonomické změny, které se v Mexiku udály za posledních 60 let. Konkrétně se zaměřuji na začlenění tradiční mexické společnosti do moderního a globalizovaného světa; korporativizaci pracující třídy do politiky jedné strany; přechod z ekonomického modelu stabilizovaného rozvoje (zaměřeného na industrializaci jako náhradu dovozu) na neoliberalismus; postupné narušování sousedských vztahů urychlené urbanistickými plány v 60. a 70. letech, zemětřesením v roce 1985 a rozšířením se obchodu s drogami a ozbrojeného násilí; a počátek digitálního věku. Taktéž se zamýšlím nad platností teorie kultury chudoby, jež byla formulována antropologem Oscarem Lewisem na konci 50. let minulého století během jeho terénního výzkumu ve zmíněné čtvrti, a popisuji, jak se proměnily jednotlivé aspekty této teorie.
Obraz Castrovy Kuby v díle disidentských spisovatelů
Schumannová, Klára ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Binková, Simona (oponent)
(česky) Tématem této diplomové práce je obraz Castrovy Kuby v díle disidentských autorů. Teoretická část se věnuje historicko-politickým okolnostem vývoje Kuby druhé poloviny 20. století, stručně nastiňuje vznik a formování disentu a dále se podrobněji zaměřuje na disent literární. Největší pozornost je věnována disidentské generaci Mariel a jejím charakteristickým rysům. Práce se dále zaměřuje na život a literární tvorbu Reinalda Arenase, nejvýznamnějšího představitele generace Mariel. Teoretická východiska jsou dále podrobena analýze v praktické části, ve které je zkoumána prezentace Castrovy vlády v dílech Reinalda Arenase, Než se setmí a Barva léta: anebo Nová Zahrada pozemských rozkoší.
Spanish Civil War and Slovakia (1936-1939)
Timko, Maroš ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Buben, Radek (oponent)
Diplomová práca sa zameriava na problematiku československo-španielskych a slovensko-španielskych vzťahov a kontaktov v priebehu španielskej občianskej vojny (1936-1939). Prostredníctvom spracovania a rozboru slovenskej dobovej literatúry a tlače venujúcej sa téme španielskej vojny sa práca snaží ponúknuť komplexný pohľad na danú problematiku, s prihliadnutím na politické, spoločenské a hospodárske problémy sledovaného obdobia v domácom prostredí ako aj v Španielsku. Autor sa venuje nielen otázke vývoja slovensko-španielskych vzťahov a ich uvedeniu do medzinárodných súvislostí, ale aj kritickej analýze slovenských periodík a literárnych diel zaoberajúcich sa problematikou španielskeho konfliktu vydaných v sledovanom období, a to prostredníctvom zahraničnej i domácej odbornej literatúry ako aj spomienok priamych účastníkov. Cieľom práce je ponúknutie objektívneho náhľadu na tému Slovenska a španielskej občianskej vojny, pričom dôraz je kladený na kľúčové aspekty československých, slovenských ako aj španielskych dejín.
Czechoslovak-Cuban Cinematic Cooperation in the 1960s
Matušková, Magdaléna ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Štěpánek, Pavel (oponent) ; Skřivan, Aleš (oponent)
Práce analyzuje dosud málo probádané téma československo-kubánské spolupráce v oblasti filmu v období šedesátých letech 20. století, tj. v průběhu první dekády po vítězství Kubánské revoluce. Opírá se zejména o archivní dokumenty z bývalého ústředního ředitelství Československého státního filmu, Archívu Barrandovského studia, Ministerstva školství a kultury a Ministerstva zahraničních věcí. Řada kapitol také čerpá z orální historie, z rozhovorů s kubánskými techniky a umělci, kteří pracovali v kubánském filmu od šedesátých let, a také s československými odborníky, kteří byli vysláni do Kubánského kinematografického institutu ve druhé polovině šedesátých let jako poradci a učitelé. Kubánský kinematografický institut, založený již v březnu 1959, se od svého vzniku potýkal s nedostatkem lidských a materiálních zdrojů. Kubánský filmový průmysl, který byl před rokem 1959 z větší části v rukách Severoameričanů, přišel o mnoho zaměstnanců následkem masové emigrace na počátku dekády. Později v důsledku americké blokády a embarga přišel také o hlavního dodavatele filmů, materiálu a strojového a přístrojového vybavení. Většina techniků a umělců zaměstnaných v kubánské kinematografii teprve začínala a nevěděla mnoho o tom, jak se dělají filmy. Československý státní film (ČSF) nabídnul kubánské kinematografii...
Paměti Any Sáenz-Kybalové jako pramen ke studiu česko-mexických vztahů v 1. polovině 20. století
Hřibová, Katrin ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Binková, Simona (oponent)
Diplomová práce se zabývá pamětmi Any Sáenz-Kybalové, manželky významného českého historika a diplomata Vlastimila Kybala, na jejichž základě zkoumá obraz vztahů Československa a Mexika v první polovině 20. století, zejména pak diplomatickou misi Vlastimila Kybala v Mexiku v letech 1935 až 1939. Paměti Any Sáenz-Kybalové nebyly dosud veřejnosti známy, jelikož jsou uloženy v Národním archivu České Republiky v dosud neuspořádaném fondu. Na základě těchto pamětí autorka rovněž popisuje život Any Sáenz-Kybalové, kterým se, na rozdíl od života a díla jejího manžela, doposud nikdo nezabýval.
Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Kubě v letech 1958 - 1965
Fiala, Jaroslav ; Kovář, Martin (vedoucí práce) ; Opatrný, Josef (oponent) ; Barteček, Ivo (oponent)
Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Kubě v letech 1958-1965 U.S. Foreign Policy Towards Cuba, 1958-1965 PhDr. Jaroslav Fiala Abstrakt Práce se zabývá zahraniční politikou Spojených států amerických vůči Kubě v letech 1958-1965. Analyzuje v první řadě příčiny a vznik kubánsko-amerického napětí v době, kdy na Kubě zvítězila revoluce vedená Fidelem Castrem. Ukazuje, jakým způsobem politika Spojených států a kontext studené války přispěly k politické polarizaci a radikalizaci na Kubě. Práce analyzuje, do jaké míry se lokální konflikt v podmínkách studené války transformoval do "mezinárodní občanské války". Cílem práce je obhájit tezi, že revoluční Kuba v první polovině šedesátých let ovlivnila globální rovnováhu sil mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Úvodní kapitoly shrnují předpoklady a příčiny kubánské revoluce, analyzují vztahy USA a spřátelených diktatur a zahraniční politiku vůči vládě Fulgencia Batisty na Kubě. Práce pokračuje povstáním proti Batistovi a partyzánskou válkou, v níž se nepřímo angažovaly Spojené státy. Kvůli komplexnímu pochopení dobových událostí využívá multiarchivní výzkum amerických, britských a československých pramenů. Jejich srovnání ukazuje, do jaké míry byli Kubánci schopni jednat nezávisle, a pomáhá porozumět logice východoevropské politiky. Práce zároveň...
Czechoslovakia, Mexico and Cental America 1945-1989
Majlátová, Lucia ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Křížová, Markéta (oponent) ; Barteček, Ivo (oponent)
Disertační práce Československo, Mexiko a Střední Amerika 1945-1989 je analýzou politických, ekonomických a kulturních vztahů v období studené války. Práce je postavena především na nepublikovaných archivních materiálech hlavně české provenience, doplněné materiály z archivů středoamerických států. Širší kontext mezinárodní politiky je nastíněn především v úvodních kapitolách, které si kladou za cíl informovat čtenáře o vývoji československé diplomacie a zahraniční politiky Československa ovlivňované Sovětským svazem na jedné straně a labilní politické situaci středoamerických států, které se nacházely pod neustálým dohledem Spojených států amerických na straně druhé. Práce se pak věnuje samostatné analýze československo-mexických vztahů, která je tematicky rozdělená na kontakty politické, kulturní a ekonomické. Zvláštní kapitola je věnovaná činnosti československých tajných služeb v Mexiku, jelikož tato země poutala pozornost svou výhodnou polohou vzhledem ke Spojeným státům americkým. Další kapitoly analyzují bilaterální vztahy s jednotlivými státy Střední Ameriky. Práce je zakončena rozborem díla Usměvavá Guatemala československého diplomata a spisovatele Norberta Frýda a rovněž se zaměřuje na pobyt salvadorského revolucionáře a básníka, Roqueho Daltona v Praze. Postřehy obou autorů vnášejí více...
The attempts of Spain at Power Recuperation int the sixties of the 19 th Century
Hertel, Petr ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Křížová, Markéta (oponent) ; Barteček, Ivo (oponent)
Disertační práce Pokusy Španělska o znavunabytí svých mocenských pozic v šedesátých letech 19. století analyzuje pět akcí vojenského a námořního charakteru podniknutých španělskou monarchií mimo svá území zhruba mezi lety 1858 a 1866, s jejich předpoklady, okolnostmi, průběhem, výsledky. Ve srovnání se dvěma akcemi uskutečněnými nebo zahájenými Španělskem již na sklonku padesátých let 19. století (účast na francouzské intervenci ve Vietnamu v letech 1858-1863, válka proti Maroku v letech 1859- 1860), hlubší pozornost je věnována třem intervencím realizovaným od roku 1861 v amerických zemích, které ještě zhruba čtyři desetiletí předtím tvořily součást jeho velkého zámořského impéria (reanexe Santo Dominga v letech 1861-1865; účast v tzv. Třístranné intervenci v Mexiku v letech 1861-1862; námořní expedice k pacifickému pobřeží Jižní Ameriky, která vyvrcholila ve španělsko- peruánskou kontroverzi roku 1864 a následně v tzv. první pacifickou válku, svedenou v letech 1865- 1866 Španělskem proti jihoamerickým pacifickým republikám, v první řadě proti Chile a Peru). Ostatně, právě hispanoamerická emancipace, dovršená ve dvacátých letech 19. století (a tudíž, rozklad velkého španělského impéria v kontinentální Americe po třech stoletích jeho existence), představuje výchozí myšlenku pro téma této práce - přestože,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 143 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Opatrný, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.