Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 261 záznamů.  začátekpředchozí252 - 261  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Strategie brand managementu ve službách
Novotný, Petr ; Hesková, Marie (vedoucí práce) ; Harantová, Monika (oponent)
Moderní přístupy k teorii služeb. Specifika brand managementu ve službách. Výběr subjektu a analýza produktového portfolia služeb. Návrh strategie šíření značky vybrané produktové řady služeb.
Financování stran a stranická patronáž v ČR
Novotný, Petr ; Dvořáková, Vladimíra (vedoucí práce) ; Němec, Jan (oponent)
Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci Financování politických stran v ČR. Stranická patronáž je další oblastí výzkumu fungování politických stran. Podobně jako při studiu financování stran studujeme a analyzujeme možné vlivy různých způsobů financování na volební výsledky, lze u stranické patronáže zkoumat přesah politických stran do státní správy, způsob provádění patronáže a jeho principy. V diplomové práci uvedu aktuální teoretická východiska a metodologické přístupy ke studiu stranické patronáže. Provedu analýzu stranické patronáže a vnitřních pravidel regulujících procesy v politické straně.
Ekonomické a kulturní vyhodnocení činnosti základních uměleckých škol
Novotný, Petr ; Kouba, Vojtěch (vedoucí práce) ; Riedlbauch, Václav (oponent)
Tématem této práce je analýza společenského přínosu základních uměleckých škol v České republice, popsání jejich činnosti z ekonomického a kulturního hlediska a popsání současného stavu sítě těchto škol. Vyhodnocení a závěry jsou uváděny v historickém a právním kontextu. Práce obsahuje aplikaci zjištěných poznatků na konkrétní instituci. Cílem by mělo být vytvoření uceleného úvodu do celkové problematiky systému základního uměleckého vzdělávání v ČR.
Systém posuzování projektů v IT firmě v podmínkách rizika
Šustrová, Lenka ; Švecová, Lenka (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Cílem práce bylo vytvoření systému na hodnocení rizik ve společnosti zabývající se vývojem software. V rámci aplikační části došlo k analýze třech již realizovaných projektů společnosti. Díky této analýze došlo k sestavení registru rizik. Registr obsahuje celkem 14 příčin a 4 klíčové rizikové faktory. V rámci systému jsou tyto rizikové faktory a jejich příčiny podrobeny expertnímu hodnocení pomocí subjektivní pravděpodobnosti jejich vzniku a intenzitě jejich případného dopadu. Expertní odhad intenzity dopadu je doplněn citlivostní analýzou. Následně systém vyhodnocuje rizika a sestavuje seznam klíčových rizik, kterým má být věnována maximální pozornost. Uživateli také nabízí opatření, která slouží ke snížení rozsahu klíčových rizik. Na závěr systém provádí kvantitativní analýzu v podobě pravděpodobnostních stromů.
Financování politických stran v ČR
Novotný, Petr ; Dvořáková, Vladimíra (vedoucí práce) ; Němec, Jan (oponent)
Nakolik mohou finanční prostředky politické strany ovlivnit výsledek voleb? Jaký vliv má na politický systém legislativní úprava financování politických stran? Je možné, aby se vládní politické strany pomocí této úpravy udržely u moci? V této bakalářské práci uvedu aktuální teoretická východiska předních odborníků na oblast financování politických stran, dále samostatnou kapitolu věnuji modelům, jež vykazují známky funkčnosti a přenositelnosti do jiných politických systémů. Závěrem zanalyzuji vývojové tendence legislativní úpravy financování politických stran v ČR, současnou úpravu a její vliv na český politický systém. Ve všech oblastech se pokusím identifikovat základní dilemata a okruhy problémů, popřípadě nastínit možná řešení, která vyplývají z teorie, či z mé vlastní invence. V závěru bude cílem těchto analýz sledovat a ověřovat následující hypotézy. 1. Novelizace legislativy mají za cíl posílit transparentnost financování politických stran a zabránit korupčnímu chování. 2. Systém financování politických stran posiluje tendenci k jejich kartelizaci, tj. znesnadňuje přístup politických stran mimo establishment do vysoké politiky. 3. Legislativa splňuje základní požadavky na ní kladené, její realizace je proveditelná a její dodržování vynutitelné. Klíčovými pojmy jsou: financování politických stran, (kontinentální) plošný příspěvek (kanadský) systém daňových úlev, (německé) "dorovnávací" příspěvky, příspěvek na činnost, příspěvek na úhradu volebních nákladů, příspěvek na mandát, Ústavní soud.
Audit ochrany a zabezpečení datové základny
Vepřek, Petr ; Benešová, Vlasta (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Cílem práce je zpracovat vybrané okruhy související s ochranou a zabezpečením datové základny podniku a navrhnout metodiku pro provádění auditu systému bezpečnosti datové základny. Práce ozřejmuje význam a přínosy aktivní ochrany datové základny podniku, charakterizuje proces provádění analýzy rizik, diskutuje problematiku zálohování, archivace a obnovy datové základny a specifikuje nástroje a systémy eliminace ztrát, poškození a zneužití informací. V poslední kapitole je navrhnuta metodika zpracování auditu ochrany a zabezpečení datové základny a stručně popsána její aplikace v praxi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 261 záznamů.   začátekpředchozí252 - 261  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 NOVOTNÝ, Patrik
44 NOVOTNÝ, Petr
1 NOVOTNÝ, Přemysl
3 Novotný, P.
3 Novotný, Patrik
11 Novotný, Pavel
4 Novotný, Peter
6 Novotný, Petr,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.