Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Application of imaging spectroscopy in monitoring of vegetation stress caused by soil pollutants in the Sokolov lignite basin
Mišurec, Jan ; Kupková, Lucie (vedoucí práce) ; Pavelka, Karel (oponent) ; Homolová, Lucie (oponent)
Lesy mohou být považovány za jeden z nejdůležitějších ekosystémů Země nejen kvůli produkci kyslíku a ukládání uhlíku prostřednictvím fotosyntézy, ale současně jako zdroj mnoha přírodních surovin (např. dřeva) a jako životní prostor mnoha specifických druhů rostlin a živočichů. Monitoring stavu lesa je proto naprosto zásadní činností k udržení všech ekologických a produkčních funkcí lesních ekosystémů. Hlavním cíle práce je vývoj alternativního přístupu k monitoringu zdravotního stavu lesa založeného na analýze leteckých hyperspektrálních dat (HyMap) s podporou pozemního průzkumu. Navrhovaný postup se snaží využívat obdobné parametry vegetace jako současné klasické metody hodnocení stavu lesa založené na terénním průzkumu. Význam navrhovaných metod pravděpodobně významně vzroste v době, kdy plánované družicové hyperspektrální mise (např. EnMap) dosáhnou operační fáze. Vyvíjený přístup k monitoringu stavu lesa je prakticky demonstrován na příklad dospělých porostů smrku ztepilého (Picea abies L. Karst) v oblasti Sokolovské hnědouhelné pánve, které byly dlouhodobě ovlivňovány těžbou uhlí a přítomností těžkého průmyslu a u kterých byla tudíž předpokládána značná variabilita zdravotního stavu. Dvojice modelů přenosu záření byla použita pro simulaci spektrálních signatur na úrovni jehlic: PROSPECT-5 a...
Světelné znečištění a ochrana nočního životního prostředí v České republice
Moudrá, Milada ; Matějíček, Luboš (vedoucí práce) ; Mišurec, Jan (oponent)
Světelné znečištění je pojem shrnující negativní dopady umělého světla v noci, jehož množství v posledních desetiletích stále stoupá. Práce obsahuje přehled těchto dopadů a analýzu stavu nočního životního prostředí ve velkoplošných chráněných územích ČR pomocí satelitních snímků. Pro porozumění světlu a jeho zdrojům jsou v první části práce popsány fyzikální vlastnosti světla, fyziologické základy zraku a současný stav světelné techniky a její vývoj směrem k LED zdrojům. Následuje popis světelného znečištění, jeho příčin a zdrojů, monitorování a současného stavu ve světě. Vlivy světelného znečištění se kromě viditelnosti noční oblohy týkají lidského zdraví, živočichů a rostlin i celých ekosystémů, bezpečnosti či ekonomiky; v důsledku toho je v některých oblastech světelné znečištění regulováno legislativně. Poslední část práce obsahuje vlastní analýzu pomocí níž bylo prokázáno, že průměrná zář v národních parcích a chráněných krajinných oblastech je nižší než průměrná zář v ČR. V chráněných krajinných oblastech a národních parcích je tedy...
Influence of atmospheric and topographic correction on the accuracy of canopy chlorophyll content estimation of Norway spruce stands
Mišurec, Jan ; Kupková, Lucie (vedoucí práce) ; Zagajewski, Bogdan (oponent)
Odstraňování efektů zemské atmosféry (tzv. atmosférická korekce) je jednou z klíčových součástí předzpracování obrazových dat dálkového průzkumu Země používaných pro kvantitativní nebo semi-kvantitativní analýzu. Přestože v současné době existuje velké množství robustních výpočetních technik kvantitativního odhadu různých parametrů zemského povrchu, vliv atmosférické korekce na výsledky těchto odhadů zpravidla není brán dostatečně v úvahu. Hlavním cílem této práce je zhodnocení vlivu použití různých technik atmosférické korekce na přesnost kvantitativního odhadu množství chlorofylu v lesních porostech smrku ztepilého (Picea abies). Obsah chlorofylu byl určován na podkladě výpočtu vybraných vegetačních indexů, které jsou na obsah chlorofylu citlivé (ANCB650-720, MSR, N718, TCARI/OSAVI a D718/D704). Hodnoty těchto indexů byly simulovány pomocí kombinace modelů radiativního transferu PROSPECT a DART. Výsledné odhady obsahu chlorofylu byly na závěr validovány pomocí výsledků laboratorního stanovení obsahu chlorofylu v odebraných vzorcích smrkových jehlic. Kromě toho byl v rámci práce odvozen nový index pro hodnocení podobnosti dvou srovnávaných spekter nazvaný normalized Area Under Difference Curve (nAUDC). V rámci této práce byla testována potenciální možnost náhrady standardní atmosférické korekce...
Určování obsahu chlorofylu z hyperspektrálních obrazových dat
Mišurec, Jan ; Potůčková, Markéta (vedoucí práce) ; Halounová, Lena (oponent)
5 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na využití kvantitativních metod obrazové spektrometrie pro výpočet obsahu chlorofylu (Cab) v korunách stromů. Práce demonstruje možnosti využití modelů radiativního transferu pro zisk obsahu chlorofylu z hyperspektrálních obrazových dat. V praktické části je pak demonstrována aplikace metodiky modelů radiativního transferu v kombinaci s exponenciální regresní funkcí pro výpočet obsahu chlorofylu v korunách smrkových porostů Národního parku Šumava. Podkladem této praktické části jsou dvě sady leteckých hyperspektrálních snímků, pořízených pomocí senzorů AISA Eagle a AISA Dual v srpnu a září roku 2009 v lokalitách Černá Hora a Smrčina. Výsledkem práce jsou rastrové vrstvy zobrazujících obsah chlorofylu v korunách dospělých a mladých smrků. Tato data pak byla zpracována do formy mapových výstupů v měřítku 1: 5000. Klíčová slova: smrk ztepilý (Picea Abies), lýkožrout smrkový (Ips typographus), modely radiativního transferu, DART, PROSPECT, umělé neuronové sítě, chlorofyl, index ANMB650-725
Analýza apodizovaných Braggových vláknových mřížek
Mišurec, Jan ; Holík, Milan (oponent) ; Urban, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na apodizované Braggovy vláknové mřížky. Popisuje jednotlivé používané apodizační profily Braggových vláknových mřížek a matematické funkce jednotlivých apodizačních profilů. Graficky jsou ukázány průběhy vybraných profilů apodizace a jejich schodové aproximace. Další část práce je zaměřena na simulaci Braggových mřížek, které jsou apodizovány různými apodizačními funkcemi. Výsledné hodnoty jsou graficky zpracovány a vyhodnoceny.

Viz též: podobná jména autorů
1 Mišurec, J.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.