Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Proměny konceptu gramotnosti
Lišková, Martina ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Dvořáková, Miroslava (oponent)
Práce je v nována prom konceptu gramotnosti. P edstavuje p t nejd ležit jších koncep ních rámc . Jedná se o míru negramotnosti, funk ní gramotnost, koncept Paula Freira, New literacy studies a rámec informa ní gramotnosti. Gramotnost že být definována jako schopnost tení a psaní, jako sada základních dovedností nebo jako kompetence. Díky vlivu OECD je dominantním koncep ním rámcem funk ní gramotnost, která je pojatá jako kontinuum a je zam ená p evážn na ekonomické výstupy. Vliv OECD posílila zejména mezinárodní m ení IALS, ALL, PIAAC, PISA a LAMP. Vlivná jsou též m ení TIMSS a PIRLS organizace IEA. Práce shrnuje nejd ležit jší kritické p ipomínky k metodologii i interpretaci výzkum OECD. P ibližuje trendy v aktivitách OECD, UNESCO a Evropské unie. Na základ sociokulturního p ístupu navrhuje n kolik doporu ení, jak by ke gramotnosti a jejímu m ení mohly p istupovat státy a organizace. Práce vychází z materiál organizací UNESCO, OECD, IEA, WB, dále z dokument Evropské unie a z prací zahrani ních i domácích výzkumník .
Sustainability of the pension reform in Slovakia
Lišková, Martina ; Janotík, Tomáš (vedoucí práce) ; Dózsa, Martin (oponent)
Cílem této práce je vyhodnocení udržitelnosti penzijních reforem na Slovensku na daném institucionálním, socioekonomickém a politickém pozadí, prostřednictvím dopadu těchto reforem na veřejné finance. Teoretická cast se zaměřuje na úvod do problematiky. K tomu slouží jako podklad report Světové banky z roku 1994, který nastínil problematiku, a udal žádoucí směrování a základní cíle reforem. Dále se v úvodu rozebírají předchozí reformy slovenského penzijního systému, od roku 2004 až do současnosti. Tyto reformy jsou příznačné tím, že poprvé vnášejí do průběžného systému prvek spoření a představují tak první krok k nutným strukturálním reformám. I když tenhle krok vede k částečnému odhelčení systému od vysokého implicitního dlhu, je prokázatelné, že ani poslední reforma nestačí k stabilizaci výdajů a jejich čím dál tím drtivejší dopad na veřejné finance. V empirické části práce je analyzovaných několik převážně parametrických reforem, vybraných dle relevance a šance, že budou provedeny. Na reformy se nahlíží z dlouhodobé perspektivy (do roku 2100) a jejich analýza je provedena prostřednictvím modelu Světové banky PROST. Námi rozebírané scénaře představují návrhy vlády a mimovládních odborníků na řešení důchodové krize. Veličiny, které jsou proměnnými v modelu jsou věk odchodu do důchodu, výška...
Kultura mezinárodní firmy
Lišková, Martina ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Šerák, Michal (oponent)
Většina pracovního života jedince se odehrává v organizaci. Každá organizace vytváří svoji vlastní firemní či podnikovou kulturu, která je ovlivňována vnějším prostředím a jeho kulturou. Tato práce je zaměřena na teoretická východiska této problematiky a jejich porovnání s několika příklady z praxe. Charakterizuje firemní kulturu, která se výrazně projevuje ve sdílených hodnotách, normách, symbolech a artefaktech. Klade důraz na nadnárodní organizace, kde dochází k setkávání příslušníků odlišných národních kultur, a zvažuje vliv dobré přípravy a vědomí odlišností pro uvědomění si etnocentrismu a pro překonání kulturního šoku, způsobeného rozdíly v přístupu k času, prostoru a ke komunikaci. Práce se zaměřuje na francouzské podniky, které začaly působit v České republice převážně po roce 1989 a které reprezentují etnocentrický model organizace, s managementem složeným z francouzských manažerů. Tito manažeři, zástupci francouzské národní kultury, jsou tak konfrontováni s domácí českou kulturou. Práce představuje výsledky vybraných výzkumů s jejich zkušenostmi s českými pracovníky. I přes poměrně blízkou geografickou polohu (posuzováno v měřítku celého světa) z nich lze vysledovat různost přístupů k mnoha oblastem života organizace, což může být zdrojem potenciálních nedorozumění či konfliktů, a to...
Možnosti uplatnění a význam vybraného „fair trade“ produktu v ČR
Lišková, Martina
Má bakalářská práce řeší problematiku programu fair trade a možnosti uplatnění jeho principů v České republice. Literární část práce popisuje důvody vzniku programu fair trade, jeho současný stav a problematiku pěstování kakaových bobů v rozvojových zemích. Pro zpracování praktické části práce jsem použila metodu dotazníkového šetření, kdy jsem zjišťovala informovanost veřejnosti o programu fair trade, spotřebitelské chování, rozsah poptávky po fairtradových výrobcích a zájem občanů o problematickou situaci v zemích třetího světa.
Urbanistický vývoj zemědělského areálu v obci Záblatí ve vztahu k hospodaření zemědělského podniku
Lišková, Martina
Má bakalářská práce řeší zástavbu zemědělského areálu podniku Agro Záblatí a.s., v návaznosti na vývoj hospodaření v průběhu času. Zemědělské stavby jsou v podniku nedílnou produkční součástí živočišné i rostlinné výroby. Práce dále popisuje vznik, vývoj a současnou charakteristiku daného podniku, vliv hospodaření s ohledem na zemědělské stavby a také se zmiňuje o základních přírodních podmínkách, ve kterých firma hospodaří. Ke zpracování práce jsem shromáždila potřebné materiály a informace, na jejichž základě jsem práci vyhotovila.
Způsoby řízení IT procesů v organizaci (IT Governance)
Lišková, Martina ; Voráček, Jan (vedoucí práce) ; Kubíček, Jovan (oponent)
Správa informačních technologii nebo-li IT governance je dnes aktuálním tématem mnoha společností nejen na světovém trhu, ale také v České republice. Proto se diplomová práce na začátku seznámí čtenáře s oblastí IT governace, jejím vývojem, strukturou, účastníky, ale také jejími přínosy pro organizaci a naopak s možnými úskalími při jejím zavádění do společnosti. Hlavním přínosem práce je zmapování množiny poskytovatelů různých řešení na trhu. Těmito řešeními mohou být jak softwarové platformy, tak různé metodiky, případně poskytování poradenské činnosti. V práci jsou vybráni a následně popsáni zástupci na trhu z těchto skupin. V poslední části práce naznačuje implementace vybrané metodiky na ukázkové společnosti. Čtenář je podrobněji seznámen s teoretickou stránkou dané metodiky, ta je následně prakticky ukázána na návrhu aplikace této metodiky v konkrétní společnosti.
Prezentační materiály vzdělávací instituce
Lišková, Martina ; Kincl, Tomáš (vedoucí práce) ; Pokorný, Pavel (oponent)
Práce analyzuje současné požadavky kladené na moderní prezentační materiály vzdělávací instituce (vysoké školy/fakulty). Tyto požadavky budou specifikovány s ohledem na cílovou skupinu uchazečů o studium. Analýza bude zohledňovat hlavní aspekty dané problematiky (formální, obsahové, případně další). Součástí práce bude rešerše současného stavu dostupných podkladů v oblasti ekonomicko-manažerského vzdělání. Výsledkem práce budou doporučení pro vytvoření návrhů prezentačních materiálů vzdělávací instituce.

Viz též: podobná jména autorů
8 LIŠKOVÁ, Marie
9 LIŠKOVÁ, Markéta
9 LIŠKOVÁ, Michaela
4 LIŠKOVÁ, Monika
4 Lisková, Monika
3 Lišková, Magdalena
3 Lišková, Magdaléna
5 Lišková, Marcela
8 Lišková, Marie
9 Lišková, Markéta
2 Lišková, Marta
9 Lišková, Michaela
1 Lišková, Michala
1 Lišková, Miloslava
4 Lišková, Monika
8 Lísková, Marie
1 Líšková, Marianna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.