Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů
Lišková, Marie ; Valášek, Marek (vedoucí práce) ; Stříteská, Leona (oponent)
Diplomová práce se zabývá Celostátní přehlídkou školních dětských pěveckých sborů. Snaží se postihnout její zrod na počátku devadesátých let a sleduje její průběh a proměny z hlediska především organizačního. Zvláštní kapitoly jsou věnovány propozicím a také repertoáru zúčastněných sborů, jehož seznamem je práce doplněna. Klíčová slova dětské pěvecké sbory, přehlídka, festival, sbormistr, dětská sborová tvorba
FRBRizace katalogů a databází - situace v zahraničí
Lísková, Marie ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Souček, Jiří (oponent)
(česky) Diplomová práce se zabývá konceptuálním modelem funkčních požadavků na bibliografické záznamy a jeho implementací neboli FRBRizací knihovnických informačních systémů v zahraničí. Úvod práce ve stručnosti představuje konceptuální model FRBR a jeho rodinu. Druhá kapitola pak pojednává o vývoji FRBRizačních aktivit od doby vzniku FRBR studie až do současnosti. Ve třetí kapitole je podrobněji představen proces FRBRizace a jsou zde rovněž prezentovány přínosy a výzvy těchto projektů. V souvislosti s tím jsou zmíněny i dopady na katalogizační standardy a datové struktury i v současnosti hodně diskutovaná otázka týkající se možných způsobů prezentace FRBRizovaných dat. Poslední kapitola diplomové práce obsahuje analýzu a porovnání dvou vybraných FRBRizovaných systémů (souborný katalog BORéAL a discovery systém Primo), přičemž důraz je kladen na způsob a rozsah implementace FRBR a uživatelské rozhraní.
Knihovna cestovatele Joe Hlouchy
Lísková, Marie ; Petruželková, Alena (vedoucí práce) ; Večeřová, Petra (oponent)
Bakalářská práce se zabývá osobní knihovnou cestovatele, sběratele a spisovatele Joe Hlouchy. Cílem práce je zjistit informace o této knihovně a popsat lokalizovaný fragment Hlouchovy knihovny. Po úvodu představujícím klíčové pojmy této práce následuje druhá kapitola, která přibližuje Hlouchův život včetně jeho sběratelských aktivit. Třetí část se zaobírá spisovatelskou činností Joe Hlouchy. Čtvrtá kapitola popisuje samotný proces pátrání po knihách z jeho osobní knihovny. Pátá část je věnována nalezeným exemplářům knih z Hlouchovy osobní knihovny. Poslední kapitola shrnuje získané poznatky a souhrnně pojednává o současném stavu knih z Hlouchova majetku.
Glagolská mše od Karla Douši
Lišková, Marie ; Douša, Eduard (vedoucí práce) ; Slavický, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o Glagolské mši Karla Douši. Doušova skladba je zasazena do kontextu dobových kompozičních přístupů k žánru glagolské mše a srovnána s dalšími podobnými díly Doušových současníků. Součástí práce je stručný Doušův životopis a seznam jeho děl. Práci doplňuje přiložený kompaktní disk s první - a zatím jedinou - nahrávkou Doušovy mše.
Didaktické rozpracování obsahu učiva z učebnice HV 1.-5. ročník ZŠ SPN, a.s. do rámcově vzdělávacího programu základního vzdělávání
Lišková, Marie ; Váňová, Hana (oponent) ; Duzbaba, Oldřich (oponent)
Rigorózní práce "Didaktické rozpracování obsahu učiva z učebnic HV 1. - 5. ročník ZŠ do RVP" se zabývá pohledem na hudební výchovu v souvislosti s novým pojetím kurikulární reformy, RVP ZV. Teoretická část rigorózní práce osvětluje RVP ZV jako celek, nahlíží na úlohu učitele v současném pedagogickém dění, mapuje vývoj společensko-ekonomických a pedagogických pramenů zejména 20. století, reflektuje tvořivý vývoj hudební výchovy, který se stal živnou půdou současné reformy - vzdělávacího oboru HV. Smyslem rigorózní práce je ukázat, jak lze nahlížet na rozličné hudební aktivity z širšího úhlu pohledu pedagogického pracovníka, tedy nejen očima učitele specializovaného na výuku hudby. Dominantou hudebního vzdělávání žáka základní školy již není pouze sama hudba. Hudební aktivity se stávají prostředkem k naplňování všeobecných výchovných cílů formulovaných klíčovými kompetencemi, které tvoří základ celoživotního učení a jsou společné všem vzdělávacím oblastem. Významnou součástí rigorózní práce je proto kapitola "Klíčové kompetence ve vztahu k hudební výchově". V této kapitole je doložena skutečnost, že veškeré hudební činnosti (zpěv, poslech, pohyb, hra na lehkoovladatelné nástroje) lze využít k naplnění všech klíčových kompetencí stanovených RVP ZV. Konkretizace předchozí myšlenky má být inspirací k novému...
Autorská kniha: Arthur Charles Clarke - Stěna z temnoty
LIŠKOVÁ, Marie
Tato diplomová práce se věnuje životu a dílu spisovatele jménem Arthur Charles Clarke. První část přibližuje autora a jeho dílo a zejména pak povídku Stěna z temnoty. Druhá část popisuje tvorbu autorské knihy včetně ideové základny. Všechny části na sebe tematicky navazují.
Scénografie: William Shakespeare- Zkrocení zlé ženy
LIŠKOVÁ, Marie
Tato bakalářská práce se věnuje životu a dílu Williama Shakespeara. První část přibližuje autora a jeho hry, především pak komedii Zkrocení zlé ženy. Část druhá popisuje samotnou tvorbu makety, návrhů a ideovou základnu, z níž se při tvorbě vychází. Obě části na sebe tematicky navazují.

Viz též: podobná jména autorů
8 LIŠKOVÁ, Marie
9 LIŠKOVÁ, Markéta
9 LIŠKOVÁ, Michaela
4 LIŠKOVÁ, Monika
4 Lisková, Monika
3 Lišková, Magdalena
3 Lišková, Magdaléna
5 Lišková, Marcela
9 Lišková, Markéta
2 Lišková, Marta
11 Lišková, Martina
9 Lišková, Michaela
1 Lišková, Michala
1 Lišková, Miloslava
4 Lišková, Monika
8 Lísková, Marie
1 Líšková, Marianna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.