Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Neologismy z oblasti módy
Lišková, Michaela
Příspěvek se zabývá novými slovy v dynamické oblasti módy. Neologismy jsou zde chápány jako neologismy v užším smyslu i jako příležitostná pojmenování. Jsou představena slova týkající se módy ze tří českých slovníků neologismů (1994, 1998, 2004). Přidány jsou výrazy z otevřeného e-slovníku Čeština 2.0 a z vlastní excerpce. Nové nápadité výrazy jsou důkazem plnokrevného života národního jazyka i jazykové tvořivosti nositelů jazyka a stávají se užitečným dokumentem o kultuře doby. Aktuální český slovník neologismů citelně schází.
Příroda: druhý domov Mariána Poláka
Lišková, Michaela ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Novotný, David Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí - z praktické a teoretické. Praktická část nesoucí název Příroda: Druhý domov Mariána Poláka je videoprofilem českého dokumentaristy Mariána Poláka, který se jako jeden z mála českých dokumentaristů dlouhodobě věnuje natáčení přírodovědných témat. Polák se už při studiích na FAMU zabýval natáčením přírody, kterou ve svých filmech zobrazuje až dodnes. Český dokumentarista za svůj dosavadní život natočil několik desítek dokumentárních filmů a pořadů o přírodě. V loňském roce dokončil svůj první celovečerní film o české přírodě Planeta Česko (2018), který byl nominován na cenu Český lev. První část bakalářské práce se tudíž snaží vylíčit Mariána Poláka především jako dokumentaristu. Současně také ukazuje proces, kterým musí každý den procházet při natáčení přírodovědného dokumentu. Teoretická část navazuje na praktický projekt a fakticky ho rozvíjí. Rozebírá dokumentární tvorbu, snaží se definovat dokumentární film a ve stručnosti se zabývá i dějinami dokumentaristiky a samotným vznikem dokumentární tvorby. V další části bakalářské práce je popsána typologie dokumentů. Charakterizován je zde především dokumentární film autorský, moderovaný, hraný a observační. Nejpodrobněji je rozpracováván dokument přírodovědný, přičemž práce se soustředí především na...
Exemplifikace v Akademickém slovníku současné češtiny
Lišková, Michaela
Akademický slovník současné češtiny se v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., připravuje od roku 2012. Obecná pravidla pro tvorbu exemplifikace upravují koncepční zásady. Článek pojednává o vybraných aspektech exemplifikace, jako je přiměřená délka exemplifikace jako celku i délka jednotlivých příkladů, typičnost, srozumitelnost příkladů a další obashové aspekty. Zvláštní pozornost je věnována stereotypům týkajícím se pohlaví, věku, etnicity, národnosti a náboženství.
Neologismus v lingvistickém, mediálním a běžném obrazu světa
Lišková, Michaela ; Vaňková, Irena (vedoucí práce) ; Bozděchová, Ivana (oponent) ; Orgoňová, Olga (oponent)
Cílem interdisciplinární disertační práce je odpovědět na badatelskou otázku Co je neologismus? Výzkum byl inspirován metodologií vycházející z trojího typu dat, která J. Bartmiński specifikuje pro studium stereotypů jako součástí jazykového obrazu světa; jde o data systémová, textová a empirická. Neologismus je traktován v konfrontaci lingvistického, mediálního a běžného obrazu světa s využitím explikativní charakteristiky zahrnující i konotace pojmu. Po zasazení neologismu do systému temporalismů je výklad strukturován podle (nehomogenních) kritérií, na jejichž základě bývají neologismy v odborné literatuře vyčleňovány, tj. podle kritéria existenčního, časového, lexikografického, psychologického, strukturního, kritéria variety a kritéria nestability a stability. Mediální obraz neologismu byl zkoumán s využitím kvalitativně-kvantitativní metody obsahové analýzy v 93 mediálních komunikátech z let 2006, 2007 a 2016, 2017. Empirická data byla získána dotazníkovým šetřením z let 2017 a 2018; zúčastnilo se jej 100 respondentů ve věku od 11 do 81 let. Souhrnně lze konstatovat, že pojem neologismus je chápán značně různorodě. Svébytným doplňkem disertační práce je neologická sbírka, jež byla sestavena s využitím mírně modifikovaných koncepčních zásad Akademického slovníku současné češtiny a která...
Manažerské kompetence v rozvoji studentů EF JU
LIŠKOVÁ, Michaela
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu manažerských kompetencí studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích oboru Řízení a ekonomika podniku s návrhem rozvoje klíčových kompetencí pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Výsledky byly zpracovány na základě dotazníkové šetření pro studenty a manažery podniků se zaměřením na měkké kompetence stanovené Centrální databází kompetencí.
Stanovení aromaticky aktivních látek v plodech rybízu
Lišková, Michaela ; Babák, Libor (oponent) ; Vítová, Eva (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v plodech rybízu (Ribes spp.). Teoretická část byla zaměřena na základní charakteristiky a látkové složení rybízu, a základní principy použitých metod: mikroextrakce tuhou fází (SPME), plynové chromatografie (GC) a senzorické analýzy. Cílem experimentální části bylo pomocí metody SPME-GC-FID stanovit aromaticky aktivní látky obsažené v plodech rybízu, pro hodnocení senzorické kvality a chutnosti plodů byl použit profilový test a hodnocení podle stupnice. Celkem bylo analyzováno 18 odrůd, z toho 6 odrůd bílého, 6 červeného a 6 černého rybízu. Ve vzorcích bylo identifikováno celkem 50 aromatických sloučenin, 21 alkoholů, 10 aldehydů, 2 kyseliny, 8 ketonů a 9 esterů. Výsledky byly statisticky zpracovány pomocí analýzy hlavních komponent (PCA) pro zkoumání vlivu jednotlivých látek na senzorickou kvalitu plodů.
Senzorická jakost vybraných druhů piva
Lišková, Michaela ; Divišová, Radka (oponent) ; Vítová, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o senzorickém hodnocení vybraných druhů piv. Teoretická část byla zaměřena na výrobu sladu a piva a surovin k tomu potřebných a byl také popsán úvod do senzorické analýzy. Experimentální část byla zaměřena na vlastní hodnocení. K senzorickému hodnocení bylo přizváno 19 neškolených hodnotitelů FCH VUT v Brně, kteří pomocí připraveného formuláře hodnotili 5 vzorků vybraných druhů piv. Pro hodnocení vzhledu a barvy, chuti a vůně, plnosti, říznosti, pěnivosti, hořkosti, příp. cizí chuti a vůně u jednotlivých vzorků byla použita nestrukturovaná grafická stupnice se slovním popisem krajních bodů. Pro celkové hodnocení přijatelnosti vzorku byla využita pětibodová kategorová ordinální stupnice. Výsledky analýzy byly poté graficky a statisticky zpracovány.
Akademický slovník současné češtiny a softwarový nástroj pro jeho tvorbu
Lišková, Michaela
Příspěvek představuje přípravu nového výkladového slovníku současné češtiny a nového systému pro psaní slovníku Alexis, který je vyvíjen v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Pozornost je věnována především materiálovým zdrojům, zařazování lexémů do hesláře, výkladu významu a exemplifikaci.
Dictionary Writing System: Output and Editorial Modules
Barbierik, Kamil ; Děngeová, Zuzana ; Jarý, Vladimír ; Liška, Tomáš ; Lišková, Michaela ; Virius, Miroslav
This paper focuses on a dictionary writing system called Alexis that is currently under development at the Institute of the Czech language of the Czech Academy of Sciences of the Czech Republic as part of a preparation of a new monolingual dictionary of the contemporary Czech language. At first, we explain motivation for development of a brand new DWS. We also discuss selected software technologies used for development of the DWS. Then we briefly describe structure of the system that consists of several modules that model key features of the dictionary such as lemma or list of entries. Special emphasis is put on output and editorial modules: we explain the relation between those modules, we demonstrate the process of correction of lemma and roles involved in the process. Finally, we present current status of development and planned new modules which include web interface or revision module.
Přeřeknutí v přednáškových textech
Lišková, Michaela
Analýza přeřeknutí v rovině fonologické, morfologické a syntaktické.

Viz též: podobná jména autorů
8 LIŠKOVÁ, Marie
9 LIŠKOVÁ, Markéta
4 LIŠKOVÁ, Monika
4 Lisková, Monika
3 Lišková, Magdalena
3 Lišková, Magdaléna
5 Lišková, Marcela
8 Lišková, Marie
9 Lišková, Markéta
2 Lišková, Marta
11 Lišková, Martina
9 Lišková, Michaela
1 Lišková, Michala
1 Lišková, Miloslava
4 Lišková, Monika
8 Lísková, Marie
1 Líšková, Marianna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.