Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 110 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium vlivu ionizujícího záření na komunikační systémy umělých družic
Golubev, Martin ; Kubíček, Michal (oponent) ; Katovský, Karel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá studiem ionizujícího záření, jeho interakcemi s hmotou a jeho účinky na ni. V práci je uveden rozbor různých typů interakcí přímo ionizujícího záření i nepřímo ionizujícího záření. Dále je uveden přehled metod stínění všech typů ionizujícího záření. Druhá část této práce pojednává o jednorázových efektech v polovodičích vyvolaných ionizujícím zářením. Na závěr je popsán návrh měřícího přípravku obsahujícího čipy FPGA jak z hlediska hardware, tak i software.
Optické komunikační rozhraní pro LaserGame
Vykydal, Jan ; Povalač, Aleš (oponent) ; Kubíček, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem komunikačního rozhraní v infračerveném pásmu elektromagnetických vln, které bude použitelné pro laser game.
Bezdrátový IR senzor pro detekci narušení prostoru
Suchý, Lukáš ; Kubíček, Michal (oponent) ; Kolouch, Jaromír (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat zabezpečovací systém pro detekci pohybu osob založený na bateriově napájených senzorech. Ze zadání práce je patrné, že pro komunikaci má být použit integrovaný obvod SI4432. Senzor má zaznamenat pohyb v prostoru alespoň 5 metrů a odesílat hlášení o narušení prostoru do centrální jednotky, kde dojde ke zpracování této informace. Následně centrální jednotka informuje uživatele o narušení zabezpečeného prostoru. Senzorové jednotky mají být bateriově napájené s řádovou životností v rocích. Závěrem práce má být zkonstruované zařízení otestováno v reálném provozu.
Návrh modulu synchronního spínaného zdroje pro automobily
Sedlák, Jakub ; Šebesta, Jiří (oponent) ; Kubíček, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje problematice DC/DC měničů a jejich použití pro automobilové osvětlení. V první části je lehce rozvedena teorie DC/DC měničů, jejich základní topologie a synchronní usměrnění. Dále práce obsahuje porovnání vybraných integrovaných obvodů vhodných pro tuto aplikaci na základě požadovaných parametrů. Pro jeden z těchto obvodů je vytvořen návrh zapojení. Tento návrh byl ověřen simulací a následně realizován. Zařízení bylo otestováno podle norem automobilového průmyslu. Výsledkem je fungující měnič, který splňuje základní požadavky a limity dané normami.
Kamerový zabezpečovací systém s minipočítačem Raspberry Pi
Vitula, Marek ; Kubíček, Michal (oponent) ; Kolouch, Jaromír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem kamerového zabezpečovacího systému na platformě Raspberry Pi, který může být vzdáleně ovládán a napájen solárním panelem. Součástí je popis komponent a také návrh aplikace umožňující detekci pohybu ze scény a také pomocí PIR senzoru, následné zpracování fotografií a odeslání do cloudového úložiště.
Vývoj a ověření DC/DC měniče pro budoucí automobilové osvětlovací systémy s palubním napětím 48V
Pospíšil, Josef ; Kubíček, Michal (oponent) ; Dobesch, Aleš (vedoucí práce)
Záměrem této diplomové práce je popsat požadavky kladené na elektroniku a světlomety v rámci automobilového průmyslu, především na nově vznikající 48V napájecí síť. V této práci jsou stručně popsány principy zvolených topologií DC/DC snižujících měničů. Tyto měniče jsou v další části práce navrženy a vyrobeny. Poté je na těchto měničích provedeno měření v EMC komoře a jeho následné vyhodnocení. V závěru jsou navržené měniče, které jsou porovnány a vyhodnoceny.
Měřicí systém termoluminiscence
Matějka, Tomáš ; Král, Jan (oponent) ; Kubíček, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá revizí a návrhem nové verze elektroniky pro měřicí systém PSI TL 500, určený ke zkoumání jevu termoluminiscence u fotosystému II. V práci je provedeno seznámení s principy a vlastnostmi aktuální podoby měřicího systému a jsou diskutovány změny zanesené do jeho nové verze. Je proveden návrh nové digitální řídicí části systému založené na platformě Xilinx Zynq. Pro analogovou měřicí část je pak provedena revize zapojení a do návrhu jsou zaneseny dílčí změny.
Uživatelské rozhraní pro adaptivní RCL modul
Novitchi, Dumitru ; Frýza, Tomáš (oponent) ; Kubíček, Michal (vedoucí práce)
Cieľom diplomovej prace je vytvorenie jednoduchej grafickej knižnice v programovacom jazyku C pomocou ktorej bude možne vykresliť a nasimulovať základne funkcie zadného svetla automobilu a následné vytvorenie užívateľského grafického rozhrania. Prvá časť diplomovej prace sa zaoberá štúdiom danej problematiky, v stručnosti popisuje základne rozdiely medzi rastrovou a vektorovou grafikou, najpoužívanejšie formáty, rozoberá rôzne farebne modely a ich oblasť použitia, základne grafické adaptéry, video pamäť a jej ovládanie v operačnom systéme Linux. V druhej časti je uvedené praktická realizácia základných grafických algoritmov potrebných pre kreslenie grafických primitív. Podrobne vysvetlený matematicky aparát a podložený vzorcami. Taktiež sú rozoberane výhody respektíve nevýhody jednotlivých použitých algoritmov a uvedená ich realizácia v programovacom jazyku C. Tretia posledná časť diplomovej sa venuje vytvoreniu grafického užívateľského rozhrania napísaného v programovacou jazyku FreePascal a následné popisu jeho hlavných prvkov.
Vysokorychlostní akviziční systém
Svoboda, Tomáš ; Kováč, Michal (oponent) ; Kubíček, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh vysokorychlostního akvizičního systému za použití obvodu FPGA a vysokorychlostního A/D převodníku s moderním rozhraním JESD204B. Vzhledem k požadované rychlosti vzorkování naráží práce na omezené možnosti dnešní součástkové základny. V práci je proto provedena studie trhu dnes dostupných obvodů a hotových modulů. Výsledný návrh je postaven na bázi dostupných vývojových modulů, pomocí kterých je dosaženo vzorkovací rychlosti až 5 GSa/s při 12bitovém rozlišení. Získaná data jsou zaslána do počítače přes rozhraní Ethernet za použití lwIP stacku a jádra TEMAC na procesoru Microblaze.
Počítačové řízení vývojové zkoušky zbraní
Venhoda, Jaroslav ; Kubíček, Michal (oponent) ; Frýza, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem zařízení určeného pro vývojové zkoušky zbraní. Práce řeší návrh elektronické části řídící krokový motor, který pomocí mechanického převodu opakovaně iniciuje spoušť testované zbraně. Hlavní částí přípravku je integrovaný obvod DRV8711 určený pro řízení krokových motorů. Tento integrovaný obvod umožňuje řízení mikrokrokováním pro plynulý chod krokového motoru. Další periferií je mikroprocesor PIC32, který řídí právě zmíněný integrovaný obvod a stará se o komunikaci s PC přes rozhraní USB.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 110 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 KUBÍČEK, Martin
1 Kubíček, Marek
8 Kubíček, Martin
3 Kubíček, Matěj
2 Kubíček, Milan
1 Kubíček, Miloš
1 Kubíček, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.