Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 93 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Seidl, Jakub ; Kožoušek, Tomáš (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace v průmyslovém podniku P-D Refractories CZ a.s. za roky 2011 až 2016 a návrhy na její zlepšení. První kapitola bakalářské práce je zaměřena na cíle, metody a postupy práce. Druhá část se zabývá informacemi o společnosti a teoretickými východisky pro finanční analýzu. Třetí kapitola obsahuje již samotnou analýzu a hodnocení stavu společnosti. Poslední kapitola přináší vlastní návrhy na zlepšení situace ve společnosti P-D Refractories CZ a.s.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Fojtíčková, Michaela ; Metelka, Tomáš (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
V této bakalářské práci „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zkoumá finanční situace společnosti XY, s.r.o. v letech 2012 – 2016. První část uvádí cíle a metody bakalářské práce a teoretická východiska finanční analýzy. Následuje praktická část, kde jsou uvedeny základní údaje o podniku, a je proveden samotný rozbor finanční situace podniku. V poslední části jsou předloženy vlastní návrhy na zlepšení problematických částí, které byly zjištěny v praktické části.
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Beránková, Iveta ; Marek, Luboš (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. k 1. 1. 2017 za použití výnosových metod, a to metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
Hodnocení finanční situace obchodního závodu a návrhy na její zlepšení
Mejdr, Matouš ; Štarman, David (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti UO TEX, s.r.o. za období 2013–2016. Hodnocení je provedeno za pomoci vybraných metod finanční a strategické analýzy. Na základě výsledků jsou následně navrhnuta řešení, která by měla vést ke zlepšení finanční situace obchodního závodu.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Stražovská, Lenka ; Hrubý, Michal (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace v daném podniku a návrhů na zlepšení zjištěných nedostatků. Analýza je na základě účetních výkazu za období 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016. První část práce zahrnuje poznatky z teorie, které jsou dále aplikovány v praktické části této práce. Druhá část je zaměřena na základní informace o podniku a aplikace vybraných metod. Ve třetí části jsou navrhovány konkrétní opatření pro zlepšení finančního zdraví podniku v následujících letech.
Podnikatelský záměr rozvoje společnosti
Grosová, Veronika ; Karas, Michal (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru rozvoje malé stavební společnosti. Na základě teoretických východisek zhodnocuje současný stav společnosti, popisuje problémy a následně navrhuje řešení, jak lze rozvoje dosáhnout. Výsledkem je ucelený, kvalitní a realizovatelný podnikatelský záměr na výstavbu mobilních domů, který mimo jiné obsahuje podrobný finanční plán a hodnocení investic.
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Miloševský, Filip ; Kolářová, Kateřina (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku Unipetrol a.s. a to za použití výnosových metod ocenění. První část práce obsahuje strategickou, finanční a SWOT analýzu podniku. Dále jsou aplikovány konkrétní oceňovací metody. Závěrem je výrok o hodnotě společnosti k 31. 12. 2016.
Návrh podnikového finančního plánu
Rochla, Jiří ; Marcinčák, BA Petr (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh finančního plánu podniku. První část práce je zaměřena na teoretická východiska finančního plánování. Ve druhé části je představena společnost Travel Wine a provedena analýza současného stavu. Poslední část tvoří finanční plán podniku pro období 2017-2019 ve dvou variantách.
Návrh podnikového finančního plánu
Beránková, Michaela ; Staňková, Zdeňka Kanevová (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je sestavení finančního plánu vybrané společnosti na plánované období let 2018 – 2020, k čemuž bude sloužit analýza dat minulých období, a to za 5 období zpětně. Sestavení finančního plánu předchází nejen finanční analýza dat minulých období a strategická analýza okolí, ale zároveň tak určení strategií a cílů společnosti. Finanční plán pro období 2018 – 2020 bude sestaven ve dvou variantách. V poslední části této práce bude provedeno zhodnocení variant finančního plánu se stanovenými cíli.
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Ovsík, Václav ; Leitner, Dominik (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje stanovení hodnoty vybrané společnosti pomocí výnosových metod, konkrétně metodou ekonomické přidané hodnoty a diskontovaného cash flow. Práce se v teoretické části zabývá popisem postupu oceňování podniku. Praktická část obsahuje strategickou a finanční analýzu, finanční plán a v závěru návrh ocenění společnosti k 31. 12. 2016.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 93 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 KARAS, Martin
3 Karas, Martin
2 Karas, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.