Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza plazmy kostní dřeně za cílem identifikace nových biomarkerů u dětské akutní lymfoblastické leukémie
Kováč, Martin ; Hrušák, Ondřej (vedoucí práce) ; Schwarz, Jiří (oponent) ; Petrák, Jiří (oponent)
Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) patří k nejčastěji diagnostikovaným malignitám v dětském věku. Některé klinické symptomy u akutní leukémie mohou vznikat v důsledku působení solubilních proteinů secernovaných leukemickými buňkami do mikroprostředí kostní dřeně. Většina pozornosti se logicky soustřeďuje na maligní leukemické buňky, a tak může být složení solubilních faktorů v plazmě z kostní dřeně neprávem opomíjeno. Proto se v dizertační práci zabýváme porovnáním leukemické plazmy kostní dřeně (LBMp) při diagnóze ALL s kontrolní plazmou kostní dřeně (CBMp) a kontrolní periferní plazmou (CPBp) pomocí proteinové cytokinové array a dvoudimenzionální elektroforézy (2-D PAGE). Proteinová cytokinová array pro 79 proteinů identifikovala 23 proteinů se signifikantně vyšší expresí v LBMp (p<0.05), z nich 2 proteiny (TIMP1 a LIF) byly po Bonferroniho korekci na vysoké hladině statistické významnosti (p<0.00064). Na druhé straně byly pozorovány malé rozdíly mezi CBMp a CPBp. Pomocí 2-D PAGE jsme na gelu detekovali 397 proteinových spotů, ze kterých 16 vykazovalo statisticky významné rozdíly při porovnání LBMp a CBMp pomocí MALDI-TOF/TOF analýzy. Největší rozdíly byly zjištěny pro haptoglobin v LBMp, a RBP4 (retinol binding protein) v CBMp. Dále jsme provedli meta-analýzu publikovaných dat expresních profilů dětské...
Šikana, agresivita a zákon ve vazbě na prostředí základní školy
KOVÁČ, Martin
Bakalářská práce "Šikana, agresivita a zákon ve vazbě na prostředí základní školy" se zabývá stále se rozšiřujícím problémem na základních školách a jeho návazností na zákonné normy. Cílem práce je zmapovat právní povědomí učitelů a jejich připravenost na případné řešení tohoto fenoménu. Teoretická část práce pojednává o šikaně, z čeho pramení a o různých pohledech na ni. Popisuje, jaký je rozdíl mezi agresivitou a agresí, nastiňuje nám, že agrese je přirozenou součástí vývoje každého člověka a co ovlivňuje její rozvoj. Definuje šikanu jako projev agresivního chování. Přibližuje historii šikany, její stadia, formy a také předpoklady agresora a oběti. Praktická část se věnuje výzkumu, jehož se zúčastnili učitelé dvou základních škol. Ti byli dotazováni na vlastní zkušenosti s tímto fenoménem, a jaké je jejich právní povědomí. Výzkum byl prováděn formou krátkého strukturovaného dotazníku. Na základě vyhodnocení dotazníků byly vypracovány "Edukační materiály" s vybranými zákonnými normami. Úkolem těchto Edukačních materiálů je pomoci učitelům orientovat se v zákonných normách, které mohou být v průběhu šikanování porušovány.
Measurement and analysis of electrical machine vibration
Kováč, Martin ; Janda, Marcel (oponent) ; Vítek, Ondřej (vedoucí práce)
Subject of this bachelor thesis are vibrations which are source of information for diagnostic equipment analysis. Diagnostic equipment is source of vibrations from the point early detection of raising problem which could markedly affect failure-free result of diagnostic facilities. The thesis especially deals with vibration sensors and their fundamental principles which are used for electric rotaring machines vibration tests as well as vibrodiagnostic signal analysis by reason of finding failure on diagnostic facilities.
Program pro výpočet výkonové bilance optického spoje
Kováč, Martin ; Hudcová, Lucie (oponent) ; Křivák, Petr (vedoucí práce)
Cílem této práce je prostudovat metodiku návrhu optického kabelového a bezkabelového spoje a naprogramovat aplikaci, která zjistí jejich energetickou bilanci. Energetická bilance je nejdůležitější částí návrhu optického kabelového či bezkabelového spoje, jelikož nám říká, jestli bude možné spoj vůbec realizovat, popřípadě kolik bude nutno použít optických opakovačů a zesilovačů. Bakalářská práce má celkem tři části. První část se zabývá metodikou návrhu optického kabelového (útlumové a disperzní omezení) a popisem jednotlivých prvků, které je nutné použít (např. vysílací laserová dioda, optické vlákno). Druhá část popisuje metodiku návrhu optického bezkabelového spoje a atmosférické přenosové prostředí (útlum šířením, útlum atmosférou a útlum vyvolaný turbulencemi v atmosféře). A konečně třetí část už je samotná realizace programu pro výpočet výkonové bilance optického spoje v kompilátoru C++ Builder 6, vývojový diagram, použité rovnice a obrázky (jak program vypadá, jak se ovládá a jak může vypadat jeho výstup).
2D and 3D Simulation of Electric Fields of MV Source
Kováč, Martin ; Hruška, Ivan (oponent) ; Orságová, Jaroslava (vedoucí práce)
In the master´s thesis author deals with simulations of electromagnetic fields and their applications in the electric practice at the design of electromagnetic devices. The first part of thesis deals with 3 electromagnetic field simulation softwares, their comparison and selection of the best software for the practical part of the thesis. The second part contains the practical applications of electrostatic and electromagnetic field simulation of HT power supply.
Katalyzátory pro kladnou elektrodu kyslíko-vodíkového palivového článku
Kováč, Martin ; Bača, Petr (oponent) ; Novák, Vítězslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá novými metodami přípravy katalytických materiálů pro kladnou elektrodu kyslíko-vodíkového palivového článku a vlivem změny molárního množství manganistanu draselného či příměsí na jejich katalytické vlastnosti. Dále studuje užití vhodných měřících metod určených ke kvalifikaci jejich vlastností a prezentaci dosažených výsledků. Konkrétně se jedná o metody lineární a cyklické voltametrie a data jsou zpracovávána pomocí Kouteckého-Levičova a Tafelova grafu a logaritmické analýzy. Byly změřeny a vypočteny hodnoty půlvlnného a onset potenciálu a kinetického koeficientu.

Viz též: podobná jména autorů
12 Kovač, Michal
2 Kováč, Marek
6 Kováč, Martin
3 Kováč, Matej
1 Kováč, Matúš
12 Kováč, Michal
2 Kováč, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.