Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 109 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Development of a new sand fly exposure test to evaluate vector control tools
Willen, Laura Adrienne André ; Volf, Petr (vedoucí práce) ; Kopecký, Jan (oponent) ; Valenzuela, Jesus G. (oponent)
V oblasti Středozemního moře je ročně zaznamenáno 1200-2000 nových případů lidské viscerální leishmaniózy. Toto onemocnění je zoonózou působenou parazitem Leishmania infantum a přenášenou flebotomy. Hlavním rezervoárem jsou psi, kteří mohou též onemocnět závažným a chronickým onemocněním, psí leishmaniózou; jedním z hlavních přenašečů je Phlebotomus perniciosus. Sliny krevsajících přenašečů byly opakovaně využity při studiu pobodání hostitelů a sledování účinnosti insekticidních zásahů. Tato disertační práce byla proto zaměřena na identifikaci slinných antigenů, které mohou sloužit jako markery pobodání psů druhem P. perniciosus a mohou být použity k vývoji nových diagnostických metod. Prvá část práce byla věnována využití rekombinantního slinného proteinu P. perniciosus - rSP03B - v různých endemických oblastech psí leishmaniózy. Během průřezové studie byla zjištěna podobná protilátková odpověď u psů pocházejích z různých oblastí okolo Středozemního moře a bylo potvrzeno, že rekombinantní protein je antigenně shodný s nativním proteinem ze slin. V následující longitudineální studii byla sledována sezónní dynamika protilátkové odpovědi proti P. perniciosus. Bylo prokázáno, že odpověď proti slinám i rSP03B koreluje se sezónní aktivitou P. perniciosus a je signifikantně nižší během zimních měsíců....
Geny sekundárního metabolismu v půdních bakteriálních společenstvech
Patrmanová, Tereza ; Kopecký, Jan (vedoucí práce) ; Brabcová, Vendula (oponent)
Potřeba nových antibiotik a dalších sloučenin s biologickou aktivitou je důvodem zvýšeného zájmu o sekundární metabolity půdních bakterií. V půdním prostředí má dominantní postavení kmen Actinobacteria, jehož potenciál spočívá ve schopnosti produkce širokého spektra antibiotik a také přítomnosti řady mechanismů, kterými se působení antibiotik brání. Cílem této diplomové práce bylo pomocí navržených primerů a primerů převzatých z publikací stanovit počty kopií vybraných genů sekundárního metabolismu v půdách dvou lokalit. Nepodařilo se navrhnout dostatečně účinné nové primery k detekci vybraných genů v půdním prostředí, a proto byly použity pouze již publikované primery, jejichž specifita byla ověřena. Ve vzorcích odebraných z půdních profilů dvou stanovišť byla prostřednictvím digitálního PCR stanovena množství bakterií, aktinobakterií, genů pro polyketid-syntázu typu II a Erm metyltransferázu zprostředkovávající rezistenci k antibiotikům skupiny MLSB (makrolidy, linkosamidy a streptograminy B). Porovnání stanovených počtů genových kopií přineslo informaci o struktuře bakteriálního společenstva a o zastoupení bakterií nesoucích vybrané geny sekundárního metabolismu v závislosti na změně podmínek vlivem stromového patra a narůstající hloubky půdního profilu. Množství bakterií a aktinobakterií byla...
Vliv rostlin na strukturu, funkci a diverzitu společenstev bakterií
Havlíčková, Petra ; Baldrian, Petr (vedoucí práce) ; Kopecký, Jan (oponent)
Je známo, že složení vegetace může mít vliv na složení společenstev bakterií. V ekosystému mají bakterie mnoho funkcí, působí jako symbionti kořenů, podílejí se také na rozkladu rostlinné biomasy. Dále mohou být ovlivněny půdní chemií, ale také rostlinnými exsudáty. Některé rostliny produkují cílené exsudáty, které přitahují specifické bakterie na jejich kořeny. Bakterie s rostlinami často asociují, ale vliv rostlin na diverzitu a složení bakteriálních společenstev je stále nedostatečně prozkoumaný. Cílem této práce bylo popsat vztah mezi diverzitou a složením společenstev bakterií a diverzitou vegetace v lučním a lesním ekosystému a identifikovat další faktory, které bakteriální společenstva ovlivňují. Jako studijní oblasti byly vybrány plochy s gradientem diverzity vegetace v NPR Čertoryje a NP Šumava. Předpokládala jsem, že diverzita bakteriálních společenstev se zvyšuje s rostoucí diverzitou rostlin. Složení bakteriálních společenstev bylo charakterizováno sekvenováním 16S rRNA. Složení vegetace bylo určeno pomocí botanických snímků i pomocí molekulárních markerů trnL. V lučním ekosystému existoval pozitivní vztah mezi rostlinnou a bakteriální diverzitou pouze v nadzemních částech rostlin. V nadzemních částech rostlin bylo složení bakteriálního společenstva nejvíce ovlivněno faktorem prostoru a...
Určení kinetických parametrů reakcí pomocí DSC měření
Kopecký, Jan ; Kouřil, Miloslav (oponent) ; Jan, Vít (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá DSC měřením a výpočtem kinetických parametrů. V teoretické části je nejprve stručně popsána alotropie železa a poté popis samotné DSC analýzy. Práce také obsahuje rozdělení a odvození isokonverzních metod pro výpočet aktivační energie. V experimentální části je provedena série měření čistého železa připraveného metodou Cold Spray. V práci je zkoumán vliv deformace na Curieho teplotu magnetické přeměny v -Fe a transformace > v Fe. Pro transformaci > je vypočtena aktivační energie pro různé stupně deformace. Stupeň deformace je sledován kanálovacím kontrastem.
Návrh synchronního spoke motoru
Kopecký, Jan ; Bulín, Tomáš (oponent) ; Knebl, Ladislav (vedoucí práce)
Práce je zaměřena v první části na teoretickou rešerši oblasti týkající se synchronních motorů s permanentními magnety. Dále jsou rozebírány jednotlivé metody návrhu magnetického obvodu motoru a porovnávány jejich výhody a nevýhody. V poslední části je navrhnuta odporová síť pro zadaný motor, pomocí níž je vypočtena magnetická indukce ve vzduchové mezeře a vnitřní moment motoru. Výsledky jsou následně porovnány s metodou konečných prvků.
Modulation of body fat content by targeting the lipid metabolism of adipose tissue
Šponarová, Jana ; Kopecký, Jan (vedoucí práce) ; Konvalinka, Jan (oponent) ; Drahota, Zdeněk (oponent)
CONCLUSIONS 1. Induction of obesiý resistance in mice by transgenic expression of UCP1 in white fat can be explained by a metabolic switch ínadipocýes, due to depressíon oť celluiar energy charge, in situ activaÍion of AMPK, down- regulation ofadipogenic genes and increase in lipid oxidation. 2. AMPK cascade is involved in the fat depot-specific metabolic responses in various fat depots to starvation. Activation of the cascade occurred in epididymal but not in subcutaneous fat in mice. The activation of AMPK in adipocytes might represent an important mechanism by which body fat stores are regulated and may contributes to regional differences in the metabolic properties ofadipose tissue depots. Dietary EPA and DHA reduce development of obesity induced in mice by high fat diets, in part due to counteracting increase in tissue cellularity, particularly in epididymal íat.Low EPA/DHA ratio potentiates the anti- adipogenic efíect. Dietary EPA and DHA induce a metabolic shift in white adipose tissue by up-regulating genes for mitochondrial proteins, including their regulatory genes PGCIa and NRF-I, and increase B-oxidation while depressing lipogenesis, preferentially in the epididymal fat in the abdomen. 3. 4. J. 21

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 109 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 KOPECKÝ, Jiří
5 Kopecký, Jakub
26 Kopecký, Jan
1 Kopecký, Jaroslav
1 Kopecký, Jindřich
1 Kopecký, Jindřich Bc.
12 Kopecký, Jiří
12 Kopecký, Jiří
1 Kopecký, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.