Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí závislých na návykových látkách a činnostech
Křížová, Ivana ; Soukupová, Tereza (vedoucí práce) ; Lacinová, Lenka (oponent) ; Šulová, Lenka (oponent)
Název práce: Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí se závislostí na návykových látkách a činnostech Řešitel: Ivana Křížová ABSTRAKT Tato disertační práce se zabývá tématem citové vazby jako kognitivního konstruktu. Jejím cílem je zjistit, zda existuje u lidí se závislostí na návykových látkách a činnostech vztah mezi typem citové vazby a kognitivními konstrukty, které se k ní váží. Práce vychází z teorie o tvorbě osobnostních konstruktů a významů na události v životě jedince. Teoretická část se věnuje popisu citové vazby, kognitivních konstruktů a závislostní problematiky. Empirická část popisuje design výzkumu a analýzu dat. Výzkum byl realizován pomocí výzkumné baterie, která měřila typ citové vazby, raná maladaptivní schémata a kognitivní konstrukty vztahující se k citové vazbě. Výzkumná baterie se skládala z metod Adult Attachment Projective (AAP), Experiences in Close Relationships (ECR) , Young Schmeas Questionnaire (YSQ) a nestandardizovaného Dotazníku kognitivních konstruktů (DKK). Výzkumný soubor se skládal z celkem 91 respondentů, výzkumné skupiny složené z respondentů s diagnostikovaným syndromem závislosti a dvou srovnávacích skupin, skupiny respondentů z neklinické populace a skupiny respondentů s psychiatrickým onemocněním. Zjištěné výsledky částečně potvrzují vztah mezi kognitivními...
Empatie a socio-emoční kompetence u dětí v různých formách náhradní péče
Mlázovská, Barbora ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Křížová, Ivana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá úrovní socio-emočních dovedností, mírou empatie a výskytem psychosociálních problémů u dětí v různých formách péče (biologické rodiny, dětské domovy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pěstounská péče). Cílem je objasnit vztahy mezi měřenými proměnnými a nalézt případné rozdíly v závislosti na formě péče. Práce se zaměřuje také na efekt délky pobytu dětí v institucionální péči a obsahovou analýzu strategií emoční regulace a jednání v sociálních situacích. Studie se zúčastnilo třicet čtyři respondentů. Data byla získávána od samotných dětí (IDS, část Sociálně-emoční kompetence), od pečujících osob (posuzovací dotazníky Kvocient empatie pro děti EQ-C a Dotazník předností a nedostatků SDQ) a ze spisové dokumentace (anamnestický dotazník). Výsledky ukázaly významnou souvislost mezi sledovanými proměnnými. Efekt délky pobytu v institucionální péči nebyl prokázán. Co se týče srovnání v rámci různých forem péče, objevily se rozdíly v míře empatie a výskytu psychosociálních problémů, ale nikoliv v úrovni socio-emočních dovedností. Následná analýza strategií emoční regulace a sociálního chování poukázala na zajímavou tendenci týkající se socio-emočního fungování u dětí v náhradní péči. Moje diplomová práce poslouží jako pilotní studie k připravovanému výzkumnému...
Citová vazba k rodičům a její vliv na úroveň osobní pohody (well-being) adolescentů
Štětinová, Tereza ; Křížová, Ivana (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
Cílem bakalářské práce je zmapovat problematiku citové vazby k rodičům a její vliv na subjektivní well-being adolescentů. Teoretická část se v úvodu věnuje specifikům vývojového období střední adolescence. Následně představuje stěžejní myšlenky konceptů citové vazby a osobní pohody. U obou témat je dále kladen důraz na rozdíly mezi pohlavími a proměny citové vazby i osobní pohody v průběhu celého života jedince. Praktická část se za využití kvantitativních metod v podobě dotazníkového šetření zaměřuje na souvislost citové vazby k rodičům a well-beingu adolescentů. Usiluje o komplexní uchopení daného tématu, a z toho důvodu se věnuje také analýze rozdílů mezi dívkami a chlapci a mateřskými a otcovskými vazbami. Výsledky výzkumného šetření přinášejí zajímavá zjištění. U dívek se potvrzuje souvislost well-beingu a citové vazby k matce i k otci, v případě chlapců se však předpokládaná pozitivní korelace neprokázala ani u jednoho z rodičů. Analýza genderových rozdílů dále ukazuje, že se chlapci a dívky výrazně neliší v kvalitě citové vazby k matce, ale lze mezi nimi zaznamenat rozdíly v citové vazbě k otci. Dívky se svými otci navazují oproti chlapcům méně kvalitní vztahy. Rozdíly mezi dívkami a chlapci v míře pociťovaného subjektivního well-beingu nalezeny nebyly.
Sociální aspekty a benefity spojené s jízdou na monoski
Křížová, Ivana ; Pařízek, Michal (vedoucí práce) ; Bartoňová, Radka (oponent)
Tato bakalářská práce má za cíl zjistit, zda a jakým způsobem ovlivňuje lyžování osob s tělesným postižením kvalitu jejich života. Vymezuje základní rozdělení pohybových vad. Zabývá se problematikou psychologie osob s tělesným postižením, definuje psychologii sportu a odtud přechází k propojení sportu a toho, jaký má význam pro osoby s tělesným postižením. Důležitou částí jsou sociální aspekty a benefity pramenící právě z lyžování na monoski. Vyzdvihuje proces socializace skrze sportovní aktivity. Teoretická část se také věnuje samotnému lyžování na monoski. Informuje o tom, pro koho je lyžování vhodné, z jakých částí se monoski, jakožto kompenzační pomůcka skládá a jak probíhá výuka lyžování. V práci jsou také uvedeny další kompenzační pomůcky, které mohou osoby s tělesným postižením využít při lyžování. V praktické části jsou uvedeny rozhovory s uživateli monoski, které informují o tom, jak tyto konkrétní respondenty lyžování na monoski ovlivnilo. Obsahuje také srovnání s výzkumy podobně zaměřených bakalářských prací. Uvádí informace o tom, na koho se mohou lidé obrátit, pokud by ráda tento sport vyzkoušeli. Příloha pak zahrnuje fotografie jednotlivých sit-ski. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Goethe v psychoanalytické literatuře
Křížová, Ivana ; Kučera, Miloš (vedoucí práce) ; Klusák, Miroslav (oponent)
Teoretická práce, jejímž cílem je nalézt a porovnat různá pojetí a výklady života Johanna Wolfganga von Goetheho. Zájem práce je soustředěn na výklad vztahu Goetha s jeho sestrou. Výklad vztahu Goetha a jeho sestry vychází ze dvou přístupů, a to přístupu psychoanalytického a historického. Psychoanalytický přístup reprezentuje Sigmund Freud a Kurt Eissler, kteří nabízejí interpretace některých aspektů vztahu Goetha s jeho sestrou. Historický přístup reprezentuje Richard Friedenthal a Astrid Seeleová. Ti předkládají biografické souvislosti básníkova života a poukazují i na jeho vztah se sestrou. Na základě těchto pramenů dochází k analýze dat především v rámci psychoanalytické teorie. K vysvětlení Goethova vztahu se sestrou se uvažuje o incestní podobě jejich sourozeneckého vztahu nebo o oidipském komplexu.
Goethe a Kornélie. Podoba sourozeneckého vztahu
Křížová, Ivana ; Kučera, Miloš (vedoucí práce) ; Klusák, Miroslav (oponent)
Teoretická práce, jejímž cílem je nalézt a porovnat různá pojetí a výklady života Johanna Wolfganga von Goetheho. Zájem práce je soustředěn na výklad vztahu Goetha s jeho sestrou. Výklad vztahu Goetha a jeho sestry vychází ze dvou přístupů, a to přístupu psychoanalytického a historického. Psychoanalytický přístup reprezentuje Sigmund Freud a Kurt Eissler, kteří nabízejí interpretace některých aspektů vztahu Goetha s jeho sestrou. Historický přístup reprezentuje Richard Friedenthal a Astrid Seeleová. Ti předkládají biografické souvislosti básníkova života a poukazují i na jeho vztah se sestrou. Na základě těchto pramenů dochází k analýze dat především v rámci psychoanalytické teorie. K vysvětlení Goethova vztahu se sestrou se uvažuje o incestní podobě jejich sourozeneckého vztahu a o oidipském komplexu.
Sebevědomí v perspektivě dětí - pojetí a projevy. Analýza pojetí a projevů sebevědomí v představách žáků
Křížová, Ivana ; Smetáčková, Irena (vedoucí práce) ; Rendl, Miroslav (oponent)
česky Tato práce si klade za cíl popsat dětské porozumění pojmu sebevědomí a jeho projevů a porovnat je s tím, jak pojímá sebevědomí odborná psychologie. Tyto představy jsem zkoumala u dvou tříd žáků 6. ročníku druhého stupně základní školy za pomoci dotazníku. Cílem je nalézt přeryvy a odlišnosti v pojetí sebevědomí u dětí a u odborných teorií. Pro pochopení teoretických souvislostí tématu jsem se seznámila s teoriemi Pavlíny Janošové, Viery Bačové, Daniely Sedláčkové, Marka Blatného a Zdeňka Heluse, jejichž pojetí poté porovnávám s pojetím dětí.
Sebevědomí v perspektivě dětí - pojetí a projevy
Křížová, Ivana ; Smetáčková, Irena (vedoucí práce) ; Jablečníková, Olga (oponent)
česky Tato práce si klade za cíl popsat dětské chápání pojmu sebevědomí a jeho projevů a porovnat je s tím, jak pojímá sebevědomí odborná psychologie. Tyto představy jsem zkoumala u dvou tříd žáků 6. ročníku druhého stupně základní školy za pomoci dotazníku. Cílem je nalézt překryvy a odlišnosti v pojetí sebevědomí dětmi a odbornými teoriemi. Pro pochopení teoretických souvislostí tématu jsem se seznámila s teoriemi sebepojetí Pavlíny Janošové, Viery Bačové, Daniely Sedláčkové, Zdeňka Heluse a Petra Weisse, jejichž pojetí poté porovnávám s pojetím dětí.
Proces výběru a hodnocení dodavatele ve vybraném podniku
Křížová, Ivana
Proces výběru a hodnocení dodavatele ve vybraném podniku. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Bakalářská práce se zabývá problematikou výběru a hodnocení dodavatele ve vybraném podniku. V teoretické části práce je rozebrán nákup, jeho stádia a také faktory, které ovlivňují společnost při nákupu. Dále je zde uvedena definice dodavatele, možná klasifikace dodavatelů a kritéria, které jsou při výběru dodavatele používána. V práci jsou rozebrány metody, které se používají pro výběr a hodnocení dodavatelů. Ve vlastní práci je nejprve představen podnik WOOD PARTNER s.r.o. Posléze je zde rozebrán a zhodnocen současný proces hodnocení a výběru dodavatele, následně jsou identifikována slabá místa tohoto procesu a navržena nová metodika výběru dodavatele a hodnocení dodavatele, která by mohla být podnikem jednoduše aplikovatelná. V práci je také následně navržena vhodná metodika pro hodnocení současných dodavatelů společnosti WOOD PARTNER s.r.o.

Viz též: podobná jména autorů
11 KŘÍŽOVÁ, Iveta
2 Křížová, Ilona
1 Křížová, Irena
3 Křížová, Iva
11 Křížová, Iveta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.