Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Etické problémy v souvislosti se zapojením pacientů a lékařů v klinickém výzkumu
Norková, Olga ; Haškovcová, Helena (vedoucí práce) ; Holmerová, Iva (oponent) ; Jedličková, Anetta (oponent)
(česky) Předmětem mé disertační práce je rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického hodnocení. Cílem práce je detekovat a porozumět etickým aspektům rozhodování subjektů s onkologickým onemocněním k účasti v rané fázi klinického hodnocení. V teoretické části své disertační práce vymezuji oblast klinického výzkumu, popisuji jednotlivé fáze klinického výzkumu a etické kodexy významné pro klinický výzkum. Jsou představena aktuální etická dilemata související s účastí subjektů v rané fázi klinického hodnocení, která jsou diskutována odbornou veřejností. Výzkumná část obsahuje výsledky šetření rozhovorů se sedmnácti respondenty, jehož obsah koreluje s vytyčeným cílem, tj. porozumět rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického hodnocení z hlediska subjektivně konstruovaných realit, které jsou u jednotlivých respondentů odlišné. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že čtrnáct respondentů označilo za jeden z nejvýznamnějších aspektů rozhodování k účasti v rané fázi klinického hodnocení doporučení zkoušejícího lékaře a důvěru v lékaře. Dvanáct respondentů uvedlo jako nejčastější důvod účasti naději na získání léčebného prospěchu. Jedenáct respondentů přisoudilo očekávanému léčebnému prospěchu význam prodloužení délky života a zlepšení kvality života. Z výpovědí respondentů je patrné, že...
Podvod v klinickém hodnocení léčiv z pohledu etiky a práva
Jedličková, Anetta ; Haškovcová, Helena (vedoucí práce) ; Prudký, Libor (oponent) ; Strnadová, Věra (oponent)
Předmětem předložené disertační práce jsou podvody v klinickém hodnocení z pohledu etiky a práva. Cílem práce bylo provést analýzu četnosti podvodů v klinickém hodnocení z daného vzorku shromážděných dat, identifikovat hlavní aktéry podvodů a provést analýzu příčin, které vedly účastníky klinických hodnocení k podvodnému jednání. V teoretické části své disertační práce jsem vymezila pojmy klinického hodnocení, podvodného jednání, etické problematiky a relevantního právního rámce. Praktická část obsahuje výsledky analýzy dat týkající se četnosti a příčin podvodů, hlavních aktérů podvodů a koncepci doporučení, která se jeví jako podstatná pro prevenci podvodů v klinickém hodnocení. Z analýzy dat i zúčastněného pozorování vyplývá, že v průběhu 107 auditů správné klinické praxe provedených v letech 2008-2013 ve 22 státech došlo k odhalení 14 podvodů v klinických hodnoceních, což představuje 13,1 %. Nejčastěji se podvodného jednání dopustili zkoušející, celkem ve 47,6 % ze všech pozorovaných skupin podvádějících účastníků klinického hodnocení. Hlavní příčiny, které vedly zkoušející k podvodnému jednání, tvoří nedostatek vhodných pacientů, finanční prospěch a osobnostní vlastnosti. Na základě získaných výsledků jsem v praktické části poukázala na etické problémy podvodného jednání a právní souvislosti. Závěrem...

Viz též: podobná jména autorů
1 JEDLIČKOVÁ, Aneta
2 Jedličková, Adéla
4 Jedličková, Alena
15 Jedličková, Alice
2 Jedličková, Andrea
1 Jedličková, Anežka
1 Jedličková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.