Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 119 záznamů.  začátekpředchozí110 - 119  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nejistoty měření v diagnostice izolačních materiálů
Kamenická, Zuzana ; Rozsívalová, Zdenka (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá měřením kapacity a ztrátového činitele kondenzátoru s dielektrikem ve frekvenční oblasti od 20 Hz do 30 MHz. Změřena jsou kapalná a tuhá dielektrika po jednom vzorku na třech LCR metrech firmy Agilent a příslušných elektrodových systémech od stejného výrobce. Z daných hodnot jsou vypočítány složky komplexní permitivity a složky nejistoty přímo a nepřímo měřených veličin. V rámci vyhodnocení je sledován vliv nastavení parametrů (frekvence, napětí, doba integrace a tloušťka vzorku) jednotlivých přístrojů na hodnotu nejistot složek komplexní permitivity.
Vliv nanočástic na vlastnosti elektroizolačních materiálů
Sedláček, Michal ; Rozsívalová, Zdenka (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá vlivem nanočástic jako plniva polymeru na elektrické vlastnosti kompozitních dielektrických materiálů. Přidání několika málo hmotnostních procent nanoplnidla má vážný dopad na fyzické, chemické, mechanické a elektrické vlastnosti polymeru. Současně se zaměřuje na výrobu a diagnostiku pomocí relaxační spektroskopie a měření vnitřního odporu. Zkoumaným materiálem je epoxidová pryskyřice TSA 220S plněná nanočásticemi Al2O3 nebo SiO2.
Automatizované pracoviště pro stejnosměrná měření
Plocr, Radek ; Frk, Martin (oponent) ; Rozsívalová, Zdenka (vedoucí práce)
Předkládaná práce shrnuje přehled stejnosměrných metod pro diagnostiku elektroizolačních systémů. Zkoumá problematiku a zásady měření malých proudů. Součástí práce je návrh a vytvoření měřicího pracoviště pro dlouhodobé sledování absorpčních charakteristik dielektrických materiálů a také návrh a realizace pracoviště pro měření zotaveného napětí. Obě pracoviště jsou automatizována propojením s PC pomocí softwaru VEE Pro společnosti Hewlett-Packard. Funkčnost obou pracovišť byla ověřena. Získané výsledky byly zpracovány formou zkušebního protokolu dle normy ČSN IEC 93. V průběhu experimentu byla věnována pozornost zajištění a sledování atmosférických podmínek měření.
Analýza složené soustavy s různým podílem plniva
Mydlář, Marek ; Frk, Martin (oponent) ; Rozsívalová, Zdenka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vlivem klimatických podmínek na dielektrické vlastnosti kompozitního materiálu (impregnační lak TSA 220S na bázi epoxidové pryskyřice a mletá slída 60.030). Vzorky jsou analyzovány metodou dielektrické relaxační spektroskopie (DRS). Je zkoumán vliv hmotnostního plnění slídy (0, 4, 8 a 16 % slídy), vlhkosti (0, 33, 55, 65, 75 a 95 %) a teploty (23, 30, 40 a 50 C) na frekvenční závislosti složek komplexní permitivity.
Analýza vícefaktorového namáhání elektroizolačních materiálů
Jeřábek, Michal ; Frk, Martin (oponent) ; Rozsívalová, Zdenka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o experimentálním prošetření dielektrických vlastností nestárnutých a tepelně, elektricky a kombinovaně stárnutých drážkových izolací. Během experimentu je sledován vliv vlhkosti na dielektrické vlastnosti izolačního materiálu ISONOMŽNMN. Především jsou zkoumány obě složky komplexní permitivity v závislosti na kmitočtu a teplotě v průběhu tepelného, elektrického a kombinovaného stárnutí. Tyto vlivy jsou posuzovány z hlediska využití této izolace v technické praxi.
Modifikace elektroizolačního laku mletou slídou
Drápal, Aleš ; Frk, Martin (oponent) ; Rozsívalová, Zdenka (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá problematikou složených soustav na bázi elektroizolačních laků, plněných různými hmotnostními procenty mikromleté slídy. Základním zaměřením této práce je sledování vlivu plniva na dielektrické vlastnosti elektroizolačního laku, jednak na kmitočtové závislosti relativní permitivity a ztrátového činitele, jednak na časové průběhy nabíjecího a vybíjecího proudu. Na hodnoty relativní permitivity získané měřením jsou aplikovány směsné vztahy a je provedeno srovnání naměřených a vypočtených hodnot.
Působení vlhkosti na vlastnosti izolačních materiálů vystavených tepelnému a elektrickému namáhání
Janošek, Michal ; Frk, Martin (oponent) ; Rozsívalová, Zdenka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o vlivu vlhkosti na dielektrické vlastnosti nestárnuté a tepelně, elektricky a kombinovaně namáhané drážkové izolace Isonom NMN. Jsou zkoumány především obě složky komplexní permitivity během tepelného, elektrického a kombinovaného namáhání. Praktická část je zároveň zaměřena na návrh, realizaci a ověření funkčnosti pracoviště pro kombinované namáhání materiálů.
Využití stejnosměrných elektrických metod v diagnostice izolačních materiálů
Volf, Michal ; Rozsívalová, Zdenka (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá dielektrickou relaxační spektroskopií, která se využívá pro hodnocení stavu elektroizolačních systémů. Mezi metody kvalifikující dielektrickou odezvu v časové oblasti patří nabíjecí a vybíjecí proudy a nová metoda zotavených napětí. Ve frekvenční oblasti to jsou ztrátové číslo a komplexní permitivita. V práci jsou pozorovány změny nabíjecích a vybíjecích proudů vlivem tepelného stárnutí.
Analýza složené soustavy s různým podílem plniva
Brož, Přemysl ; Frk, Martin (oponent) ; Rozsívalová, Zdenka (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá sledováním složek komplexní permitivity v kmitočtové oblasti elektroizolačních materiálů v průběhu navlhávání pomocí metody dielektrické relaxační spektroskopie.
Studium vlivu vícefaktorového namáhání na dielektrická spektra izolačních materiálů
Vojtek, Vítězslav ; Rozsívalová, Zdenka (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Předložená práce se zabývá studiem vlivu kombinovaného namáhání (tepelného a elektrického) na průběh relaxačních jevů v materiálu za definovaných podmínek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 119 záznamů.   začátekpředchozí110 - 119  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.