Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Empirical Essays on Unemployment, Inflation and Access to Human Capital
Franta, Michal ; Münich, Daniel (vedoucí práce) ; Blien, Uwe (oponent) ; Galuščák, Kamil (oponent)
Empirical Essays on Unemployment, Inflation and Access to Human Capital Dissertation Michal Franta Abstract: This dissertation consists of three distinct topics within labor macroeconomics, applied microeconomics, and applied time-series econometrics. The first essay extends the standard methodology used in analyzing unemployment duration. The extension is applied on empirical data for the Czech Republic and France. Furthermore, unemployment dynamics are examined in terms of unemployment incidence and duration for the Czech Republic, 1992- 2007. The second essay belongs to the field of the economics of education. It contributes to the discussion on the equal access to higher education. The theoretical (structural) model of an individual schooling decision is set up and the implied reduced form is estimated on a unique data set of all secondary school graduates in the Czech Republic in 1998. Finally, the third essay deals with the inflation dynamics. It draws on extensive research in the modeling of the inflation process in developed countries. Nevertheless, the focus is on developing countries where specific economic and consequently econometric issues have to be considered.
Effects of Fiscal Policy in the DSGE-VAR Framework: The Case of the Czech Republic
Babecký, Jan ; Franta, Michal ; Ryšánek, Jakub
V tomto článku zkoumáme potenciál modelovacího přístupu DSGE-VAR k hodnocení účinků fiskální politiky. Spojení metod VAR a DSGE vede teoreticky k přesnějším odhadům impulzních odezev a tedy i fiskálních multiplikátorů. Navíc tento modelový rámec umožňuje diskusi o rozdílech dopadů fiskálních šoků v modelech typu DSGE a VAR a zároveň do jisté míry diskusi o nepřesné specifikaci fiskálních modelů DSGE. Model DSGE-VAR odhadujeme na českých datech za období 1996 až 2011 v kvartální frekvenci. Multiplikátor vládní spotřeby dosahuje hodnoty blízko 0,4 v horizontu čtyř let. Multiplikátor vládních investic je cca o 0,4 vyšší, což potvrzuje závěry odborné literatury. Na druhou stranu, model DSGE samotný implikuje podobně velký multiplikátor vládní spotřeby, ale mnohem menší multiplikátor vládních investic, což naznačuje nepřesnou specifikaci fiskálního modelu DSGE.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Iterated Multi-Step Forecasting with Model Coefficients Changing Across Iterations
Franta, Michal
Iterované predikce na vzdálenost více období se obvykle tvoří za pomoci stejného modelu pro každé období. V této práci se koeficienty modelu v jednotlivých iteracích mohou lišit podle predikční schopnosti na příslušném horizontu v rámci datového vzorku. Tento přístup tak může být chápán jako kombinace iterovaného a přímého predikování. Zlepšená bodová predikce i predikce hustot je demonstrována na standardní středně velké vektorové autoregresi postavené na stejných proměnných, které používá model americké ekonomiky z práce Smets a Wouters (2007). Odhad modelu a predikce jsou tvořeny bayesovským přístupem na datech pokrývajících období 1959Q1–2016Q1.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Rare Shocks vs. Non-linearities: What Drives Extreme Events in the Economy? Some Empirical Evidence
Franta, Michal
K vysvětlení role extrémních šoků a nelinearit během napjatých období pozorovaných v ekonomice je použita vektorová autoregrese malého měřítka. Model se soustředí na vztah mezi úvěrovým/finančním trhem a reálnou ekonomikou a je odhadnut na čtvrtletních datech pro Spojené státy za období 1984–2013. Extrémní šoky jsou zohledněny předpokladem šoků v redukované formě následujících t-rozdělení. Nelinearita je modelována možností změny režimu v mechanismu přenosu šoků. Je ukázáno, že distribuce chyb vykazují silné konce (fat tails). Výsledky dále naznačují, že specifikace zohledňující extrémní šoky vysvětlují pozorovaná data lépe než specifikace s nelineárními vztahy. Nakonec je také ukázáno, že přesnost predikcí hustot se zvětší, jestliže bereme v úvahu nelinearity a distribuce šoků se silnými konci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Forecasting Czech GDP Using Mixed-Frequency Data Models
Franta, Michal ; Havrlant, David ; Rusnák, Marek
V tomto článku pracujeme se sadou modelů využívajících data různých frekvencí a na jejich základě predikujeme HDP České republiky. Použité modely zahrnují vektorové autoregrese pro různé frekvence, modely dat různých samplovacích frekvencí a dynamický faktorový model. Za použití historických časových řad nerevidovaných makroekonomických a finančních indikátorů hodnotíme přesnost těchto modelů pro období let 2005–2012 a srovnáváme ji s makroekonomickými predikcemi České národní banky (ČNB). Výsledky naznačují, že přesnost dynamického faktorového modelu je pro kratší horizonty predikce srovnatelná s predikcemi ČNB. Na delším horizontu jsou pak modely vektorové autoregrese pro různé frekvence srovnatelné nebo dokonce nepatrně lepší než predikce ČNB. Kromě bodových predikcí také zkoumáme potenciál predikcí hustot HDP vycházejících z bayesovské vektorové autoregrese pro různé frekvence.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Měnový kurz jako nástroj při nulových úrokových sazbách: případ ČR
Franta, Michal ; Holub, Tomáš ; Král, Petr ; Kubicová, Ivana ; Šmídková, Kateřina ; Vašíček, Bořek
Tato studie se zabývá použítím měnového kurzu Českou národní bankou jako nástroje měnové politiky po dosažení nulové dolní meze úrokových sazeb. Podává přehled ekonomické literatury věnované nekonvenčním nástrojům měnové politiky a zejména možnosti využití měnového kurzu. Vysvětluje důvody pro další uvolnění měnové politiky, pro volbu kurzového nástroje i jeho konkrétní hladiny a jeho očekávané přínosy v případě ČR. Objasňuje rovněž, proč se nakonec ČNB rozhodla pro transparentní vyhlášení asymetrického kurzového závazku s potenciálně neomezeným objemem devizových intervencí. V závěru hodnotí dosavadní dopady oslabení měnového kurzu do vývoje české ekonomiky ve srovnání s tím, co bylo ze strany centrální banky očekáváno, stejně jako veřejnou debatu o uvedeném kroku ČNB a navazující změny její komunikační strategie.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
What We Know About Monetary Policy Transmission in the Czech Republic: Collection of Empirical Results
Babecká Kucharčuková, Oxana ; Franta, Michal ; Hájková, Dana ; Král, Petr ; Kubicová, Ivana ; Podpiera, Anca ; Saxa, Branislav
Pohled na transmisi měnové politiky v České republice z hlediska dostupných empirických poznatků. Kromě celkového dopadu měnové politiky na inflaci a produkci je užitečné podívat se na jednotlivé kanály transmise, konkrétně na úrokový kanál, kurzový kanál a kanál bohatství. Výsledky potvrzují, že transmise měnových impulsů do reálné ekonomiky funguje v souladu s intuicí, co se týká směru i intenzity. Analýzy však zároveň ukazují, že globální finanční a ekonomická krize mohla transmisi poněkud zpomalit a oslabit. Náznaky takových změn ve fungování transmise jsme našli u úrokového kanálu, kde hlavní roli hrají zvýšené rizikové prémie.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The Effect of Non-Linearity Between Credit Conditions and Economic Activity on Density Forecasts
Franta, Michal
Článek zkoumá vliv nelinearit na prognózování hustot pravděpodobnosti. Zaměřuje se na vztah mezi úvěrovými trhy a zbytkem ekonomiky. Možná nelinearita tohoto vztahu je zachycena modelem prahové vektorové autoregrese odhadnutém bayesovskými metodami na amerických datech. Prognózy hustot pravděpodobnosti tak zahrnují nejen nejistotu ohledně všech parametrů modelu, ale i možnou změnu režimu v budoucnosti. Je ukázáno, že uvažování nelinearity může zlepšit pravděpodobnostní ohodnocení ekonomického výhledu. Na třech příkladech je navíc ilustrována praktická využitelnost prognózování hustot pravděpodobnosti pomocí nelineárních modelů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Macroeconomic Effects of Fiscal Policy in the Czech Republic: Evidence Based on Various Identification Approaches in a VAR Framework
Franta, Michal
Článek zkoumá makroekonomické dopady fiskálních šoků v České republice. Zvolený analytický přístup je výrazně ovlivněn malým množstvím dostupných pozorování fiskálních veličin. Za prvé je použit malý model vektorové autoregrese. Za druhé je tento model odhadnut bayesovským přístupem. Za třetí je využito všech identifikačních schémat, o kterých se v literatuře uvažuje a která jsou použitelná na data pro Českou republiku. Odhady naznačují, že transmisní mechanismus fiskální politiky v České republice vykazuje některé standardní rysy: například růst HDP a inflace po neočekávaném nárůstu vládních výdajů nebo růst vládních výdajů po pozitivním šoku do vládních příjmů. Nicméně nejistota spojená s odhady je značná. V článku je také diskutováno, jak samotná identifikační strategie může být zdrojem nejistoty výsledků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Evaluating changes in the monetary transmission mechanism in the Czech republic
Franta, Michal ; Horváth, Roman ; Rusnák, Marek
Writers investigate the evolution of the monetary policy transmission mechanism in the Czech Republic over the 1996–2010 period by employing a time-varying parameters Bayesian vector autoregression model with stochastic volatility. They evaluate whether the response of GDP and the price level to exchange rate or interest rate shocks changes over time, with a focus on the period of the recent financial crisis.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 Franta, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.