Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv stearanu vápenatého na lisovatelnost mikrokrystalické celulosy
Brožová, Irena ; Šklubalová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Mužíková, Jitka (oponent)
Rigorózní práce se zabývá vlivem kluzné látky, stearanu vápenatého, ve směsi s mikrokrystalickou celulosou na lisovací proces a kinetiku drcení tablet. Teoretická část práce je zaměřena na rozdělení a charakterizaci pomocných a léčivých látek a především jejich vlivem na elastický odskok. Dále na lisovací proces a parametry lisování. Cílem experimentální části této práce bylo vyhodnotit lisovací proces a kinetiku drcení vylisovaných tablet z mikrokrystalické celulosy a stearanu vápenatého. Sledován byl především vliv koncentrace stearanu vápenatého a lisovacího tlaku na jednotlivé fáze lisovacího procesu a na kinetiku drcení vylisovaných tablet. Výsledkem práce bylo určení závislosti lisovacího tlaku a koncentrace stearanu vápenatého na fáze lisovacího procesu, energetické parametry a pevnost tablet při kinetice drcení. V několika případech byl zjištěn statisticky významný rozdíl.
Stanovení lisovatelnosti mikrokrystalické celulosy a stearanu vápenatého
Brožová, Irena ; Adámek, Roman (oponent) ; Řehula, Milan (vedoucí práce)
69 8. ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá charakterizací směsi mikrokrystalické celulosy s kluznou látkou, stearanem vápenatým, pomocí záznamu síla-dráha a relaxace tablet. Teoretická část práce se zabývá lisovacím procesem, energetickými parametry ze záznamu síla-dráha, rozdělením a charakterizací pomocných látek používaných při výrobě tablet. Cílem experimentální části práce bylo hodnocení lisovacího procesu, zjištění energetických parametrů. Záznam síla-dráha byl získán při procesu lisování. Sledován byl vliv lisovacího tlaku a koncentrace stearanu vápenatého na energie lisování a relaxaci tablet. Výsledkem práce bylo určení závislostí lisovacího tlaku a koncentrace stearanu vápenatého na energetické parametry a relaxaci tablet. V některých případech byl zjištěn lineární průběh, charakterizovaný příslušnou rovnicí linearity.
Výzkum‚ vývoj a implementace nových měřících metod pro hodnocení znečištění ovzduší a využití v rámci legislativy ES
Ústav informatiky AV ČR ; EKOAIR, Praha ; Univerzita Karlova v Praze‚ Přírodovědecká fakulta‚ Ústav pro životní prostředí ; Český hydrometeorologický ústav, Ústí nad Labem ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Škáchová, Hana ; Rozložník, Miroslav ; Pelikán, Emil ; Juruš, Pavel ; Eben, Kryštof ; Maňák, Jan ; Keder, Josef ; Bubník, Jiří ; Pokorný, Radek ; Plachá, Helena ; Chalupníčková, Eva ; Hůnová, Iva ; Brůna, Miloš ; Brožová, Irena ; Běláková, Šárka ; Abraham, Jan ; Novák, Jiří ; Macoun, Jan
Projekt byl zaměřen na měření polutantů pomocí pasivních samplerů a modelování rozptylu "nových znečišťujících látek" zejména v městských aglomeracích. Podkladové materiály obsahují závěrečné zprávy za jednotlivé dílčí projekty. DP 1 - Vývoj a aplikace nových měřicích metod. DP 2 - Inovace a doplnění souboru modelů pro rozptylové studie dle direktiv EU a zákona, DP 3 - Vývoj a aplikace Eulerovského modelu.

Viz též: podobná jména autorů
1 Brožová, Inka
3 Brožová, Ivana
1 Brožová, Ivona
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.