Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Časná diagnostika selhání endoskopické ventrikulostomie III. komory
Krejčí, Tomáš ; Řehák, Svatopluk (vedoucí práce) ; Krahulík, David (oponent) ; Brichtová, Eva (oponent)
Časná diagnostika selhání endoskopické ventrikulocisternostomie III. komory Cíl studie: Cílem práce je posoudit riziko selhání ETV na základě přítomnosti či absence radiologických známek deformace III. komory (bowingu III. komory) na předoperačním MR mozku u pacientů s obstrukčním hydrocefalem. Současně hodnotíme vliv velikosti bowingu III. komory, ústup bowingu po úspěšné ETV, věk pacientů, etiologii hydrocefalu, stupeň nedonošenosti, délku trvání a charakter klinických potíží a další faktory. Typ studie: Prospektivní klinická studie. Soubor a metodika: Do souboru byli zahrnuti pacienti s obstrukčním hydrocefalem operovaní na Neurochirurgické kllinice FN Ostrava v období od ledna 2008 do prosince 2016. Minimální doba sledování byla 3 měsíce. V tomto období bylo operováno 157 pacientů. Do souboru studujícího vliv bowingu III. komory bylo zahrnuto 135 patientů. Z tohoto souboru bylo 70 pacientů dospělých, 27 dětí stáří 7 měsíců - 16 let a 38 dětí stáří méně jak 6 měsíců. Z 38 dětí mladších 6 měsíců jich bylo 22 s těžkým stupněm nedonošenosti, 9 se středním a 7 s lehkým stupněm nedonošenosti nebo fyziologických novorozenců. Velikost bowingu byla zjištěna v intervalu od 3 - 14 mm Výsledky: Úspěch ETV byl zaznamenán v 84 případech (62 %). Statistickou analýzou souboru jsme povtrdili, že přítomnost bowingu...
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s edémem a otřesem krční míchy
Brichtová, Eva ; Říha, Michal (vedoucí práce) ; Hankovcová, Eva (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s edémem a otřesem krční míchy. Souhrn:Tématem bakalářské práce je kazuistika pacienta s edémem a otřesem krční míchy, který vznikl následkem dopravní nehody. Cílem této práce je komplexní zpracování teoretických a praktických poznatků u pacienta s výše uvedenou diagnózou. V teoretické části je zpracována anatomie páteře a míchy. Následuje popis mechanismů poranění páteře a poškození míchy. Dále v teoretické části se zabývám klinickým obrazem, patofyziologií poranění míchy a následnou rehabilitací. Speciální část zahrnuje kazuistiku pacienta s edémem a otřesem krční míchy a terapii tohoto poškození. V závěru je zhodnocen efekt terapie. Klíčová slova: mícha, míšní poškození, rehabilitace, kazuistika
Prognostický význam sledování hladin markerů u poškození CNS u nemocných po poranění
Homolková, Helena ; Choc, Milan (vedoucí práce) ; Náhlovský, Jiří (oponent) ; Netuka, David (oponent) ; Brichtová, Eva (oponent)
Podskupina S100B protein je termolabilní kalcium-vážící kyselý protein. S100 protein byl poprvé popsán v centrálním nervovém systému. Destrukce nervové tkáně má za následek uvolnění proteinu S100 z astrocytárních gliových buněk a elevaci jeho hladiny v likvoru. Pokud dojde zároveň k poškození hematoencefalické bariéry, pronikne S100 do systémové cirkulace a v krvi se zjistí zvýšené hodnoty S100B. Vyšší hladina proteinu S100B v séru u nemocných s úrazem hlavy predikuje možný rozvoj sekundárního poranění mozku a míru trvalého postižení CNS. MATERIÁL A METODIKA: Autoři prezentují své výsledky na souboru 39 dětí ve věku od 0 (novorozenci) do 17 let s izolovaným poraněním mozku. Práce si klade za cíl posouzení vztahu hladin proteinu S100B s tíží poranění centrální nervové soustavy u dětí, dále korelace hladin proteinu S100B k výslednému Glasgow outcome scale u dětí po poranění CNS, posouzení validity stanovování sérové hladiny proteinu S100B u dětí s poraněním CNS a možnosti využití v praxi. VÝSLEDKY: Náš soubor čítal 39 dětí ve věku 0 - 17 let. Výborný výsledek (GOS 4-5) byl u 33 nemocných již při překladu na neurologické oddělení z naší JIRP. Nebylo žádné úmrtí a ve skupině se špatným výsledkem bylo 6 dětí. Druhé hodnocení GOS proběhlo po 6 měsících, kdy ve skupině GOS 4-5 bylo 36 dětí a ve skupině...

Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.