Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Essays on Mathematical Methods for Economics
Brázdik, František ; Kejak, Michal (vedoucí práce) ; Wieland, Volker (oponent) ; Halická, Margaréta (oponent)
Disertace: Essays on Mathematical Methods for Economics Autor: František Brázdik Abstrakt v češtině - dokument nenalezen
Evaluating a Structural Model Forecast: Decomposition Approach
Brázdik, František ; Humplová, Zuzana ; Kopřiva, František
Při prezentaci výsledků makroekonomické prognózy musí prognostici často vysvětlovat příspěvky revizí dat, podmiňujících informací nebo expertních úprav k aktualizaci prognózy. V této práci představujeme obecný způsob, kterým je možné rozložit rozdíly mezi dvěma prognózami vytvořenými lineárním strukturálním modelem do příspěvků prvků informační množiny prognózy při aplikaci podmiňujících informací provedené v očekávaném i neočekávaném módu. Prezentovaný systém rozkladu je založen na souboru podpůrných prognóz, které rozklad aktualizace prognózy zjednodušují. Vlastnosti tohoto systému demonstrujeme ukázkou rozkladu rozdílu dvou prognóz se stejným počátečním obdobím predikce, avšak založených na rozdílných předpokladech. Plné možnosti navrženého způsobu rozkladu prezentujeme pomocí příkladu hodnocení prognózy ze Zprávy o inflaci České národní banky III/2012, která je vyhodnocena vzhledem k aktualizované prognóze ze Zprávy o inflaci III/2013.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Exchange Rate Dynamics and its Effect on Macroeconomic Volatility in Selected CEE Countries
Audzei, Volha ; Brázdik, František
Chceme-li pochopit potenciál pro vytváření optimálních měnových oblastí, je důležité zkoumat původ makroekonomické volatility. V této práci se zaměřujeme na příspěvek kurzových šoků k makroekonomické volatilitě ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Relativní příspěvek kurzového šoku vzhledem k příspěvku ostatních šoků nám umožňuje vyhodnotit, zda-li je kurz zdrojem volatility, nebo v souladu s teorií působení šoků tlumí. Rozklady volatility chyby predikce jsou založeny na strukturálním modelu VAR pro dvě země, který je identifikován pomocí znaménkových restrikcí. Pomocí těchto rozkladů identifikujeme skupiny zemí s převažujícím příspěvkem symetrických šoků a s výrazným příspěvkem šoků do reálného kurzu. Obecně platí, že výsledky pro všechny zkoumané země ukazují, že reálný kurz tlumí šoky. V některých zemích zjišťujeme významný vliv symetrických měnově politických šoků na vývoj reálného kurzu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The Exchange Rate as a Shock Absorber
Audzei, Volha ; Brázdik, František
Vůči tradičnímu pohledu na schopnost měnového kurzu absorbovat šoky vznesla námitky řada studií. Proto nepřekvapí existence ekonomik, ve kterých je hospodářský cyklus podnícen pohyby měnového kurzu. V této práci se snažíme vyhodnotit příslušnost české ekonomiky k této skupině zemí. Zejména analyzujeme vztah mezi měnovým kurzem a ostatními makroekonomickými proměnnými skrze modely vektorové autoregrese (VAR). Použité modely jsou identifikovány pomocí metody znaménkových restrikcí navržené Uhligem (2005). Výsledky rozkladu variance měnového kurzu nedovolují odmítnout hypotézu o schopnosti měnového kurzu absorbovat šoky v české ekonomice. K posouzení robustnosti výsledků také zkoumáme vztah mezi měnovou politikou a volatilitou měnového kurzu. Naše studie ukazuje na převládající stabilizující roli měnového kurzu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Evaluating a Structural Model Forecast: Decomposition Approach
Brázdik, František ; Humplová, Zuzana ; Kopřiva, František
Makroekonomičtí analytici jsou často kritizováni pro nedostatek transparentnosti ve svých predikcích. Pro odvrácení této kritiky by měla být transparentnost predikčního procesu zvýšena vysvětlením a kvantifikováním příspěvků revizí dat a expertních úprav ke změnám mezi jednotlivými predikcemi. Tato studie popisuje metodu analyzující dekompozice změn mezi dvěma predikcemi vytvořenými lineárním strukturálním modelem. Navržený postup umožňuje rozložit rozdíly v těchto predikcích na příspěvky různých složek predikcí, např. nových dat, revizí nebo expertních úprav, a to i v případě, kdy jsou tyto úpravy modelovány jako očekávané z pohledu ekonomických subjektů v modelu. Při nejjednodušším použití tohoto postupu jsou analyzovány alternativní scénáře prognózy vycházející z různých předpokladů. Dále je analýza rozšířena přidáním rozdílu jednoho období mezi počátečními obdobími prognóz. Nakonec je pro demonstraci plného využití navrženého postupu replikováno Hodnocení plnění inflačního cíle ze Zprávy o inflaci III/2013.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Expected Regime Change: Transition Toward Nominal Exchange Rate Stability
Brázdik, František
Tato práce představuje rozšíření DSGE modelu malé otevřené ekonomiky, které umožňuje popsat přechod směrem k režimu měnové politiky zaměřené na stabilizaci směnných kurzů. Model je odhadnut pomocí bayesovské techniky tak, aby jeho vlastnosti odpovídaly vlastnostem české ekonomiky. Ve všech posuzovaných scénářích přechodu měnová autorita vyhlašuje změnu své politiky tak, že se po ukončení přechodného období bude soustředit výhradně na stabilizaci nominálního kurzu. Tato práce je zaměřená na hodnocení vlastností čtyř reprezentativních režimů měnové politiky v průběhu vyhlášeného přechodného období. Funkce ztráty užitku je použita na měření ztrát makroekonomické stability v rámci uvažovaných režimů pro přechodná období v jednotlivých experimentech. Tyto experimenty ukazují, že politika stabilizace kurzu v průběhu přechodného období neminimalizuje úbytek blahobytu. Při daných předpokladech je režim striktního cílování inflace identifikován jako nejlépe fungující režim pro krátké přechodné období. Nicméně pro delší přechodná období by režim měnové politiky měl obsahovat i reakci na změny ve směnném kurzu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The effects of an anticipated future change in the monetary policy regime
Antal, Juraj ; Brázdik, František
V této práci autoři zkoumají vlivy očekávané budoucí změny režimu měnové politiky v malých otevřených ekonomikách cílujících inflaci nebo měnový kurz. Oznámení budoucí změny režimu měnové politiky je impulsem k okamžité změně chování domácností a firem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
What Central Banks Can Learn from It
Brázdik, František ; Hlaváček, Michal ; Maršál, Aleš
Tento přehledový článek přináší náhled do rychle se rozvíjejícího výzkumu modelování finančních frikcí. Nedávná finanční krize podnítila zájem o operacionalizaci konceptů finančních frikcí a o jejich zahrnutí mezi hospodářsko-politické nástroje. Rychlý rozvoj literatury na toto téma byl motivací pro náš přehled stávajících přístupů k této problematice.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zavěšení měnového kurzu versus inflační cílování před vstupem do měnové unie
Antal, J. ; Brázdik, František
Tento článek zkoumá výkonnost jednoduchých pravidel monetárni politiky ve srovnání s novým keynesiánským rámcem pro malou otevřenou ekonomiku, která vstupuje do měnové unie.

Viz též: podobná jména autorů
8 Brázdik, František
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.