Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 130 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekologická zátěž Vlčí důl, možná zdravotní rizika a informovanost a postoje obyvatel Zásmuk
Jiráková, Pavla ; Rödlová, Sylva (vedoucí práce) ; Černá, Milena (oponent)
Souhrn Bakalářská práce pojednává o problematice ekologických zátěží se zaměřením na konkrétní lokalitu Vlčího dolu u Zásmuk. Teoretická část obsahuje obecné seznámení s pojmy definující ekologickou zátěž, dále historické a legislativní náležitosti až po možnosti jejich odstranění. Další kapitoly popisují podnik Aroma, původce kontaminace ve Vlčím dole, možnosti zdravotních rizik a samotnou ekologickou zátěž ve Vlčím dole. Praktická část zahrnuje zdravotní účinky jednotlivých chemických látek nacházející se v lokalitě Vlčího dolu, informovanost a postoje obyvatel Zásmuk a přidružených obcí k této oblasti, která byla zjišťována pomocí analýzy textu a dotazníkového šetření. Ekologických zátěží pocházející hlavně z druhé poloviny 20. století je hodně a finančních prostředků, díky kterým by se dala situace řešit je málo. Kromě stránky finanční bohužel hraje roli při řešení odstraňování ekologických zátěží i stránka politická.

Ledvinová, Jitka, ; Černá, Milena, (vedoucí práce)
Vzdělávání knihovníků ve Středočeském kraji
Šenfeldová, Eva ; Černá, Milena (vedoucí práce) ; Slámová, Hana (oponent)
(česky) Cílem bakalářské práce je představit systém dalšího profesního vzdělávání knihovníků ve Středočeském kraji. Po uvedení do problematiky následuje vymezení legislativního rámce, v práci je popsáno pojmosloví včetně jeho vývoje a závěr kapitoly patří výčtu možných způsobů financování. V další části práce je stručně popsána historie dalšího profesního vzdělávání knihovníků ve Středočeském kraji od 60. let 20. století do roku 2005. Hlavní analytická část podrobně seznamuje se současnými vzdělávacími akcemi, jejich metodami a formami v souvislosti s jednotlivými cílovými skupinami i konkrétními tématy. Zabývá se obdobím od roku 2006 do roku 2012. Následující část práce přináší nástin možného dalšího vývoje vzdělávání knihovníků. Zamýšlí se nad možnými zdroji zásadních a důležitých témat. Jako podklad pro stanovení možných budoucích forem vzdělávání byl zvolen průzkum mezi metodickými pracovníky. Závěrem jsou shrnuty možnosti, ale i limity dalšího profesního vzdělávání pracovníků knihoven Středočeského kraje.
20 let českého knihovnictví na stránkách Čtenáře (1989-2009)
Šebková, Kateřina ; Černá, Milena (vedoucí práce) ; Stöcklová, Anna (oponent)
Předmětem práce je obsahová analýza témat z českého knihovnictví v letech 1989 - 2009 na základě článků uveřejněných v časopise Čtenář. V úvodu je stručně představen časopis Čtenář a v další kapitole následuje přehled historie českého knihovnictví v daném období. Třetí kapitola pojednává o časopisu Čtenář z formální stránky a věnuje se zejména vývoji jeho grafické podoby a složení redakce. Hlavní částí práce je obsahová analýza ve čtvrté kapitole. Podává přehled o tématech, která byla řešena na stránkách časopisu Čtenář. Rozebrána je zejména transformace knihoven, nový knihovní zákon, vliv informačních a komunikačních technologií na činnost a služby knihoven, také management a marketing v knihovnách. Pátá kapitola obsahuje statistická data, která se váží k obsahu článků. Ve výsledku je zhodnoceno jedno období českého knihovnictví, a jakým způsobem ho časopis Čtenář na svých stránkách odrážel.
Biomonitoring vybraných biomarkerů v české populaci v rámci spojených projektů COPHES a DEMOCOPHES
Grafnetterová, Anna ; Černá, Milena (vedoucí práce) ; Bencko, Vladimír (oponent)
Humánní biomonitoring představuje v dnešní době důležitý nástroj pro sledování expozice člověka environmentálním polutantům. Projekty COPHES a DEMOCOPHES se zabývají harmonizovaným přístupem k humánnímu biomonitoringu v rámci Evropy. Tento postup umožní získat srovnatelná data na mezinárodní úrovni. Pro tuto pilotní studii byly vybrány 4 biomarkery (rtuť, kadmium, kotinin a metabolity ftalátů), které jsou v současné době velmi sledovány. Projektu COPHES se zúčastnilo celkem 27 evropských států a postupy byly ověřovány v 16 zemích Evropské Unie a ve Švýcarsku (projekt DEMOCOPHES). Byly zvoleny dvě lokality lišící se hustotou obyvatel - pro ČR se jednalo o Prahu a Liberecko. Jako citlivé populační skupiny byly vybrány děti ve věku 6 - 11 let a jejich matky do věku 45 let. Do studie bylo celkem zapojeno 120 párů matka - dítě. Vybraným jedincům byly odebrány vzorky biologického materiálu (vlasy a moč). Dále byly od účastníků pomocí dotazníků získány informace o jejich stravování a stylu života, bydlení, vzdělání, zaměstnání a kuřáckých návycích. Získané informace byly propojeny s výsledky analýz biologického materiálu a statisticky vyhodnoceny. Z výsledků bylo zjištěno, že naměřené hladiny sledovaných biomarkerů nepřekračují zdravotně významné limitní hodnoty (pokud jsou stanoveny). Dále pak na základě použití...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 130 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 ČERNÁ, Marie
24 ČERNÁ, Michaela
1 ČERNÁ, Miroslava
11 ČERNÁ, Monika
1 Černá, M.
2 Černá, Magdaléna
4 Černá, Marcela
6 Černá, Marie
12 Černá, Markéta
2 Černá, Marta
27 Černá, Martina
27 Černá, Martina
24 Černá, Michaela
1 Černá, Michaela Bc.
2 Černá, Michaela,
2 Černá, Michala
1 Černá, Miluše
1 Černá, Miroslava
11 Černá, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.