Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vnímání značky
ČERNÁ, Michaela
Tato bakalářská práce analyzuje vnímání značky veřejností a zaměstnanci AAA Auto International a.s. K výzkumu vnímání značky byly použity sémantické diferenciály. Na základě výsledků výzkumu byly vyhodnoceny předem stanovené hypotézy a učiněny návrhy na zlepšení vnímání značky.
Význam módy jako prostředku k vyjádření ženské individuality
Bílková Černá, Michaela ; Šalanda, Bohuslav (vedoucí práce) ; Paulíček, Miroslav (oponent)
Tato magisterská práce se zabývá fenoménem módy a otázkou, zda ženy používají módu jako prostředek k tomu, aby sdělovaly to, kdo jsou, aby vyjádřily svou individualitu. Předmětem této práce jsou významy, které ženy v dnešní společnosti připisují módě a jejich individuální prožitá zkušenost s tímto fenoménem. Tato práce vychází z teoretických východisek Gillese Lipovetského, jehož konceptuální uchopení módy klade důraz na svobodné jednání lidských jedinců a stojí tak v opozici k názorům tradiční sociologie módy. Oblast módy bývala po dlouhou dobu spíše okrajovým tématem, ale v tomto textu je předvedena jako společensky relevantní a historicky se vyvíjející fenomén a jedinečná instituce charakteristická pro moderní společnost. Teoretickým výsledkem této práce je potvrzení toho, že móda může být jedním z prostředků používaných účastnicemi výzkumu k vyjádření jejich individuality. Účastnice výzkumu je individuální bytost prožívající svou jedinečnou zkušenost, ale na druhou stranu je její jednání, její prožívaná zkušenost, omezována vnějšími faktory a podmínkami.
Sankce za porušování povinností účastníků pracovněprávních vztahů
Černá, Michaela ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Shrnutí Tématem této diplomové práce jsou sankce za porušování povinností účastníků pracovněprávních vztahů. První a druhá kapitola je věnována úvodu do zkoumané problematiky právní sankce. Autorka nejprve vymezuje základní pojmy, jež jsou relevantní pro účely této práce. Poté se autorka zabývá definicí právní sankce a rozebírá vztah mezi právní sankcí a právní odpovědnosti. Následně autorka uvádí základní funkce sankce a jejich význam. Třetí kapitola navazuje na vymezení pojmu sankce v úvodní části práce. Je tvořena stručným výkladem vybraných soukromoprávních sankcí v pracovním právu. Jsou v ní představeny sankce neplatnost a zdánlivost právního jednání, relativní neúčinnost právního jednání, promlčení a prekluze práva a pracovněprávní odpovědnost. Hlavní část práce je věnována pracovněprávní odpovědnosti se zaměřením na odpovědnost zaměstnance za škodu. Ve čtvrté kapitole autorka uvádí dělení pracovněprávní odpovědnosti na jednotlivé druhy. Následně je věnována pozornost úvodu do problematiky odpovědnosti za škodu. Autorka rovněž uvádí dělení odpovědnosti za škodu na její druhy. V následující páté kapitole autorka představuje odpovědnost zaměstnance za škodu v kontextu právní sankce. Následně uvádí podrobný výklad platné právní úpravy odpovědnosti zaměstnance za škodu. Pozornost je věnována obecné...
Využití pedagogicko-psychologické diagnostiky v práci učitele
Černá, Michaela ; Mojžíšová, Jarmila (vedoucí práce) ; Nováková, Daniela (oponent)
Název: Využití pedagogicko-psychologické diagnostiky v práci učitele. Anotace: Černá, M.: Využití pedagogicko-psychologické diagnostiky v práci učitele. /Diplomová práce/ Praha 2013 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky, 102s. V diplomové práci autorka hledá metody pedagogicko-psychologické diagnostiky. Popisuje využití pedagogicko-psychologické diagnostiky v práci učitele. Autorka dále zjišťuje, jakým způsobem učitelé při diagnostice postupují, jaké metody využívají a s jakými výchovně vzdělávacími problémy se setkávají nejčastěji. Také se ptá na zkušenosti učitelů s pedagogicko-psychologickými poradnami. Klíčová slova: žák, učitel, osobnost, diagnostika, reflexe, metoda, pedagogika, psychologie
Rituál při úspěšném ukončení léčby závislosti v terapeutické komunitě pohledem klientů jednotlivých fází
Černá, Michaela ; Radimecký, Josef (vedoucí práce) ; Richterová-Těmínová, Martina (oponent)
Rituály se dají popsat jako slavnostní úkony mající svá pravidla a svůj význam. Mají své místo nejen v terapeutických komunitách pro uživatele návykových látek, ale i v běžném životě. Obvykle se váží k tradicím určitého společenství a dávají tak jedinci možnost se s tímto společenstvím ztotožnit. Zprostředkovávají také silné emocionální zážitky a dotýkají se i spirituální stránky jedince. Cílem práce je poskytnout možný pohled klientů jednotlivých fází na závěrečný rituál v konkrétní terapeutické komunitě a zjistit, jak jej vnímají a jaký mu - ve vztahu k jejich postoji vůči procesu své vlastní léčby - přikládají význam. Výzkumná část práce se zaměřuje zejména na to, jaké emoce klienti prožívají, zda a případně jak vnímají osobu, které je rituál určen, jak vnímají terapeuty a rituální předměty při rituálu používané. Ve výzkumné části práce je použit kvalitativní přístup. Data byla sebrána pomocí individuálních semistrukturovaných interview. Výzkumný soubor byl vybrán metodou záměrného výběru přes instituci, tvoří jej klienti terapeutické komunity White Light I, kteří byli v době sběru dat v komunitě přítomni a součastně se zúčastnili odchodového rituálu v této komunitě. Výsledky práce přinesly poznatky zejména v tom, že odchodový rituál má u klientů terapeutických komunit převážně kladnou odezvu a...
Tištěné obecní zpravodaje v okrese Praha-východ
Černá, Michaela ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Jüptner, Petr (oponent)
Bibliografický záznam ČERNÁ, Michaela. Tištěné obecní zpravodaje v okrese Praha-východ. Praha, 2013. 220 s.: Rigorózní práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí rigorózní práce Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. ABSTRAKT Obecní zpravodaje jsou specifickým typem lokálních médií, která jsou v České republice jen velmi málo zmapována. Rigorózní práce Tištěné obecní zpravodaje v okrese Praha-východ (dále jen práce) má přispět k rozšíření podkladů potřebných k objektivnímu poznání fungování této části mediální krajiny. Obsahem této práce je popis obecních zpravodajů ve vybraném regionu. V první části se práce zaměřuje na shrnutí teoretických poznatků o obecních zpravodajích. Uvádí tak základní terminologii, právní ukotvení obecních zpravodajů, funkce lokální médií včetně obecních zpravodajů a etické aspekty jejich vydávání. Dále pak stručně definuje zkoumaný region a popisuje metodologii použitou v praktické části práce. Praktická část práce zkoumá obecní zpravodaje v okrese Praha- východ. Sestavuje jejich přehled a následně detailněji analyzuje některé z nich. Na tomto vybraném vzorku pak rozvádí, jakým způsobem jsou obecní zpravodaje v dané lokalitě vydávány, jaké je jejich redakční zázemí, jaká je jejich struktura...
Rituál při úspěšném ukončení léčby závislosti v terapeutické komunitě pohledem klienta
Černá, Michaela ; Radimecký, Josef (vedoucí práce) ; Richterová-Těmínová, Martina (oponent)
Cílem práce je na základě pozorování popsat rituál při úspěšném ukončení léčby drogové závislosti v konkrétní terapeutické komunitě a zjistit, jak klient, který takto ukončil léčbu, tento rituál vnímá. Práce se zaměřuje zejména na to, jaké prožíval emoce, zda a případně jak vnímal své okolí a rituální předměty při rituálu používané. Rituály by se daly charakterizovat jako slavnostní úkony mající svá pravidla a svůj význam. Uspokojují potřeby citových zážitků a spirituality jedince, váží se k tradicím určitého společenství a dávají jedinci možnost se s daným společenstvím ztotožnit. Terapeutická komunita využívá hojné množství rituálů a to zejména z výše zmíněných motivů. Výzkumný soubor je tvořen klientem terapeutické komunity pro drogově závislé, který absolvoval rituál k úspěšnému ukončení jeho léčby. V praktické části byl použit kvalitativní přístup, sběr dat byl proveden formou semistrukturovaného rozhovoru a data byla následně vyhodnocena formou analýzy rozhovoru. Z analýzy rozhovoru vyplynulo, že klient prožívá během rituálu řadu emocí, které mohou mít ambivalentní povahu, v určitých fázích rituálu pak zaměřuje pozornost na své okolí a je též schopný vnímat a soustředit se na rituální předměty a jejich význam. Klientem absolvovaný rituál je pak stručně popsán na základě pozorování. V...
Tištěné obecní zpravodaje v okrese Praha-východ
Černá, Michaela ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Sekera, Martin (oponent)
ČERNÁ, Michaela. Tištěné obecní zpravodaje v okrese Praha-východ. Praha, 2012. 221 s.: Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. ABSTRAKT Obecní zpravodaje jsou specifickým typem lokálních médií, která jsou v České republice jen velmi málo zmapována. Diplomová práce Tištěné obecní zpravodaje v okrese Praha-východ (dále jen práce) má přispět k rozšíření podkladů potřebných k objektivnímu poznání fungování této části mediální krajiny. Obsahem této práce je popis obecních zpravodajů ve vybraném regionu. V první části se práce zaměřuje na shrnutí teoretických poznatků o obecních zpravodajích. Uvádí tak základní terminologii, právní ukotvení obecních zpravodajů, funkce lokální médií včetně obecních zpravodajů a etické aspekty jejich vydávání. Dále pak stručně definuje zkoumaný region a popisuje metodologii použitou v praktické části práce. Praktická část práce zkoumá obecní zpravodaje v okrese Praha- východ. Sestavuje jejich přehled a následně detailněji analyzuje některé z nich. Na tomto vybraném vzorku pak rozvádí, jakým způsobem jsou obecní zpravodaje v dané lokalitě vydávány, jaké je jejich redakční zázemí, jaká je jejich struktura apod. Závěr práce...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 ČERNÁ, Marie
24 ČERNÁ, Michaela
1 ČERNÁ, Miroslava
11 ČERNÁ, Monika
1 Černá, M.
2 Černá, Magdaléna
4 Černá, Marcela
6 Černá, Marie
12 Černá, Markéta
2 Černá, Marta
27 Černá, Martina
27 Černá, Martina
1 Černá, Michaela Bc.
2 Černá, Michaela,
2 Černá, Michala
6 Černá, Milena
1 Černá, Miluše
1 Černá, Miroslava
11 Černá, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.